VOCABULARIO DE INGLÉS

DICCIONARIO: INGLÉS-ESPAÑOL

DICCIONARIO PARA PRINCIPIANTES INGLES-ESPAÑOL

a / un
a / una
a (cassette) recorder / grabadora
a (draw) well / pozo
A (note) / la
a (someone's) medical history / historia clínica
a bit / un poco
a brain teaser, conundrum / rompecabezas
a computer addict / cibernauta
a dark-skinned person / moreno
a disc (in a person's back) / disco (intervertebral)
a drawing of blood / toma de sangre
a hat-maker / sombrerera
a hiker / caminante
a jam / atasco
a jig / giga
a jigger / bailador de giga
a lack of dignity / falto de seriedad
a light-skinned person / guero
a link / enlace (en documentos HTML)
a little / un poco
a machete / machete
a meow / maullido
a mnemonic / código mnemotécnico
a moron [fam] / imbécil
a mouse / ratón
a mouthful / bocado
a muffin / panecillo
a nap / siesta
a northerner / norteño
a peepýng Tom / mirón
a Peronist (follower of Peron) / peronista
a player (in a theatre group) / miembro de una compañía teatral
a Pole (a Polish person) / polaco
a police officer / policía
a policeman / policía (hombre)
a policewoman / policía (mujer)
a pullover / jersey
a quaver (in music) / temblor
a rep (FAM) / representante
a school (of fish) / banco (de peces)
a shave / afeitado
a shot / descarga
a siesta (a break for a nap in the middle of the afternoon) / siesta
a slide / diapositiva
a sloth / pereza
a smell / olor
a sneeze / estornudo
a sow / cerda
a speaker / altavoz
a start / salida
a stocking / media
a stroller (USA) / cochecito de niño
a sufferer (from an illness) / enfermo
a sufferer (from an illness) / paciente
a suitor / aspirante
a tear / lágrima
a tease / bromista
a telescope / telescopio
a tendency (often a bad one) / proclividad
a tense / tiempo
a tip (for a waiter) / propina
a trekker / caminante
a trench / trinchera
a trenchcoat / trinchera
a tug(boat) / remolcador
a turkey / pavo
a turtle-neck [literally / cuello de cisne
a tutorial (booklet) / manual de aprendizaje
a warning / mensaje de advertencia
a wasp / avispa
a waterbed / cama de agua
a whetstone [a sharpening stone] / piedra de afilar
a witness / testigo
a yawn / bostezo
aardvark / cerdo hormiguero
abacterial / abacteriano
abacus / ábaco
abaft / a popa
abaft / en popa
abaft / hacia popa
abandon (to -) / abandonar
abandoned / abandonado
abandonee / abandonado
abandonee / desamparado
abandonment / abandono
abase (to -) / humillar
abasement / humillación
abash (to -) / desconcertar
abashed / avergonzado
abashing / vergonzoso
abatement / disminución
abattoir / matadero de reses
abaxial / extraaxial
abbash (to -) / avergonzar
abbe / abate
abbess / abadesa
abbey / abadía
abbot / abad
abbr. (abbreviation) / abrev.(abreviatura)
abbreviate (to -) / abreviar
abbreviation / abreviatura
abc / abc
abc / abecedario
abdicate (to -) / abdicar
abdication / abdicación
abdomen / abdomen
abdominal / abdominal
abdominally / abdominalmente
abduct (to -) / raptar
abduction / abducción
abduction / rapto
abduction / secuestro
abductor / raptor
abductor / secuestrador
abductors / abductores
abeam / de través
abed / en cama
aberrancy / aberración
aberrant / aberrante
aberration / aberración
aberration / desviación
abetment / complicidad
abettor / cómplice
abeyance / suspensión
abhor (to -) / aborrecer
abhorrence / aborrecimiento
abhorrence / odio
abhorrent / detestable
abidance / acatamiento
abide (to -) / tolerar
abiding / duradero
ability / capacidad
abject / abyecto
abjuration / renuncia
abjure (to -) / renunciar
ablation / ablación
ablative / ablativo
ablaze / ardiendo
able / capaz
able to be modified / modificable
able-bodied / robusto
ablution / ablución
ably / hábilmente
abnegate / abnegado
abnegation / abnegación
abnormal / anormal
abnormal end / finalización anormal
abnormal use / utilización anormal
abnormality / anormalidad
abnormally / anormalmente
aboard / a bordo
abode / residencia
abolish (to -) / abolir
abolishment / abolición
abolition / abolición
abolitionist / abolicionista
abominable / abominable
abominate (to -) / abominar
abomination / abominación
aboriginal / aborigen
aborigine / aborigen
abort (to -) / abortar
abortion / aborto
abortionist / abortista
abortive / abortivo
abound (to -) / abundar
about / acerca
about / acerca de
about-face / media vuelta
above / arriba
above / sobre
aboveboard / abiertamente
abrade (to -) / desgastar
abrasion / abrasión
abrasive / abrasivo
abreast / de frente
abridge (to -) / compendiar
abridged / abreviado
abridgement / resumen
abroad / en el extranjero
abrogate (to -) / abrogar
abrupt / abrupto
abruptly / abruptamente
abruptly / bruscamente
abruptness / aspereza
abscess / abceso
abscess / absceso
abscess / apostema
abscond (to -) / esconderse
absence / ausencia
absent / ausente
absentee / ausente
absentminded / distraído
absent-minded / distraído
absolute / absoluto
absolute address / dirección absoluta
absolutely / absolutamente
absolutely not / en absoluto
absoluteness / absolutismo
absolution / absolución
absolutism / absolutismo
absolve (to -) / absolver
absorb (to -) / absorber
absorbed / absorbido
absorbent / absorbente
absorber / absorbente
absorbing / absorbente
absorption / absorción
absorve (to -) / absorber
abstain (to -) / abstenerse
abstainer / abstemio
abstemious / abstemio
abstention / abstención
abstinence / abstinencia
abstinent / abstinente
abstract / abstracto
abstract / resumen
abstracted / abstraído
abstraction / abstracción
abstruse / abstruso
absurd / absurdo
absurdity / absurdidad
absurdly / absurdamente
abundance / abundancia
abundant / abundante
abundantly / abundantemente
abuse / abuso
abusive / abusivo
abusively / abusivamente
abut (to -) / lindar
abutment / estribo
abysmal / abismal
abyss / abismo
AC - powered / alimentado con corriente alterna
academic / académico
academically / académicamente
academician / académico
academy / academia
accede (to -) / acceder
accelerate (to -) / acelerar
accelerated / acelerado
acceleration / aceleración
accelerator / acelerador
accent / acento
accentuate (to -) / acentuar
accentuation / acentuación
accept (to -) / aceptar
acceptability / aceptabilidad
acceptable / aceptable
acceptably / aceptablemente
acceptance / acepto
access (to -) / acceder
access card / tarjeta de acceso
access code / código de acceso
access code / código de entrada
access control / control de acceso
access level / nivel de entrada
access time / tiempo de entrada
accessible / accesible
accession / asentimiento
accessories / accesorios
accessory / accesorio
accident / accidente
accidental / accidental
accidentally / accidentalmente
acclaim (to -) / aclamar
acclamation / aclamación
acclimate / aclimatar
acclimation / aclimatación
acclimatization / aclimatación
acclimatize (to -) / aclimatar
acclivity / subida
accolade / espaldarazo
accommodate (to -) / acomodar
accommodating / servicial
accommodation / acomodación
accommodation / alojamiento
accompaniment / acompañamiento
accompanist / acompañante
accompany (to -) / acompañar
accomplice / cómplice
accomplish (to -) / lograr
accomplished / cumplido
accomplishment / cumplimiento
accord / acuerdo
accordance / acuerdo
according / conforme
accordingly / de acuerdo con
accordion / acordeón
accordionist / acordeonista
accountability / responsabilidad
accountable / responsable
accountancy / contabilidad
accountant / contable
accounting / contabilidad
accouter (to -) / equipar
accredit (to -) / acreditar
accreditation / acreditación
accreditation / credencial
accredited / acreditado
accrual / incremento
accrual / provisión
accrue (to -) / aumentar
accumulate (to -) / acumular
accumulated / acumulado
accumulation / acumulación
accumulative / acumulativo
accumulator / acumulador
accumulator / acumulador
accuracy / exactitud
accuracy / precisión
accurate / preciso
accursed / maldito
accusation / acusación
accusation / imputación
accusative / acusativo
accusatory / acusatorio
accuse (to -) / acusar
accused / acusado
accuser / acusador
accustom (to -) / acostumbrar
accustomed / acostumbrado
ace / as
acerbity / acerbidad
acetabulum cavity / cavidad acetabular
acetate / acetato
acetic / acético
acetone / acetona
acetylene / acetileno
ache / dolor
ache (to -) / doler
achieve (to -) / alcanzar
achievement / logro
aching / dolor
acid / ácido
acidic / agrio
acidify (to -) / acidificar
acidity / acidez
acidosis / acidosis
acknowledge (to -) / asentir
acknowledge (to -) / confirmar
acknowledge (to -) / reconocer
acknowledgment / acuse de recibo
acknowledgment / asentimiento
acme / apogeo
acne / acné
acolyte / acólito
acorn / bellota
acoustic / acústico
acoustics / acústica
acquaint / enterar
acquaintance / conocimiento
acquaintances / conocidos
acquiesce (to -) / asentir
acquiescence / asentimiento
acquiescent / conforme
acquire (to -) / adquirir
acquired / adquirido
acquirement / adquisición
acquisition / adquisición
acquisitive / adquisitivo
acquit / descargar
acquittal / descargo
acre / acre
acreage / extensión en acres
acrid / acre
acridity / acritud
acrimonious / acre
acrobat / acróbata
acrobatic / acrobático
acrobatics / acrobacia
acronym / sigla
acrophobia / acrofobia
acrophobia / batofobia
acrophobia / hipsofobia
across / por
acrylic / acrílico
acrylic fibre / fibra acrílica
act / acto
acting / acción
actinium / actinio
action / acción
activate (to -) / activar
active / activo
actively / activamente
activist / activista
activity / actividad
actor / actor
actress / actriz
actual / efectivo
actual / real
actuality / realidad
actually / realmente
actuary / escribano
actuate (to -) / actuar
acuity / agudeza
acupuncture / acupuntura
acute / agudo
acute disease / enfermedad aguda
acutely / agudamente
acuteness / agudeza
adage / proverbio
adagio / adagio
adamant / inexorable
adapt (to -) / adaptar
adaptability / adaptabilidad
adaptable / adaptable
adaptation / adaptación
adapter / adaptador
adaptive / adaptable
add (to -) / agregar
add (to -) / sumar
added value / plusvalía
addendum / añadido
adder / sumador
addict / adicto
addiction / adicción
addiction / afición
addition / adición
addition / ampliación
addition / suma
additional / adicional
additional information / información adicional
additionally / adicionalmente
additive / aditivo
addle / podrido
address / dirección
addressee / destinatario
adduce (to -) / aducir
adenocarcinoma / adenocarcinoma
adenylic acid / ácido adelínico
adept / adepto
adeptly / diestramente
adeptness / destreza
adequacy / suficiencia
adequate / adecuado
adequately / adecuadamente
adhere (to -) / adherir
adherence / adhesión
adherent / adhesivo
adhesion / adherencia
adhesion / adhesión
adhesive / adhesivo
adhesiveness / adhesividad
adieu / adiós
adipose / adiposo
adjacent / adyacente
adjectival / adjetivo
adjective / adjetivo
adjoin (to -) / unir
adjoining / inmediato
adjourn / prórroga
adjournment / aplazamiento
adjudge (to -) / adjudicar
adjudicate (to -) / declarar judicialmente
adjudication / juicio
adjudicator / juez
adjunct / adjunto
adjust (to -) / ajustar
adjustable support / apoyo ajustable
adjuster / ajustador
adjusting period / período de ajuste
adjustment / ajuste
adjutant / ayudante
administer (to -) / administrar
administration / administración
administrative / administrativo
administrator / administrador
admirable / admirable
admirably / admirablemente
admiral / almirante
admiralty / almirantazgo
admiration / admiración
admire (to -) / admirar
admirer / admirador
admiringly / admirativamente
admissible / admisible
admission / admisión
admit (to -) / admitir
admittance / admisión
admittedly / reconocidamente
admixture / mezcla
admonish (to -) / amonestar
admonishment / amonestación
admonition / amonestación
adolescence / adolescencia
adolescent / adolescente
adopt (to -) / adoptar
adoption / adopción
adoptive / adoptivo
adorable / adorable
adoration / adoración
adore (to -) / adorar
adorer / adorador
adorn (to -) / adornar
adornment / adorno
adrenal gland / glándula adrenal
adrenal gland / glándula suprarrenal
adrenal gland / médula adrenal
adrenalin / adrenalina
adrenalin / epinefrina
adrenalin / suprarrenina
adrenaline / adrenalina
Adriatic Sea / Mar Adriático
adrift / a la deriva
adroit / diestro
adroitness / destreza
adsorption / adsorción
adulate (to -) / adular
adulation / adulación
adult / adulto
adulterate (to -) / adulterar
adulteration / adulteración
adulterer / adúltero
adulteress / adúltera
adulterous / adúltero
adultery / adulterio
adulthood / edad adulta
advance / adelanto
advanced / avanzado
advanced technology / tecnología avanzada
advancement / adelantamiento
advancement / proposición
advantage / ventaja
advantageous / ventajoso
advantageously / ventajosamente
advent / advenimiento
adventitious / adventicio
adventure / aventura
adventurer / aventurero
adventuress / aventurera
adventurous / aventurado
adventurously / arriesgadamente
adverb / adverbio
adverbial / adverbial
adversary / adversario
adverse / adverso
adversely / adversamente
adversity / adversidad
advert (to -) / referirse
advertise (to -) / anunciar
advertisement / anuncio
advertiser / anunciante
advertising / publicidad
advice / consejo
advisability / prudencia
advisable / aconsejable
advisably / prudentemente
advise (to -) / aconsejar
advisedly / deliberadamente
advisement / consideración
adviser / asesor
adviser / consejero
advisor / asesor
advocacy / abogacía
advocate / abogado
Aegean Sea / Mar Egeo
aegis / amparo
Aeneas / Eneas
Aeneid (the -) / Eneida (la -)
aerate (to -) / airear
aeration / ventilación
aerial / antena
aerie / nido de águila
aerodrome (UK) / aeródromo
aerodynamic / aerodinámico
aerodynamics / aerodinámica
aeronautic / aeronáutico
aeronautics / aeronáutica
aeroplane / aeroplano
aeroplane (UK) / avión
aerosol / aerosol
aerospace / aerospacial
aesthetic / estético
aesthetics / estética
afar / lejos
affability / afabilidad
affable / afable
affably / afablemente
affair / asunto
affect (to -) / afectar
affectation / afectación
affected / afectado
affecting / conmovedor
affection / afecto
affectionate / afectuoso
affectionately / afectuosamente
affiance / confianza
affiliate / afiliado
affiliation / afiliación
affinity / afinidad
affirm (to -) / afirmar
affirmation / afirmación
affirmative / afirmativo
affirmatively / afirmativamente
affix / añadidura
afflict (to -) / afligir
affliction / aflicción
affluence / afluencia
affluent / abundante
afford (to -) / permitirse
affordable / económico
affront / afrenta
Afghan / afgano
aficionado, fan, barracker / aficionado (# ópera, # toros)
afield / lejos de casa
afire / ardiendo
aflame / en llamas
afloat / flotante
afoot / a pie
aforementioned / antes mencionado
aforesaid / antes mencionado
aforethought / premeditación
afraid / asustado
afresh / de nuevo
Africa / África
African / africano
aft / a popa
after / después
after / después de
after / detrás
after / tras
afterdeck / cubierta de popa
aftereffect / resultados
aftermath / consecuencia
afternoon / tarde
aftertaste / regusto
afterthought / ocurrencia tardía
afterward / después
afterwards / después
again / de nuevo
again / otra vez
again / una vez más
against / contra
agape / ágape
agate / ágata
age / edad
aged / viejo
ageless / eterno
agency / agencia
agenda / agenda
agenda / orden del día
agent / agente
agglomerate / aglomerado
agglomeration / aglomeración
agglutinate (to -) / aglutinar
agglutination / aglutinación
aggrandize (to -) / agrandar
aggrandizement / engrandecimiento
aggravate (to -) / agravar
aggravating / agravante
aggravation / agravamiento
aggravation / agravante
aggregate / agregado
aggregate (to -) / agregar
aggression / agresión
aggressive / agresivo
aggressively / agresivamente
aggressiveness / agresividad
aggressor / agresor
aggrieved / afligido
aghast / espantado
agile / ágil
agility / agilidad
aging / envejecimiento
agitate (to -) / agitar
agitated / agitado
agitation / agitación
agitator / agitador
agleam / brillante
aglow / encendido
agnostic / agnóstico
agnosticism / agnosticismo
ago / hace
agog / ansiosamente
agonize (to -) / agonizar
agonizing / agónico
agony / agonía
agoraphobia / agorafobia
agrarian / agrario
agree (to -) / aceptar
agree (to -) / acordar
agree (to -) / estar de acuerdo
agreeable / conforme
agreeably / agradablemente
agreed / acordado
agreed! / de acuerdo!
agreement / acuerdo
agreement / contrato
agreement / el acuerdo
agricultural / agrícola
agriculture / agricultura
agriculturist / agricultor
agronomic / agronómico
agronomy / agronomía
aground / varado
ahead / adelantado
aid / ayuda
aide / ayudante
AIDS / SIDA
ail (to -) / afligir
aileron / alerón
ailing / enfermo
ailment / dolencia
aim (to -) / apuntar
aim (to -) / pretender
aimless / sin objeto
air / aire
air stewardess / azafata
airbag / airbag
air-conditioned / con aire acondicionado
air-conditioning / acondicionamiento de aire
aircraft / avión
airdrome (US) / aeródromo
airfield / campo de aviación
airiness / viveza
airing / ventilación
airlift / puente aéreo
airline / línea aérea
airliner / avión de transporte
airmail / correo aéreo
airman / aviador
airplane (US) / avión
airport / aeropuerto
airship / aeronave
airsick / mareado (en avión)
airstrip / pista de aterrizaje
airtight / hermético
airway / vía aérea
airy / airoso
aisle / pasillo
ajar / entreabierto
akin / semejante
Alabama / Alabama
alacrity / diligencia
alarm / alarma
alarmed / alarmado
alarming / alarmante
alarmist / alarmista
alas / ay
Alaska / Alaska
albacore (white tuna) [US] / albacora (atún blanco)
Albania / Albania
Albanian / albanés
albeit / aunque
albino / albino
album / álbum
albumin / albúmina
alchemist / alquimista
alcohol / alcohol
alcoholic / alcohólico
alcoholism / alcoholismo
alcove / alcoba
aldehyde / aldehído
ale / ale (cerveza inglesa)
ale / cerveza
alert / alarma
alert / alerta
alertness / vigilancia
Alexander the Great / Alejandro Magno
alfalfa / alfalfa
algae / alga
algebra / álgebra
algebraic / algebraico
algorithm / algoritmo
algorithmic / algorítmico
alias / alias
alibi / coartada
alienable / alienable
alienate (to -) / alienar
alienation / alienación
alienist / siquiatra
alight / encendido
alignment / alineación
alignment pin / patilla de alineación
alike / por igual
aliment / alimento
alimentary / alimentario
alimentary / alimenticio
alimony / pensión
alive / vivo
alkali / álcali
alkalinity / alcalinidad
all / todo
all / todos
all dates / todas las fechas
all day / todo el día
Allah / Alá
allay (to -) / aliviar
allegation / alegación
allege (to -) / alegar
alleged / alegado
allegedly / pretendidamente
allegiance / obediencia
allegoric / alegórico
allegorical / alegórico
allegory / alegoría
allegro / alegro
allergen / alérgeno
allergic / alérgico
allergy / alergia
alleviate (to -) / aliviar
alleviation / alivio
alley / callejón
alliance / alianza
allice shad / sábalo
allied / aliado
alligator / caimán
allis shad / sábalo
Allison's tuna / rabil
alliteration / aliteración
alliterative / aliterado
allmouth / rape
allocate (to -) / asignar
allocation / alocación
allocation / asignación
allot (to -) / repartir
allotment / reparto
allow (to -) / permitir
allowable / aceptable
allowance / concesión
allowance / pensión
allowed / permitido
alloy / aleación
all-purpose / de aplicación general
allspice / pimienta inglesa
allude (to -) / aludir
allure (to -) / tentar
alluring / seductor
allusion / alusión
allusive / alusivo
alluvial / de aluvión
alluvium / aluvión
ally / aliado
almanac / almanaque
almighty / omnipotente
almond / almendra
Almoravid / almorávide
almost / casi
alms / limosnas
aloft / arriba
alone / solo
along / a lo largo de
alongshore / a lo largo de la costa
alongside / a lo largo de
alongside / junto a
aloof / apartado
aloofness / alejamiento
aloud / en voz alta
alpaca / alpaca
alpha / alfa
alphabet / alfabeto
alphabetic / alfabético
alphabetical / alfabético
alphabetize (to -) / alfabetizar
alpine / alpino
Alps / Alpes
already / ya
Alsace / Alsacia
also / también
altar / altar
alter (to -) / alterar
alteration / alteración
altercation / altercado
alternate / alternativa
alternate / alterno
alternate (to -) / alternar
alternating / alterno
alternation / alternancia
alternative / alternativa
alternative / alternativo
although / aunque
altitude / altitud
alto / contralto
altogether / generalmente
altruism / altruismo
altruist / altruista
altruistic / altruista
alum / alumbre
alumina / alúmina
aluminum / aluminio
alumna (US) / antigua alumna
alumnae (US) / antiguas alumnas
alumnus / alumno
alveolar gas / gas alveolar
always / siempre
Alzheimer disease / enfermedad de Alzheimer
amalgam / amalgama
amalgamate / amalgamar
amalgamation / amalgamación
amass / amontonar
amateur / aficionado
amateurish / chapucero
amatory / amatorio
amaze (to -) / asombrar
amazed / asombrado
amazement / asombro
amazing / asombroso
amazingly / increíblemente
ambassador / embajador
amber / ámbar
ambidextrous / ambidextro
ambient / ambiente
ambiguity / ambigüedad
ambiguous / ambiguo
ambition / ambición
ambitious / ambicioso
amble / ambladura (de un caballo)
ambrosia / ambrosía
ambulance / ambulancia
ambulant / ambulante
ambush / emboscada
ameba / ameba
ameliorate / mejorar
amelioration / mejora
amen / amén
amenable / dócil
amend / enmendar
amendment / enmienda
amenity / amenidad
America / América
America / Estados Unidos
American / americano
American / estadounidense
American / norteamericano
American plaice / platija americana
Americanism / americanismo
Americanize / americanizar
amiability / amabilidad
amiable / amable
amicability / amistad
amicable / amigable
amicably / amistosamente
amid / en medio de
amid / entre
amidships / en medio del buque
amidst / en medio de
amiss / errado
amity / amistad
ammo / munición
ammonia / amoniaco
ammonium / amonio
ammunition / munición
amnesia / amnesia
amnesty / amnistía
amniocentesis / amniocéntesis
amoeba / ameba
among / entre
amongst / entre
amoral / amoral
amorous / amoroso
amorphous / amorfo
amortization / amortización
amortize / amortizar
amount / cantidad
amount / importe
amour / amorío
amp / amperio
amperage / amperaje
ampere / amperio
amphibian / anfibio
amphibious / anfibio
amphitheater / anfiteatro
ample / amplio
amplification / amplificación
amplify (to -) / amplificar
amplitude / amplitud
amply / ampliamente
ampoule / ampolla
amputate (to -) / amputar
amputation / amputación
Amsterdam / Amsterdam
amulet / amuleto
amuse (to -) / divertir
amusement / entretenimiento
amusing / entretenido
amygdala / amígdala
an / un
an / una
an orgy / orgía
anachronism / anacronismo
anachronistic / anacrónico
anaconda / anaconda
anaemia (UK) / anemia
anaemic (UK) / anémico
anaesthesia (UK) / anestesia
anaesthetic (UK) / anestésico
anagram / anagrama
anal / anal
analgesia / analgesia
analgesic / analgésico
analitical / analítica
analog computer / ordenador analógico
analogical / analógico
analogous / análogo
analogue / análogo
analogy / analogía
analysis / análisis
analyst / analista
analytic / analítico
analytical / analítico
analyze / analizar
anarchical / anárquico
anarchism / anarquismo
anarchist / anarquista
anarchy / anarquía
anathema / anatema
anatomical / anatómico
anatomist / anatomista
anatomy / anatomía
ancestor / antepasado
ancestral / ancestral
ancestry / linaje
anchor / ancla
anchor / anclaje
anchorage / anclaje
anchorite / anacoreta
anchovy / anchoa
anchovy / boquerón
ancient / antiguo
and / y
Andalucia / Andalucía
Andalucian / andaluz
Andorra / Andorra
androgens / andrógenos
androgynous / andrógino
anecdotal / anecdótico
anecdote / anécdota
anemia (US) / anemia
anemic (US) / anémico
anemometer / anemómetro
anemone / anémona
aneroid / aneroide
anesthesia / anestesia
anesthetic / anestésico
anew / nuevamente
angel / ángel
angelic / angélical
angelical / angelical
anger / enojo
angina / angina
angina pectoris / angina de pecho
angle / ángulo
angled / anguloso
angler / pescador de caña
angler / rape
angler fish / rape
Anglican / anglicano
Anglicanism / anglicanismo
angling / pesca con caña
Anglo-Saxon / anglosajón
angora / angora
angry / enojado
anguish / angustia
anguished / angustiado
angular / angular
angularity / angulosidad
aniline / anilina.
animal / animal
animate (to -) / animar
animated / animado
animation / animación
animism / animismo
animist / animista
animosity / animosidad
anion / anión
anise / anís
aniseed / anís (grano de -)
anisette / anisete
ankle / tobillo
ankle boot / botín
anklet / ajorca
annalist / analista
annals / anales
Anne Boleyn / Ana Bolena
annelid / anélido
annex / anexo
annexation / anexión
annihilate (to -) / aniquilar
annihilation / aniquilación
anniversary / aniversario
annotate (to -) / comentar
annotation / comentario
annotator / comentarista
announce (to -) / anunciar
announcement / anuncio
announcer / anunciante
announcer / locutor
annoy (to -) / molestar
annoyance / molestia
annoyed / fastidiado
annoying / molesto
annual / anual
annual / anuario
annually / anualmente
annuity / anualidad
annul (to -) / anular
annullable / anulable
annulment / anulación
anode / ánodo
anoint (to -) / ungir
anomalous / anómalo
anomaly / anomalía
anon / pronto
anonymous / anónimo
anorexia / anorexia
another / otro
answer / respuesta
ant / hormiga
antagonism / antagonismo
antagonist / antagonista
antagonistic / antagónico
antagonize (to -) / enemistarse
antagonize (to -) / oponerse
Antarctic / antártico
Antarctic / Antártida
ante / apuesta
anteater / oso hormiguero
antecedent / antecedente
antechamber / antecámara
antediluvian / antediluviano
antelope / antílope
antenatal / prenatal
antenna / antena
anterior / anterior
anteroom / antesala
anthem / himno
anthill / hormiguero
anthology / antologia
anthology / antología
anthracite / antracita
anthracoid / antracoide
anthracoid / antrax pequeño
anthrax / ántrax
anthropocentric / antropocentrico
anthropoid / antropoide
anthropological / antropológico
anthropologist / antropólogo
anthropology / antropología
anthropomorphic / antropomórfico
anthropomorphism / antropomorfismo
anthropophagous / antropófago
anti virus / antivirus
antiaircraft / antiaéreo
antiallergic / antialérgico
antiasthmatic / antiasmático
antibacterial / antibacteriano
antibiotic / antibiótico
antibodies / anticuerpos
antic / grotesco
Antichrist / Anticristo
anticipate / anticipe
anticipation / anticipación
anticlerical / anticlerical
anticlimax / anticlímax
anticoagulant / anticoagulante
antidepressant / antidepresivo
antidote / antídoto
anti-inflamatory / antiinflamatorio
antiinflammatory / antiinflamatorio
antilogarithm / antilogaritmo
antimony / antimonio
antinuclear / antinuclear
antipathy / antipatía
antipode / antípodas
antiquarian / anticuario
antiquary / anticuario
antiquated / anticuado
antique / antigüedad
antiquity / antigüedad
antiseptic / antiséptico
antisocial / antisocial
antithesis / antítesis
antitoxin / antitoxina
antler / mogote (cornamenta)
antonym / antónimo
antrograde amnesia / amnesia anterógrada
anvil / yunque
anxiolytic / ansiolítico
anxious / ansioso
any / cualquier
anybody / alguien
anyhow / sin embargo
anymore / ya
anyone / alguien
anything / cualquier cosa
anyway / sin embargo
anywhere / en cualquier parte
aorta / aorta
apart / aparte
apartheid / apartheid
apartment / apartamento
apathetic / apático
apathy / apatía
ape / mono
Apennines / Apeninos
aperitif / aperitivo
aperture / abertura
apex / ápice
aphid / áfido
aphorism / aforismo
aphrodisiac / afrodisíaco
apiary / colmenar
apiece / cada uno
aplomb / aplomo
apocryphal / apócrifo
apogee / apogeo
apologetic / apologético
apologetically / apologéticamente
apologist / apologista
apologize (to -) / disculparse
apology / disculpa
apophysis / apófisis
apoplectic / apoplético
apoplexy / apoplejía
apostasy / apostasía
apostate / apóstata
apostatize / apostate
apostle / apóstol
apostolic / apostólico
apostrophe / apóstrofe
apostrophe / apóstrofo
apostrophize / apostrofar
apotheosis / apoteosis
appall (to -) / espantar
appalling / espantoso
apparatus / aparato
apparel / atavío
apparent / claro
apparently / al parecer
apparition / aparición
appeal / apelación
appealing / suplicante
appear (to -) / aparecer
appearance / apariencia
appease (to -) / aplacar
appeasement / aplacamiento
appeaser / aplacador
appellation / denominación
append (to -) / adjuntar
append (to -) / añadir
appendage / accesorio
appendectomy / apendectomía
appendicitis / apendicitis
appendix / apéndice
appetite / apetito
appetizer / aperitivo
appetizing / apetitoso
applaud (to -) / aplaudir
applause / aplauso
apple / manzana
apple murex / busano
applejack / aguardiente de manzanas
applesauce / compota de manzana
applet / aplique
applet / applet
applet / programita
appliance / aparato
applicable / aplicable
applicant / solicitante
application / aplicación
application / programa
application / solicitud
application (form) / instancia
application form / solicitud (impreso de -)
applied / aplicado
apply (to -) / aplicar
apply (to -) / solicitar
appoint (to -) / designar
appointee / persona designada
appointment / cita
appointment list / lista de citas
apportion (to -) / prorratear
apportionment / prorrateado
apposite / apropiado
apposition / aposición
appraisal / apreciación
appraise (to -) / estimar
appreciable / apreciable
appreciate (to -) / apreciar
appreciation / apreciación
appreciative / apreciativo
apprehend (to -) / aprehender
apprehension / aprehensión
apprehension / aprensión
apprehensive / aprehensivo
apprehensive / aprensivo
apprentice / aprendiz
apprenticeship / aprendizaje
apprise (to -) / informar
approach / aproximación
approach / enfoque
approach / método
approach / planteamiento
approach (to -) / aproximarse
approachable / accesible
approbation / aprobación
appropriate / apropiado
appropriation / apropiación
approval / aprobación
approval / homologación
approve (to -) / aprobar
approved / aceptado
approved / aprobado
approvingly / con aprobación
approximate / aproximado
approximately / aproximadamente
approximation / aproximación
approximation / enfoque
approximation / punto de vista
appurtenance / pertenencia
apricot / albaricoque
April / abril
apron / delantal
apropos / pertinente
apse / ábside
apt / apropiado
aptitude / aptitud
aptness / aptitud
aquamarine / aguamarina
aquarium / acuario
aquarium / acuarium
Aquarius / Acuario
aquatic / acuático
aqueduct / acueducto
aquifer / acuífero
aquiferous / acuífero
aquiline / aquilino
Arab / árabe
arabesque / arabesco
Arabia / Arabia
Arabic / arábico
arable / cultivable
arachnid / arácnido
Aragon / Aragón
arbiter / árbitro
arbitrage / arbitraje
arbitrary / arbitrario
arbitrate (to -) / arbitrar
arbitration / arbitraje
arbitrator / árbitro
arbor / árbol
arboreal / arbóreo
arboriculture / arboricultura
arc / arco
arcade / arcada
arch / arco
archaeological / arqueológico
archaeology / arqueología
archaic / arcaico
archaism / arcaísmo
archangel / arcángel
archbishop / arzobispo
archdiocese / archidiócesis
arched / arqueado
archer / arquero
archery / tiro con arco
archetype / arquetipo
archipelago / archipiélago
architect / arquitecto
architectural / arquitectónico
architecture / arquitectura
archive / archivo
archive (to -) / archivar
archive site / lugar de archivo
archivist / archivero
archway / entrada en forma de arco
Arctic / Artico
arctic / ártico
ardent / ardiente
ardor / ardor
arduous / arduo
area / área
arena / arena
Argentina / Argentina
Argentine / argentino
Argentine (the -) / Argentina (la -)
argon / argón
argue (to -) / discutir
argument / argumento (de una función)
argument / discusión
argumentative / argumentativo
aria / aria
arid / árido
aridity / aridez
Aries / Aries
aright / bien
arise (to -) / levantarse
aristocracy / aristocracia
aristocrat / aristócrata
aristocratic / aristocrático
Aristotle / Aristóteles
arithmetic / aritmética
arithmetics / aritmética
Arizona / Arizona
ark / arca
Arkansas / Arkansas
arm / brazo
armada / armada
armadillo / armadillo
armament / armamento
armature / armadura
armchair / sillón
Armenia / Armenia
armful / brazada
armhole / sisa
armistice / armisticio
armless / manco
armlet / brazo (de mar)
armor / armadura
armored / blindado
armorial / heráldico
armory / armería
armpit / axila
armpit / sobaco
army / ejército
aroma / aroma
aromatic / aromático
around / alrededor de
arouse (to -) / despertar
arraign (to -) / acusar
arraignment / acusación
arrange (to -) / acordar
arrange (to -) / arreglar
arrange (to -) / disponer
arrange (to -) / organizar
arrangement / arreglo
array / arreglo (en América Latina)
array / formación
array (to -) / formar
arrear / atrasos
arrest / arresto
arresting / notable
arrival / llegada
arrival date / fecha de llegada
arrive (to -) / llegar
arrogance / arrogancia
arrogant / arrogante
arrow / flecha
arrowhead / punta de flecha
arrythmias / arritmia
arsenal / arsenal
arsenic / arsénico
arson / incendio provocado
arsonist / incendiario
art / arte
arterial / arterial
arteriosclerosis / arterioesclerosis
arteriosclerosis / arteriosclerosis
artery / arteria
artful / ingenioso
artfully / diestramente
arthritic / artrítico
arthropod / artrópodo
arthrosis / artrosis
artichoke / alcachofa
article / artículo
articular capsule / cápsula articular
articulate / articulado
articulate (to -) / articular
articulation / articulación
artifact / artefacto
artifice / artificio
artificial / artificial
artificial intelligence / inteligencia artificial
artificially / artificialmente
artillery / artillería
artilleryman / artillero
artisan / artesano
artist / artista
artistic / artístico
artistically / artísticamente
artistry / talento artístico
artless / natural
as / como
as soon as possible / lo antes posible
asbestos / asbesto
ascend (to -) / ascender
ascendancy / ascendiente
ascendant / ascendente
ascenders / ascensores (en escalada)
ascending / ascendente
ascension / ascensión
ascent / ascensión
ascertain (to -) / determinar
ascetic / ascético
asceticism / ascetismo
ascribe (to -) / atribuir
ascription / atribución
asepsis / asepsia
aseptic / aséptico
asexual / asexual
ash / ceniza
ashamed / avergonzado
ashen / ceniciento
ashore / en tierra
ashtray / cenicero
ashy / ceniciento
Asia / Asia
Asian / asiático
Asiatic / asiático
aside / al lado
asinine / burro
ask (to -) / preguntar
askance / de reojo
askance / de soslayo
askance / oblicuamente
asleep / dormido
asparagus / espárrago
aspect / aspecto
aspen / álamo
asperity / aspereza
aspersion / aspersión
asphalt / asfalto
asphyxia / asfixia
asphyxiate (to -) / asfixiar
asphyxiation / asfixia
aspirant / aspirante
aspirate (to -) / aspirar
aspiration / aspiración
aspirator / aspirador
aspire (to -) / aspirar
aspirin / aspirina
aspiring / ambicioso
ass / asno
assail (to -) / asaltar
assailant / atacante
assassin / asesino
assassinate (to -) / asesinar
assassination / asesinato
assault / asalto
assay / ensayo
assay (to -) / ensayar
assemblage / reunión
assemble (to -) / congregar
assemble (to -) / ensamblar
assembly / asamblea
assembly / conjunto
assembly / ensamblado
assembly / ensamblando
assembly / montaje
assembly / reunión
assemblyman / asambleísta
assent / asentimiento
assertion / aserción
assertive / asertivo
assess / evaluar
assessment / evaluación
assessment / peritación
assessment / valoración
assessor / perito
asset / recurso
asseverate (to -) / aseverar
asseveration / aseveración
assiduity / asiduidad
assiduous / asiduo
assiduously / asiduamente
assign (to -) / asignar
assignable / asignable
assignation / asignación
assimilate (to -) / asimilar
assimilation / asimilación
assist (to -) / asistir (& ayudar)
assist (to -) / ayudar
assistance / ayuda
assistant / ayudante
associate / socio
associated / asociado
association / asociación
assonance / asonancia
assort (to -) / ordenar
assorted / surtido
assortment / surtido
assuage (to -) / aliviar
assume (to -) / asumir
assume (to -) / suponer
assumed / supuesto
assuming / arrogante
assumption / asunción
assumption / hipótesis
assumption / suposición
assumption / supuesto
assurance / convicción
assure / asegurar
asterisk / asterisco
astern / a popa
asteroid / asteroide
asthma / asma
asthmatic / asmático
astigmatic / astigmático
astigmatism / astigmatismo
astir / en movimiento
astonish (to -) / asombrar
astonishing / asombroso
astonishment / asombro
astound / asombrar
astounding / asombroso
astragalus / astragalo
astrakhan / astracán
astral / astral
astray / desencaminado
astride / a horcajadas
astrologer / astrólogo
astrological / astrológico
astrology / astrología
astronaut / astronauta
astronomer / astrónomo
astronomical / astronómico
astronomy / astronomía
astrophysics / astrofísica
astute / astuto
asunder / separadamente
asylum / asilo
asymmetric / asimétrico
asymmetry / asimetría
asynchronous / asíncrono
at / a
at least / por lo menos
at random / al azar
at sign(@) / arroba
at the same time / a la vez
atheism / ateísmo
atheist / ateo
Athenian / ateniense
Athens / Atenas
atherine / pejerrey
athlete / atleta
athletic / atlético
athletics / atletismo
athwart / a través de
Atlantic (Ocean) / Atlántico (Oceano -)
Atlantic bonito / bonito
atlas / atlas
atmosphere / atmósfera
atmospheric / atmosférico
atmospherics / perturbaciones atmosféricas
atoll / atolón
atom / átomo
atomic / atómico
atomize (to -) / atomizar
atomizer / pulverizador
atonal / atonal
atone (to -) / expiar
atonement / expiación
atony / atonía
atrium / atrio
atrium / aurícula
atrocious / atroz
atrocity / atrocidad
atrophy / atrofia
atropine / atropina
attach (to -) / adherir
attach (to -) / adjuntar
attach (to -) / atar
attach (to -) / unir
attachment / adjunto
attack (to -) / atacar
attack a problem (to -) / abordar un problema
attacker / asaltante
attain (to -) / lograr
attainable / asequible
attainment / logro
attempt (to -) / intentar
attend (to -) / asistir (p.e., a una charla)
attendance / asistencia
attendant / sirviente
attention / atención
attentive / atento
attentively / atentamente
attenuate (to -) / atenuar
attenuation / atenuación
attest (to -) / atestar
attestation / atestado
attic / ático
attire / atavío
attitude / actitud
attorney / abogado
attract (to -) / atraer
attraction / atracción
attractive / atractivo
attractiveness / atractivo
attributable / atribuible
attribute / atributo
attribute (to -) / atribuir
attribution / atribución
attributive / atributivo
attrition / desgaste
attune / armonizar
atypical / atípico
auburn / castaño rojizo
auction / subasta
auctioneer / subastador
audacious / audaz
audacity / audacia
audible / audible
audience / público
audiovisual / audiovisual
audition / audición
auditorium / auditorio
auditory / auditorio
auger / barreno
augment (to -) / aumentar
augmentation / aumento
augur / augur
August / agosto
august / augusto
aunt / tía
aural / auditivo
auricular fibrillation / fibrilación auricular
aurora / aurora
auscultation / auscultación
auspice / auspicio
auspicious / próspero
austere / austero
austerity / austeridad
Australia / Australia
Australian / australiano
Austria / Austria
Austrian / austriaco
authentic / auténtico
authenticate (to -) / autentificar
authentication / autentificación
authenticity / autenticidad
author / autor
authoritarian / autoritario
authoritative / con autoridad
authoritatively / con autoridad
authority / autoridad
authorization / autorización
auto / automático
autoimmune disease / enfermedad autoinmune
automation / automatización
automatism / automatismo
autonomic / autónomo
autumn / otoño
autumn albacore / rabil
autumnal / otoñal
auxiliary / auxiliar
auxiliary / auxiliar
availability / disponibilidad
available / disponible
available choice / opción disponible
avalanche / avalancha
avenue / avenida
average / media
average / medio
average / promedio
average / valor medio
avocado / aguacate
avow (to -) / confesar
axe / hacha
axis / axis
axis / eje
axle / eje
Azerbaijan / Azerbaiján
Aztec / azteca
B (musical note) / si (nota musical)
babble / charla
babe / bebé
baboon / mandril
baby / bebé
baby elver / angula
babyhood / niñez
babyish / pueril
babysitter / canguro
babysitter / niñera
baccarat / bacará
bachelor / bachiller
bachelor / licenciado (universitario)
bachelor / soltero
bachelorhood / soltería
bacilli / bacilos
bacillus / bacilo
back / atrás
back / espalda
back up / copia de seguridad
backache / dolor de espalda
backbite (to -) / murmurar
backbone / columna vertebral
backbone / eje central
backbone / espinazo
backbone (FIG) / esqueleto
back-end / dorsal (de un compilador, por ejemplo)
backer / fiador
backgammon / chaquete
background / antecedentes
background / fondo (de una imagen)
background / segundo plano
background / subordinado
background / trasfondo
background noise / ruido de fondo
backhand / revés
backing / apoyo
backlash / repercusión negativa
backlighting / retroiluminación
backlit screen / pantalla retroiluminada
backlog / cartera de pedidos
backpack / mochila
backrest / respaldo
backseat / asiento trasero
backside / espalda
backspace (to -) / retroceder
backstitch / pespunte
backtrack (to -) / explorar hacia atrás
backtracking / retroceso
back-up / copia de respaldo (en Latinoamerica)
back-up disc / disco de seguridad
backup file / copia de seguridad (de un archivo)
backward / hacia atrás
backwardness / atraso
backwards / al revés
backwoods / bosque
backyard / patio trasero
bacon / beicon
bacteria / bacterias
bacterial disease / enfermedad bacteriana
bacterial spore / espora bacteriana
bacteriologist / bacteriólogo
bacteriology / bacteriología
bacterium / bacteria
bad / malo
badge / credencial
badge / insignia
badger / tejón
badly / mal
badly timed / inoportuno
badminton / bádminton
badness / maldad
baffle / confusión
bafflement / contrariedad
bag / bolsa
baggage / equipaje
baggy / holgado
baggy pants / pantalones bombachos
bagpipe / gaita
bail / fianza
bailey / muralla
bailiff / alguacil
bait / cebo
bake / hacer al horno
bake (to -) / hornear
baked / al horno
baker / panadero
bakery / panadería
balance / equilibrio
balance (to -) / equilibrar
balcony / balcón
bald / calvo
balderdash / monserga
baldly / escuetamente
baldness / calvicie
bale / bala
bale loader / cargador de balas
bale of straw / paca de paja
Balearic Islands / Islas Baleares
baler / empacadora
balk / desliz
ball / pelota
ballad / balada
ballan wrasse / maragota
ballast / lastre
ballerina / bailarina
ballet / ballet
ballistic / balístico
ballistics / balística
balloon / globo
ballot / papeleta de voto
ballroom / salón de baile
balm / bálsamo
balmy / balsámico
balsam / bálsamo
Baltic Sea / Mar Báltico
baluster / balaustre
balustrade / balaustrada
bamboo / bambú
bamboozle / engaño
ban / prohibición
banal / trivial
banality / trivialidad
banana / plátano
band / venda
bandage / venda
band-aids (plural)(USA) / tiritas (plural)
bandanna / pañuelo
bandbox / sombrerera
bandit / bandolero
bandmaster / director de una banda
bandstand / kiosco de música
bandwidth / ancho de banda
bandy / arqueado
baneful / letal
bang / golpe
banish (to -) / desterrar
banishment / destierro
banister / pasamano
banjo / banjo
bank / banco
bankbook / cartilla (de ahorros)
banker / banquero
banking / banca
banknote / billete
bankrupt / quiebra
bankruptcy / quiebra
banner / estandarte
banquet / banquete
banter / burla
baptism / bautismo
baptismal / bautismal
Baptist / baptista
baptize / bautice
bar (to -) / obstruir
barb / púa
barbarian / bárbaro
barbaric / bárbaro
barbarism / barbarismo
barbarous / bárbaro
barbecue / barbacoa
barbed wire / alambre de espinas
barbel / barbo
barber / barbero
barbiturate / barbitúrico
bard / vate
bare / desnudo
bareback / a pelo
barefaced / descarado
barefoot / descalzo
bareheaded / descubierto
barely / apenas
bareness / desnudez
bargain / trato
bargaining / negociación
bargaining / trato
barge / barcaza
baritone / barítono
barium / bario
barium pap / papilia baritada
bark / ladrido
barley / cebada
barmaid / camarera
barman / camarero
barn / granero
barnacle / percebe
barnyard / corral
barometer / barómetro
barometric / barométrico
baron / barón
baroness / baronesa
barony / baronía
baroque / barroco
barque / bricbarca
barrack / cuartel
barracks / cuartel
barrage / barrera
barred / excluido
barrel / barril
barren / yermo
barrenness / esterilidad
barricade / barricada
barrier / barrera
barring / excepto
barrister / abogado
barroom / cantina
barrow / parihuela
bartender / camarero
barter / trueque
basalt / basalto
basaltic / basáltico
base / base
base camp / campamento base
base model / modelo base
baseball / béisbol
baseboard / rodapié
based / basado
baseless / sin base
basement / sótano
baseness / bajeza
bash (to -) / asestar un golpe
bashful / vergonzoso
bashfully / tímidamente
bashfulness / vergüenza
basic / básico
basic skills / conocimientos básicos
basically / básicamente
basilica / basílica
basilisk / basilisco
basin / cuenca (de un rio)
basin / escupidera
basis / base
bask / caliente
basket / canastilla
basket / cesta
basket / cesto
basketball / baloncesto
Basque / vasco
Basque Country / País Vasco
bass / lubina
bass / róbalo
bass (instrument) / contrabajo (instrumento)
bass (singer) / bajo (cantante)
bassinet / cuna de mimbres
bassoon / fagot
bassoonist / fagotista
bastard / bastardo
baste (to -) / hilvanar
bastion / baluarte
bat / bate
bath / bañera
bath / baño
bathe (to -) / bañar
bather / bañista
bathing / baño
bathing suit / traje de baño
bathrobe / albornoz
bathroom / cuarto de baño
bathtub / bañera
batiste / batista
baton / bastón
batsman / bateador
battalion / batallón
batten / listón
batter / apalear
battered / abollado
battering / cañoneo
battery / batería
battery / pila
battery powered / alimentado por batería
batting / guata
battle / batalla
battlefield / campo de batalla
battleground / campo de batalla
battlement / almenaje
battlements / galería de almenas
battleship / acorazado
bauble / chuchería
baud / baudio
Bavaria / Baviera
bawdiness / obscenidad
bawdy / obsceno
bawl (to -) / gritar
bay / caballo bayo
Bay of Biscay / Golfo de Vizcaya
bayonet / bayoneta
bazaar / bazar
bdelygimia / naúsea
be entitled (to -) / tener derecho
be quiet (to -) / callarse
be rivals (to -), vie (to -) / rivalizar
beach / playa
beacon / almenara
bead / cuenta
beagle / sabueso
beak / pico
beaker / copa
beaming / radiante
bean / judía
beans (plural) / alubias (plural)
bear / oso
bear (to -) / soportar
bearable / soportable
beard / barba
bearded / barbado
beardless / imberbe
bearer / portador
bearing / presión
bearings / rumbos
bearskin / piel de oso
beast / bestia
beastly / bestial
beat / golpe
beaten / vencido
beater / batidora
beatification / beatificación
beatify (to -) / beatificar
beating / paliza
beau / galán
beautician / esteticista
beautification / embellecimiento
beautiful / bello
beautiful / bonito
beautiful / hermoso
beautifully / bellamente
beautify (to -) / embellecer
beauty / belleza
beaver / castor
becalm (to -) / calmar
because / porque
bèche de mer / cohombros de mar
beckon (to -) / llamar
become (to -) / llegar a ser
become rancid (to -) / ponerse rancio
becoming / adecuado
bed / cama
bedbug / chinche
bedclothes / ropa de cama
bedding / ropa de cama
bedevil (to -) / endemoniar
bedfellow / compañero de cama
bedlam / manicomio
bedpan / calentador de cama
bedridden / postrado
bedrock / lecho de roca
bedroom / alcoba
bedroom / dormitorio
bedside / lado de la cama
bedsore / úlcera de decúbito
bedspread / cobertor
bedspread / colcha
bedspring / somier
bedstead / armadura de la cama
bedtime / hora de acostarse
bee / abeja
beech / haya
beef / carne
beef, steak / bistec
beehive / colmena
beer / cerveza
beeswax / cera de abejas
beet / remolacha
beetle / escarabajo
befall (to -) / ocurrir
befit (to -) / convenir
befitting / conveniente
before / antes de
before / delante
beforehand / de antemano
befriend (to -) / ofrecer amistad
befuddle (to -) / turbar los sentidos
beg (to -) / rogar
beget (to -) / engendrar
beggar / mendigo
beggarly / pobre
beggary / mendicidad
begin (to -) / empezar
beginner / principiante
beginning / comienzo
beginning / inicio
beginning / principio
begma / tos
beguile (to -) / engañar
beguiler / engañador
behalf / nombre
behave (to -) / comportarse
behavior / conducta
behavioral device / dispositivo de comportamiento
behead (to -) / decapitar
beheading / decapitación
behind / atrás
behind / detrás
behind / tras
behindhand / atrasado
behold (to -) / mirar
beholden / obligado
beholder / espectador
beige / crema
being / ser
bejewel (to -) / enjoyar
belated / tardío
belch / eructo
belfry / campanario
Belgian / belga
Belgium / Bélgica
Belgrade / Belgrado
belie (to -) / desmentir
belief / creencia
believable / creíble
believe / creer
believer / creyente
belittle (to -) / empequeñecer
Belize / Belice
bell / campana
bell / timbre
bellboy / botones
bellicose / belicoso
belligerence / beligerancia
belligerent / beligerante
belligerently / belicosamente
bellow / bramido
bellows / fuelle
belly / barriga
belly / vientre
belong (to -) / pertenecer
belonging / pertenencias
Belorussia / Bielorrusia
beloved / querido
below / abajo
below / debajo
belt / cinturón
bemoan (to -) / lamentar
bench / bancal
bench / banco
benchmarking / referencia
bend / curvatura
bending / torcimiento
beneath / abajo
beneath / debajo
benediction / bendición
benefaction / beneficio
benefactor / bienhechor
benefactress / bienhechora
beneficence / beneficencia
beneficent / benéfico
beneficial / beneficioso
benefit / beneficio
benevolence / benevolencia
benevolent / benévolo
benevolently / benignamente
benign / banigno
benign / benigno
benignity / benignidad
bent / inclinación (propensión)
benzene / benceno
benzine / bencina
bequeath (to -) / legar
bequest / legado
berate / riña
bereave (to -) / privar
bereaved / privado
bereavement / desamparo
beret / boina
Berlin / Berlín
Bern / Berna
berry / baya
berserk / frenético
berth / litera
beryl / berilio
beseech (to -) / pedir
beseechingly / suplicantemente
beset / asediar
beside / al lado
besides / además
besiege / sitiar
besieged / sitiado
besieger / sitiador
besmirch (to -) / manchar
Bessarabia / Besarabia
bestial / bestial
bestiality / bestialidad
bestir (to -) / incitar
bestow (to -) / dar
bestowal / dádiva
bet / apuesta
beta test / prueba beta
betoken / presagiado
betray (to -) / traicionar
betrayal / traición
betroth (to -) / desposar
betrothal / noviazgo
betrothed / novio
better / mejor
betterment / mejora
between / entre
betwixt / entre
bevel / ángulo oblicuo
beverage / bebida
bevy / bandada
bewail (to -) / lamentar
beware (to -) / tener cuidado con
bewilder (to -) / desconcertar
bewildered / descarriado
bewildering / desconcierto
bewilderment / desconcierto
bewitch / embrujar
beyond / más allá de
bias / predisposición
bias / preferencia
bias / prejuicio
bias / sesgo
bib / barbero
bib / faneca
Bible / Biblia
biblical / bíblico
bibliographical / bibliográfico
bibliography / bibliografía
bicameral / bicameral
bicarbonate / bicarbonato
bicentennial / bicentenario
biceps / bíceps
bicker / disputa
bickering / disputa
bicycle / bicicleta
bicyclist / ciclista
bid / oferta
bidder / postor
bide (to -) / esperar
bidet / bidé
bidirectional / bidireccional
biennial / bienal
bier / andas
bifocal / bifocal
bifurcate / bifurcado
bifurcation / bifurcación
big / grande
big prawn / langostino
big red prawn / langostino moruno
big red shrimp / carabinero
bigamist / bígamo
bigamous / bígamo
bigamy / bigamia
big-eyed tuna / patudo
bighearted / generoso
bigot / intolerante
bigoted / intolerante
bigotry / intolerancia
bijouterie / bisutería
bike / bicicleta
bilateral / bilateral
bile / bilis
bile duct / conducto biliar
bile duct abscess / colangitis
bilge / pantoque
bilingual / bilingüe
bilious / bilioso
bill / billete
bill / factura
bill / lista
bill fish / paparda
billboard / cartelera
billet / billete
billfold / billetera
billiard / billar
billiards / billar
billing / facturación
billion / mil millones
billion / millardo
billow / oleada
billowy / ondeante
bimetallic / bimetálico
bimonthly (every two months) / bimestral
bimonthly (twice a month) / bimensual
bin / caja
binary / binario
binary base / base 2
binary base / base binaria
binary digit / dígito binario
binary file transfer / transferencia de fichero binario
binary hexadecimal / hexadecimal binario
bind / lazo
bind (to -) / comprometer
bind (to -) / encuadernar
bind (to -) / enlazar
bind (to -) / ligar
binder / carpeta
bindery / encuadernación
binding / de ligadura
binding / encuadernación
binding / vinculante
binoculars / prismáticos
binomial / binómico
biochemical analysis / análisis bioquímico
biochemistry / bioquímica
biodegradable / biodegradable
biofeedback / biofeedback
biographer / biógrafo
biographical / biográfico
biography / biografía
biologic / biológico
biological / biológico
biologically / biológicamente
biologist / biólogo
biology / biología
biophysics / biofísica
biopsy / biopsia
biopsy curette / cureta para biopsia
biopsy duct tube / tubo para el conducto biliar
biopsy forceps / pinzas para biopsia
biotechnical / biotecnológico
biped / bípedo
biplane / biplano
birch / abedul
bird / pájaro
birdlime / liga (de cazar pajaros)
birth / nacimiento
birthday / cumpleaños
birthmark / marca de nacimiento
birthplace / lugar de nacimiento
birthright / derechos de nacimiento
Biscay / Vizcaya
biscuit / bizcocho
bisect (to -) / bisecar (ángulos)
bisexual / bisexual
bishop / obispo
bishopric / obispado
bismuth / bismuto
bison / bisonte
bistable / biestable
bistoury / bisturí
bit / pedazo
bit (binary digit) / bit (dígito binario)
bitch / perra
bite / mordedura
bite / picadura (de mosca)
bite (to -) / morder
biting / punzante
bitmap display / pantalla de mapa de bits
bitter / amargo
bitterly / amargamente
bitterness / amargura
bittersweet / agridulce
bivouac / bivac
bizarre / raro
blab (to -) / chismorrear (FAM)
black / negro
black goby / chaparrudo
Black Sea / Mar Negro
black sea-bream / chopa
blackball / bola negra
blackberry / zarza
blackbird / mirlo
blackboard / pizarra
blacken (to -) / teñir de negro
blackhead / espinilla
blackish / negruzco
blackjack / veintiuna (juego)
blacklist (to -) / poner en la lista negra
blackmail / chantaje
blackmailer / chantajista
blackness / oscuridad
blackout / corte de corriente eléctrica
blacksmith / herrero
bladder / ampolla
bladder / vejiga
bladder knife / bisturí vesical
blade / hoja
blame / reproche
blameless / irreprochable
blameworthy / culpable
blanch (to -) / blanquear
bland / blando
blandish (to -) / lisonjear
blank / espacio en blanco
blank control / testigo (en un análisis)
blanket / manta
blankly / inexpresivamente
blare / fragor
blarney / lisonja
blaspheme / blasfemar
blasphemer / blasfemo
blasphemous / blasfemo
blasphemy / blasfemia
blast / explosión
blasting / destrucción
blatant / ruidoso
blaze / llama
blazer / chaqueta (deportiva)
blazing / llameante
bleach (to -) / blanquear
bleacher / gradería
bleak / yermo
bleakness / intemperie
bleat / balido
bleed (to -) / sangrar
bleeding / sangrante
blemish / mancha
blend / mezcla
blended / mezclado
bless (to -) / bendecir
blessed / bendito
blessedness / beatitud
blessing / bendición
blight / quemadura
blind / ciego
blind / persiana
blind (to -) / deslumbrar
blinder / más ciego
blindfold / venda (para tapar los ojos)
blinding / deslumbrante
blindly / ciegamente
blindness / ceguera
blinker / luz intermitente
blinking / intermitente
bliss / beatitud
blissful / dichoso
blissfully / felizmente
blister / ampolla
blister pack / blíster
blithe / alegre
blizzard / ventisca
bloat (to -) / hinchar
bloated / hinchado
bloc / grupo
block / bloque
blockade / bloqueo
blockage / obstáculo
blockhead / tonto
blockhouse / blocao
blond / rubio
blonde / rubio
blood / sangre
blood bank / banco de sangre
blood cell counter / hematómetro
blood cell counting / recuento globular
blood circulation / circulación sanguínea
blood corpuscle / glóbulo (sanguíneo)
blood count / análisis de sangre
blood diluting pipette / pipeta para mezclar sangre
blood examination / examen del cuadro hemático
blood flow / flujo sanguíneo
blood pressure / presión sanguínea
blood pressure / presión sanguínea
blood transfusion / transfusión de sangre
blood type / tipo de sangre
blood vessel / vaso sanguíneo
blood vessels / vasos sanguíneos
bloodhound / sabueso
bloodless / pálido
bloodshed / derramamiento de sangre
bloodstream / sangre
bloodsucker / sanguijuela
bloodthirsty / sanguinario
bloody / sangriento
bloom / flor
bloomer / bragas
blooming / floración
blooming / florido
blossom / flor
blossom / lozanía
blot / borrón
blotch / mancha
blotter / papel secante
blouse / blusa
blow / revés
blower / soplador
blowout / ruptura
blowpipe / soplete
blowtorch / lámpara de soldar
blubber / gimoteo
blue / azul
blue collar workers / obreros
blue dog / galludo
blue fish / anjova
blue mouth / gallineta
blue mussel / mejillón
blue whiting / bacaladilla
bluebird / azulejo
bluefin tuna / tuna
blueprint / anteproyecto
blueprint / copia al amoniaco
bluestocking / mujer literata
bluff / farol (fanfarronada)
bluing (US) / añil
bluish / azulado
blunder / equivocación
blunderbuss / trabuco
blunderer / torpe
blunt / embotado
bluntly / bruscamente
bluntness / brusquedad
blur / borrón
blurb / propaganda
blurt (to -) / decir bruscamente
blush / rubor
blushing / ruborizado
bluster / ventolera
blustery / violento
boa / boa
boar / jabalí
boar fish / ochavo
board / placa
board / tabla
board (side -) / adral
boarder / huésped
boarding / entablado
boast (to -) / jactarse
boaster / jactancioso
boastful / jactancioso
boastfully / jactanciosamente
boastfulness / jactancia
boat / barco
boathouse / cobertizo para botes
boatman / barquero
boatswain / contramaestre
bob / cogote
bobbin / carrete
bobby / policía
bobcat / lince
bobsled / trineo pequeño
bode (to -) / presagiar
bodice / corpiño
bodily / corporal
body / cuerpo
body fluids / líquidos del cuerpo
body penetration / penetración corporal
bodyguard / guardaespaldas
bog / pantano
bogeyman / coco
boggle / vacilación
bogue / boga
bogus / ficticio
Bohemia / Bohemia
Bohemian / bohemio
boil / furúnculo
boil (to -) / hervir
boiled / hervido
boiler / olla
boiler suit / mono
boilerplate / texto modelo
boiling / ebullición
boisterous / bullicioso
boisterously / tumultuosamente
boldface / negrita
boldly / audazmente
boldness / intrepidez
bolero / bolero
bolero jacket / bolero
Bolivia / Bolivia
Bolivian / boliviano
bologna / mortadela
bolster / cabezal
bolt / perno
bolt / saeta
bomb / bomba
bomb / bomba
bombard / bombarda
bombardier / bombardero
bombardment / bombardeo
bombastic / ampuloso
bomber / bombardero
bomber jacket / cazadora
bombproof / a prueba de bombas
bombshell / bomba
bonbon / bombón
bond (to -) / atar
bondage / esclavitud
bonded / garantizado
bondholder / tenedor de bonos
bondsman / fiador
bone / hueso
bone marrow / médula ósea
bone stem / caña del hueso
boneless / sin huesos
bonfire / hoguera
bonito / bonito
bonnet / gorro
bonus / paga extraordinaria
bony / óseo
boo (to -) / abuchear
book / libro
bookbinder / encuadernador
bookbinding / encuadernación
bookcase / estante para libros
bookie / corredor de apuestas
booking / registro
bookish / estudioso
bookkeeper / contable
bookkeeping / contabilidad
booklet / librito
bookmaker / encuadernador
bookmark / marca (de una página web)
bookmark / marcador
bookmark / marcador de libros
bookmark / señal (de una página en un libro)
bookmark (to -) / marcar una página web
bookseller / librero
bookshelf / estante
bookshop / libreria
bookshop / librería
bookstore / librería
boom / estampido
boomerang / bumerán
boon / bendición
boor / patán
boorish / tosco
boost / empujón
boot / arranque
boot / bota
boot (to -) / arrancar
bootblack / limpiabotas
booth / puesto (de un mercado)
bootlace / cordón para los zapatos
bootleg (to -) / contrabandear bebidas alcohólicas
booty / botín
booze / borrachera
borax / bórax
border / borde
border / frontera
borderline / frontera
bore (to -) / perforar
bore (to -) / taladrar
bored / aburrido
boredom / fastidio
boring / aburrido
born / nacido
born-again / renacido
borough / distrito municipal
borrow / acarreo negativo
borrow (to -) / tomar prestado
Bosnia / Bosnia
bosom / pecho
Bosporus / Bósforo
boss / jefe
bossy / mandón
Boston / Boston
botanical / botánico
botanist / botánico
botany / botánica
botch / remiendo
both / ambos
bother (to -) / fastidiar
bother (to -) / molestar
bothersome / molesto
bottle / botella
bottle rack / botellero
bottleneck / cuello de botella
bottleneck / embollamiento
bottleneck / gollete
bottling / embotellado
bottom / fondo
bottom / inferior
bottom fuller / degollador
bottom view / vista desde abajo
bottomless / sin fondo
botulism / botulismo
boudoir / tocador
bough / rama
boulder / canto rodado
boulevard / bulevar
bounce / rebote
bounce (to -) / saltar
bouncer / guapo
bouncing / fuerte
bound (to -) / limitar
boundary / contorno
boundary / límite
boundary ridge / linde
boundary ridge / lindero
boundary stone / mojón
boundless / ilimitado
bounteous / dadivoso
bountiful / dadivoso
bounty / liberalidad
bouquet / ramillete
bourgeois / burgués
bourgeoisie / burguesía
bout / ataque
bout / rato
boutique / boutique (tienda de moda)
bovine / bovino
bow (to -) / inclinarse
bowel / intestino
bowels / intestinos
bowl / cuenco
bowlegged / patizambo
bowler / jugador de bolos
bowler hat / bombín (sombrero -)
bowler hat / sombrero hongo
bowline (knot) / bulín
bowling / juego de bolos
bowstring / cuerda de arco
bow-tie / pajarita
box / caja
boxcar (US) / furgón
boxer / boxeador
boxing / embalaje
boy / chico
boy / muchacho
boycott / boicot
boycotted / boicoteado
boyfriend / novio
boyhood / adolescencia
boyhood / muchachez
boyish / pueril
boyishly / puerilmente
bra / sostén
brace / abrazadera
bracelet / brazalete
bracelet / pulsera
braces / tirantes
brachial biceps / biceps braquial
bracing / tónico
bracken / helecho
bracket / anaquel
bracket / paréntesis
bracket / soporte
brackish / salobre
brad / puntilla
brae / ladera de monte
brag (to -) / jactarse
braggart / balandrón
bragging / fanfarronada
braid / trenza
braid (to -) US / plegar
brain / cerebro
brainless / mentecato
brains / sesos
brainteaser / rompecabezas
brainwash / lavar el cerebro
brainwashing / lavado de cerebro
brainy / inteligente
braise (to -) / brasear
braise (to -) / rehogar
brake / freno
bramble / zarza
bran / salvado
branch / rama
branch (to -) / bifurcar
branch (to -) / bifurcarse
branch (to -) / ramificar
branch (to -) / ramificarse
branch (to -) / separarse
branching / bifurcación
branching / bifurcación
brand / marca
Brandenburg / Brandeburgo
brandish / molinete
brand-new / nuevo (completamente)
brandy / coñac
brash / escombros
brassiere / sostén
brassy / de latón
brastbone / esternón
brat / mocoso
Bratislava / Bratislava
bravado / valentía
brave / valiente
bravery / valentía
bravery / valor
brawl / reyerta
brawler / alborotador
brawn / fuerza muscular
brawny / musculoso
bray / rebuzno
braze (to -) / soldar
brazen / de latón
brazier / latonero
Brazil / Brasil
Brazilian / brasileño
breach / brecha
bread / pan
breadth / ancho
break / descanso
break (to -) / interrumpir
break (to -) / romper
break down (to -, (a machine) / averiarse
breakable / rompible
breakage / rotura
breakdown / avería
breakdown / desglose
breakdown / distribución
breaker / ola grande
breakfast / desayuno
breakpoint / punto de ruptura
breakthrough / ruptura
breakup / disolución
breakwater / rompeolas
bream / brema
bream / castañeta
breast pocket / bolsillo de pecho
breast, chest / pecho
breastbone / esternón
breaststroke / brazada de pecho
breastwork / parapeto
breath / respiración
breathe / respire
breathe (to -) / respirar
breather / respirador
breathing / respiración
breathless / jadeante
breathlessly / jadeantemente
breech / trasero
breeches / calzones
breed / casta
breeder / criador
breeding / cría
breeze / brisa
breezy / ventoso
Bremen / Bremen
brethren / hermanos
brevet / título
brevity / brevedad
brew / infusión
brewer / cervecero
brewery / cervecería
bribe / soborno
bribe (to -) / sobornar
bribery / cohecho
bribery / soborno
brick / ladrillo
bricklayer / albañil
bridal / boda
bride, fiancee, girlfriend / novia
bridegroom, fiance, boyfriend / novio
bridesmaid / dama de honor
bridge / puente
bridged / conectado
bridgehead / cabeza de puente
bridle / brida
brief / informe
briefcase / cartera
briefcase computer, a laptop / ordenador de maletín
briefing / sesión de información
briefly / brevemente
briefness / brevedad
brig / bergantín
brigade / brigada
brigandage / bandolerismo
bright / luminoso
brighten (to -) / aclarar
brightness / brillo
brill / rémol
brill / rodaballo
brilliance / brillo
brilliant / inteligente
brim / borde
brimless / sin borde
brine / salmuera
bring (to -) / traer
brink / borde
briny / salado
briquette / briqueta
brisk / rápido
brisket / falda
briskly / vivamente
briskness / viveza
bristle / cerda
bristly / cerdoso
Britain / Bretaña
Britain / Gran Bretaña
British / británico
Brittany / Bretaña
brittle / quebradizo
broach / broche
broad / amplio
broad / ancho
broad spectrum / de amplio espectro
broadbill / emperador
broadbill / pez espada
broadcast / difusión (general)
broadcast / transmisión
broadcast (to -) / difundir
broadcaster / programadora
broadcasting / radiodifusión
broadcloth / paño
broaden (to -) / ensanchar
broadly / ampliamente
broadside / costado
brocade / brocado
broccoli / brécol
brochure / folleto
brogue / abarcado
broil (to -) / asar a la parrilla
broiler / parrilla
broken / fuera de servicio
broken / roto
broken-hearted / angustiado
brokenly / con interrupciones
broker / corredor
brokerage / corretaje
bromide / bromuro
bronchitis / bronquitis
bronchography / broncografía
bronchopneumonia / bronconeumonía
bronchoscope / broncoscopio
bronchoscophy / broncoscopia
bronchoscopy / broncoscopia
bronchus / bronquios
bronze / bronce
bronze bream / aligote
brooch / broche
brood / cría
brood of eels / angula
brooder / clueca
brook / arroyo
brook trout / trucha de arroyo
brook trout / trucha de río
broom / escoba
broomstick / palo de escoba
broth / caldo
brothel / burdel
brother / hermano
brotherhood / hermandad
brother-in-law / cuñado
brotherly / fraternal
brow / frente
browbeat (to -) / intimidar
brown / marrón
brown / pardo
brown scorpion / rascacio
brown shrimp / quisquilla
brown trout / trucha marisca
browse (to -) / hojear
browse (to -) / ramonear
browser / navegador
brucellosis / brucelosis
bruise / cardenal (mancha de la piel)
brunette / morena
brush / brocha
brush / cepillo
brushwood / matorral
brusque / brusco
brusquely / bruscamente
Brussels / Bruselas
brutal / brutal
brutality / brutalidad
brutalize (to -) / embrutecer
brute / bruto
brutish / brutal
bubble / burbuja
bubble memory / memoria de burbuja
bubbly / burbujeante
bubo / bua
bubo / buba
bubo / bubon
bubonic / bubónico
bubonic plague / peste bubónica
buccal / bucal
buccaneer / bucanero
Bucharest / Bucarest
buck / ciervo
bucket / cangilón
bucket / cubo
buckie / bígaro
buckle / hebilla
bucksaw / sierra de bastidor
buckshot / postas
buckskin / ante
buckwheat / alforfón
bucolic / bucólico
bud / brote
bud / papila
bud / yema
Budapest / Budapest
Buddhism / budismo
Buddhist / budista
budding / en ciernes
buddy / compañero
budge (to -) / mover
budget / presupuesto
budgetary / presupuestario
budgeting / presupuesto
buff (to -) / dar brillo
buffalo / bufalo
buffer / buffer
buffer / pulidor
buffet / aparador
buffoon / bufón
bug / bicho
bug / gazapo
buggy / calesa
bugle / clarín
bugler / clarín
build (to -) / construir
builder / constructor
building / edificio
built-in / incorporado
bulb / bombilla
bulbous / bulboso
Bulgaria / Bulgaria
Bulgarian / búlgaro
bulge / bulto
bulge / protuberancia
bulging eyes / ojos saltones
bulk / bulto
bulkhead / mamparo
bulky / voluminoso
bull / toro
bulldog / buldog
bulldozer / excavadora
bullet / bala
bulletin / boletín
bulletproof / a prueba de balas
bullfight / corrida de toros
bullfighter / torero
bullfinch / pinzón real
bullion / oro o plata en lingotes
bullock / buey
bully / matón
bulrush / espadaña
bulwark / baluarte
bum / vago
bumblebee / abejorro
bump / choque
bumper / parachoques
bumpy / abollado
butcher's, meat shop / carnicería
C (musical note) / do (nota musical)
cab / taxi
cabal / cábala
cabala / cábala
cabalistic / cabalístico
cabana / cabaña
cabaret / cabaret
cabbage / col
cabdriver / taxista
cabin / cabaña
cabin / cabina
cabin / camarote
cabinet / armario
cabinet / gabinete
cabinetmaker / ebanista
cabinetmaking / ebanistería
cable / cable
cable harness / arnés de cableado
cablegram / telegrama
cacao / cacao
cache / escondite
cache (memory) / cache (memoria -)
cachet / sello
cackerel / caramel
cackle / cacareo
cacophony / cacofonía
cactus / cacto
cad / sinvergüenza
cadaver / cadáver
cadaverous / cadavérico
caddie / cadi
cadence / cadencia
cadet / cadete
cadmium / cadmio
cadre / cuadro
caducity / caducidad
cafe / café
cafe / cafés
cafeteria / cafetería
caffeine / cafeína
cage / jaula
caged / enjaulado
cagey / ladino
caiman / caimán
caisson / cajón de municiones
cajole (to -) / engatusar
cajolery / engatusamiento
cake / pastel
cake / tarta
cake / torta
calamary / calamar
calamitous / calamitoso
calamity / calamidad
calcaneus / calcáneo
calcareous / calizo
calcic / cálcico
calcification / calcificación
calcified / calcificado
calcify / calcificar
calcify / calcificarse
calcination / calcinación
calcined / calcinado
calcium / calcio
calculable / calculable
calculate (to -) / calcular
calculating / interesado
calculation / cálculo
calculus / cálculo
caldron / caldera
calendar / agenda
calendar / almanaque
calendar / calendario
calendar dates / fechas del calendario
calf / ternero
calfskin / piel de becerro
caliber / calibre
calibrate (to -) / ajustar
calibrate (to -) / calibrar
calibrated / calibrado
calibration / calibración
calico / calicó
California / California
Californian / californiano
caliper / compás de calibre
caliph / califa
calisthenics / calistenia
calk (to -) / calafatear
call / llamada
call (to -) / llamar
call for papers / petición de comunicaciones (en un simposio)
caller / visita
calligrapher / calígrafo
calligraphy / caligrafía
calling / llamada
callous / calloso
callously / insensiblemente
callousness / dureza
callow / sin experiencia
callus / callo
calm / calma
calmative / calmante
calmly / calmadamente
calmly / serenamente
calmness / calma
caloric / calórico
caloric / calorífico
calorie / caloría
calorimeter / calorímetro
calumniate (to -) / calumniar
calumny / calumnia
Calvary / calvario
calyx / cáliz
cam / leva
camaraderie / compañerismo
camber / combado
Cambodia / Camboya
cambric / batista
camel / camello
camel-hair / pelo de camello
camellia / camelia
cameo / camafeo
camera shyness / fotofobia
cameraman / camarógrafo
cameraman / operador cinematográfico
camouflage / camuflaje
camouflaging / simulacro
camp / campamento
camp (to -) / acampar
campaign / campaña
campaigner / veterano
camper / campista
campfire / fogata
campfire / fuego de campamento
camphor / alcanfor
camping / acampada
campus / campus
can / lata
can (to -) / poder
can opener / abrelatas
Canada / Canadá
Canadian / canadiense
canal / canal
canalization / canalización
canalize (to -) / canalizar
canary / canario
Canary Islands / Islas Canarias
canasta / canasta (de baloncesto)
cancel (to -) / anular
cancel (to -) / cancelar
canceled / anulado
Cancer / Cáncer
cancer / cáncer
cancerous / canceroso
candelabrum / candelabro
candid / franco
candidacy / candidatura
candidate / candidato
candidature / candidatura
candidly / cándidamente
candidness / candor
candied / confitado
candle / vela
candleholder / candelabro
candlestick / candelero
candlewick / pabilo
candor / candor
candy / caramelo
candy / dulce
candy (to -) / confitar
candy (to -) / garrapiñar
cane / bastón
canine / canino
canister / bidón
canned / enlatado
canner / envasador
cannery / fábrica de conservas
cannibal / caníbal
cannibalism / canibalismo
cannon / cañón
cannonade / cañoneo
cannonball / bala de cañón
cannoneer / artillero
canny / sagaz
canoe / canoa
canon / canon
canonical / canónico
canonization / canonización
canonize (to -) / canonizar
canopy / dosel
cant / canto
Cantabrian Mountains / Cordillera Cantábrica
cantaloupe / melón
cantankerous / avinagrado
canteen / cantimplora
canter / medio galope
cantilever / voladizo
cantina / cantina
cantonment / acantonamiento
cantor / chantre
canvas / lona
canvass / escrutinio
canyon / cañón
cap / gorra
cap / gorro
cap with earflaps / gorro con orejeras
capability / aptitud
capability / capacidad
capable / capaz
capacious / espacioso
capacitate (to -) / capacitar
capacitor / condensador
capacity / capacidad
cape / capotillo
cape / esclavina
cape lobster / santiaguiño
capelan / capellán
capelin / capelán
caper / cabriola
capilary (blood vessel) / capilar
capillary vessel / vaso capilar
capital / capital
capital / capitel
capital / mayúscula
capital flight / evasión de capital
capitalism / capitalismo
capitalist / capitalista
capitalization / capitalización
capitalize / capitalizar
Capitol / Capitolio
capitulate (to -) / capitular
capitulation / capitulación
caplin / capelán
capon / capón
caprice / capricho
capricious / caprichoso
capriciously / caprichosamente
Capricorn / Capricornio
caps / mayúsculas
caps lock key / tecla bloqueo de mayúsculas
capsize (to -) / volcar
capstan / cabrestante
capsule / cápsula
captain / capitán
captaincy / capitanía
caption / rotulo
caption / subtítulo
captious / capcioso
captivate (to -) / cautivar
captivating / cautivador
captive / cautivo
captivity / cautividad
captor / aprehensor
capture (to -) / capturar
capture (to -, (an idea, data) / captar
car / automóvil
car / coche
car window / ventanilla
carafe / garrafa
caramel / caramelo
caramelize (to -) / caramelizar
carat / quilate
caravan / caravana
caravel / carabela
caraway / alcaravea
carbide / carburo
carbine / carabina
carbohydrate / carbohidrato
carbohydrate / hidrato de carbono
carbon / carbón
carbon / carbono
carbonaceous / carbonoso
carbonate / carbonato
carbonic / carbónico
carbuncle / carbunco
carburetor / carburador
carcass / cadáver
carcinogen / agente cancerígeno
carcinogen / carcinógeno
carcinogenic / carcinogéno
carcinogenic / carcinógeno
carcinoma / carcinoma
card / tarjeta
cardia / cardias
cardiac / cardiaco
cardiac / cardíaco
cardiac disease / enfermedad cardíaca
cardigan / chaqueta de punto
cardinal / cardinal
cardiogram / cardiograma
cardiologist / cardiólogo
cardiology / cardiología
cardiovascular / cardiovascular
cardioversion / cardioversión
care / cuidado
carefree / descuidado
careful / cuidadoso
carefully / cuidadosamente
carefulness / esmero
careless / descuidado
careless / sin cuidado
carelessly / descuidadamente
carelessness / descuido
caress / acariciar
caress / caricia
caret / acento circunflejo
caret / signo de intercalación
caret / símbolo del acento circunflejo
caretaker / conserje
careworn / agobiado por los cuidados
cargo / carga
Caribbean / Caribe
caribou / caribú
caricature / caricatura
caricaturist / caricaturista
caries / caries
carillon / carillón
carload / carretada
Carlovingian / carolingio
carnage / carnicería
carnal / carnal
carnation / encarnado
carnival / carnaval
carnivore / carnívoro
carnivorous / carnívoro
carol / canción alegre
Caroline Islands / Islas Carolinas
Carolingian / carolingio
carom / carambola
carotid / carótida
carouse (to -) / correrse una juerga
carp / carpa
Carpathians / Cárpatos
carpenter / carpintero
carpentry / carpintería
carpet / alfombra
carpet shell / almeja fina
carpeting / alfombrado
carping / criticón
carpus / carpo
carriage / carruaje
carrier / portador
carrier / portador asintomático
carrion / carroña
carrot / zanahoria
carry (to -) / llevar
carry out (to -) / realizar
carry over / arrastrar
carrying handle / asa de transporte
cart / carreta
cart / carretilla
cartage / acarreo
cartel / cartel
carter / carretero
Cartesian / cartesiano
cartilage / cartílago
cartilagenous tissue / tejido cartilaginoso
cartload / carretada
cartographer / cartógrafo
cartographic / cartográfico
cartography / cartografía
cartomancy / cartomancia
carton / cartón
cartoon / caricatura
cartoon character / personaje de dibujos animados
cartoonist / caricaturista
cartridge / cartucho
carve (to -) / labrar
carve (to -) / tallar
carver / tallista
carving / talla (obra de escultura)
cascade / cascada
case / caja
case study / estudio de un caso
caseation / caseificación
casement / marco (de una ventana)
caseous / caseoso
caseous / como el queso
cash / al contado
cash / dinero efectivo
cash / efectivo
cash crop / cultivo comercial
cashew / anacardo
cashier / cajero
cashmere / cachemir
cashmere / cachemira
casing / cubierta
casino / casino
cask / casco
casket / arqueta
casserole / cazuela
cassette / cassette
cast / lanzamiento
castanet / castañuela
castanets (plural) / castañuelas (plural)
castaway / desechado
caste / casta
caster / vaciador
castigate (to -) / castigar
castigation / castigo
Castile / Castilla
Castilian / castellano
casting / reparto
castle / castillo
castoff / descartado
castrate (to -) / castrar
castrated / castrado
castration / castración
casual / casual
casual / informal
casual wearing / desenfadado
casually / accidentalmente
casualness / casualidad
casualty / accidente
cat / gato
cataclysm / cataclismo
catacomb / catacumba
Catalan / catalán
catalepsy / catalepsia
cataleptic / cataléptico
catalog / catálogo
catalog (to -) / catalogar
catalogue / catálogo
catalogue (to -) / catalogar
Catalonia / Cataluña
catalysis / catálisis
catalyst / catalizador
catalyze (to -) / catalizar
catapult / catapulta
cataract / catarata
catarrh / cataro
catarrh / catarro
catastrophe / catástrofe
catastrophic / catastrófico
catatonic / catatónico
catatonic schizophrenia / esquizofrenia catatónica
catch (to -) / coger
catching / contagioso
catchword / lema
catchy / pegadizo
catechism / catecismo
catechist / catequista
catechize (to -) / catequizar
categoric / categórico
categorical / categórico
categorically / categóricamente
categorize (to -) / catalogar
category / categoría
cater (to -) / proveer de comida
caterpillar / oruga
caterwaul / maullido
catfish / barbo
catfish / perro del norte
catharsis / catarsis
cathartic / catártico
cathedral / catedral
Catherine of Aragon / Catalina de Aragón
catheter / catéter
cathode / cátodo
cathode ray tube / tubo de rayos catódicos
Catholic / católico
Catholicism / catolicismo
catkin / candelilla
cattle / ganado
cattleman / ganadero
Caucasian / caucásico
caucus (US) / reunión electoral
caudal / caudal
cauldron / caldero
cauliflower / coliflor
caulk (to -) / calafatear
causal / causal
causation / causalidad
cause / causa
causeway / calzada
caustic / cáustico
caustic soda / lejía
cauterize / cauterizar
cautery / cauterio
caution / atención
caution / aviso
caution / precaución
cautious / cauto
cautiously / cautamente
cautiousness / cautela
cavalcade / cabalgata
cavalier / caballero
cavalry / caballería
cave / cueva
cavern / caverna
cavernous / cavernoso
cavernous sinus / seno cavernoso
caviar / caviar
cavity / bóveda
cavity / caries
cavity / cavidad
CD (abbr. for compact disk) / CD (disco compacto)
cease / cese
cease (to -) / cesar
ceasefire / alto el fuego
ceaseless / incesante
cedar / cedro
cedar(wood) / cedro
cede (to -) / ceder
ceiling / techo
celebrate (to -) / celebrar
celebrated / famoso
celebration / celebración
celebration / festividad
celebrity / celebridad
celerity / celeridad
celery / apio
celestial / celestial
celiac / celiaca
celiac / del abdomen
celibacy / celibato
celibate / célibe
cell / celda
cell / célula
cellar / bodega
cellar / sótano
cellarman / catador (de vinos)
cellarman / tonelero
cellist / violoncelista
cello / violoncelo
cellophane / celofán
cellular / celular
cellulitis / celulitis
celluloid / celuloide
cellulose / celulosa
Celtic / céltico
cement / cemento
cement / pegamento
cemetery / cementerio
censor / censor
censored / censurado
censorship / censura
censure (to -) / censurar
census / censo
census / empadronamiento
cent / céntimo
centaur / centauro
centenarian / centenario
centenary / centenario
centennial / centenario
center / centro
center (to -) / centrar
centered / centrado
centerpiece / centro de mesa
centigrade / centígrado
centimeter / centímetro
centipede / ciempiés
central / central
centralize (to -) / centralizar
centrifugal / centrífugo
centrifugal pump / bomba centrífuga
centrifuge (to -) / centrifugar
centurion / centurión
century / siglo
cephalic / cefálico
ceramic / cerámica
ceramic / cerámico
ceramics / cerámica
ceramist / alfarero
cereal / cereal
cerebellum / cerebelo
cerebral / cerebral
cerebrospinal meningitis / meningitis cerebroespinal
ceremonial / ceremonial
ceremonious / ceremonioso
ceremony / ceremonia
certain / cierto
certain / seguro
certainly / ciertamente
certainty / certeza
certifiable / certificable
certificate / certificado
certificated / certificado
certification / acreditación
certification / certificación
certified / certificado
certifier / certificador
certify / certificar
certify (to -) / acreditar
certitude / certeza
cervical / cervical
cervix / cerviz
cesarian / cesárea
cesium / cesio
cessation / cese
cession / cesión
chafe / rozadura
chaffinch / pinzón
chagrin / mortificación
chain / cadena
chained / encadenado
chaining / encadenamiento
chair / silla
chairman / presidente
chairperson / presidente
chairwoman / asistenta
chairwoman / presidenta
chalet / chalé
chalet / chalet
chalice / cáliz
chalk / magnesio
chalk / tiza
chalkboard / pizarra
chalky / blanquecino
chalky / calizo
challenge / desafío
challenge (to -) / desafiar
challenger / aspirante
challenging / desafiante
chamber / cámara
chamberlain / chambelán
chambermaid / camarera
chameleon / camaleón
chamois / gamuza
chamois leather / gamuza
chamomile / manzanilla
champ (to -) / mordisquear
champagne / champan
champagne / champaña
champion / campeón
championship / campeonato
chance / azar
chance / oportunidad
chancel / coro
chancel / presbiterio
chancellery / cancillería
chancellor / canciller
chancre / chancro
chancroid / chancroide
chancy / arriesgado
chandelier / araña (de luces)
chandler / cerero
changability / mutabilidad
change / cambio
change / variación
change (to -) / cambiar
change description / descripción del cambio
change to (to -) / cambiar a
changeability / mutabilidad
changeable / cambiable
changeless / inmutable
channel / canal
channel / cauce
chanson / canción
chant / canto
chanteuse / cantante
chantry / capilla
chaos / caos
chaotic / caótico
chap / muchacho
chapel / capilla
chaperon / caperuza
chaperone / señora de compañía
chaplain / capellán
chaplaincy / capellanía
chapter / capítulo
char / trucha alpina
character / carácter
character / personaje (p. e. de novela)
characteristic / característica
characterization / caracterización
characterize (to -) / caracterizar
charade / charada
charcoal / carbón
charcoal / carbón de leña
charge / cargo
charge (to -) / cargar
charger / corcel
chariot / carro
charioteer / auriga
charisma / carisma
charismatic / carismático
charitable / caritativo
charitableness / caridad
charitably / caritativamente
charity / caridad
charlatan / charlatán
Charlemagne / Carlomagno
charm / amuleto
charm / encanto
charmer / encantador
charming / encantador
charming / simptico
charred / carbonizado
chart / gráfico
chart / mapa
charter / estatutos
chase / persecución
chase (to -) / perseguir
chaser / cazador
chaser / perseguidor
chasm / quiebra
chassis / chasis
chaste / casto
chasten / castigar
chastise (to -) / castigar
chastisement (to -) / castigo
chastity / castidad
chat / charla
chat / conversación
chat / plática (en Latinoamerica)
chat (to -) / charlar
chat (to -) / conversar
chat (to -) / platicar (en Latinoamerica)
chateau / castillo
chattel / enseres
chatter / charla
chatty / hablador
chauffeur / chofer
chauffeur / chófer
chauvinism / chovinismo
chauvinist / chovinista
cheap / barato
cheapen (to -) / abaratar
cheapie / tacaño
cheaply / barato
cheapness / baratura
cheapskate / tacaño
cheat / timo
cheat (to -) / timar
cheater / timador
Chechen / checheno
Chechenia / Chechenia
check / cheque
check (to -) / comprobar
check (to -) / revisar
check (to -) / verificar
check in / registro
checkbook / chequera
checkbook / talonario de cheques
checkered / ajedrezado
checkers / damas (juego)
checklist / lista de comprobación
checklist / lista de control
checkmate / jaque mate
checkpoint / punto de control
checkroom / vestuario
checkup / comprobación
cheek / mejilla
cheek / pómulo
cheekbone / pómulo
cheeky / descarado
cheep / pío
cheer / alegría
cheer (to -) / animar
cheerful / alegre
cheerfully / alegremente
cheerfulness / alegría
cheerless / triste
cheers / salud
cheese / queso
cheeseburger / hamburguesa de queso
cheesy / caseoso
chef / cocinero
chemical / químico
chemically / químicamente
chemicals / sustancias químicas
chemise / camisa
chemist / farmacia
chemist / químico
chemistry / química
chemotherapy / quimoterapia
chenille / felpilla
cheque / cheque
cherished / querido
cherry / cereza
cherub / querubín
chess / ajedrez
chessboard / tablero de ajedrez
chessman / pieza de ajedrez
chest / arca
chest / pecho
chestnut / castaña
chevron / galón
chew (to -) / masticar
chewable / masticable
chewer / mascador
chic / elegante
Chicago / Chicago
chicanery / triquiñuela
Chicano / chicano
chick / polluelo
chicken / pollo
chickpea / garbanzo
chicle / chicle
chicory / achicoria
chide (to -) / regañar
chide (to -) / reprender
chief / jefe
chiefly / principalmente
chieftain / cabecilla
chiffon / gasa
chignon / moño
child / niño
child / secundario
childbirth / parto
childhood / niñez
childish / infantil
childishness / puerilidad
childless / sin hijos
childlike / infantil
Chile / Chile
Chilean / chileno
chilelithiasis / colelitiasis
chili / chile
chill / frío
chilliness / frialdad
chilly / friolero
chime / carillón
chimney / chimenea
chimp / chimpancé
chimpanzee / chimpancé
chin / barbilla
China / China
china / loza
china / porcelana
Chinaman / chino
chinaware / vajilla
chinchilla / chinchilla
Chinese / chino
chink / grieta
chintz / zaraza
chip / astilla
chip / circuito integrado
chip (to -) / astillar
chipmunk / ardilla listada
chips (plural) (UK) / patatas fritas (plural)
chiromancy / quiromancia
chiropodist / pedicuro
chiropractor / quiromante
chirp / gorjeo
chisel / cincel
chisel ( to -) / cincelar
chitchat / charla
chivalrous / caballeroso
chivalry / caballería
chive / cebollino
chlorate / clorato
chloride / cloruro
chlorination / desinfección con cloro
chlorine / cloro
chloroform / cloroformo
chlorophyll / clorofila
chock / calzo
chock-full / repleto
chocolate / chocolate
choice / opción
choir / coro
choke (to -) / ahogar
choke (to -) / estrangular
choker / gargantilla
cholecystitis / colecistitis
cholera / cólera
choleric / colérico
cholesterol / colesterol
cholesterol / colesteról
choose (to -) / elegir
choose (to -) / escoger
choosy / delicado
chop / corte
chopper / hacha
chopping / tajadura
choppy / agitado
choral / coral
chord / acorde
chord / cordón
chore / tarea
choreographer / coreógrafo
choreography / coreografía
chorister / corista
chorus / coro
chosen / escogido
Christ / Cristo
christen (to -) / cristianizar
Christendom / cristiandad
christened / bautizado
Christian / cristiano
Christianity / cristiandad
Christmas / Navidad
chromatic / cromático
chrome / cromo
chromium / cromo
chromosome / cromosoma
chronic / crónico
chronic bronchitis / bronquitis crónica
chronic disease / enfermedad crónica
chronicle / crónica
chronicler / cronista
chronological / cronológico
chronology / cronología
chronometer / cronómetro
chrysalis / crisálida
chrysanthemum / crisantemo
chrysanthemum / crisántemo
chrysanthemums / crisantemos
chubby / regordete
chuck / calzo
chuckle / risita
chum / condiscípulo
chummy / íntimo
chump / zoquete
chunk / tarugo
chunky / rechoncho
church / iglesia
church door / pórtico (de una iglesia)
churchman / clérigo
churchwarden / sacristán
churchyard / cementerio
churlish / rústico
churn / mantequera ( para hacer mantequilla)
chute / cascada
chute / salto (de agua)
cicada / cigarra
cicatrization / cicatrización
cider / sidra
cigar / cigarro
cigar / cigarro puro
cigarette / cigarrillo
cilantro, coriander / cilantro
ciliary / ciliar
cinch / cincha
cinder / carbonilla
cinema / cine
cinematic / cinemático
cinematography / cinematografía
cineraria / cineraria
cinnamon / canela
cipher / cero
circle / círculo
circuitous / tortuoso
circuitry / circuitería
circular / redondo
circulate (to -) / circular
circulating / circulante
circulation / circulación
circulatory / circulatorio
circumcise (to -) / circuncidar
circumcision / circuncisión
circumference / circunferencia
circumflex / circunflejo
circumlocution / circunlocución
circumscribe (to -) / circunscribir
circumscription / circunscripción
circumspect / circunspecto
circumspection / circunspección
circumstance / circunstancia
circumstantial / circunstancial
circumstantially / circunstancialmente
circumvent (to -) / engañar
circumvention / trampa
circus / circo
cirrhosis / cirrosis
cistern / cisterna
cistitis / cistitis
citadel / ciudadela
citation / cita
cite (to -) / citar
citizen / ciudadano
citizenship / ciudadanía
citric / cítrico
city / ciudad
city clerk / secretario de ayuntamiento
civic / cívico
civics / educación cívica
civil / civil
civilian / paisano
civilization / civilización
civilize (to -) / civilizar
civilized / civilizado
claimant / demandante
clairvoyance / clarividencia
clairvoyant / clarividente
clam / almeja
clamber (to -) / trepar
clamminess / viscosidad
clammy / viscoso
clamor / clamor
clamorous / clamoroso
clamp / alerta
clamp / gato (mecánico)
clan / clan
clandestine / clandestino
clandestinely / clandestinamente
clangor / estruendo
clannish / cerrado
clap / palmada
clapboard / chilla
clapper / palmoteador
claque / claqué
claret / clarete
clarification / clarificación
clarify (to -) / clarificar
clarinet / clarinete
clarinetist / clarinetista
clarity / claridad
clash / ruido
clasp / broche
class / clase
classic / clásico
classical / clásico
classicism / clasicismo
classicist / clasicista
classifiable / clasificable
classification / clasificación
classify (to -) / clasificar
classmate / compañero de clase
classroom / aula
classy / elegante
clatter / martilleo
claudication / claudicación
clause / cláusula
claustrophobia / claustrofobia
claustrophobic / claustrofóbico
clave / clave
clavicle / clavícula
claw / garra
clay / arcilla
clayey / arcilloso
claymore / espada escocesa
clean / limpio
clean (to -) / limpiar
cleaner / limpiador (persona que limpia)
cleaning / limpieza
cleanliness / limpieza
cleanly / limpiamente
cleanness / limpieza
cleanse (to -) / limpiar
cleanser / limpiador
clear (to -) / limpiar
clear land (to -) / roturar
clear soup / caldo
clearance (customs) / despacho (de aduanas)
clearing / aclaramiento
clearly / claramente
clearness / claridad
clearsighted / clarividente
cleat / listón
cleavage / grieta
cleavage / hendidura
cleave (to -) / hender
cleaver / cuchillo (de carnicero)
clef / clave
cleft / grieta
cleft / hendido
clemency / clemencia
clement / clemente
clench / presión
clergy / clero
clergyman / clérigo
cleric / clérigo
clerical / clerical
clericalism / clericalismo
clerk / dependiente
clerk / oficinista
clever / listo
cleverly / hábilmente
cleverness / habilidad
cliché / cliché
click / clic
click / pulsación
click (to -) / clicar (FAM)
click (to -) / hacer clic
clientele / clientela
cliff / acantilado
cliff / precipicio
cliff / risco
climate / clima
climatic / climático
climax / clímax
climb / escalada
climb / subida
climb (to -) / escalar
climber / trepador
climbing shoes / botas de escalar
climbing shoes / tenis de escalada
clinch / remache
clincher / remachador
cling (to -) / agarrarse
clinging / ceñido
clinic / clínica
clinical / clínico
clink / tintín
clinker / escoria
clip / grapa
clipper / recortador
clipper chip / chip clipper
clippers / tijeras podadoras
clipping / recortado
clique / pandilla
cloak / capa
cloakroom / guardarropa
clock / reloj
clockwise / en el sentido de las agujas del reloj
clod / terrón
clog / traba
cloister (to -) / enclaustrar
cloistered / enclaustrado
clone / clon
clone / clónico
clonic / clónico
close / aproximado
close / cerca
close (to -) / cerrar
closed / cerrado
closely / estrechamente
closet / armario
closet / gabinete
closing / cierre
closure / fin
clot / grumo
cloth / tela
clothe (to -) / vestir
clothes / ropa
clothier / ropero
clothing / ropa
clotted / grumoso
clotting / coagulación
cloud / nube
cloudburst / aguacero
cloudiness / nubosidad
cloudless / sin nubes
cloudy / nublado
clout / golpe
clove / clavo (de especia)
cloven / partido
clover / trébol
clown / payaso
clownish / rústico
cloy (to -) / hartar
cloying / empalagoso
club / garrote
clubfoot / pata de palo
cluck / cloqueo
clue / pista
clump / grupo
clumsiness / torpeza
clumsy / torpe
cluster / racimo
clustered / en racimo
clustered devices / dispositivos agrupados
clutter / desorden
coach / coche
coaching / clases particulares
coachman / cochero
coagulant / coagulante
coagulant, blood-curdling / horripilante
coagulate / coagular
coagulation / coagulación
coal / carbón
coal fish / carbonero
coalesce (to -) / fundirse
coalescence / unión
coalition / unión
coarse / tosco
coarsen (to -) / volver grosero
coarseness / grosería
coast / costa
coastal / costero
coaster / barco de cabotaje
coastline / litoral
coat / chaqueta
coat (to -) / recubrir
coat (to -) / revestir
coating / capa
coats / membranas
coat-tail / faldón
coax (to -) / halagar
coaxial cable / cable coaxial
cob / cisne
cob / mazorca
cobalt / cobalto
cobble / guijarro
cobbler / zapatero remendón
cobblestone / guijarro
cobra / cobra
cobweb / telaraña
cocaine / cocaína
coccigeal / coccigea
coccyx / coccix
coccyx / cóccix
cochineal / cochinilla
cock / gallo
cockatoo / cacatúa
cockerel / gallito
cockle / berberecho
cockpit / cabina del piloto
cockroach / cucaracha
cocktail / combinado
cocky / arrogante
cocoa / cacao
coconut / coco
cocoon / capullo
cod / bacalao
coddle (to -) / consentir
coded / codificado
codeine / codeína
coder / codificador
codex / códice
codfish / bacalao
codger / vejete (FAM)
codicil / codicilo
codification / codificación
codify (to -) / codificar
codling / bacalao
coeducation / coeducación
coefficient / coeficiente
coerce (to -) / coercer
coercion / coerción
coercive / coercitivo
Coeur de Lion (Richard the Lionhearted) / Corazón de León (Ricardo -)
coexist (to -) / coexistir
coexistence / coexistencia
coffee / café
coffeepot / cafetera
coffin / ataúd
cog / diente de engranaje
cogency / fuerza
cogent / poderoso
cogitate (to -) / pensar
cognition / cognición
cognitive / cognitivo
cognitive / cognoscitivo
cognizance / conocimiento
cognizant / sabedor
cogwheel / rueda dentada
cohabit (to -) / cohabitar
cohere (to -) / unir
coherence / coherencia
coherent / coherente
cohesion / cohesión
cohesive / cohesivo
cohort / cohorte
coiffure / peinado
coil / bobina
coil / rollo
coiled / arrollado
coin / moneda
coinage / acuñación
coincide (to -) / coincidir
coincidence / coincidencia
coincident / coincidente
coincidental / coincidente
coition / coito
coitus / coito
coke / cok
cola / cola
colander / colador
cold / frío
cold / resfriado
cold (a -) / constipado (un -)
coldly / fríamente
coldness / frialdad
coley / carbonero
colic / cólico
colitis / colitis
collaborate (to -) / colaborar
collaboration / colaboración
collaborator / colaborador
collapse / colapso
collapse / derrumbamiento
collapsible / plegable
collar / cuello
collarbone / clavícula
collate / intercalar
collateral / garantía subsidiaria
collation / cotejo
colleague / colega
collect (to -) / coleccionar
collect (to -) / recoger
collected / reunido
collecting / colectivo
collecting tubes / tubos colectores
collection / colección
collective / colectividad
collectively / colectivamente
collectivism / colectivismo
collectivize (to -) / colectivizar
collector / cobrador
collector / recolector
college / instituto
college / universidad
collegiate / colegiado
collide (to -) / chocar
collie / perro pastor escocés
collier / minero
colliery / mina de carbón
collision / colisión
collocate (to -) / colocar
collocation / colocación
colloid / coloide
colloquial / familiar
colloquialism / expresión coloquial
colloquially / familiarmente
colloquy / conversación
collusion / colusión
collyrium / colirio
Cologne / Colonia
Colombia / Colombia
Colombian / colombiano
colon / colon
colonel / coronel
colonial / colonial
colonialism / colonialismo
colonialist / colonialista
colonist / colono
colonize (to -) / colonizar
colonizer / colonizador
colonnade / columnata
colony / colonia
color / color
Colorado / Colorado
coloration / colorido
colored / coloreado
colorless / descolorido
colossal / colosal
colour (UK) / color
colt / potro
Columbia / Columbia
columbine / aguileña
Columbus (Cristopher -) / Colón (Cristóbal -)
column / columna
columnist / redactor
colza oil / aceite de colza
coma / coma
comatose / comatoso
comb / peine
combat / combate
combatant / combatiente
combative / combativo
comber / serano
combination / combinación
combine (to -) / combinar
combine harvester / cosechadora
combine harvester / segadora-trilladora
combing / peinado
combustibility / combustibilidad
combustible / combustible
combustion / combustión
come (to -) / venir
comedian / cómico
comedienne / cómica
comedown / humillación
comedy / comedia
comely / gentil
comet / cometa
comfort / consuelo
comfortable / cómodo
comfortably / cómodamente
comfortless / desconsolado
comic / cómico
comical / cómico
coming / próximo
command / orden
commandant / comandante
commandeer (to -) / reclutar por la fuerza
commander / comandante
commanding / imponente
commandment / mando
commando / comando
commemorate (to -) / conmemorar
commemoration / conmemoración
commemorative / conmemorativo
commence (to -) / comenzar
commencement / comienzo
commend (to -) / encomendar
commendable / loable
commendably / loablemente
commendation / alabanza
commensal / comensal
commensurable / conmensurable
commensurate / correspondiente
comment / comentario
comment (to -) / comentar
commentary / comentario
commentator / comentarista
commerce / comercio
commercial / comercial
commercialism / comercialismo
commercialize (to -) / comercializar
commercially / comercialmente
commiserate (to -) / compadecer
commiseration / conmiseración
commissary / comisario
commission / comisión
commissioned / comisionado
commissioner / comisionado
commit (to -) / cometer
commitment / compromiso
committal / compromiso
committee / comité
commode / cómoda
commodious / conveniente
commodity / artículo de consumo
commodore / comodoro
common / común
common bream / besugo (del norte)
common carp / carpa común
common cockle / berberecho
common mussel / mejillón
common oyster / ostra
common prawn / bermejuela
common prawn / calandino
common shore crab / cangrejo verde
common shrimp / quisquilla
common sole / lenguado
commoner / plebeyo
commonly / normalmente
commonplace / trivialidad
common-place / tópico
commonwealth / comunidad de naciones
commotion / conmoción
communal / comunal
commune / comunidad
communicable / comunicativo
communicant / comulgante
communicate (to -) / comunicar
communication / comunicación
communicative / comunicativo
communion / comunión
communiqué / comunicado oficial
communism / comunismo
communist / comunista
communistic / comunista
community / comunidad
commutation / conmutación
commute / conmutar
commuter / conmutador
compact / polvera de bolsillo
compact disc / disco compacto
compact osseous tissue / tejido óseo compacto
compactness / tamaño reducido
companion / compañero
companionable / afable
companionship / compañerismo
company / compañía
company / empresa
company / sociedad
comparable / comparable
comparative / comparativo
comparatively / comparativamente
compare (to -) / comparar
comparison / comparación
compartment / compartimiento
compass / compás
compassion / compasión
compassionate / compasivo
compassionately / compasivamente
compatible / compatible
compatriot / compatriota
compel (to -) / obligar
compendium / compendio
compensate (to -) / compensar
compensation / compensación
compensator / compensador
compensatory / compensatorio
compete / competir
competence / competencia
competency / competencia
competent / competente
competently / competentemente
competition / competición
competitive / competitivo
competitor / competidor
compilation / recopilación
compile (to -) / recopilar
compiler / recopilador
complacency / complacencia
complacent / satisfecho de sí mismo
complacently / complacientemente
complain (to -) / quejarse
complaint / afección
complaint / queja
complement / complemento
complementary / complementario
complete / completo
completely / completamente
completeness / integridad
completion / realización
completion / terminación
complex / complejo
complexion / cutis
complexity / complejidad
compliance / complacencia
compliance / conformidad
compliant / dócil
complicate (to -) / complicar
complicated / complicado
complication / complicación
compliment / cumplimiento
complimentary / de compromiso
comply (to -) / condescender
comply (to -) / cumplir
component / componente
compose (to -) / componer
composed / sosegado
composer / compositor
composite / compuesto
composition / composición
compositor / cajista
compost / abono
composure / calma
compote / compota
compound / compuesto
comprehend / comprender
comprehensible / comprensible
comprehension / comprensión
comprehensive / amplio
comprehensive / completo
comprehensive / comprensivo
comprehensive / de conjunto
comprehensive / exhaustivo
comprehensive / global
comprehensive / integral
compress / compresa
compressed / comprimido
compressibility / compresibilidad
compression / compresión
compression / condensación
compressor / compresor
comprise (to -) / comprender
compromise / acuerdo
compromise / termino medio
comptroller / interventor
compulsion / compulsión
compulsive / compulsivo
compulsory / compulsivo
compunction / escrúpulo
computable / calculable
computation / cálculo
compute (to -) / calcular
compute (to -) / computar
computer / computadora
computer / ordenador
computer graphics / infografía
computer paper / papel contínuo
computer-assisted tomography (CT-scan) / tomografía axial
computerizada (TAC)
computerize (to -) / informatizar
computing / cálculo
computing / informática
computing system / sistema informático
comrade / camarada
comradeship / camaradería
con / contra
concatenation / concatenación
concave / cóncavo
concavity / concavidad
conceal (to -) / ocultar
concealed / disimulado
concealment / ocultamiento
concede (to -) / conceder
conceit / presunción (vanidad)
conceited / presumido
conceivable / concebible
conceive (to -) / concebir
concentrate (to -) / concentrar
concentration / concentración
concept / concepto
conception / concepción
conceptual / conceptual
concern / preocupación
concerned / interesado
concerning / acerca de
concert / concierto
concerted / convenido
concertina / concertina
concerto / concierto
concession / concesión
conch / concha
conciliate (to -) / conciliar
conciliation / conciliación
conciliator / conciliador
conciliatory / conciliatorio
concious / consciente
concise / conciso
concisely / concisamente
conciseness / concisión
conclave / cónclave
conclude (to -) / concluir
conclusion / conclusión
conclusive / conclusivo
conclusively / concluyentemente
concoct / preparado
concoction / invención
concomitant / concomitante
concord / concordia
concordat / concordato
concourse / concurso
concrete / concreto
concrete / hormigón
concretely / concretamente
concretion / coagulación
concubine / concubina
concur (to -) / concurrir
concurrence / concurrencia
concurrency / concurrencia
concurrent / coexistente
concurrent / simultáneo
concussion / conmoción
condemn (to -) / condenar
condemnable / censurable
condemnation / condena
condensation / condensación
condense (to -) / condensar
condenser / condensador
condescend (to -) / dignarse
condescension / condescendencia
condiment / condimento
condition / condición
conditional / condicional
conditionally / condicionalmente
conditioned / condicionado
conditioner / acondicionador
condole (to -) / condolerse
condolence / condolencia
condone (to -) / perdonar
condor / cóndor
conducive / conducente
conduct / conducta
conduction / conducción
conductivity / conductividad
conductor / cobrador (p.e. de un autobús)
conductor / conductor (# calor, electricidad, etc.)
conductor / director (de orquesta)
conductor / revisor (p.e. de un tren)
conduit / canalización
cone / cono
confection / confección
confectioner / confitero
confectionery / confitería
confederacy / confederación
confederate / confederado
confederation / confederación
confer (to -) / conferir
conference / conferencia
conference / congreso
conferment / concesión
confess (to -) / confesar
confessed / reconocido
confession / confesión
confessional / confesionario
confessor / confesor
confetti / confeti
confidant / confidente
confidante / confidente
confide (to -) / confiar
confidence / confianza
confident / seguro
confidential / confidencial
confidentially / confidencialmente
confidently / confiadamente
confiding / crédulo
configuration / configuración
configure (to -) / configurar
confine / confín
confinement / encierro
confirm (to -) / confirmar
confirmation / confirmación
confirmed / empedernido
confiscate (to -) / confiscar
confiscation / confiscación
conflagration / conflagración
conflict / conflicto
conform / conforme
conformable / proporcionado
conformation / estructura
conformer / conformista
conformist / conformista
conformity / conformidad
confound (to -) / confundir
confounded / perplejo
confront (to -) / enfrentarse
confrontation / enfrentamiento
Confucian / confuciano
Confucianism / confucianismo
confuse (to -) / confundir
confused / confuso
confusion / confusión
confutation / refutación
congeal / congelarse
congealment / congelación
congenial / agradable
congenital / congénito
congenitally / congenitalmente
conger / congrio
conger-eel / congrio
congest (to -) / congestionar
congested / congestionado
congestion / congestión
congestive heart failure / insuficiencia cardíaca congestiva
conglomerate / aglomerado
conglomeration / conglomeración
Congo / Congo
congratulate (to -) / felicitar
congratulation / felicitación
congratulatory / congratulatorio
congregate / congregar
congregation / congregación
congress / congreso
congruent / congruente
conic (section) / sección cónica
conical / cónico
conifer / conífero
conjectural / conjetural
conjecture / conjetura
conjugal / conyugal
conjugate (to -) / conjugar
conjugated / conjugado
conjugation / conjugación
conjunct / conjunto
conjunction / conjunción
conjunctivitis / conjuntivitis
conjuncture / coyuntura
conjuration / conjuro
conjure (to -) / conjurar
conjurer / mago
connect (to -) / conectar
connected / conexo
Connecticut / Connecticut
connecting rod / barra de enganche
connecting shaft / barra de enganche
connection / conexión
connective tissue / tejido conjuntivo
connector / conector
connivance / consentimiento
connive (to -) / consentir
connoisseur / conocedor
connotation / connotación
connote (to -) / connotar
conquer (to -) / conquistar
conqueror / conquistador
conquest / conquista
conscience / conciencia
conscientious / concienzudo
conscientiously / escrupulosamente
conscious / consciente
consciously / conscientemente
consciousness / consciencia
conscript (to -) / alistar
conscription / alistamiento
consecrate (to -) / consagrar
consecration / consagración
consecutive / sucesivo
consecutively / consecutivamente
consensus / consenso
consent / consentimiento
consequence / consecuencia
consequent / consecuente
consequential / consiguiente
consequently / por consiguiente
conservation / conservación
conservatism / conservadurismo
conservative / conservador
conservative / conservativo
conservatory / conservatorio
conserve / conserva
conserve (to -) / conservar
consider (to -) / considerar
considerable / considerable
considerably / considerablemente
considerate / considerado
considerately / consideradamente
consideration / consideración
consign (to -) / depositar
consignee / consignatario
consignment / consigna
consist (to -) / constar
consistency / coherencia
consistent / coherente
consistent / compatible
consistent / conforme
consistent / consecuente
consistently / consecuentemente
consolation / consuelo
consolidated / fusionado
consolidation / consolidación
consonant / consonante
consort / consorte
consortium / consorcio
conspicuous / eminente
conspicuously / visiblemente
conspiracy / conspiración
conspirator / conspirador
conspire (to -) / conspirar
conspirer / conspirador
constable / alguacil
constancy / constancia
constant / constante
Constantinople / Constantinopla
constantly / constantemente
constellation / constelación
consternation / consternación
constipate (to -) / estreñir
constipated / estreñido
constipation / estreñimiento
constituency / distrito electoral
constituent / elector
constitute (to -) / constituir
constitution / constitución
constitutional / constitucional
constitutive / constitutivo
constrain (to -) / limitar
constrained / encogido
constraint / condición
constraint / restricción
constrict (to -) / estrechar
constriction / encogimiento
constrictor / boa
construct / construir
construct / traducir literalmente
construction / construcción
constructive / constructivo
constructively / constructivamente
constructor / constructor
construe (to -) / traducir literalmente
consul / cónsul
consular / consular
consulate / consulado
consult (to -) / consultar
consultant / consultor
consultation / consulta
consulting room / consulta ( (en un hospital)
consume (to -) / consumir
consumed / consumido
consumer / consumidor
consumer goods / bienes de consumo inmediato
consummate / consumado
consummation / consumación
consumption / consumo
consumptive / tísico
contact / contacto
contagion / contagio
contagious / contagioso
contain (to -) / contener
container / contenedor
container / recipiente
contaminate (to -) / contaminar
contamination / contaminación
contemplate (to -) / contemplar
contemplation / contemplación
contemplative / contemplativo
contemporaneous / contemporáneo
contemporary / contemporáneo
contempt / desprecio
contemptible / desdeñable
contemptuous / despectivo
contemptuously / desdeñosamente
contend / contienda
contender / contendiente
content / contenido
contented / contento
contention / confrontación (de dispositivos)
contention / contienda
contention / disputa
contentious / contencioso
contents / contenido
contents / contenidos
contents / índice
contest / concurso
contestable / contestable
contestant / oponente
context / contexto
contiguous / inmediato
continence / continencia
continent / continente
continental / continental
contingency / contingencia
contingent / contingente
continual / continuo
continually / continuamente
continuance / persistencia
continuation / continuación
continue (to -) / continuar
continue (to -) / seguir
continued / continuado
continuity / continuidad
continuous / continuo
continuously / continuamente
continuum / continuo
contort (to -) / torcer
contortion / contorsión
contortionist / contorsionista
contour / contorno
contour / curva de nivel
contraband / contrabando
contraception / anticoncepción
contraception / contracepción
contraceptive / anticonceptivo
contraceptive / contraceptivo
contract / contrato
contracted / contraído
contractile / contractil
contraction / contracción
contraction / reducción
contractor / contratista
contractual / contractual
contradict (to -) / contradecir
contradiction / contradicción
contradictory / opuesto
contraindication / contraindicación
contralto / contralto
contraption / artilugio
contrary / contrario
contrast (to -) / contrastar
contrast lever / palanca de contraste
contravene (to -) / contradecir
contribute (to -) / contribuir
contribution / contribución
contributor / contribuyente
contrite / contrito
contrivance / invención
contrive (to -) / idear
control / control
control (to -) / controlar
control panel / tablero de mando
control unit terminal / terminal de unidad de control
controllable / controlable
controller / controlador (dispositivo)
controller / director
controversial / polémico
controversy / controversia
controversy / polémica
contusion / contusión
convalesce (to -) / convalecer
convalescence / convalecencia
convalescent / convaleciente
convection / convección
convene (to -) / convocar
convenience / conveniencia
convenient / conveniente
convenient / oportuno
conveniently / convenientemente
convent / convento
convention / convención
conventional / convencional
conventionally / convencionalmente
converge (to -) / converger
convergence / convergencia
convergent / convergente
conversant / versado
conversation / conversación
conversational / locuaz
conversationalist / conversador
converse (to -) / conversar
conversely / recíprocamente
conversion / conversión
convert (to -) / convertir
convertible / convertible
convex / convexo
convexity / convexidad
convey (to -) / llevar
conveyance / transmisión
conveyor / portador
convict / convicto
conviction / condena
convince (to -) / convencer
convincing / convincente
convocation / asamblea
convoke (to -) / convocar
convolution / circunvolución
convoy / convoy
convulse (to -) / convulsionar
convulsion / convulsión
convulsive / convulsivo
coo / arrullo
cook / cocer
cook / cocinero
cookbook / libro de cocina
cooker / cocina
cookery / cocina
cookie / galleta
cookie / pasta (de té)
cooking / cocción
cool / fresco
cooling / refrescante
coolness / frialdad
coop / jaula
cooperate (to -) / cooperar
cooperation / cooperación
cooperative / cooperativa
cooperatively / cooperativamente
coordinate / coordenada
coordination / coordinación
coordinator / coordinador
coot / fúlica
cop / policía
cope / capa pluvial
Copenhagen / Copenhague
copier / copiador
coping / albardilla
copious / copioso
copiously / copiosamente
copper / cobre
Copt / copto
Coptic / copto
copulate (to -) / copular
copulation / ayuntamiento
copulative / copulativo
copy / copia
copy (to -) / copiar
copy from (to -) / copiar de
copyright / derechos de propiedad literaria
copyrighted / propiedad registrada
coquetry / coquetería
coquette / coqueta
coral / coral
corb / verrugato
cord / cordón
cordage / cordaje
cordial / cordial
cordiality / cordialidad
cordially / cordialmente
cordless / inalámbrico
cordon / cordón
cordovan / cordobán
corduroy / pana
core / centro
core / núcleo
cork / corcho
corking / estupendo (FAM)
corkscrew / sacacorchos
corn (US) / maiz
corn, maize / maíz
cornbread, corncake / torta de maíz
cornea / córnea
corner / esquina
cornet / portaestandarte
cornetist / cornetín
cornfield / mies
cornice / cornisa
cornstarch / maicena
cornucopia / cornucopia
Cornwall / Cornualles
corolla / corola
corollary / corolario
corona / corona
coronary / coronaria
coronary / coronario
coronary sinus / seno coronario
coronation / coronación
coronet / diadema
corporal / corpóreo
corporation / corporación
corps / cuerpo
corpse / cadáver
corpulent / corpulento
corpuscle / corpúsculo
corral / corral
correct / correcto
correction / corrección
corrective / correctivo
correctly / correctamente
correctness / corrección
correctness / exactitud
correlate (to -) / correlacionar
correlation / correlación
correlative / correlativo
correspond (to -) / corresponder
correspondence / correspondencia
correspondent / corresponsal
corresponding / correspondiente
corridor / corredor
corroborate (to -) / corroborar
corroboration / corroboración
corroborative / corroborativo
corrode (to -) / corroerse
corrosion / corrosión
corrosive / corrosivo
corrugate (to -) / ondular
corrugated / ondulado
corrugation / arruga
corrugation / corrugación
corrupt / contaminado
corrupt (to -) / adulterar
corrupted / alterado
corruptible / corruptible
corruption / corrupción
corruptive / corruptivo
corsage / corpiño
corsair / corsario
corset / corsé
Corsica / Córcega
cortege / comitiva
cortisone / cortisona
corvette / corbeta
cosine / coseno
cosmetic / cosmético
cosmic / cósmico
cosmopolitan / cosmopolita
cosmos / cosmos
cost / coste
cost (to -) / costar
costing / cálculo de costes
costliness / suntuosidad
costly / costoso
costume / traje
costumer / sastre de teatro
cot / cuna
cotangent / cotangente
coterie / corrillo
cotillion / cotillón
cottage / cabaña
cotter / chaveta
cotton / algodón
cottonseed / semilla del algodón
cotton-seed oil / aceite de algodón
cotyloid cavity / cavidad cotiloidea
couch / sofá cama
couch's sea bream --- see pagro? / pargo
couch's sea bream xxx see pargo? / pagro
couch's whiting / bacaladilla
cougar, / puma
cough / tos
cough (to -) / toser
coughing / tos
council / concilio
councilman / concejal
councilor / consejero
counsel / consejo
counselor / consejero
count / recuento
count (to -) / contar
countenance / semblante
counter / mostrador
counteract (to -) / neutralizar
counteraction / neutralización
counterattack / contraataque
counterbalance / contrapeso
countereangle / contrángulo
counterespionage / contraespionaje
counterfeit / falsificación
counterfeiter / falsificador
countermand / contraorden
counteroffensive / contraofensiva
counterpart / homólogo (colega)
counterpoint / contrapunto
countersign / contraseña
countertenor / contratenor
counterweight / contrapeso
countess / condesa
countless / innumerable
country / país
country folk / campesinos
countryman / compatriota
countryside / campo
county / comarca
county / comunidad autónoma (equivalencia aproximada)
county / condado
coup / golpe
coupe / cupé
couple / pareja
couplet / pareado
coupling / acoplamiento
coupon / cupón
courage / valor
courageous / valeroso
courier / mensajero
course / curso
court / corte
court / juzgado
court / tribunal
courteous / atento
courteous / gentil
courteously / cortésmente
courtesan / cortesana
courtesy / cortesía
courthouse / juzgado
courtier / palaciego
courtly / refinado
court-martial / consejo de guerra
courtship / cortejo
courtyard / patio
cousin / primo
cove / ensenada
cover (to -) / cubrir
cover (to -) / recubrir
cover (to -) / revestir
coverage / cobertura
covering / techado
coverlet / tapete
covert / abrigado
covet (to -) / codiciar
covetous / codicioso
cow / vaca
coward / cobarde
cowardice / cobardía
cowboy / vaquero
cower (to -) / agacharse
cowhide / cuero
cowl / capó
cowlick / remolino (mechón de pelo)
Cowper's gland / glándula de Cowper
cowshed / establo
cowshed / vaquería
coxal / coxal
coy / tímido
coyote / coyote
cozy / cómodo
crab / cangrejo
crab apple / manzana silvestre
crab pincers / barrilete
crabby / malhumorado
crack / crujido
crack (in rock) / grieta (en escalada)
cracker / crácker
cracker / galleta salada
crackle / crujido
cradle / cuna
craft / destreza
craftsman / artesano
craftsmanship / artesanía
crafty / astuto
crag / risco
craggy / escarpado
cram / apretura
cramp / calambre
cranberry / arándano agrio
crane / grúa
craneal cavity / bóveda craneal
cranial / craneal
cranium / cráneo
crank / cigüeña
crankcase / cárter de cigüeñal
cranky / chiflado
cranny / grieta
craps (US) / dados
crash / accidente
crash / caída
crash / choque
crash (to -) / chocar
crash (to -) / romper
crash, system failure / fallo del sistema (ordenador)
crass / espeso
crate / canasta
crater / cráter
cravat / corbata
crave (to -) / pedir
craven / cobarde
craving / deseo
crawl (to -) / arrastrarse
crawler / reptil
crayfish / cangrejo de río
crayon / lápiz de cera
craze / manía
crazed / loco
crazy / loco
creak (to -) / crujir
creaking / crujido
creaky / crujiente
cream / crema
cream / nata
creamery / lechería
creamy / cremoso
crease / pliegue
crease (in a pair of trousers) / raya (de los pantalones)
create (to -) / crear
created / creado
created by / creado por
creatine / creatina
creation / creación
creative / creativo
creativeness / creatividad
creature / criatura
credence / creencia
credibility / credibilidad
credible / creíble
credit / crédito
credit / mérito
creditable / loable
creditor / acreedor
credo / credo
credulity / credulidad
credulous / crédulo
creed / credo
creek / abierto
creep (to -) / arrastrarse
creepy / escalofriante
cremate (to -) / incinerar
cremation / cremación
crematory / horno crematorio
creosote / creosota
crepe / crespón
crêpe / crepé
crescendo / crescendo
crescent / creciente
crest / cresta
Crete / Creta
cretin / cretino
cretinism / cretinismo
cretonne / cretona
crevasse / grieta
crevice / hendedura
crew / tripulación
crib / cuna
cricket / grillo
crime / delito
criminal / delictivo
criminologist / criminólogo
criminology / criminología
criminology / criminología
crimp / rizos (plurar)
crimson / carmesí
cringe / encogerse
cringing / bajo
crinkle / arruga
crinoline / miriñaque
cripple / cojo
crippled / lisiado
crisis / crisis
crisp / crespo
crispness / encrespadura
crispy / crespo
crisscross / entrelazado
criteria / criterios
criterion / criterio
critic / crítico
critical / crítico
critical disease / enfermedad grave
critically / críticamente
criticism / crítica
criticize (to -) / criticar
critique / crítica
croak / graznido del cuervo
croaker / corbina,
croaker / corvina
croaker / verrugato
Croatia / Croacia
crochet / crochet
crock / vasija de barro
crockery / cacharros
crocodile / cocodrilo
Crohn's disease / enfermedad de Crohn
crone / vieja arrugada
crony / amigote
crook / curva
crooked / curvo
croon (to -) / canturrear
crop / cosecha
cropper / cosechador
croquette / croqueta
cross / cruz
crossbar / tranca
crossbred / cruzado
crossbreed / casta cruzada
cross-examine (to -) / interrogar
cross-eyed / bizco
crossing / cruce
crossly / con enojo
crosspost / envío multiple
cross-purposes / objetivos opuestos
crossroads / cruce de carreteras
crosstalk / diafonía
crossword / crucigrama
crotch / horca
crotchet / capricho
crotchety / caprichoso
crouch (to -) / agacharse
croup / anca
croupier / croupier
crow / cuervo
crowbar / palanca
crowd / muchedumbre
crowded / atestado
crown / corona
crowning / coronamiento
crucial / crucial
crucible / crisol
crucifix / crucifijo
crucifixion / crucifixión
crucify (to -) / crucificar
crude / crudo
crudeness / crudeza
crudity / crudeza
cruel / cruel
cruelty / crueldad
cruet / ampolla
cruise / crucero
cruiser / crucero
crumb / miga
crumble (to -) / desmenuzar
crumple (to -) / arrugar
crunch / crujido
crusade / cruzada
crusader / cruzado
crush / compresión
crusher / aplastante (contundente)
crushing / aplastante
crust / corteza
crustacean / crustáceo
crusty / crujiente
crutch / muleta
crux / cosa difícil
cry / lamento
cry (to -) / llorar
crying / grito
cryogenic / criogénico
cryosurgery / criocirugía
crypt / cripta
crypt (to -) / cifrar
cryptic / secreto
cryptogram / criptograma
cryptography / criptografía
crystal / cristal
crystalline / cristalino
crystallization / cristalización
crystallize (to -) / cristalizar
crystalloid / cristaloide
CT-scanner / TAC (abrev. de tomografía axial computerizada)
cub / cachorro
Cuba / Cuba
Cuban / cubano
cube / cubo
cubic / cúbico
cubicle / cubículo
cubism / cubismo
cubist / cubista
cubitus / cúbito
cuboid / cuboide
cuckold / cornudo
cuckoo / cuco
cucumber / pepino
cud / bolo alimenticio (de los rumiantes)
cuddle / abrazo estrecho
cudgel / garrote corto
cue / señal
cuff / puño (de la camisa)
cuff / puño de la camisa
cuisine / cocina (arte culinario)
culinary / culinario
cull / cebón
culminate (to -) / culminar
culmination / culminación
culpability / culpabilidad
culpable / culpable
culprit / culpable
cult / culto
cultivate (to -) / cultivar
cultivated / cultivado
cultivation / cultivo
cultivator / cultivador
cultural / cultural
culture / cultivo
culture / cultura
culture plate / placa para cultivos
cultured / culto
culvert / alcantarilla
cumbersome / embarazoso
cumulative / acumulativo
cumulative / cumulativo
cuneiform / cuneiforme
cunning / hábil
cup / taza
cupboard / armario
cupidity / avaricia
cur / perro (no de raza)
curable / curable
curative / curativo
curator / conservador (de un museo, galería de arte, etc.)
curb / bordillo
curb / restricción
curd / cuajado
curdle (to -) / cuajar
cure / cura
cure / curación
curfew / toque de queda
curio / curiosidad
curiosity / curiosidad
curious / curioso
curl / rizo
curled octopus / pulpo blanco
curlew / zarapito
curling / rizado
curly / rizado
currant / uva pasa
currency / dinero
currency / divisa
current / actual
current / en curso
current date / fecha actual
current topic / tema actual
currently / actualmente
curry / curry
curse / maldición
cursed / maldito
cursor / puntero
cursory / superficial
curt / corto
curtail (to -) / abreviar
curtailment / acortamiento
curtain / cortina
curtsy / cortesía
curvature / curvatura
curve / curva
curve / curvo
curve fitting / ajuste de curvas
cushion / cojín
cushion (to -) / amortiguar
cusk (USA) / bosmio
cuspidor / escupidera
custard / flan
custodian / custodio
custody / custodia
custom / costumbre
customary / acostumbrado
customer / cliente
customer support / apoyo al cliente
customize (to -) / personalizar
customs / aduana
customs / aduanas
cut (to -) / cortar
cutaneous / cutáneo
cutaneous test / prueba cutánea
cutback / reducción
cute / listo
cuticle / cutícula
cutlassfish / pez sable
cutler / cuchillero
cutlery / cuchillería
cutlet / chuleta
cutoff / atajo
cutter / cuchilla
cutthroat / asesino
cutting / cortante
cutting / corte
cuttlebone / jibión
cuttlefish / jibia
cuttlefish / sepia
cyanide / cianuro
cybernetics / cibernética
cyberspace / ciberespacio
cyborg (abbr. for cybernetic organism) / ciborg
cyclamate / ciclamato
cycle / ciclo
cyclic / cíclico
cycling / ciclismo
cyclist / ciclista
cyclone / ciclón
cyclotron / ciclotrón
cylindrical / cilíndrico
cymbal / címbalo
cynic / cínico
cynical / cínico
cynicism / cinismo
cynophobia / cinofobia
cypress / ciprés
cyst / quiste
cystic / cístico
cystitis / cistitis
cystography / cistografía
cytoplasm / citoplasma
czar / zar
Czech / checo
Czech Republic / República Checa
Czechoslovakia / Checoslovaquia
D (note) / re
dab / golpecito
dab / limanda
dab / platija americana
dabble (to -) / rociar
dad / papá
daddy / papá
daffodil / narciso
daft / tonto
dagger / daga
dahlia / dalia
daily / diario
daintily / delicadamente
daintiness / delicadeza
dainty / delicado
dairy / lechería
dairy cow / vaca lechera
dairyman / lechero
dais / tarima
daisy / margarita
dale / cañada
dally (to -) / jugar
dam / dique
damage / daño
damaged / maltrecho
damages / daños y perjuicios
damaging / perjudicial
damask / damasco
dame / dama
damn / maldición
damnable / condenable
damnation / condenación
damned / maldito
damp / húmedo
dampen (to -) / humedecer
dampness / humedad
damsel / damisela
dance / baile
dance (to -) / bailar
dancer / bailarín
dancing / danza
dandelion / diente de león
dandruff / caspa
dandy / elegante
Dane / danés
danger / peligro
dangerous / peligroso
dangerously / peligrosamente
dangle (to -) / balancear (en el aire)
Danish / danés
dank / malsano y húmedo
Danube / Danubio
dapper / vivaracho
dapple (to -) / manchar
dappled / manchado
Dardanelles (the -) / Dardanelos (los -)
dare / reto
daredevil / atrevido
daring / atrevido
dark / oscuro
dark (complexion) / moreno
darken (to -) / oscurecer
darkness / oscuridad
darkroom / cuarto oscuro
darling / amado
darn (to -) / zurcir
darning / zurcido
dart / dardo
dash / arremetida
dash / guión
dashing / enérgico
dastardly / cobarde
data communications / comunicación de datos
data leakage / pérdida de datos
datagram / datagrama
date / cita
date / fecha
date of birth / fecha de nacimiento
dated / fechado
date-shell / dátil de mar
datum / dato
daub (to -) / embadurnar
daughter / hija
daughter board / tarjeta secundaria
daughter-in-law / nuera
daunt (to -) / intimidar
dauntless / impávido
davenport / sofá
davit / pescante
dawdle (to -) / perder el tiempo
dawdler / ocioso
dawn / alba
day / día
day of the week / día de la semana
daybook / libro diario
daybreak / alba
daydream / ensueño
daylight / luz del día
daytime / día
daze (to -) / deslumbrar
dazzle / deslumbramiento
dazzling / deslumbrante
dB (decibel) / dB (decibelio)
de facto / de hecho
de facto standard / estándar de facto
deacon / diácono
deaconess / diaconisa
deactivate (to -) / desactivar
dead / muerto
dead line / fecha a tope
dead line / plazo
deaden (to -) / amortiguar
deadline / fecha tope
deadlock / bloqueo
deadlock / punto muerto
deadly / mortal
deaf / sordo
deafen (to -) / ensordecer
deafening / ensordecedor
deaf-mute / sordomudo
deafness / sordera
deal / trato
dealer / detallista
dealing / trato
dean / deán
dear / estimado
dear / querido
dearly / amorosamente
dearth / carestía
death / muerte
deathbed / lecho de muerte
deathless / inmortal
deathly / mortal
debacle / desastre
debar (to -) / privar
debase (to -) / rebajar
debasement / degradación
debatable / discutible
debate / debate
debauch / exceso
debauchery / libertinaje
debilitate (to -) / debilitar
debility / debilidad
debit / débito
debonair / cortés
debris / ruinas
debt / deuda
debtor / deudor
debug (to -) / depurar (un fichero)
debugger / depurador
debut / debut
debutante / debutante
decade / década
decade / decenio
decadence / decadencia
decadent / decadente
decaffeinated / descafeinado
decalcomania / calcomanía
decamp (to -) / decampar
decant (to -) / decantar
decanter / garrafa
decanting / trasiego
decapitate (to -) / decapitar
decapitation / decapitación
decay / debilitamiento
decay / decaimiento
decay / podredumbre
decease / defunción
deceased / difunto
deceit / engaño
deceitful / engañoso
deceive (to -) / engañar
deceiver / engañador
December / diciembre
decency / decencia
decent / decente
decentralize (to -) / descentralizar
deception / engaño
deceptive / engañoso
decibel / decibelio
decide (to -) / decidir
decided / decidido
decimal / decimal
decimal places / cifras detrás de la coma
decimal places / número de decimales
decimate (to -) / diezmar
decimation / estrago
decipher (to -) / descifrar
decipher (to -) / descodificar
decision / decisión
decision making / toma de decisiones
decisive / firme
deck / cubierta
declamation / declamación
declaration / declaración
declension / declinación
decline / decadencia
decline (to -) / decaer
decline (to -) / rechazar
decline (to -) / rehusar
declining / decadente
decode (to -) / descifrar
decode (to -) / descodificar
decoder / descodificador
decoding / descodificación
decompensation / descompensación
decompose (to -) / descomponer
decomposition / descomposición
decompression / descompresión
decongestant / descongestivo
decontaminate (to -) / desinfectar
decontamination / desinfección
decorate (to -) / decorar
decoration / decoración
decorative / decorativo
decorator / decorador
decorous / decoroso
decorum / decoro
decoy / señuelo
decrease / disminución
decrease speed (to -) / reducir la velocidad
decrease speed (to -) / reducir velocidad
decrease volume (to -) / bajar volumen
decreasing / decreciente
decrepit / decrépito
decry (to -) / desacreditar
decrypt (to -) / descifrar
decubitus / decúbito
dedicate (to -) / dedicar
dedicated / especializado
dedicated line / línea dedicada
dedication / dedicación
deduce (to -) / deducir
deduct (to -) / deducir
deductible / deducible
deduction / deducción
deductive / deductivo
deed / acto
deed / hecho
deem (to -) / juzgar
deep / hondo
deepen (to -) / ahondar
deeply / profundamente
deepness / profundidad
deer / ciervo
deface (to -) / borrar
defamation / difamación
defamatory / difamatorio
defame (to -) / difamar
default / opcion por omisión
default (by -) / por omisión
defeat (to -) / derrotar
defeatist / derrotista
defecate (to -) / defecar
defecation / defecación
defect / defecto
defection / defección
defective / defectuoso
defend (to -) / defender
defender / defensor
defensible / defendible
defensive / defensivo
defer / diferir
deference / deferencia
deferential / deferente
deferment / dilación
deferred / diferido
defiance / desafío
defiant / desafiante
deficiency / deficiencia
deficient / deficiente
deficit / déficit
defile / desfiladero
defilement / deshonra
define (to -) / definir
defined / definido
definite / definido
definitely / definitivamente
definition / definición
definitive / definitivo
deflate (to -) / desinflar
deflation / deflacción
deflect (to -) / desviar
defoliate (to -) / deshojar
deforest (to -) / deforestar
deform / deforme
deform (to -) / deformar
deformed / deformado
deformity / deformidad
defraud (to -) / defraudar
defray (to -) / costear
deft / ágil
defunct / difunto
defy (to -) / desafiar
degausser / desimantador
degausser / desmagnetizador
degeneracy / degeneración
degenerate (to -) / degenerar
degeneration / degeneración
degenerative / degenerativo
deglute (to -) / deglutir
degradation / degradación
degrade (to -) / degradar
degrading / degradante
degree / grado
degree / título (académico)
dehydrate (to -) / deshidratar
dehydration / deshidratación
deify (to -) / deificar
deign (to -) / dignarse
deism / deísmo
deity / deidad
dejaggies / supresión de irregularidades
dejected / abatido
dejection / abatimiento
Delaware / Delaware
delay / retardo
delay / retraso
delectable / delicioso
delegate / delegado
delegation / comisión
delete (to -) / borrar
deleted / borrado
deleterious / deletéreo
deletion / tachadura
deliberate / deliberado
deliberately / deliberadamente
deliberation / deliberación
deliberative / deliberativo
delicacy / delicadeza
delicate / delicado
delicatessen / tienda de platos preparados
delicious / delicioso
delight (to -) / deleitar
delightful / delicioso
delightfully / encantado
delimit (to -) / delimitar
delineate (to -) / delinear
delinquency / delincuencia
delinquent / delincuente
delirious / delirante
delirium / delirio
deliver (to -) / entregar
deliverance / entrega
delivery / entrega
delouse (to -) / despiojar
delta / delta
deltoid / deltoides
delude (to -) / engañar
deluge / diluvio
delusion / engaño
delve (to -) / cavar
demagnetization / desimantación
demagogue / demagogo
demand / petición
demand (to -) / pedir
demanding / exigente
demarcation / demarcación
demean (to -) / rebajar
demeanor / conducta
demented / demente
dementia / demencia
demerit / demérito
demilitarize (to -) / desmilitarizar
demise / fallecimiento
demobilize / desmovilizar
democracy / democracia
democrat / demócrata
democratic / democrático
demographic / demográfico
demolish (to -) / demoler
demolition / demolición
demon / demonio
demonstrable / demostrable
demonstrate (to -) / demostrar
demonstration / demostración
demonstration / demostración
demonstrative / demostrativo
demonstrator / demostrador
demoralize (to -) / desmoralizar
demoralized / desmoralizado
demur / irresolución
demure / grave
demyelinating / desmielinización
den / cubil
denature (to -) / desnaturalizar
deniable / negable
denial / rechazo
denigrate (to -) / denigrar
denim / denim
denim / dril
Denmark / Dinamarca
denominate (to -) / denominar
denomination / denominación
denominator / denominador
denote (to -) / denotar
denouement / desenlace
denounce (to -) / denunciar
dense / denso
denseness / densidad
density / densidad
dent / mella
dental / dental
dentifrice / dentífrico
dentist / dentista
dentistry / odontología
dentition / dentición
denture / dentadura postiza
denunciation / denuncia
deny (to -) / negar
deodorant / desodorante
deoxidize (to -) / desoxidar
depart (to -) / partir
departmental / departamental
departure / partida
depend (to -) / depender
dependability / fiabilidad
dependable / fiable
dependence / dependencia
dependency / dependencia
dependent / dependiente
depict (to -) / pintar
deplete (to -) / vaciar
depletion / agotamiento
depletion / deplación
depletion / vaciamiento
deplorable / deplorable
deplore (to -) / deplorar
deploy (to -) / desplegar
depolarization / despolarización
depopulate (to -) / despoblar
depopulation / despoblación
deport (to -) / deportar
deportation / deportación
deportment / conducta
depose (to -) / deponer
deposit / depositar
deposit / depósito
depositary / depositario
deposition / deposición
depositor / depositante
depository / depositado
depot / depósito
deprave (to -) / depravar
depravity / depravación
deprecate (to -) / desaprobar
depreciate (to -) / devaluar
depreciation / devaluación
depredation / depredación
depress (to -) / deprimir
depression / depresión
depressor / depresor
deprivation / privación
deprive (to -) / privar
depth / profundidad
dequeue (to -) / sacar de la cola
derail (to -) / descarrilar
derange (to -) / desarreglar
deregulation / dereglamentación
derelict / derrelicto
dereliction / abandono
deride (to -) / burlar
derision / mofa
derivate / derivada
derivation / derivación
derive (to -) / derivar
dermatological / dermatológico
dermatology / dermatología
dermis / dermis
derogatory / derogatorio
derrick / grúa
descend (to -) / descender
descendant / descendiente
descender / descensor (en escalada)
descending / descendente
descent / descenso
describe (to -) / describir
description / descripción
descriptive / descriptivo
desecrate (to -) / profanar
desegregation / desegregación
desensitize (to -) / insensibilizar
desert / desierto
deserter / desertor
desertion / deserción
deserve (to -) / merecer
deservedly / merecidamente
deserving / merecedor
desideratum / desiderátum (aspiración)
design / diseño
design / plan
designate (to -) / designar
designation / nombramiento
designer / diseñador
designing / artero
desirability / conveniencia
desirable / deseable
desire / deseo
desire (to -) / desear
desirous / deseoso
desist (to -) / desistir
desk / escritorio
desktop / escritorio
desolate / desolado
desolation / desolación
despair / desesperación
despairing / desesperado
desperate / desesperado
desperately / desesperadamente
desperation / desesperación
despicable / despreciable
despise (to -) / despreciar
despite / a pesar de
despondent / desalentado
despot / déspota
despotic / despótico
despotism / despotismo
dessert / postre
destination / destino
destine (to -) / destinar
destiny / destino
destitute (to -) / destituir
destitution / destitución
destroy (to -) / destruir
destroyer / destructor
destruction / destrucción
destructive / destructivo
desultory / inconexo
detach (to -) / destacar
detachable / intercambiable
detached / aislado
detachment / separación
detail / detalle
detain (to -) / detener
detect (to -) / detectar
detection / descubrimiento
detection / detección
detective / detective
detector / detector
détente / distención
detention / detención
deter (to -) / detener
detergent / detergente
deteriorate (to -) / deteriorar
deterioration / deterioración
determination / determinación
determine / determinar
determined / determinado
determinism / determinismo
deterrence / disuasión
deterrent / disuasivo
detest (to -) / detestar
detestable / detestable
dethrone (to -) / destronar
detonate (to -) / detonar
detonation / detonación
detonator / detonador
detour / desviado
detour / rodeo
detract (to -) / disminuir
detriment / detrimento
detrimental / perjudicial
devaluate (to -) / devaluar
devaluation / devaluación
devalue (to -) / devaluar
devastate (to -) / devastar
devastation / devastación
develop (to -) / desarrollar
develop (to -, film) / revelar (una película)
developer / diseñador
development / desarrollo
deviate (to -) / desviarse
deviation / desviación
devil / diablo
devilish / diabólico
devilment / diablura
devious / desviado
devoid / desprovisto
devote (to -) / consagrar
devoted / consagrado
devotee / devoto
devotion / devoción
devotional / piadoso
devour (to -) / devorar
devout / devoto
dew / rocío
dewy / cubierto de rocío
dexterity / destreza
dexterous / diestro
diabetes / diabetes
diabetic / diabético
diabolic / diabólico
diabolical / diabólico
diacritical / diacrítico
diadem / diadema
diagnose (to -) / diagnosticar
diagnosis / diagnosis
diagnosis / diagnostico
diagnosis / diagnóstico
diagnostic / diagnóstico
diagnostic program / programa de diagnóstico
diagonal / diagonal
diagram / diagrama
dial / dial
dialect / dialecto
dialog / diálogo
dialogue / diálogo
dial-up (to -) / marcar
dial-up line / línea conmutada
dialysis / diálisis
diameter / diámetro
diametrical / diametral
diamond / diamante
diaper / pañal
diaphragm / diafragma
diaphysis / diáfisis
diarrhea / diarrea
diarrhoea / diarrea
diary / diario
diatribe / diatriba
dice / dado
dicker / trato
dickey / pechera
dictate (to -) / dictar
dictation / dictado
dictator / dictador
dictatorial / dictatorial
dictatorship / dictadura
diction / dicción
dictionary / diccionario
didactic / didáctico
diddle (to -) / estafar
die (to -) / morir
diesel (fuel) / gasóleo
diet / dieta
dietary / dietético
dietetics / dietética
dietitian / bromatólogo
differ (to -) / diferir
differed / diferido
difference / diferencia
different / diferente
differential / diferencial
differentiate (to -) / diferenciar
differentiation / diferenciación
differently / diferentemente
difficult / difícil
difficulty / dificultad
diffuse / difuso
diffusion / difusión
dig (to -) / excavar
dig up (to -) / arrancar (un arbol o una mata)
digest / compendio
digestible / digerible
digestive / digestivo
digestive (gastrointestinal system) / gastrointestinal
digit / cifra
digital / digital
digitalis / digital
digitalization / digitalización
digitalize (to -) / digitalizar
digitize (to -) / digitalizar
dignified / dignificado
dignify (to -) / dignificar
dignitary / dignatario
dignity / dignidad
digress (to -) / divagar
digression / digresión
dihedral / diedro
dike / dique
dilapidated / ruinoso
dilapidation / deterioro
dilatation / dilatación
dilate (to -) / dilatar
dilation / dilatación
dilemma / dilema
dilettante / diletante
diligence / diligencia
diligent / diligente
diligently / diligentemente
dilute (to -) / diluir
dilution / disolución
dim / oscuro
dime / diezmo
dimension / dimensión
diminish (to -) / disminuir
diminution / disminución
diminutive / diminutivo
dimmed / atenuado
dimple / hoyuelo
din / fragor
Dinaric Alps / Alpes Dináricos
dine (to -) / cenar
diner / comensal
dinghy / bote
dingy / oscuro
dining room / comedor
dinner / cena
dinosaur / dinosaurio
dint / golpe
diocese / diócesis
diode / diodo
dip / zambullida
diphtheria / difteria
diploma / diploma
diplomacy / diplomacia
diplomat / diplomático
diplomatic / diplomático
dipper / cazo
dipsomaniac / dipsómano
dire / horrible
direct / directo
direction / dirección
directional / orientable
directive / directriz
directly / directamente
directness / franqueza
director / director
directorate / consejo de administración
directorship / dirección
dirge / endecha
dirigible / dirigible
dirt / suciedad
dirty / sucio
disability / incapacidad
disable (to -) / desactivar
disable (to -) / deshabilitar
disable (to -) / inhibir
disabuse (to -) / desengañar
disadvantage / desventaja
disadvantageous / desventajoso
disagree (to -) / discrepar
disagreeable / desagradable
disagreement / discordancia
disallow (to -) / rechazar
disappear (to -) / desaparecer
disappearance / desaparición
disappoint (to -) / defraudar
disappointment / decepción
disappointment / desilusión
disapproval / condena
disapprove (to -) / condenar
disarm (to -) / desarmar
disarmament / desarme
disarray / desorden
disassemble (to -) / desmontar
disaster / desastre
disastrous / desastroso
disavow (to -) / repudiar
disavowal / repudio
disband (to -) / disolver (una organización)
disbar (to -) / expulsar del colegio de abogados
disbelieve (to -) / dudar
disburse (to -) / desembolsar
disc / disco
disc drive / disquetera
discard / desecho
discard (to -) / descartar
discern (to -) / discernir
discernible / discernible
discernment / discernimiento
discharge (to -) / descargar
disciple / discípulo
disciplinarian / ordenancista
disciplinary / disciplinario
discipline / disciplina
disciplined / disciplinado
disclaim (to -) / rechazar
disclaimer / limitación de responsabilidad
disclose (to -) / descubrir
disclose (to -) / divulgar
disclosure / descubrimiento
disco / discoteca
discolor (to -) / descolorar
discomfiture / desconcierto
discomfort / incomodidad
disconcert (to -) / desconcertar
disconnect (to -) / desconectar
disconnected / desconectado
disconsolate / desconsolado
discontent / descontento
discontinue (to -) / interrumpir
discord / discordia
discotheque / discoteca
discount / descuento
discourage (to -) / descorazonar
discouragement / desaliento
discourse / discurso
discourteous / descortés
discourtesy / descortesía
discover (to -) / descubrir
discoverer / descubridor
discovery / descubrimiento
discredit / descrédito
discreditable / deshonroso
discreet / discreto
discrepancy / diferencia
discrepancy / discrepancia
discrete / discreto
discretion / discreción
discretional / discrecional
discretionary / discrecional
discriminate / discriminar
discriminate (to -) / distinguir
discrimination / discriminación
discrimination against the elderly, ageism / discriminación contra los
ancianos
discriminatory / discernidor
discursive / divagador
discuss (to -) / conversar
discuss (to -) / debatir
discuss (to -) / discutir
discuss (to -) / hablar
discussion / discusión
discussion panel / debate
disdain / desdén
disdainful / desdeñoso
disease / enfermedad
diseased / enfermo
disembark (to -) / desembarcar
disembarkation / desembarque
disenchant (to -) / desencantar
disengage (to -) / separar
disengaged / desembarazado
disentangle (to -) / desenredar
disfigure (to -) / desfigurar
disfigurement / deformidad
disfigurement / desfiguración
disgorge (to -) / arrojar
disgrace / desgracia
disgraceful / deshonroso
disgruntle (to -) / disgustar
disguise / disfraz
disgust / aversión
disgusting / repugnante
dish / plato (cocinado)
dishearten (to -) / descorazonar
dishonest / ímprobo
dishonesty / deshonestidad
dishonor / deshonor
dishonorable / deshonroso
dish-shaped / cóncavo
disillusion / desilusión
disinfect (to -) / desinfectar
disinfectant / desinfectante
disinherit (to -) / desheredar
disintegrate (to -) / desintegrar
disintegration / desintegración
disinterested / desinteresado
disjointed / desarticulado
disk / disco
disk unit / unidad de disco
diskette / disquete
dislike (to -) / detestar
dislocate (to -) / dislocar
dislocation / dislocación
dislodge (to -) / desalojar
disloyal / desleal
disloyalty / deslealtad
dismal / triste
dismantle (to -) / desmantelar
dismay / desmayo
dismember (to -) / desmembrar
dismemberment / desmembramiento
dismiss / despedir
dismissal / despido
dismount (to -) / apearse
disobedience / desobediencia
disobedient / desobediente
disobey (to -) / desobedecer
disorder / desorden
disorder / enfermedad (leve)
disorderly / desordenado
disorganize (to -) / desorganizar
disorientation / desorientación
disown (to -) / repudiar
disparage (to -) / desacreditar
disparate / dispar
disparity / disparidad
dispassionate / desapasionado
dispatch / envío
dispatch / expedición
dispatcher / expedidor
dispel / dispersar
dispensary / dispensario
dispensation / dispensación
dispense (to -) / distribuir
dispenser / distribuidor
dispersal / dispersión
disperse (to -) / dispersar
dispersion / dispersión
displace (to -) / desplazar
displacement / desplazamiento
display / exhibición
display / pantalla
display (to -) / mostrar
displease (to -) / desagradar
displeased / disgustado
displeasure / disgusto
disposable / desechable
disposable / disponible
disposable nappies / dodotis
disposal / disposición
dispose (to -) / disponer
disposition / disposición
dispossess (to -) / desposeer
disproportion / desproporción
disproportionate / desproporcionado
disprove (to -) / refutar
disputable / disputable
dispute / disputa
disqualification / inhabilitación
disqualify (to -) / inhabilitar
disquiet (to -) / inquietar
disregard / descuido
disrepair / mal estado
disreputable / desacreditado
disrepute / descrédito
disrespect / falta de respeto
disrespectful / irrespetuoso
disrobe (to -) / desvestir
disrupt (to -) / romper
disruption / ruptura
dissatisfaction / descontento
dissatisfy (to -) / disgustar
dissect (to -) / disecar
dissemble (to -) / disimular
disseminate / diseminación
disseminate (to -) / diseminar
dissension / disensión
dissent / disentimiento
dissertation / disertación
disservice / perjuicio
dissidence / disidencia
dissident / disidente
dissimilar / diferente
dissipate (to -) / disipar
dissipated / disipado
dissipation / dispersión
dissociate (to -) / disociar
dissociation / disociación
dissolute / disoluto
dissolution / disolución
dissolve (to -) / disolver
dissonance / disonancia
dissonant / disonante
dissuade (to -) / disuadir
distance / distancia
distant / distante
distaste / aversión
distasteful / desagradable
distend (to -) / distender
distend (to -) / distendir
distension / dilatación
distention / distención
distill (to -) / destilar
distillation / destilación
distillery / destilería
distinct / distinto
distinction / distinción
distinctive / distintivo
distinctly / distintamente
distinguish (to -) / distinguir
distinguished / distinguido
distort (to -) / distorsionar
distortion / distorsión
distract (to -) / distraer
distracted / distraído
distraction / distracción
distraught / aturrullado
distress / dolor
distressful / doloroso
distressing / penoso
distribute (to -) / distribuir
distributed / distribuido
distribution / distribución
distributive / distributivo
distributor / distribuidor
district / distrito
distrust / desconfianza
distrustful / desconfiado
disturb (to -) / perturbar
disturbance / perturbación
disturbingly / perturbadamente
disunite (to -) / desunir
disuse / desuso
ditch / zanja
dither / temblor
dithering / fusionado (de colores)
diuretics / diurético
diurnal / diurno
diva / diva
divan / diván
dive (to -) / bucear
diver / buzo
diverge (to -) / bifurcarse
diverge (to -) / divergir
divergence / divergencia
divergent / divergente
diverse / diverso
diversify (to -) / diversificar
diversion / desviación
diversion / distracción
diversity / diversidad
divert (to -) / desviar
divest (to -) / desposeer
divestiture / despojo
divide (to -) / dividir
divided / dividido
dividend / dividendo
divine / divino
divinity / divinidad
divisible / divisible
division / división
divorce / divorcio
divulge (to -) / divulgar
dizziness / vértigo
dizzy / vertiginoso
do (to -) / hacer
docile / dócil
dock / andén
docket / minuta
doctor / doctor
doctor / médico
doctoral / doctoral
doctorate / doctorado
doctrinal / doctrinal
doctrine / doctrina
document / documento
documentary / documental
documentation / documentación
dodder (to -) / temblequear
dodge (to -) / regatear
dodo / vejestorio
doe, female rabbit / coneja
doer / hacedor
doeskin / ante
dog / perro
dogfish / cazón
dogfish / musola
dogma / dogma
dogmatic / dogmático
dogmatism / dogmatismo
dog's teeth / dentón
doily / tapete
dole / subsidio de desempleo
doleful / triste
doll / muñeca
dollar / dólar
dolorous / doloroso
dolphin / delfín
dolphinfish / llampuga
domain / dominio
dome / cúpula
domestic / doméstico
domestic flight / vuelo interno
domestic flight / vuelo nacional
domesticate (to -) / domesticar
domesticated animal / animal doméstico
domicile / domicilio
dominance / dominación
dominant / dominante
dominate (to -) / dominar
domination / dominación
domineer / dominar tiránicamente
domineering / dominante
dominion / dominio
domino / dominó
donate (to -) / donar
donation / donación
done / hecho
done / terminado
donkey / asno
donkey / burro
donor / donador
donor / donante
doom / sentencia
doomsday / día del juicio final
door / puerta
doorknob / tirador de la puerta
doorman / portero
doorway / puerta
doorway / puerta de entrada
dope / droga
doping / dopaje
dormant / inactivo
dormitory / dormitorio
dormouse / lirón
dorsal / dorsal
dory Peterfish / gallo de San Pedro
dosage / dosificación
dose / dosis
dossier / expediente
dot / punto
dot matrix / matriz de puntos
dot matrix printer / impresora de agujas
dotage / chochez
dote / chochear
dots per inch / puntos por pulgada
double breasted / cruzado
double fisherman's knot / nudo de pescador doble
double knot / nudo doble
double quote / comilla doble
double rope / cuerda doble (en escalada)
double-cross (to -) / traicionar
doubly / con doblez
doubt / duda
doubt (to -) / dudar
doubtful / moroso
doubtless / indudable
douche (??) / ducha
dough / masa
dough / pasta
doughnut / buñuelo
doughnut / rosquilla
doughty / fuerte
douse (to -) / rociar
dove / paloma
Dover sole / lenguado
dovetail / cola de milano (en carpintería)
dowager / viuda
dowdy / desaliñado
dowel / clavija
down / abajo
down arrow key / tecla de flecha hacia abajo
downcast / abatido
downclimbing / destrepar (en escalada)
downfall / chaparrón
downhearted / abatido
downhill / cuesta abajo
download / bajada de datos
download / carga
download (to -) / bajar
download (to -) / descargar
downplay (to -) / quitar importancia
downpour / aguacero
downright / claro
downstairs / de abajo
downtown / centro (de una ciudad)
downward / de arriba hacia abajo
downward / descendente
downy / velloso
dowry / dote
doze (to -) / dormitar
dozen / docena
drab / pardusco
draft / corriente de aire
draft / proyecto
draft quality / calidad borrador
draftee / conscripto
draftsman / dibujante
drafty / con corrientes de aire
drag & drop (to -) / arrastrar y soltar
drag (to -) / arrastrar
dragon / dragón
drain / desagüe
drain hole / orificio de drenaje
drain hole / orificio de vaciado
drainage / desagüe
drainage / drenaje
drained weight / peso escurrido
drama / drama
dramatic / drástico
dramatic / espectacular
dramatically / drásticamente
dramatics / teatro
dramatist / dramaturgo
dramatize (to -) / dramatizar
drape (to -) / tapizar
drapery / pañería
drastic / drástico
drastically / drásticamente
draught / trago
draw / empate
draw (to -) / dibujar
drawback / inconveniente
drawbridge / puente levadizo
drawer / cajón
drawl (to -) / pronunciar lentamente
drawn / arrastrado
drawstring / cordón
dray / carretón
dread / miedo
dreadful / terrible
dreadfully / horrorosamente
dream / sueño
dream (to -) / soñar
dreamy / soñador
dreary / triste
dredge / dragado
drench (to -) / empapar
Dresden / Dresde
dress / vestido
dresser / cómoda
dressing / preparación
dressmaker / costurera
dressy / elegante
dribble / goteo
dried / seco
drift / deriva (de una señal)
driftwood / madera flotante
drill / barrena
drill / fresa
drill / taladro
drink (to -) / beber
drink (to -) / bebida
drinker / bebedor
drinking / bebida
drinking glass / vaso
drip (to -) / gotear
dripping / goteo
drive / unidad de disco
drive (to -) / conducir
drivel / baba
driver / chófer
driver / conductor
driver / driver
driveway / entrada de coches
driving / impulso
driving license / carnet de conducir
drizzle / llovizna
droll / divertido
dromedary / dromedario
drone / zumbido
droop / inclinación
drop / gota
drop off (to -) / desechar
droplet / gota
dropper / cuentagotas
dropsy / hidropesía
drought / sequía
drove / manada
drown (to -) / ahogarse
drowse (to -) / adormecer
drowsiness / adormecimiento
drowsy / soñoliento
drudge / ganapán
drudgery / trabajo pesado
drug / droga
druggist / droguero
drugstore / droguería
drugstore / farmacia
drum / tambor
drummer / tambor
drumstick / palillo (de tambor)
drunk / bebido
drunk / borracho
drunkard / borrachín
drunken / ebrio
drunkenness / embriaguez
dry / seco
dry (to -) / secar
dry cultivation / cultivo de secano
dry-cleaner / tinte
dryer / secador
dual / dual
dualism / dualismo
dubious / dudoso
Dublin / Dublín
Dublin bay / cigala
Dublin bay prawn / cigala
duchess / duquesa
duchy / ducado
duck / pato
duckling / pato
duct / canal
duct / conducto
ductile / dúctil
dud / débil
due / vencido
due date / fecha límite
duel / duelo
duelist / duelista
duet / dúo
dugout / canoa
duke / duque
dukedom / ducado
dulcet / dulce
dull / embotado
dullard / estúpido
dullness / estupidez
duly / debidamente
dumb / mudo
dumbwaiter / montaplatos
dumfound (to -) / confundir
dummy / ficticio
dummy / mudo
dummy / simulación
dummy instruction / instrucción ficticia
dump / vertedero
dun (to -) / apremiar (a un deudor)
dunce / tonto
dune / duna
dung / estiércol
dungeon / mazmorra
dunghill / muladar
dunk (to -) / mojar
duo / dúo
dupe / primo (persona incauta)
duplicate / duplicado
duplicate (to -) / duplicar
duplication / duplicación
duplicity / duplicidad
durability / durabilidad
durable / duradero
duration / duración
duress / coacción
during / durante
dusk / crepúsculo
dusky / oscuro
dusky perch / mero
dust / polvo
duster / plumero
dusty / polvoriento
Dutch / holandés
Dutchman / holandés
dutiful / obediente
dutifully / respetuosamente
duty / deber
duty-free / libre de impuestos
dwarf / enano
dwell (to -) / morar
dweller / morador
dwelling / morada
dwellings / vivienda
dwindle (to -) / menguar
dye / tinte
dye (to -) / teñir
dyer / tintorería
dynamic / dinámico
dynamics / dinámica
dynamite / dinamita
dynamo / dínamo
dynasty / dinastía
dysentery / disentería
dyslexia / dislexia
dysphonia / disfonía
dyspnea / disnea
fair (complexion) / guero
foreigner, alien / extranjero
forest ranger / guardabosques
french fries (plural) (USA) / patatas fritas (plural)
frying bananas / plátano (la fruta)
hard disk / disco duro
hard drive / disco duro
high tide / marea alta
I / yo
iambic / yámbico
iatrogenic / yatrogénico
Iberian / Ibérico
ice / hielo
ice axe / piolet
ice cream / helado
iceberg / iceberg
icebox / nevera
ice-cream cone / barquillo
Iceland / Islandia
icily / fríamente
iciness / frialdad
icing / glaseado
icon / icono
iconoclast / iconoclasta
icterus / ictericia
ictus epilepticus / ataque de epilepsia
icy / helado
ID card (abbr. for identity) / carne (de identidad)
Idaho / Idaho
idea / idea
ideal / ideal
idealism / idealismo
idealist / idealista
idealistic / idealista
idealization / idealización
idealize / idealizar
ideally / idealmente
idem / ídem
identical / idéntico
identifiable / identificable
identification / identificación
identify (to -) / identificar
identity / identidad
ideological / ideológico
ideology / ideología
idiocy / idiotez
idiom / modismo
idiomatic / idiomático
idiosyncrasy / idiosincrasia
idiosyncratic / idiosincrásico
idiot / idiota
idiotic / idiota
idle / en reposo
idle / ocioso
idle period / tiempo muerto
idleness / ociosidad
idler / ocioso
idol / ídolo
idolater / idólatra
idolatrous / idólatra
idolatry / idolatría
idolize / idolatrar
idyll / idilio
idyllic / idílico
igneous / ígneo
ignite (to -) / encender
ignition / ignición
ignoble / innoble
ignominious / ignominioso
ignominy / ignominia
ignoramus / ignorante
ignorance / ignorancia
ignorant / ignorante
ignore / no hacer caso
iliac / iliaco
Iliad (the -) / Iliada (la -)
ilium / ilion
ilk / índole
ill / enfermo
ill-bread / mal educado
illegal / ilegal
illegality / ilegalidad
illegible / ilegible
illegibly / ilegiblemente
illegitimacy / ilegitimidad
illegitimate / ilegítimo
illicit / ilícito
Illinois / Illinois
illiteracy / analfabetismo
illiterate / analfabeto
ill-mannered / mal educado
illness / enfermedad
illogical / ilógico
ill-omened / de mal agüero
illuminate (to -) / iluminar
illumination / iluminación
illusion / ilusión (algo irreal)
illusionist / ilusionista
illusive / ilusorio
illusory / ilusorio
illustrate (to -) / ilustrar
illustration / ilustración
illustrative / ilustrativo
illustrator / ilustrador
illustrious / ilustre
image / imagen
imagery / imaginería
imaginable / imaginable
imaginary / imaginario
imagination / imaginación
imaginative / imaginativo
imagine (to -) / imaginar
imam / imán
imbecile / imbécil
imbecility / imbecilidad
imbibe (to -) / embeber
imitate (to -) / imitar
imitation / imitación
immaculate / inmaculado
immanent / inmanente
immaterial / inmaterial
immature / inmaduro
immaturity / inmadurez
immeasurable / inconmensurable
immediacy / inmediatez
immediate / inmediato
immediately / inmediatamente
immemorial / inmemorial
immense / inmenso
immensity / inmensidad
immerse (to -) / sumergir
immersion / inmersión
immigrant / inmigrante
immigrate (to -) / inmigrar
immigration / inmigración
imminence / inminencia
imminent / inminente
immobile / inmóvil
immobility / inmovilidad
immobilization / inmovilización
immobilize (to -) / inmovilizar
immoderate / inmoderado
immodest / inmodesto
immodesty / inmodestia
immolate (to -) / inmolar
immoral / inmoral
immorality / inmoralidad
immorally / inmoralmente
immortal / inmortal
immortality / inmortalidad
immortalize (to -) / inmortalizar
immovable / inmóvil
immune / inmune
immunity / inmunidad
immunization / inmunización
immunize (to -) / inmunizar
immunological / inmunológico
immunosupressors / inmunosupresores
impact / impacto
impair (to -) / dañar
impairment / deterioro
impale (to -) / empalar
impalpable / impalpable
impanel (to -) / designar
impart (to -) / impartir
impartial / imparcial
impartiality / imparcialidad
impassable / intransitable
impasse / callejón sin salida
impassive / impasible
impatience / impaciencia
impatient / impaciente
impeach / acusar
impeachment / acusación
impeccable / impecable
impecunious / sin dinero
impedance / impedancia
impede (to -) / impedir
impediment / impedimento
impel / impeler
impending / inminente
impenetrability / impenetrabilidad
impenetrable / impenetrable
impenitence / impenitencia
impenitent / impenitente
imperative / indispensable
imperceptible / imperceptible
imperfect / pretérito imperfecto
imperfection / imperfección
imperial / imperial
imperialism / imperialismo
imperialist / imperialista
imperialistic / imperialista
imperil / poner en peligro
imperious / imperioso
imperishable / imperecedero
impermanent / temporal
impermeable / impermeable
impersonal / impersonal
impersonate (to -) / personificar
impersonation / personificación
impersonator / imitador
impertinence / impertinencia
impertinent / impertinente
imperturbable / imperturbable
impervious / impenetrable
impetigo / empeine
impetigo / impetigo
impetuous / impetuoso
impetus / ímpetu
impinge (to -) / chocar
impish / travieso
implacable / implacable
implant (to -) / implantar
implantation / implantación
implement / instrumento
implicate (to -) / implicar
implication / implicación
implicit / implícito
implied / implícito
implode (to -) / hacer implosión
implore (to -) / implorar
implosion / implosión
imply (to -) / implicar
impolite / mal educado
impoliteness / mala educación
imponderable / imponderable
import / importación
import (to -) / importar
importance / importancia
important / importante
importation / importación
importer / importador
importunate / importunado
importune (to -) / importunar
importunity / importunidad
impose (to -) / imponer
imposing / imponente
imposition / imposición
impossibility / imposibilidad
impossible / imposible
impossibly / imposiblemente
impostor / impostor
imposture / impostura
impotence / impotencia
impotent / impotente
impound (to -) / encerrar
impoverish (to -) / empobrecer
impoverished / empobrecido
impoverishment / empobrecimiento
impracticable / impracticable
impractical / impráctico
impregnable / inexpugnable
impregnate / impregnado
impregnation / impregnación
impresario / empresario
impress (to -) / impresionar
impression / impresión
impressionable / impresionable
impressionism / impresionismo
impressive / impresionante
imprint / impresión
imprison (to -) / encarcelar
imprisonment / encarcelamiento
improbability / improbabilidad
improbable / improbable
impromptu / impromptu
improper / impropio
impropriety / impropiedad
improve (to -) / mejorar
improvement / mejora
improvidence / imprevisión
improvident / improvisor
improvise (to -) / improvisar
imprudence / imprudencia
imprudent / imprudente
impudence / impudencia
impudent / atrevido
impugn (to -) / impugnar
impulse / impulso
impulsive / impulsivo
impunity / impunidad
impure / impuro
impurity / impureza
impute (to -) / imputar
imsomnia / insomnio
in / en
in agreement / de acuerdo
in effect / vigente
in lieu / en vez de
in my humble opinion / en mi humilde opinión
in other words / es decir
in situ (latin) / in situ (latín)
in vitro (latin) / in vitro (latin)
inability / incapacidad
inaccessibility / inaccesibilidad
inaccessible / inaccesible
inaccuracy / inexactitud
inactive / inactivo
inactivity / inactividad
inadequacy / insuficiencia
inadequate / inadecuado
inadmissible / inadmisible
inadvertence / inadvertencia
inadvertent / inadvertido
inadvisable / desaconsejado
inalienable / inalienable
inane / inane
inanimate / inanimado
inanity / inanidad
inapplicable / inaplicable
inappropriate / impropio
inapt / inepto
inarticulate / desarticulado
inasmuch / considerando
inattention / falta de atención
inattentive / distraído
inaudible / inaudible
inaugural / inaugural
inaugurate (to -) / inaugurar
inauguration / inauguración
inauspicious / desfavorable
inbetween / entre
inborn / innato
inbred / innato
inbreed (to -) / procrear
Inca / inca
incalculable / incalculable
incandescence / incandescencia
incandescent / incandescente
incantation / encantación
incapability / incapacidad
incapable / incapaz
incapacitate (to -) / incapacitar
incarcerate (to -) / encarcelar
incarceration / encarcelamiento
incarnate / encarnado
incarnation / encarnación
incautious / incauto
incendiary / incendiario
incense / incienso
incentive / incentivo
inception / principio
incessant / incesante
incessantly / continuamente
incest / incesto
incestuous / incestuoso
inch / pulgada
incidence / incidencia
incident / incidente
incidentally / a propósito
incidentals / gastos imprevistos
incinerate (to -) / incinerar
incineration / incineración
incinerator / incinerador
incipient / incipiente
incise (to -) / hacer una incisión
incision / incisión
incisive / incisivo
incisor / incisivo
incite (to -) / incitar
incitement / incitación
inclemency / inclemencia
inclement / inclemente
inclination / inclinación
incline / cuesta
inclined / inclinado
inclose (to -) / incluir
include (to -) / incluir
included / incluido
included / incluso
including / incluso
inclusion / inclusión
incognito / incógnito
incoherence / incoherencia
incoherent / incoherente
incombustible / incombustible
income / ingreso
income / ingresos
incoming / entrante
incommensurable / inconmensurable
incomparable / incomparable
incompatibility / incompatibilidad
incompatible / incompatible
incompetence / incompetencia
incompetent / incompetente
incomplete / incompleto
incomprehensible / incomprensible
incomprehension / incomprensión
inconceivable / inconcebible
inconclusive / poco concluyente
incongruity / incongruencia
incongruous / incongruente
inconsequent / inconsecuente
inconsequential / intrascendente
inconsiderable / insignificante
inconsiderate / desconsiderado
inconsistency / incoherencia
inconsistent / incoherente
inconsolable / inconsolable
inconspicuous / discreto
incontestable / indiscutible
incontinence / incontinencia
incontinent / incontinente
inconvenience / molestia
inconvenient / inoportuno
incorporate (to -) / incorporar
incorporated / incorporado
incorporation / incorporación
incorrect / incorrecto
incorrigible / incorregible
incorruptible / incorruptible
increase / aumentar
increase / aumento
increase / incremento
increase speed (to -) / aumentar la velocidad
increase volume (to -) / subir el volumen
increasing / creciente
increasingly / en aumento
incredible / increíble
incredibly / increíblemente
incredulity / incredulidad
incredulous / incrédulo
increment / incremento
increment (to -) / incrementar
incremental / incremental
incriminate (to -) / incriminar
incrimination / incriminación
incrust (to -) / incrustar
incubate (to -) / incubar
incubation / incubación
incubator / incubadora
inculcate / inculcar
inculcation / inculcación
incumbency / incumbencia
incumbent / titular
incur (to -) / incurrir
incurable / incurable
incursion / incursión
indebted / deudor
indebtedness / deuda
indecency / indecencia
indecent / indecente
indecision / indecisión
indecisive / indeciso
indeed / verdaderamente
indefatigable / infatigable
indefensible / indefendible
indefinable / indefinible
indefinite / indefinido
indefinitely / indefinidamente
indelible / indeleble
indelicacy / falta de delicadeza
indelicate / indelicado
indemnification / indemnización
indemnify (to -) / indemnizar
indemnity / indemnización
indent / sangrado
indent (to -) / sangrar
indentation / sangrado
indentation / sangría
indented / dentado
indenture / escritura (de contrato)
independence / independencia
independent / independiente
independently / independientemente
in-depth / en profundidad
indescribable / indescriptible
indestructible / indestructible
indeterminate / indeterminado
index / índice
index (to -) / indexar
index list / lista del índice
India / India
Indian / indio
Indiana / Indiana
indicate (to -) / indicar
indication / indicación
indicative / indicativo
indicator / indicador
indicator / señalizador
indict (to -) / acusar
indictable / procesable
indictment / acusación
indifference / indiferencia
indifferent / indiferente
indigence / indigencia
indigenous / indígena
indigent / indigente
indigestible / indigesto
indigestion / indigestión
indignant / indignado
indignate (to -) / indignarse
indignation / indignación
indignity / indignidad
indirect / indirecto
indirection / tortuosidad
indirectly / indirectamente
indiscernible / imperceptible
indiscreet / indiscreto
indiscretion / indiscreción
indiscriminate / indistinto
indiscriminately / indiscriminadamente
indispensable / indispensable
indisposed / indispuesto
indisposition / indisposición
indisputable / indiscutible
indistinct / indistinto
indistinguishable / indistinguible
individual / individual
individualism / individualismo
individuality / individualidad
individualize (to -) / individualizar
individually / individualmente
indivisible / indivisible
indoctrinate (to -) / adoctrinar
indolence / indolencia
indolent / indolente
indomitable / indomable
indoor / interior
indoors / adentro
indoors / dentro de
indorse / endosar
indubitable / indudable
induce (to -) / inducir
induced / inducido
inducement / inducción
induct (to -) / instalar
inductance / inductancia
induction / inducción
inductive / inductivo
indulge (to -) / complacerse
indulgence / indulgencia
indulgent / indulgente
industrial / industrial
industrialism / industrialismo
industrialization / industrialización
industrialize (to -) / industrializar
industrious / industrioso
industry / industria
inebriate / ebrio
ineffective / ineficaz
ineffectual / ineficaz
inefficiency / ineficacia
inefficient / ineficaz
inelegant / poco elegante
ineligible / inelegible
inept / inepto
ineptitude / ineptitud
inequality / desigualdad
inequitable / injusto
inert / inerte
inertia / inercia
inescapable / ineludible
inestimable / inestimable
inevitable / inevitable
inevitably / inevitablemente
inexact / inexacto
inexcusable / inexcusable
inexhaustible / inagotable
inexorable / inexorable
inexpensive / barato
inexperience / inexperiencia
inexperienced / inexperto
inexpert / inexperto
inexplicable / inexplicable
inexplicably / inexplicablemente
inexpressible / inexpresable
inextricable / inextricable
infallibility / infalibilidad
infallible / infalible
infamous / infame
infamy / infamia
infancy / infancia
infant / infante
infanticide / infanticidio
infantile / infantil
infantry / infantería
infantryman / soldado (de infantería)
infarction / infarto
infatuated / encaprichado
infect (to -) / infectar
infection / infección
infectious / infeccioso
infelicitous / desacertado
infer (to -) / inferir
inference / inferencia
inferior / inferior
inferiority / inferioridad
infernal / infernal
inferno / infierno
infertile / infecundo
infest (to -) / infestar
infestation / infestación
infidel / infiel
infidelity / infidelidad
infighting / cuerpo a cuerpo (lucha -, en el boxeo)
infiltrate (to -) / infiltrar
infinite / infinito
infinitely / infinitamente
infinitesimal / infinitesimal
infinitive / infinitivo
infinity / infinidad
infirm / débil
infirmary / enfermería
infirmity / enfermedad
infix / infijo
inflame (to -) / inflamar
inflamed / inflamado
inflammable / inflamable
inflammation / inflamación
inflammatory / inflamatorio
inflate (to -) / inflar
inflated / inflado
inflationary / inflacionario
inflect / torcer
inflection / inflexión
inflexibility / inflexibilidad
inflexible / inflexible
inflict / infligir
infliction / imposición
influence / influencia
influence (to -) / influir
influential / influyente
influenza / gripe
influx / entrada
inform / informe
inform (to -) / informar
informal / informal
informal / no oficial
informality / sencillez
informant / informante
information / información
information / información
information packet / paquete de información
information superhighway / autopista de la información
informative / informativo
informed / informado
informer / denunciante
infraction / infracción
infrastructure / infraestructura
infrequent / infrecuente
infringe (to -) / infringir
infringement / infracción
infuriate (to -) / enfurecer
infuriated / enfurecido
infuriating / exasperante
infuse (to -) / infundir
infusion / infusión
ingenious / ingenioso
ingenuity / ingenio
ingenuous / ingenuo
ingenuousness / ingenuidad
ingest (to -) / ingerir
ingestion / ingestión
ingestión / ingestión
ingrain (to -) / inculcar
ingrained / inculcado
ingratiate (to -) / congraciarse
ingratiating / congraciador
ingratitude / ingratitud
ingredient / ingrediente
ingress / ingreso
inguinale / inguinal
inhabit (to -) / habitar
inhabitable / habitable
inhabitant / habitante
inhabited / habitado
inhalation / inhalación
inhale (to -) / inhalar
inherent / inherente
inherit (to -) / heredar
inheritance / herencia
inheritor / heredero
inhibit (to -) / inhibir
inhibition / inhibición
inhospitable / inhóspito
in-house / domestico
inhuman / inhumano
inhumane / inhumano
inhumanity / inhumanidad
inimitable / inimitable
iniquitous / inicuo
iniquity / iniquidad
initial / inicial
initialization / inicialización
initialize (to -) / iniciar
initially / inicialmente
initiate (to -) / iniciar
initiation / iniciación
initiative / iniciativa
initiator / iniciador
inject (to -) / inyectar
injection / inyección
injudicious / imprudente
injunction / requerimiento
injure (to -) / herir
injurious / injurioso
injury / lesión
injustice / injusticia
ink / tinta
inkjet printer / impresora de chorro de tinta
inky / manchado de tinta
inland / interior
in-law / pariente político
inlet / admisión
inmate / recluso
inn / posada
innards / entrañas
innate / innato
inner / interno
innermost / más profundo
inning / turno
innocence / inocencia
innocent / inocente
innocuous / inocuo
innovate (to -) / innovar
innovation / innovación
innuendo / indirecta
innumerable / innumerable
inoculate (to -) / inocular
inoculation / inoculación
inoffensive / inofensivo
inoperable / inoperable
inoperative / inoperante
inopportune / inoportuno
inordinate / desmesurado
inorganic / inorgánico
input / entrada
input (to -) / teclear
inquest / pesquisa
inquire / preguntar
inquiring / curioso
inquiry / pregunta
inquisition / investigación
inquisitive / inquisitivo
inquisitiveness / curiosidad
inroad / incursión
ins / pormenores
insane / demente
insanity / locura
insatiable / insaciable
inscribe (to -) / inscribir
inscription / inscripción
inscrutable / inescrutable
insect / insecto
insecticide / insecticida
insecure / inseguro
insecurity / inseguridad
inseminate (to -) / inseminar
insemination / inseminación
insensibility / insensibilidad
insensible / insensible
insensitive / insensible
inseparable / inseparable
insertion / inserción
inset / intercalación
inside / dentro
inside / dentro de
inside / interior
insider / persona enterada
insides / tripas
insidious / insidioso
insight / perspicacia
insightful / perspicaz
insignia / insignia
insignificance / insignificancia
insignificant / insignificante
insincere / insincero
insincerity / falta de sinceridad
insinuate (to -) / insinuar
insinuation / insinuación
insipid / insípido
insist (to -) / insistir
insistence / insistencia
insistent / insistente
insistently / insistentemente
insolation / insolación
insole / plantilla
insolence / insolencia
insolent / insolente
insolubility / insolubilidad
insoluble / insoluble
insolvable / insoluble
insolvency / insolvencia
insolvent / insolvente
insomnia / insomnio
inspect / inspeccionar
inspector / inspector
inspiration / inspiración
inspire / inspirar
inspiring / inspirador
instability / inestabilidad
install (to -) / instalar
installation / instalación
installment / instalación
installment / plazo
installment purchase / compra a plazos
instance / ejemplar
instance / ejemplo
instant / momento
instantaneous / instantáneo
instantly / al instante
instead / en cambio
instead of / en vez de
instep / empeine
instigate (to -) / instigar
instigation / instigación
instill (to -) / instilar
instinct / instinto
instinctive / instintivo
institute / instituto
institution / institución
institutional / institucional
instruct (to -) / instruir
instruction / instrucción
instructions / instrucciones
instructive / instructivo
instructor / instructor
instrument / instrumento
instrumental / instrumental
instrumentalist / instrumentista
insubordinate / insubordinado
insubordination / insubordinación
insubstantial / insustancial
insufferable / inaguantable
insufficiency / insuficiencia
insufficient / insuficiente
insular / insular
insularity / insularidad
insulate (to -) / aislar
insulating / aislante
insulating material / material aislante
insulation / aislamiento
insulator / aislante
insulin / insulina
insult / insulto
insult (to -) / insultar
insulting / insultante
insuperable / insuperable
insurance / seguro
insure (to -) / asegurar
insured / asegurado
insurer / asegurador
insurgency / insurrección
insurgent / insurgente
insurmountable / insuperable
insurrection / insurrección
insurrectionist / insurrecto
intact / intacto
intake / admisión
intangible / intangible
integer / número entero
integral / integral
integrate (to -) / integrar
integration / integración
integrity / integridad
intellect / intelecto
intellectual / intelectual
intelligence / inteligencia
intelligent / inteligente
intelligibility / inteligibilidad
intelligible / inteligible
intemperance / intemperancia
intemperate / inmoderado
intend (to -) / pretender
intense / intenso
intensification / intensificación
intensifier / intensificador
intensify (to -) / intensificar
intensity / intensidad
intensive / intensivo
intensive care unit / unidad de cuidados intensivos
intensive care unit / unidad de vigilancia intensiva
intensively / intensivamente
intent / intento
intention / intención
intentional / intencional
inter (to -) / enterrar
interaction / interacción
interbreed / cruce
intercede (to -) / interceder
intercept (to -) / cortar
intercept (to -) / interceptar
interception / intercepción
intercession / intercesión
intercessor / intercesor
interchange / intercambio
interchangeable / intercambiable
intercom / intercomunicador
intercommunicate (to -) / intercomunicarse
interconnect (to -) / interconectar
interconnection / interconexión
intercourse / comunicación
intercurrent disease / enfermedad recurrente
interdependence / interdependencia
interdict / entredicho
interdiction / interdicto
interest / interés
interested / interesado
interesting / interesante
interface / interfase
interface / interfaz (femenino)
interfacing / unión
interference / interferencia
interject (to -) / interponer
interjection / interjección
interleave / entrelazado
interloper / entrometido
interlude / interludio
intermarriage / matrimonio mixto
intermediary / intermediario
intermediate / intermedio
interment / entierro
interminable / interminable
intermingle (to -) / entremezclar
intermission / intermisión
intermittent / intermitente
intern / interno
internal / interior
internal / interno
international / internacional
internationalism / internacionalismo
internationalist / internacionalista
internationalization / internacionalización
internationalize / internacionalizar
internaut / internauta
internee / internado
Internet / Internet
internist / internista
internment / internación
internment / internamiento
interoperability / interoperabilidad
interplanetary / interplanetario
interpolate (to -) / interpolar
interpolated / interpolado
interpolation / interpolación
interpose (to -) / interponer
interposition / interposición
interpret (to -) / interpretar
interpretation / interpretación
interpretative / interpretativo
interpreter / intérprete
interpreter / traductor
interpreting / interpretación
interrecord gap / intervalo entre registros
interregional / interregional
interregnum / interregno
interrelate (to -) / interrelacionar
interrelation / interrelación
interrelationship / interrelación
interrogate (to -) / interrogar
interrogation / interrogación
interrogative / interrogativo
interrogatory / interrogatorio
interrupt (to -) / interrumpir
interruption / interrupción
intersect (to -) / cruzar
intersection / intersección
intersperse (to -) / esparcir
interstate / interestatal
interstellar / interestelar
intertwine (to -) / entrelazar
interval / intervalo
intervene (to -) / intervenir
intervening / intermedio
intervention / intervención
interview / entrevista
interview (to -) / entrevistar
interviewer / entrevistador
interweave (to -) / entretejer
intestinal / intestinal
intestine / intestino
intimacy / intimidad
intimate / íntimo
intimately / íntimamente
intimation / insinuación
intimidate (to -) / intimidar
intimidation / intimidación
into / en
intolerable / intolerable
intolerance / intolerancia
intolerant / intolerante
intonation / entonación
intoxicant / embriagador
intoxicate (to -) / emborrachar
intoxicated / borracho
intoxication / intoxicación
intraarticular / intrarticular
intractable / intratable
intranet / intranet
intransigent / intransigente
intransitive / intransitivo
intra-uterine / intrauterino
intravenous / intravenoso
intrepid / intrépido
intrepidity / intrepidez
intricacy / complejidad
intricate / intrincado
intrigue / intriga
intrinsic / intrínseco
introduce (to -) / introducir
introduction / introducción
introductory / introductorio
introspection / introspección
introspective / introspectivo
introversion / introversión
introvert / introvertido
intrude (to -) / estorbar
intruder / intruso
intrusion / intrusión
intubation / intubación
intuition / intuición
intuitive / intuitivo
inundate (to -) / inundar
inundation / inundación
inure (to -) / habituar
invade (to -) / invadir
invader / invasor
invalid / inválido
invalid / no válido
invalidate (to -) / invalidar
invalidation / invalidación
invalidity / invalidez
invaluable / inestimable
invariable / invariable
invariably / invariablemente
invasion / invasión
invective / invectiva
invent (to -) / inventar
invention / invención
inventive / inventivo
inventor (to -) / inventar
inventory / inventario
inverse / inverso
inversion / inversión
invert / invertido
invertebrate / invertebrado
inverted / invertido
invest (to -) / invertir
investigate (to -) / investigar
investigation / investigación
investigator / investigador
investiture / investidura
investor / inversor
inveterate / inveterado
invidious / odioso
invigorate (to -) / vigorizar
invincibility / invencibilidad
invincible / invencible
inviolability / inviolabilidad
inviolable / inviolable
invisibility / invisibilidad
invisible / invisible
invitation / invitación
invite (to -) / invitar
invocation / invocación
invoice / factura
invoke (to -) / invocar
involuntary / involuntario
involution / involución
involve (to -) / concernir
involved / implicado
involvement / envolvimiento
invulnerability / invulnerabilidad
invulnerable / invulnerable
inward / interior
inwardly / interiormente
iodine / yodo
iodize (to -) / yodar
ion / ion
ionize (to -) / ionizar
iota / jota
Iowa / Iowa
Iran / Irán
Iraq / Irak
irascible / irascible
irate / airado
ire / ira
Ireland / Irlanda
iridescence / iridiscencia
iridescent / iridiscente
iridescent / tornasolado
iridium / iridio
Irish / irlandés
Irish Sea / Mar de Irlanda
Irishman / irlandés
irk (to -) / fastidiar
iron / hierro
iron (to -) / planchar
ironic / irónico
ironical / irónico
ironwork / herraje
ironworks / herrería
irony / ironía
irrational / irracional
irreconcilable / irreconciliable
irrecoverable / irreparable
irredeemable / irredimible
irrefutable / irrefutable
irregular / irregular
irregularity / irregularidad
irregularly / irregularmente
irrelevance / impertinencia
irrelevant / irrelevante
irreligious / irreligioso
irreparable / irreparable
irreplaceable / irreemplazable
irrepressible / irreprimible
irreproachable / irreprochable
irresistible / irresistible
irresolute / irresoluto
irrespective (of) / independientemente (de)
irresponsibility / irresponsabilidad
irresponsible / irresponsable
irretrievable / irrecuperable
irreverence / irreverencia
irreverent / irreverente
irreversible / irreversible
irrevocable / irrevocable
irrigate (to -) / irrigar
irrigation / riego
irritability / irritabilidad
irritable / irritable
irritant / irritante
irritate (to -) / irritar
irritated / irritado
irritating / irritante
irritation / irritación
Islam / islam
Islamic / islámico
island / isla
islander / isleño
isle / isla
islet / isleta
isobar / isobara
isolate (to -) / aislar
isolation / aislamiento
isolationism / aislacionismo
isosceles / isósceles
isotherm / isoterma
isotope / isótopo
Israel / Israel
Israeli / israelí
issue / cuestión
issue / emisión
issued / emitido
issues / cuestiones
issuing / emisor
Istanbul / Estambul
isthmus / istmo
Italian / italiano
Italy / Italia
itch (to -) / picar
item / artículo
itemize (to -) / detallar
itinerant / itinerante
itinerary / itinerario
its / su
it's worth it / vale la pena
ivy / hiedra
jab / pinchazo
jabber / algarabía
jacaranda / jacarandá
jack (in cards) / jota (de la baraja)
jackal / chacal
jackass / asno
jacket / chaqueta
jackfish / lucio
jackknife / navaja
jackstraw / pajita
jade / jade
jaded / agotado
jag / diente
jagged / dentado
jaguar / jaguar
jail / cárcel
jailbird / reincidente (presidiario -)
jailer / carcelero
jake / lucio
jam / mermelada (de naranja)
Jamaica / Jamaica
jamb / jamba
jamboree / juerga
jam-free / antibloqueo
jangle / cencerreo
janitor / conserje
January / enero
Japan / Japón
Japanese / japonés
jar / jarra
jar / tarro
jargon / jerga
jasmine / jazmín
jaundice / ictericia
jaunt / paseo
jaunty / vivaz
javelin / jabalina
jaw / mandíbula
jaw / quijada
jawbone / mandíbula
jawbreaker / trabalenguas
jay / arrendajo
jaywalker / peatón imprudente
jazz / jazz
jealous / celoso
jealousy / celos
jeer / burla
jellied / gelatinoso
jello / gelatina
jelly / gelatina
jellyfish / medusa
jeopardize (to -) / arriesgar
jeopardy / riesgo
jerk / tirón
jerkin / justillo
jerky / accidentado
Jersey / Jersey
Jerusalem / Jerusalén
jester / bromista
Jesuit / jesuita
Jesus / Jesús
Jesus Christ / Jesucristo
jet / avión a reacción
jetsam / echazón
jettison (to -) / echar
jetty / malecón
Jew / judío
jewel / joya
jeweler (US) / joyero
jeweller (UK) / joyero
jewelry / joya
Jewess / judía
jewfish / corbina
jewfish / corvina
Jewish / judío
Jewry / judería
jiffy / santiamén
jilt (to -) / dar calabazas
jimmy / ganzúa
jingle / tintineo
jingoism / jingoísmo
jinx / mal de ojo
jitter / inestabilidad (de la imagen)
jitter / temblor
jittery / nervioso
job / puesto
job / tarea
job / trabajo
jobless / desempleado
jockey / yóquei
jocular / jocoso
jocularity / jocosidad
jocund / jocundo
jodhpurs / pantalones de montar (a caballo, plural)
jog / empujoncito
joggle / muesca
John Dory / gallo de San Pedro
John Dory / pez de San Pedro
John Lackland / Juan Sin Tierra
johndory / gallo de San Pedro
join (to -) / unir
joiner / carpintero
joinery / ebanistería
joining / acoplamiento
joining / afiliación (a una organización)
joint / articulación
joint / juntura
joint / segmento (interarticular)
joint (to -) / articular
jointed / articulado
jointly / conjuntamente
joist / viga
joke / broma
joke / chiste
joker / guasón
jollity / alegría
jolly / jovial
jolt / traqueteo
jonquil / junquillo
jostle / empellón
jot / pizca
jounce / sacudida
journal / periódico
journal / revista
journalism / periodismo
journalist / periodista
journalistic / periodístico
journey / viaje
joust / justa
jovial / jovial
joviality / jovialidad
jowl / quijada
joy / alegría
joyful / alegre
joyfulness / regocijo
joyless / triste
joyous / gozoso
joystick / palanca (de mando)
jubilant / jubiloso
jubilation / júbilo
jubilee / aniversario
Judaism / judaísmo
judge / juez
judgment / juicio
judicial / judicial
judiciary / magistratura
judicious / juicioso
judiciousness / juicio
judo / yudo
jug / jarra
jug / jarro
juggle / juego malabar
juggler / malabarista
jugular / yugular
juice / jugo
juice / zumo
juicy / jugoso
jujitsu / jiu jitsu
julep / julepe
Julius Caesar / Julio César
July / julio
jumble / mezcla
jumbo / enorme
jump / salto
jump (to -) / saltar
jumper / puente
jumper / saltador
jumpsuit / mono
jumpy / asustadizo
junction / unión
juncture / juntura
June / junio
jungle / selva
junior / menor
juniper / enebro
junk / basura
junk mail / correo basura
junta / junta
Jupiter / Júpiter
juridical / jurídico
jurisprudence / jurisprudencia
jurist / jurista
juror / jurado (miembro del -)
jury / jurado
juryman / jurado (miembro del -)
just / sólo
justice / justicia
justifiable / justificable
justification / justificación
justify / justifique
justly / justamente
justness / justicia
jut / saliente
jute / yute
juvenile / juvenil
juxtapose (to -) / yuxtaponer
juxtaposition / yuxtaposición
K (abbr. for kilobyte) SEE KB / K (abrev. de kilobyte)
kaleidoscope / calidoscopio
kaleidoscopic / calidoscópico
kangaroo / canguro
Kansas / Kansas
kaolin / caolín
kapok / capoc
karat / quilate
karate / karate
kayak / kayac
Kazakhstan / Kazakistán
Kb (abbr. for kilobit) / Kb (abrev. de kilobit)
KB (abbr. for kilobyte) SEE K / KB (abrev. de kilobyte)
keel / quilla
keen / perspicaz
keenness / agudeza
keep / guardar
keeper / guardián
keeping / guarda
keepsake / recuerdo
keg / tonel
kelp / alga marina
kennel / perrera
Kentucky / Kentucky
keratin / queratina
keratinocyte / queratinocito
kerchief / pañuelo (de cabeza)
kernel / grano
kerosene / queroseno
ketch / queche
ketchup / catsup
kettle / olla
kettledrum / timbal
key / clave
key / llave
key in (to -) / teclear
keyhole / ojo de la cerradura
keynote / tónica (nota -)
keypad / teclado numérico
keystone / clave
KHz (abbr. for kilohertz) / Khz (abrev. de kilohercio)
kick / puntapié
kickback / comisión
kickoff / saque central
kid / niño
kidnap (to -) / secuestrar
kidnaper / secuestrador
kidnapper / secuestrador
kidnapping / secuestro
kidney / riñón
kidney stone / cálculo renal
kill (to -) / matar
killer / asesino
killing / matanza
kiln / horno
kilo / kilo
kilobit / kilobit
kilobyte / kilobyte
kilocycle / kilociclo
kilogram / kilogramo
kilohertz / kilohercio (unidad equivalente a 1.000 hercios)
kilometer / kilómetro
kilowatt / kilovatio
kilt / falda escocesa
kilter / buen estado
kimono / quimono
kin / parientes
kind / amable
kind / bondadoso
kindergarten / guardería
kind-hearted / bondadoso
kindle (to -) / encender
kindliness / bondad
kindly / amable
kindness / amabilidad
kindness / bondad
kindred / pariente
kinetic / cinético
kinetics / cinética
kinfolk / parentela
king / rey
king crab / cangrejo real
king prawn / langostino
kingdom / reino
kingfisher / martín pescador
kingly / real
kingship / realeza
king-size / enorme
king-size / extra grande
kink / anilla
kinky / retorcido
kinship / parentesco
kinsman / pariente
kinswoman / parienta
kiosk / quiosco
kipper / salmón ahumado
Kishinev / Kishinev
Kishinyov / Kishinev
kiss / beso
kiss (to -) / besar
kit / equipo
kitchen / cocina
kitchenette / cocina americana
kitchenware / utensilios de cocina
kite / cometa
kitten / gatito
kittenish / juguetón
kitty / gatito
kiwi / kiwi
kleptomania / cleptomanía
kleptomaniac / cleptómano
klutz / torpe
knack / maña
knapsack / mochila
knave / bribón
knavery / bribonada
knead (to -) / amasar
knee / rodilla
kneecap / rótula
knee-cap / rótula
kneel (to -) / arrodillarse
knife / cuchillo
knight / caballero
knighthood / caballería
knightly / caballeresco
knit / teja
knitted cap / gorro de punto
knitting / tejido
knitwear / punto
knob / perilla
knock / golpe
knocker / aldaba
knoll / loma
knot / nudo
knot (to -) / anudar
knotty / nudoso
know (to -) SEE conocer / saber
know (to -) SEE saber / conocer
know-how / tecnología
knowingly / a sabiendas
knowledge / conocimiento
knowledgeable / especialista
knuckle / nudillo
koala / oso marsupial
Koran / Corán
Korea / Corea
Korean / coreano
Krakow / Cracovia
Kremlin / Kremlin
Kurdish / curdo
Kurdistan / Curdistán
lab / laboratorio
label / etiqueta
label / rótulo
labeled / etiquetado
labial / labial
labile / lábil
labor / trabajo
labor (to -) / trabajar
labor union / sindicato
laboratory / laboratorio
laborer / obrero
laborious / laborioso
labyrinth / laberinto
lace / cordón
lace / encaje
lace / lazo
lacerate (to -) / lacerar
laceration / desgarrón
laceration / laceración
lachrymal / lacrimal
lacing / ligadura
lack / carencia
lack (to -) / carecer
lack of foresight / imprevisión
lackadaisical / tardo
laconic / lacónico
lacquer / laca
lacrimosity / lagrimeo
lactase / lactasa
lactate (to -) / segregar leche
lactic / láctico
lactobacilli / lactobacillos
lactose / lactosa
lad / muchacho
ladder / escalera
ladder / escalera de mano
laden / abrumado
ladle / cucharón
lady / dama
ladybug / mariquita
lag / retraso
lag (to -) / atrasarse
lagged / retrasado
lagoon / laguna
lair / guarida
laity / laicado
lake / lago
Lake Constance / lago Constanza (el -)
lake trout / trucha de lago
lamb / cordero
lame / cojo
lament (to -) / lamentarse
lamentable / lamentable
lamentation / lamento
laminate / laminado
lamp / lámpara
lampoon / pasquín
lance / lanza
lance / lanzon
land / tierra
land lot / finca
land lot / parcela
land lot / solar
landholder / terrateniente
landing / desembarco
landlady / casera
landlord / casero
landmark / mojón
land-mass / masa terrestre
landowner / terrateniente
landscape / paisaje
landscape / panorama
landslide / corrimiento de tierras
landslide / derrumbamiento
lane / senda
language / idioma
language / lengua
language / lenguaje
languid / lánguido
languish (to -) / languidecer
languor / languidez
lank / lacio
lanky / larguirucho
lanolin / lanolina
lantern / linterna
Laos / Laos
lap / faldón
lapel / solapa
lapse / lapso
laptop / laptop
laptop / ordenador portátil
larceny / hurto
larch / alerce
lard / manteca de cerdo
larder / despensa
large / grande
large intestine / intestino grueso
large-eyed dente / cachucho
largely / mayormente
larger forkbeard / brotola de roca
large-scale / grande
lariat / lazo
larinx / laringe
lark / alondra
larva / larva
larval / larval
laryngitis / laringitis
larynx / laringe
lascivious / lascivo
lash / pestaña
lassitude / lasitud
lasso / lazo
last / por último
last / último
last (to -) / durar
last name / apellido
lasting / duradero
latch / pestillo
latchkey / llavín
late / tarde
lately / últimamente
latency / latencia
latency / tiempo de latencia
latent / latente
later / más tarde
lateral / lateral
latest / último
lathe / torno
lather / jabonadura
Latin / latín
latitude / latitud
latrine / letrina
latter / último
lattice / celosía
Latvia / Letonia
Latvian / letón
laud (to -) / alabar
laudable / laudable
laudanum / láudano
laudatory / laudatorio
laugh / risa
laugh (to -) / reír
laughable / risible
laughter / risa
launch / lanzamiento
launcher / lanzadera
launching / lanzamiento
launderette / lavandería
laundress / lavandera
laundromat / lavandería automática
laundry / lavandería
laundryman / lavandero
laureate / laureado
laurel / laurel
Lausanne / Lausana
lava / lava
lavatory / lavabo
lavish / pródigo
law / ley
lawful / legal
lawless / sin ley
lawman / hombre de leyes
lawn / césped
lawn / prado
lawsuit / pleito
lawyer / abogado
lax / flojo
laxity / laxitud
lay (to -) / poner
layer / capa
layman / lego
layoff / despido
lay-off / despido
layout / esquema
layout / plan
lazy / perezoso
leaching / lixiviación
lead / plomo
lead (to -) / guiar
lead (to -) / llevar
leaden / de plomo
leader / líder
leadership / dirección
leading / principal
leaf / hoja
leaflet / hoja impresa
leafstalk / pecíolo
leafy / frondoso
league / liga
leak / fuga
leakage / filtración
leakage / goteo
leaky / resquebrajado
lean / delgado
leaning / inclinación
leap / salto
leap (to -) / saltar
leaping grey mullet / lisa
learn (to -) / aprender
learned / sabio
learning / aprendizaje
lease / arrendamiento
lease / arriendo
leased line / línea arrendada
leash / traílla
leasing / arrendamiento
least / menos
leather / cuero
leather / piel
leather carp / carpa coreácea
leathery / correoso
leave / salir
leave (to -) / dejar
leave (to -) / irse
leaven / levadura
leavings (plural) / sobras (plural)
Lebanon / Líbano
lecher / libertino
lecherous / lujurioso
lechery / libertinaje
lectern / atril
lectern / facistol
lecture / conferencia
lecturer / conferenciante
ledge / anaquel
ledge / repisa
ledger / libro mayor
lee / abrigo
leech / sanguijuela
leek / puerro
leer / mirada de soslayo
lees (plural) / heces (plural)
leeward / sotavento
leeway / deriva
left / izq. (abrev. de izquierda)
left / izquierda
left / izquierdo
leftist / izquierdista
leftover / remanente
left-wing / ala izquierda
left-winger / izquierdista
leg / pierna
legacy / legado
legacy systems / sistemas legados
legal / legal
legality / legalidad
legalization / legalización
legalize (to -) / legalizar
legally / legalmente
legatee / legatario
legation / delegación
legendary / legendario
legged / con patas
leggionaire's disease / enfermedad del legionario
legibility / legibilidad
legible / legible
legion / legión
legionary / legionario
legislate (to -) / legislar
legislation / legislación
legislative / legislativo
legislator / legislador
legislature / legislatura
legitimacy / legitimidad
legitimate / legítimo
legitimize (to -) / legitimar
leisure / ocio
leisurely / pausadamente
lemon / limón
lemon sole / limanda
lemon sole / mendolimón
lemonade / limonada
lend / prestar
lengthen (to -) / alargar
lengthwise / a lo largo
lengthy / largo
leniency / indulgencia
lenient / indulgente
Leninism / leninismo
lens / lente
Lent / Cuaresma
Lenten / cuaresmal
lentil / lenteja
leopard / leopardo
leper / leproso
leprosy / lepra
leprous / leproso
lesbian / lesbiana
lesbianism / lesbianismo
lesion / lesión
less / menos
less than / menos que
lessee / arrendatario
lessen / minorar
lesser / menos
lesser cuttlefish / globito
lesser forkbeard / brotola de fango
lesson / lección
let (to -) / permitir
letdown / aflojamiento
lethargic / letárgico
letter quality / calidad carta
letterbox / buzón
lettered / rotulado
letterhead / membrete
lettering / letrero
lettuce / lechuga
letup / calma
leukaemia / leucemia
leukemia / leucemia
levee / recepción
level / nivel
level (to -) / nivelar
lever / palanca
leverage / influencia
leviathan / leviatán
levitation / levitación
levity / levedad
lewd / lujurioso
lexical / léxico
lexicographer / lexicógrafo
lexicographic / lexicográfico
lexicographical / lexicográfico
lexicography / lexicografía
lexicon / léxico
lexiviation / lixiviación
liability / obligación
liable / responsable
liaison / enlace
liana / bejuco
liar / mentiroso
libation / libación
libel / libelo
libelous / difamatorio
liberal / liberal
liberalism / liberalismo
liberality / liberalidad
liberalize (to -) / liberalizar
liberate (to -) / liberar
liberation / liberación
liberator / libertador
libertine / libertino
liberty / libertad
libidinous / libidinoso
Libra / Libra
librarian / bibliotecario
library / biblioteca
libretto / libreto
license / licencia
licensed / autorizado
licensee / titular (de una licencia)
licensing / autorización
licentious / licencioso
licentiousness / libertinaje
lichen / liquen
licit / lícito
lick (to -) / lamer
licking / lengüetada
licorice / regaliz
lid / tapa
lie / mentira
lie (to -) / mentir
Liechtenstein / Liechtenstein
lien / carga
lieutenant / lugarteniente
lieutenant / teniente
life / vida
life expectancy / esperanza de vida
lifeboat / bote salvavidas
lifeless / inanimado
lifelong / de siempre
lifesaver / salvador
lifesaving / de salvamento
lifetime / vida
Liffy / Liffy
lift / ascensor
lift (to -) / alzar
lift (to -) / levantar
lifter / levantador
ligament / ligadura
ligament / ligamento
ligature / ligadura
light / luz
lightbulb / bombilla
lighted / encendido
lighten (to -) / alumbrar
lighthouse / faro
lighting / iluminación
lightly / ligeramente
lightness / levedad
lightning / relámpago
lightship / buque faro
lightweight / peso ligero
likable / amable
like (to -) / gustar
likeable / amable
likelihood / probabilidad
likely / probable
liken (to -) / asemejarse
likeness / semejanza
likewise / igualmente
liking / gusto
lily / azucena
limb / miembro
limber / flexible
limbo / limbo
limbs (pl) / extremidades (pl)
lime / lima
limelight / foco
limestone / caliza
limestone / roca calcárea
limewash / lechada de cal
limewater / agua de cal
limey / calizo
limey soil / suelo calizo
limit / límite
limitation / limitación
limited / limitado
limitless / ilimitable
limitless / ilimitado
Limmat / Limmat
limousine / limosina
limp / cojera
limpet / lapa
limpid / límpido
line / cordel
line / fila
line / hilo
line / línea
line / lino
line load / carga de línea
lineage / linaje
lineal / lineal
lined / rayado
lineman / operario de mantenimiento de la línea
linen / lino
liner / delineador
linesman / juez de línea
linfa / lymph
ling / arbitán
ling / maruca
linger (to -) / demorarse
lingerie / ropa interior
lingering / prolongado
lingo / jerga
lingot / lingote
lingual / lingual
linguist / lingüista
linguistic / lingüístico
linguistics / lingüística
liniment / linimento
lining / forro
link / eslabón
link (to -) / enlazar
linkage / unión
linoleum / linóleo
linseed / linaza
linseed oil / aceite de linaza
linseed oil / aceite de lino
lint / hilas (plural)
lintel / dintel
lion / león
lioness / leona
lip / labio
lipocyte / lipocito
lipstick / lápiz de labios
liquefy / licuar
liqueur / licor
liquid / líquido
liquidate / liquidar
liquidation / liquidación
liquidity / liquidez
liquidize / liquidar
liquor / licor
lira / lira (moneda italiana)
lira / lira (moneda turca)
Lisbon / Lisboa
lisp / ceceo
list / lista
list (to -) / listar
listen (to -) / escuchar
listener / oyente
listing / inscripción
listless / apático
litany / letanía
liter / litro
literacy / alfabetización
literal / literal
literally / literalmente
literary / literario
literate / instruido
literature / literatura
lithe / elástico
lithograph / litografía
lithography / litografía
Lithuania / Lituania
Lithuanian / lituano
litigant / litigante
litigation / litigación
litigious / litigioso
litograph (to -) / litografiar
litter / basura
little / pequeño
little cuttlefish / globito
little devil / diablillo
little lobster / santiaguiño
little tuna / bacoreta
little tunny / bacoreta
littleneck / chirla
littoral / litoral
liturgical / litúrgico
liturgy / liturgia
livable / habitable
live (to -) / vivir
live bait / cebo vivo
live-in / residente
livelihood / sustento
liveliness / vivacidad
livelock / interbloqueo activo
lively / vivo
liveness / vitalidad
liveness / viveza
liver / hígado
livestock / ganado
livid / lívido
living room / sala
lixiviation / lavado
lizard / lagarto
llama / llama
load / carga
load (to -) / cargar
loaded / cargado
loading / carga
loaf / barra
loafer / holgazán
loam / marga
loamy / arcilloso
loan / préstamo
loath / renuente
loathe (to -) / aborrecer
loathing / aborrecimiento
loathsome / aborrecible
lobby / antecámara
lobe / lóbulo
lobster / bogavante
lobster / langosta
local / local
local node / nodo local
locale / sitio
locality / situación
localization / localización
localize (to -) / localizar
locally / localmente
locate (to -) / localizar
locating device / dispositivo localizador
location / emplazamiento
location / localidad
location / posición
loch / lago
lock / cerradura
lock / cerrojo
locker / cajón
locket / medallón
locking / bloqueo
lockjaw / tétanos
lockout / cierre patronal
locksmith / cerrajero
lockup / encierro
locomotive / locomotora
locomotor / locomotor
locus / sitio
locust / langosta (insecto)
locution / locución
lode / vena
lodge / casa
lodger / huésped
lodging / alojamiento
loft / desván
loftiness / altanería
lofty / alto
log / leño
log / registro
log file / registro de actividades
log in (to -) / comenzar la sesión
log magnitude / magnitud logarítmica
log off (to -) / terminar la sesión
logarithm / logaritmo
logbook / cuaderno de bitácora
loge / palco
logged / anotado
logger / hachero
logic / lógica
logical / lógico
logical connector / conector lógico
logical operator / operador lógico
logically / lógicamente
logistics / logística
logo / logotipo
logotype / logotipo
loin / lomo
loiter (to -) / rezagarse
loll / colgar
lollipop / chupete
London / Londres
lone / solo
loneliness / soledad
lonely / solo
loner / solitario
lonesome / solitario
long / largo
longevity / longevidad
longhand / escritura a mano
longhorn / cornilargo
longing / anhelo
longitude / longitud
longitudinal / longitudinal
long-range / de largo alcance
longshoreman / obrero portuario
longstanding / antiguo
long-term / a largo plazo
look (to -) / parecer
look and feel / apariencia y comportamiento
look at (to -) / mirar
look for (to -) / buscar
loom / telar
loon / patán
loop / bucle
loop / vuelta
loop (to -) / hacer bucles
loopback / lazo cerrado
loophole / aspillera
loose / flojo
loose / suelto
loosely / flojamente
loosely coupled system / sistema débilmente acoplado
loosen (to -) / soltar
looseness / soltura
loot / botín
looting / saqueo
lop / corte
lope / galope
lopsided / desequilibrado
loquacious / locuaz
loquacity / locuacidad
lord / señor
lore / erudición
Lorraine / Lorena
lorry / camión
lose (to -) / perder
loser / perdedor
losing / perdedor
loss / pérdida
lost / perdido
lot / lote
lot / porción
lotion / crema
lotion / loción
lots / muchos
lottery / lotería
lotus / loto
loud / fuerte (sonido -)
loudly / ruidosamente
loudspeaker / altavoz
Louisiana / Luisiana
lounge / sala
louse / piojo
lousy / piojoso
lout / patán
loutish / rudo
love / amar
love / amor
loveless / sin amor
loveliness / encanto
lovely / amable
lover / amante
lovesick / enamorado
lovesickness / mal de amores
loving / amoroso
low / bajo
low end of a range / parte inferior de una gama
low-class / de clase baja
lower / inferior
lower maxillary / maxilar inferior
Lower Saxony / Baja Sajonia (la -)
lower-case letter / letra minúscula
lowering / amenazador
lowland / tierra baja
lowly / humilde
low-quality / de mala calidad
loyal / fiel
loyalist / leal
loyalty / lealtad
lozenge / rombo
lubricant / lubrificante
lubricate / lubrificar
lubrication / lubricación
lubricity / lubricidad
Lucerne / Lucerna
lucid / lúcido
lucidity / lucidez
lucidly / lúcidamente
luck / suerte
luckily / por suerte
luckless / desafortunado
lucky / afortunado
lucrative / lucrativo
lucre / lucro
ludicrous / absurdo
lug (to -) / llevar
luggage / equipaje
lugubrious / lúgubre
lukewarm / tibio
lull / calma
lullaby / arrullo
lumbago / lumbago
lumbar / lumbar
lumber / madera
lumber jacket / cazadora
lumbering / maderaje
lumberjack / leñador
lumberman / maderero
lumberyard / almacén
lúmbrico / lumbrical
luminary / luminaria
luminosity / luminosidad
luminous / luminoso
lump / terrón
lump / trozo
lumpish / estúpido
lunacy / locura
lunar / lunar
lunatic / lunático
lunch / almuerzo
lunch (to -) / almorzar
luncheon / almuerzo
lung / pulmón
lung tissue / tejido pulmonar
lunge / estocada
lupin / altramuz
lurch / sacudida
lure / señuelo
lurid / pavoroso
lurk / escondite
lurker / mirón
lurking / escondido
lurking / fisgoneo
luscious / delicioso
lush / suculento
lust / lujuria
lustful / lujurioso
lustrous / lustroso
lusty / lozano
lute / laúd
Lutheran / luterano
luxation / luxación
Luxembourg / Luxemburgo
luxuriance / exuberancia
luxuriant / exuberante
luxurious / lujoso
luxuriousness / lujo
luxury / lujo
lying / mentiroso
lymph / linfa
lymph gland / ganglio linfático
lymph node / ganglio linfático
lymph vessel / vaso linfático
lymphatic / linfático
lynch (to -) / linchar
lynching / linchamiento
lynx / lince
lyre / lira
lyric / letra
lyrical / lírico
lyricism / lirismo
macabre / macabro
macaroni / macarrones
macaronic / macarrónico
macaroon / macarrón (bollo)
mace / maza
Macedonia / Macedonia
macerate (to -) / macerar
maceration / maceración
machete, cutlass / machete
machinate (to -) / maquinar
machination / maquinación
machine / máquina
machine translation / traducción automática
machinery / maquinaria
machinist / maquinista
macho / machista
mackerel / caballa
mackerel shark / marrajo
mackerel tuna / bacoreta
macro / macroinstrucción
macrocosm / macrocosmos
macrocosmic / macrocósmico
macula / mácula
mad (US) / enojado
madam / señora
Madame / señora
madcap / atolondrado
madden (to -) / enloquecer
maddening / enloquecedor
made to measure / confección a medida
madly / locamente
madman / loco
madness / locura
Madrid / Madrid
madrigal / madrigal
maelstrom / vorágine
maestro / maestro
Mafia / mafia
magazine / revista
maggot / larva
maggoty / agusanado
magic / magia
magic / mágico
magic wand / varita mágica
magical / mágico
magician / mago
magisterial / magistral
magistrate / magistrado
magnanimity / magnanimidad
magnanimous / magnánimo
magnate / magnate
magnesia / magnesia
magnesium / magnesio
magnet / imán
magnetic / magnético
magnetism / magnetismo
magnetization / magnetización
magnetize / magnetizar
magneto / magneto
magnificence / magnificencia
magnificent / magnífico
magnifier / ampliadora
magnify (to -) / magnificar
magnitude / magnitud
magpie / urraca
maid / criada
maid / sirvienta
maiden / doncella
maidservant / criada
mail / correo
mail (to -) / enviar correspondencia
mail (to -) / enviar por correo
mail gateway / pasarela de correo
mailbag / saca de correo
mailbox / buzón
mailing / mailing
mailman / cartero
mail-merging / fusión postal
maim / mutilación
main / principal
Maine / Maine
mainland / continente
mainly / principalmente
mainsail / vela mayor
mainspring / causa principal
mainstay / soporte principal
maintain (to -) / mantener
maize (UK) / maiz
maize (UK) / maíz
majestic / majestuoso
majestically / majestuosamente
majesty / majestad
major / mayor
Majorca / Mallorca
majority / mayoría
make (to -) / hacer
make-believe / simulado
maker / fabricante
makeshift / provisional
makeup / maquillaje
make-up / maquillaje
making / fabricación
maladjusted / inadaptado
maladroit / torpe
malady / enfermedad
malaise / indisposición
malar / malar
malaria / malaria
malcontent / descontento
male / macho
malefactor / malhechor
malevolence / malevolencia
malevolent / malévolo
malice / malicia
malicious / malévolo
malign / maligno
malign (to -) / difamar
malignancy / malignidad
mallard / anadón
malleable / maleable
mallet / mazo
malnutrition / desnutrición
malpractice / negligencia
malt / malta
maltreat (to -) / maltratar
maltreatment / maltrato
mama / mamá
mammal / mamífero
mammoth / gigantesco
mammy / mamaíta
man / hombre
manage (to -) / gestionar
manage (to -) / manejar
manageable / manejable
management / gestión
manager / administrador
manager / gerente
manager / gestor
manageress / directora
managerial / directivo
managing / gerente
man-at-arms / hombre de armas
mandarin / mandarín
mandate / mandato
mandatory / obligatorio
mandible / mandíbula
mandolin / mandolina
mandrel / mandril
mane / melena
maneuver / maniobra
manful / viril
mange / sarna
manger / pesebre
mango / mango
mangy / sarnoso
manhole / boca de inspección
manhood / hombría
maniac / maníaco
maniac-depressive / maniaco-depresivo
manicure / manicura
manicurist / manicuro
manifest / manifiesto
manifestation / manifestación
manifesto / manifiesto
manipulate (to -) / manipular
manipulation / manipulación
manipulator / manipulador
mankind / humanidad
manliness / virilidad
manly / varonil
man-made / artificial
manna / maná
mannequin / maniquí
manner / manera
mannerism / amaneramiento
manners / educación
manners (plural) / modales (plural)
mannish / varonil
manometer / manómetro
manor / feudo
manpower / mano de obra
manservant / criado
mansion / palacio
manslaughter / homicidio involuntario
mantelpiece / repisa (de una chimenea)
mantis / cortón
mantis shrimp / galera
manual / manual
manually / manualmente
manufacture (to -) / fabricar
manufacture (to -) / manufacturar
manufacturing / fabricación
manure / estiércol
manuring / estercolado
manuscript / manuscrito
many / muchos
map / correspondencia
map / mapa
map (to -) / asignar
mapping / cartografía
mar (to -) / estropear
marathon / maratón
maraud (to -) / merodear
marauding / merodeo
marble / mármol
marbled / amarmolado
marbled / jaspeado
march / marcha
March / marzo
mare (a female horse) / yegua
margarine / margarina
marge / margen
margin / margen
marginal / marginal
marijuana / marihuana
marine / marino
mariner / marinero
marionette / marioneta
marital / matrimonial
maritime / marítimo
markdown / rebaja
marked / marcado
marker / marcador
market / mercado
marketable / comerciable
marketable / vendible
marketing / marketing
marketing / mercadotécnia
marketing manager / director de ventas
marksman / tirador
marksmanship / puntería
marmalade / mermelada
marmor bream / herrera
marmoset / tití
maroon / castaña
marquee (US) / marquesina
marriage / matrimonio
married / casado
marrow / médula
marry (to -) / casarse
Mars / Marte
Marseille / Marsella
marsh / pantano
marshal / mariscal
marshal (US) / jefe de bomberos
marshal (US) / jefe de policía
marsupial / marsupial
mart / mercado
martial / marcial
Martian / marciano
martini / martini
martyr / mártir
martyrdom / martirio
marvel / maravilla
marvelous / maravilloso
Marxism / marxismo
Marxist / marxista
Maryland / Maryland
mascot / mascota
masculine / masculino
masculinity / masculinidad
mash / masa
mask / máscara
masked SEE máscara / enmascarado
masochist / masoquista
masochistic / masoquista
mason / albañil
masonry / albañilería
masquerade / mascarada
mass / masa
Massachusetts / Massachusetts
massacre / matanza
massage / masaje
masseter / masetero
masseur / masajista
masseuse / masajista
massive / macizo
massive / masivo
mast / mástil
master / amo
master / maestro
masterful / dominante
masterly / hábil
mastermind / cerebro
masterpiece / obra maestra
mastery / dominio
masticate / masticar
mastication / masticación
mastiff / mastín
masturbate / masturbar
masturbate (to -) / masturbarse
masturbation / masturbación
mat / estera
match / cerilla
match / correspondencia
match (to -) / emparejar
matchbox / caja de cerillas
matching / correspondiente
matchless / sin igual
mate / compañero
material / material
maternal / maternal
maternity / maternidad
mathematical / matemático
mathematician / matemático
mathematics / matemáticas
matinee / matiné
mating / emparejamiento
mating / unión
matrimonial / matrimonial
matrimony / matrimonio
matrix / matriz
matron / matrona
matter / materia
matter-of-fact / hecho cierto
mattress / colchón
mature (to -) / madurar
maturity / madurez
maul / mazo
mausoleum / mausoleo
maxim / máxima
maximal / máximo
maximize / maximizar
maximize (to -) / maximar
maximum / máximo
maximum capacity / capacidad máxima
maximum quantity / cantidad máxima
maximum volume / volumen máximo
maximum weight / peso máximo
May / mayo
may (to -) / poder
maybe / quizá
mayonnaise / mahonesa
mayonnaise / mayonesa
maze / laberinto
mead / aguamiel
meadow / pasto
meadow / prado
meager / magro
meagre / corbina
meagre / corvina
meal / comida
mealtime / hora de comer
mealy / harinoso
mean / malo
mean / media
meander / meandro
meaningful / significativo
meaningless / sin sentido
meanness / humildad
means (plural) / medios (plural)
meantime / entretanto
meanwhile / entretanto
meanwhile / mientras tanto
measles / sarampión
measurable / mensurable
measure / medida
measure unit / unidad de medida
measured / moderado
measurement / medida
meat / carne (para comer)
meaty / carnoso
mechanic / mecánico
mechanical / mecánico
mechanical saw / motosierra
mechanics / mecánica
mechanism / mecanismo
mechanization / mecanización
mechanize (to -) / mecanizar
medal / medalla
medalist / numismático
meddle (to -) / entrometerse
meddlesome / entrometido
meddling / entretenimiento
media / medios
media / medios de comunicación
media art / arte de los media
media art / arte electrónico
medial / medio
median / mediana
mediate / mediato
mediate (to -) / mediar
mediation / mediación
mediator / mediador
medical / médico
medicament / medicamento
medicate (to -) / medicar
medication / medicación
medicinal / medicinal
medicine / medicina
medieval / medieval
mediocre / mediocre
mediocrity / mediocridad
meditate (to -) / meditar
meditation / meditación
meditative / meditativo
Mediterranean / mediterráneo
Mediterranean ling / arbitán
Mediterranean ling / maruca
Mediterranean Sea / Mar Mediterráneo
medium / medio
medium axis / eje medio
medlar / níspero
medlar tree / níspero
medley / mezcla
medulla / médula
medulla / médula ósea
medulla dorsalis / médula espinal
meek / manso
meekness / mansedumbre
meet (to -) / encontrarse
meeting / reunión
mega- / mega- (prefijo griego correspondiente a 1.000.000)
megacycle / megaciclo
megahertz / megahercio (unidad equivalente a 1.000.000 hercios)
megalomania / megalomanía
megaphone / megáfono
megrim / gallo
meiosis / meyosis
melancholia / melancolía
melancholic / melancólico
melancholy / melancolía
melanocyte / melanocito
melanosoma / melanosoma
mellifluous / melifluo
mellow / maduro
melodic / melódico
melodious / melodioso
melodrama / melodrama
melodramatic / melodramático
melody / melodía
melon / melón
melt / fusión
meltdown / fundición
member / miembro
membership / conjunto de miembros
membrane / membrana
membranous / membranoso
memento / recuerdo
memo / memorándum
memoir / memoria
memorable / memorable
memorandum / memorándum
memorial / conmemorativo
memorize (to -) / memorizar
memory / memoria
memory sniffing / test sistemático de la memoria
menace / amenaza
menage / menaje
mend (to -) / enmendar
mendacious / mendaz
mendacity / mendacidad
mendicant / mendicante
menial / criado
Menier's disease / enfermedad de Menier
meningitis / meningitis
meningococcus / meningococo
meniscus / menisco
menopause / menopausia
menses (plural) / menstruos (plural)
menstrual / menstrual
menstruate (to -) / menstruar
menstruation / menstruación
mensuration / medición
menswear / ropa de caballeros
mental / mental
mentality / mentalidad
mentally / mentalmente
menthol / mentol
mention / mención
mentor / mentor
menu / carta
menu / menú
mercantile / mercantil
mercenary / mercenario
merchandise / mercancía
merchandising / comercialización
merchant / comerciante
merchantman / buque mercante
merciful / misericordioso
merciless / implacable
mercurial / mercurial
mercury / mercurio
Mercury / Mercurio
mercy / misericordia
mere / mero
merely / meramente
merge / fusión
merge (to -) / fusionar
merge (to -) / unir
merge symbol / símbolo de fusión
merging / fusión
meridian / meridiano
meringue / merengue
merit / mérito
meritorious / meritorio
mermaid / sirena
Merovingian / merovingio
merriment / alegría
merry / alegre
merry-go-round / tiovivo
mesentery / mesenterio
mesh / malla
mesmerize (to -) / magnetizar
mess / enredo
message / recado
messenger / mensajero
messiah / mesías
messianic / mesiánico
messy / desarreglado
metabolic / metabólica
metabolic disease / enfermedad metabólica
metabolism / metabolismo
metabolization / metabolización
metacarpus / metacarpo
metal / metal
metallic / metálico
metalwork / metalistería
metalworker / obrero metalúrgico
metamorphosis / metamórfosis
metaphor / metáfora
metaphoric / metafórico
metaphysical / metafísico
metaphysics / metafísica
metastasize (to -) / convertirse en metástasis
metatarsus / metatarso
meteor / meteoro
meteoric / meteórico
meteorite / meteorito
meteoroid / meteorito
meteorological / meteorológico
meteorologist / meteorólogo
meteorology / meteorología
meter / metro
meter (to -) / medir (con contador)
methane / metano
method / método
methodical / metódico
Methodism / metodismo
Methodist / metodista
methodology / metodología
methyl / metilo
meticulous / meticuloso
metonymy / metonimia
metric / métrico
metric system / sistema métrico
metronome / metrónomo
metropolis / metrópoli
metropolitan / metropolitano
mettle / temple
mettlesome / brioso
mew / maullido
Mexican / mexicano
Mexico / México
mezzanine / entresuelo
mezzo-soprano / mezzosoprano
Miami / Miami
miaow / maullido
Michelangelo / Miguel Ángel
Michigan / Míchigan
micro / micro
microbe / microbio
microbiological / microbiológico
microbiology / microbiología
microchip / microchip
microcosm / microcosmo
microelectronics / microelectrónica
microfiche / microficha
microfilm / microfilm
microgram / microgramo
micrometer / micrómetro
micron / micra
micronize (to -) / micronizar
microorganism / microorganismo
microprogramming / microprogramación
microscope / microscopio
microscopic / microscópico
microsecond / microsegundo
miction / uresis
mid / medio
midday / mediodía
middle / medio
middle name / segundo nombre
middle-aged / de mediana edad
middle-class / clase media
middleman / intermediario
middling / mediano
midget / enano
midnight / medianoche
midriff / diafragma
midshipman / guardiamarina
midst / centro
midstream / centro del río
midsummer / canícula
midway / mitad del camino
midwife / partera
midwifery / partería
midwinter / pleno invierno
mielyn / mielina
mightily / poderosamente
mighty / poderoso
migraine / dolor de cabeza
migraine / migraña
migrant / emigrante
migrate (to -) / emigrar
migration / emigración
migratory / migratorio
mike / micrófono
Milan / Milán
mild / suave
mildew / moho
mildly / suavemente
mildness / suavidad
mile / mila
mile / milla
mileage / kilometraje
milestone / hito
militancy / belicosidad
militant / militante
militarism / militarismo
militarist / militarista
militarize / militarizar
military / ejército
militate (to -) / militar
militia / milicia
militiaman / miliciano
milk / leche
milk off (to -) / ordeñar
milker / ordeñadora
milkman / lechero
mill / molino
millennial / milenario
millennium / milenio
miller / molinero
millet / mijo
milliampere / miliamperio (unidad equivalente a una milésima de
amperio)
milligram / miligramo
milliliter / mililitro
millimeter / milímetro
milling / molienda
million / millón
millionaire / millonario
millionth / millonésimo
millstone / piedra de molino
mime / mímica
mime / mimo
mimic / imitador
mimicry / imitación
minaret / alminar
mince (to -) / picar
mincemeat / carne picada
mind / mente
minded / dispuesto
mindful / atento
mindless / tonto
minefield / campo de minas
miner / minero
mineral / mineral
mineralogist / mineralogista
mineralogy / mineralogía
mingle (to -) / mezclar
miniature / miniatura
miniaturize / miniaturizar
minimal / mínimo
minimize (to -) / minimar
minimize (to -) / minimizar
minimum / mínimo
minimum / mínimo
mining / minería
minion / favorito
ministerial / ministerial
ministration / suministro
mink / visón
Minnesota / Minnesota
minnow / pececillo
minor / menor
minority / minoría
minstrel / trovador
minuet / minué
minus / menos
minus sign / signo menos
minuscule / minucioso
minute / minuto
minutely / minuciosamente
minutes / acta
minutiae / minucias
minx / bribona
miracle / milagro
miraculous / milagroso
mirage / espejismo
mire / fango
mirror / espejo
mirror carp / carpa espejo
mirth / alegría
mirthless / melancólico
misadventure / desgracia
misalignment / falta de alineación
misapprehend (to -) / entender mal
misapprehension / equivocación
misappropriate (to -) / malversar
misbehave (to -) / portarse mal
miscalculate (to -) / calcular mal
miscalculation / cálculo erróneo
miscarriage / aborto (involuntario)
miscarry (to -) / abortar (involuntariamente)
miscellaneous / misceláneo
miscellaneous / varios
miscellany / miscelánea
mischance / fatalidad
mischief / travesura
mischievous / travieso
misconception / concepto erróneo
misconduct / mala conducta
miscount / error de cuenta
misdeed / fechoría
misdemeanor / delito menor
misdemeanor / infracción
miser / avaro
miserable / desgraciado
miserably / desgraciadamente
miserly / avariento
misery / tristeza
misfire / error de tiro
misfortune / infortunio
misgiving / presentimiento
mishandle (to -) / maltratar
mishap / desgracia
misinform (to -) / informar mal
misinterpret (to -) / interpretar mal
misjudge (to -) / juzgar mal
mislay (to -) / colocar fuera de su sitio
mislead (to -) / desencaminar
misleading / engañoso
misnomer / nombre equivocado
misplace (to -) / descolocar
misplaced / extraviado
misprint / errata
mispronounce (to -) / pronunciar mal
misread (to -) / equivocarse al leer
misrepresent (to -) / falsear
misrepresentation / falsedad
Miss / señorita
miss (to -) / errar
missal / devocionario
misshapen / deformado
missile / misil
missing / perdido
mission / misión
missionary / misionero
Mississippi / Misisipí
Missouri / Misuri
misspell (to -) / equivocarse al escribir
misstatement / aserción falsa
misstep / desliz
missus / señora
mist / llovizna
mistake / equivocación
mistake / error
mistake / falta
mistaken / equivocado
mister / señor
mistletoe / muérdago
mistreat (to -) / maltratar
mistress / señora
mistrust (to -) / desconfiar
misty / empañado
misunderstand (to -) / entender mal
misunderstanding / equivocación
misuse / mal uso
misuse (to -) / usar mal
mite / óbolo
mitigate (to -) / mitigar
mitigation / mitigación
mitosis / mitosis
mitotic / mitótica
mitral / mitral
mitt / mitón
mitten / mitón
mix / mezcla
mix (to -) / combinar
mixture / mezcla
mix-up / confusión
mnemonic / mnemotécnico
mnemonic / nemónico
mnemonic / nemotécnico
mnemonics / regla mnemotécnica
moan / gemido
moat / foso
mob / chusma
mobile / móvil
mobility / movilidad
mobilization / movilización
mobilize (to -) / movilizar
moccasin / mocasín
mock (to -) / burlarse
mockery / burla
mocking and scornful / sardónico
mockingbird / sinsonte
modal / modal (relativo al modo de operación)
mode / modo
model / modelo
modeling / modelado
moderate / moderado
moderately / moderadamente
moderation / moderación
moderator / moderador
modern / moderno
modernize (to -) / modernizar
modest / modesto
modestly / modestamente
modesty / modestia
modicum / pizca
modification / modificación
modifier / modificador
modify (to -) / modificar
modulate (to -) / modular
module / módulo
Mohammed / Mahoma
Mohammedan / mahometano
moist / húmedo
moisten (to -) / humedecer
moisture / humedad
molar / molar
molasses (plural) / melazas (plural)
mold / moho
mold / molde
Moldavia / Moldavia
moldy / mohoso
mole / lunar
mole / topo
molecular / molecular
molecule / molécula
molehill / topera
molest (to -) / molestar
molestation / molestia
mollify (to -) / atemperar
mollusk / molusco
mollycoddle / marica
molt (to -) / mudar
mom / mamá
moment / momento
momentarily / momentáneamente
momentary / momentáneo
momentous / importante
momentum / momento
mommy / mamá
Monaco / Mónaco
monarch / monarca
monarchic / monárquico
monarchist / monárquico
monarchy / monarquía
monastery / monasterio
monasticism / monacato
Monday / lunes
monetary / monetario
money / dinero
moneybag / monedero
moneybelt / riñonera
moneyed / adinerado
moneylender / prestamista
mongrel / mestizo
monitor (to -) / controlar
monitor (to -) / dirigir
monitor (to -) / supervisar
monitor (to -) / vigilar
monitoring / monitorización
monk / monje
monk / rape
monkey / mono
monkish / monacal
monocle / monóculo
monogamous / monógamo
monogamy / monogamia
monogram / monograma
monograph / monografía
monolith / monolito
monolithic / monolítico
monologue / monólogo
monophonic / monofónico
monopolist / monopolista
monopolize / monopolizar
monopoly / monopolio
monosyllabic / monosilábico
monosyllable / monosílabo
monotone / monótono
monotonous / monótono
monotony / monotonía
monsignor / monseñor
monsoon / monzón
monster / monstruo
monstrosity / monstruosidad
monstrous / monstruoso
Montana / Montana
Montenegro / Montenegro
month / mes
monthly / mensual
monument / monumento
monumental / monumental
moo / mugido
mood / humor
moody / malhumorado
moon / luna
moonfish / brosmio
moonlight / luz de la luna
moonlit / luz de la luna
moonshine / claridad de la luna
moonstruck / lunático
moor / páramo
mooring / amarradura
moorland / terreno cenagoso
moose / alce
moot / discutible
mop / fregona
mope / persona abatida
moraine / morena
moral / moral
morale / moral
moralist / moralista
morality / moralidad
moralize (to -) / moralizar
morass / pantano
moratorium / moratoria
Moravia / Moravia
moray / morena
morbid / mórbido
morbidity / morbosidad
mordant / mordaz
more / más
more closely / más cerca
moreover / además
morgue / depósito (de cadáveres)
moribund / moribundo
Mormon / mormón
Mormonism / mormonismo
morning / mañana
Morocco / Marruecos
moron / atrasado mental
moronic / baboso
morose / malhumorado
morphia / morfina
morphine / morfina
morphology / morfología
morrow / mañana
morsel / pedacito
mortal / mortal
mortality / mortalidad
mortar / mortero
mortgage / hipoteca
mortgagee / acreedor hipotecario
mortgagor / deudor hipotecario
mortification / mortificación
mortify (to -) / mortificar
mortise / mortaja
mortuary / funeraria
mosaic / mosaico
Moscow / Moscú
Moses / Moisés
Moslem / musulmán
mosque / mezquita
mosquito / mosquito
moss / musgo
mossy / musgoso
most / lo más
mostly / principalmente
motel / motel
moth / polilla
mother / madre
motherhood / maternidad
mother-in-law / suegra
motherless / huérfano de madre
motherly / maternal
motif / motivo
motility / motilidad
motion / movimiento
motionless / inmóvil
motivate (to -) / motivar
motivation / motivación
motive / motivo
motley / abigarramiento
motor / motor
motorbike / motocicleta
motorboat / lancha a motor
motorcar / automóvil
motorcycle / motocicleta
motorcyclist / motorista
motoring / ir en automóvil
motorist / automovilista
motorman / maquinista
motorway / autopista
motto / lema
mould / molde
mouldy / mohoso
moult (to -) / mudar
mound / montón de tierra
mount / montaña
mount (to -) / montar
mountain / montaña
mountain lion / puma
mountain rescue / rescate de montaña
mountaineer / montañés
mountaineering / alpinismo
mountainous / montañoso
mountainside / ladera (de la montaña)
mountebank / charlatán
mounted / montado
mounting / montura
mourn (to -) / llorar (la muerte de alguien)
mourner / doliente
mournful / fúnebre
mourning / luto
mousetrap / ratonera
mousse / mus
moustache / bigote
mouth / boca
mouthpiece / boquilla
mouthwash / enjuague
mouth-watering / sabroso
movable / movible
move (to -) / desplazar
move (to -) / mover
move down (to -) / desplazar hacia abajo
move up (to -) / desplazar hacia arriba
movement / movimiento
mover / instigador
movie / película
movie theater / cine
movies / cine
moving / mudanza
mow (to -) / cortar (el cesped)
mower / segador
Mozarab / mozárabe
Mr / Sr.
Mrs / Sra.
Ms / Sra. o Srta.
much / mucho
much / muchos
mucilage / mucílago
mucous / mucoso
mucous membrane / mucosa (membrana -)
mucus / moco
mud / barro
mud / lodo
muddle / enredo
muddy / embarrado
muff / manguito
muffle / mufla
muffler / bufanda
mug / jarro
mugger / ladrón
mugging / asalto
muggy / húmedo
Muhammad / Mahoma
mulatto / mulato
mule / mula
mullet / lisa
mullet / mújol
multifarious / múltiple
multilateral / multilateral
multimedia / multimedia
multimillionaire / multimillonario
multipart forms / papel multicopia
multiple / múltiple
multiple / múltiplo
multiple-reply / respuesta múltiple
multiplex (to -) / multiplexar
multiplication / multiplicación
multiplicity / multiplicidad
multiply (to -) / multiplicar
multitude / multitud
mum / mamá
mumble (to -) / mascullar
mummify (to -) / momificar
mummy / momia
mumps / paperas
munch (to -) / mascar
mundane / mundano
Munich / Múnich
municipal / municipal
municipality / municipalidad
munificence / munificencia
munificent / munificente
munitions (plural) / municiones (plural)
mural / mural
murder / asesinato
murder (to -) / asesinar
murderer / asesino
murderess / asesina
murderous / asesino
murmur / murmullo
muscle / músculo
muscular / muscular
musculature / musculatura
muse / musa
museum / museo
mush / gacha
mushroom / seta
mushy / blando
music / música
musical / musical
musician / músico
musk / almizcle
musket / mosquete
musketeer / mosquetero
musky / almizclado
musky octopus / pulpo almizclado
Muslim / musulmán
muslin / muselina
mussel / mejillón
must (to -) / deber
mustache / bigote
mustang / caballo salvaje
mustard (color) / mostaza (color)
muster / reunión
musty / mohoso
mutant / mutante
mutate (to -) / deformar
mutation / mutación
mute / mudo
mutilate (to -) / mutilar
mutilation / mutilación
mutineer / amotinado
mutinous / rebelde
mutiny / motín
mutism / mutismo
mutter / murmullo
mutton / carne de carnero
mutual / mutuo
mutually / mutuamente
mutually exclusive / mutuamente excluyentes
muzzle / hocico
my / mi
myocardium / miocardio
myopia / miopía
myopic / miope
myriad / miríada
myrtle / mirto
mysophobia / misofobia
mysophobia / misomisia
mysophobia / pelofobia
mysterious / misterioso
mystery / misterio
mystic / místico
mystical / místico
mysticism / misticismo
mystification / confusión
mystify (to -) / envolver en misterio
myth / mito
mythical / mítico
mythology / mitología
nab / prenda
nadir / nadir
nag / jaca
nail / uña
naive / ingenuo
naïve / ingenuo
naked / desnudo
nakedness / desnudez
name / nombre
name (to -) / nombrar
nameless / anónimo
namely / a saber
nameplate / placa de identificación
namesake / homónimo
nanny / niñera
nanosecond / nanosegundo (unidad equivalente a 1/1.000.000.000
segundo)
nape / nuca
naphtha / nafta
napkin / servilleta
narcissism / narcisismo
narcissus / narciso
narcosis / narcotismo
narcotic / narcótico
narrate (to -) / narrar
narration / narración
narrative / narrativa
narrator / narrador
narrow / angosto
narrow / estrecho
nasal / nasal
nasal cannula / cánula nasal
nascent / naciente
nastiness / asquerosidad
nasty / sucio
natal / natal
nation / nación
national / nacional
nationalism / nacionalismo
nationalist / nacionalista
nationality / nacionalidad
nationalization / nacionalización
nationalize / nacionalizar
nationalized / nacionalizado
native / nativo
native costume / traje típico
nativity / nacimiento
natty / pulido
natural / natural
naturalist / naturalista
naturalization / adquisición de nacionalidad
naturally / naturalmente
naturalness / naturalidad
nature / naturaleza
naught / cero
naughtiness / desobediencia
naughty / malo
nausea / naúsea
nausea / náusea
nauseate (to -) / nausear
nauseous / nauseabundo
nautical / náutico
naval / naval
Navarre / Navarra
nave / nave
navel / ombligo
navigability / navegabilidad
navigable / navegable
navigate (to -) / navegar
navigation / navegación
navigator / navegante
navy / marina
navy blue (color) / azul marino (color)
Nazi / nazi
near / cerca
nearby / cercano
nearly / casi
nearness / proximidad
nearsighted / corto de vista
neat / aseado
neat / pulcro
neatly / aseadamente
neatness / limpieza
Nebraska / Nebraska
nebula / nebulosa
nebulous / nebuloso
necessarily / necesariamente
necessary / necesario
necessitate (to -) / necesitar
necessity / necesidad
neck / cuello
neckerchief / pañuelo para el cuello
necklace / collar
necktie / corbata
neckwear / prendas para el cuello
necromancy / necromancia
nectar / néctar
nectarine / nectarina
need / necesidad
need / necesitar
needful / necesitado
needle / aguja
needle / aguja
needlefish / aguja
needless / innecesario
needs (plural) / necesidades (plural)
needy / necesitado
nefarious / infame
negate (to -) / negar
negation / negación
negative / negativo
negative percent / porcentaje negativo
negatively / negativamente
negativism / negativismo
neglect (to -) / descuidar
neglectful / descuidado
negligee / negligé
negligence / negligencia
negligent / negligente
negligible / despreciable
negotiable / negociable
negotiate (to -) / negociar
negotiation / negociación
neigh / relincho
neighbor / vecino
neighborhood / barrio
neighborhood / vecindario
neighboring / vecino
neighborly / relaciones de buena vecindad
neither / ninguno
neither / tampoco
neologism / neologismo
neon / neón
neophropaphy / neofropatía
neoplasia / neoplasia
nephew / sobrino
nephritis / nefritis
nephron / nefrón
nepotism / nepotismo
Neptune / Neptuno
Nero / Nerón
nerve / nervio
nerve fever / fibra nerviosa
nerveless / acobardado
nervous / nervioso
nervousness / nerviosidad
nervy / excitable
nest / nido
nestle (to -) / anidar
net / neto
net / red
Netherlands (the -) / Países Bajos (los -)
nettle (to -) / irritar
network / red
neural / neural
neuralgia / neuralgia
neurogenic bladder / vegiga neurógena
neurologist / neurólogo
neurology / neurología
neuron / neurona
neuronal / neuronal
neurosis / neurosis
neurotic / neurótico
neuter / neutro
neutral / neutral
neutrality / neutralidad
neutralization / neutralización
neutralize / neutralizar
neutron / neutrón
Nevada / Nevada
never / nunca
nevermore / nunca más
nevertheless / no obstante
new / nuevo
New York / Nueva York
newborn / recién nacido
newcomer / recién llegado
newly / recientemente
newlyweds (plural) / recién casados (plural)
newness / novedad
news / noticia
news (plural) / noticias (plural)
newsboy / vendedor de periódicos
newscaster / locutor ( de radio)
newsgroup / grupo de interes
newsletter / boletín
newspaper / periódico
newspaperman / periodista
newsprint / papel de periódico
newsreel / noticiero cinematográfico
newsstand / quiosco (de periódicos)
newsworthy / noticiable
newt / tritón
next / próximo
next / siguiente
next month / mes próximo
next number / siguiente número
next year / año próximo
nibble / mordisco
Nicaragua / Nicaragua
Nicaraguan / nicaragüense
nice / agradable
nice / amable
nice / bonito
nice / simpático
niceness / amabilidad
nicety / finura
niche / nicho
nick / mella
nickel / níquel
nickname / apodo
nicotine / nicotina
niece / sobrina
nifty / ingenioso
night / noche
nightfall / anochecer
nightgown / camisón
nightingale / ruiseñor
nightly / nocturno
nightmare / pesadilla
nightshade / belladona
nightshirt / camisa de dormir
nighttime / noche
nightwear / camisón
nil / nada
nil / nulo
nimble / ágil
nimbleness / agilidad
nine / nueve
nineteen / diecinueve
nineteenth / decimonono
ninetieth / nonagésimo
ninety / noventa
ninny / bobo
ninth / noveno
nip (to -) / pellizcar
nipper / boca
nipple / pezón
nitrate / nitrato
nitrogen / nitrógeno
nitroglycerin / nitroglicerina
nitwit / simple
no / no
Noah / Noé
nobility / nobleza
noble / noble
nobleman / noble
nobleness / nobleza
nobody / nadie
nocturnal / nocturno
nocturne / nocturno
nod / inclinación
node / bulto
node / nodo
node / tumor
nodule / nódulo
no-frills / sin extras
noise / ruido
noiseless / silencioso
noisy / ruidoso
nomad / nómada
nomenclature / nomenclatura
nominal / nominal
nominate / nombre
nominate (to -) / proponer
nomination / nominación
nominative / nominativo
nominator / nominador
nominee / candidato
nonchalance / indiferencia
nonchalant / indiferente
noncombatant / no combatiente
noncommittal / evasivo
noncompliance / incumplimiento
nondescript / indefinible
none / ninguno
nonetheless / no obstante
non-irrigated / cultivo de secano
nonnat / chanquete
nonpartisan / independiente
nonpayment / falta de pago
nonsense / tontería
nonsensical / sin sentido
noodle / tallarín
nook / rincón
noon / mediodía
noonday / mediodía
noose / lazo
nor / ni
norm / norma
normal / normal
normality / normalidad
normalization / normalización
normalize (to -) / normalizar
normally / normalmente
normative / normativo
north / norte
North Sea / Mar del Norte
northeast / nordeste
northeastern / nororiental
northern / septentrional
Northern Ireland / Irlanda del Norte
northwest / noroeste
Norway / Noruega
Norway haddock / gallineta ( nórdica)
Norway lobster / cigala
Norwegian / noruego
nose / nariz
nosedive / picado
nosegay / ramillete
nosey / cotilla
nostalgia / nostalgia
nostril / orificio nasal
not / no
not at all / absoluto
not even / ni siquiera
not ready / no está preparado
not ready / no listo
not to know / ignorar
not yet / todavía no
notable / notable
notably / notablemente
notary / notario
notation / anotación
notebook / cuaderno
notebook (computer) / ordenador portátil
noted / nombrado
notepad / bloc de notas
noteworthy / notable
nothing / nada
notice / anuncio
notice / aviso
noticeable / notable
notification / notificación
notify (to -) / notificar
notion / noción
notorious / fragante
nought / nada
noun / nombre
nourish (to -) / alimentar
nourishing / nutritivo
nourishment / alimento
nourishment / nutrición
nova / nova
novel / novela
novelette / novela corta
novelist / novelista
novelty / novedad
November / noviembre
novena / novena
novice / principiante
now / ahora
nowadays / hoy día
nowhere / en ninguna parte
noxious / nocivo
nozzle / boquilla
nozzle / tobera
nuance / matiz
nuclear / nuclear
nucleus / núcleo
nude / desnudo
nudist / nudista
nudity / desnudez
nuisance / molestia
null / nulo
nullification / anulación
nullify (to -) / anular
numb (to -) / entorpecer
number / número
numbering / numeración
numbering method / método de numeración
numberless / innumerable
numbness / entumecimiento
numeral / número
numerate (to -) / numerar
numeration / numeración
numeric / numérico
numerical / numérico
numerous / numeroso
nun / monja
nunnery / convento
nuptial / nupcial
nurse / enfermera
nursery / guardería
nursing / lactancia
nurture / alimento
nut / nuez
nut / tuerca
nutcracker / cascanueces
nutrient / elemento (nutritivo)
nutrient / nutriente
nutriment / alimento
nutrition / nutrición
nutritious / nutritivo
nuts / chiflado
nylon / nailon
nymph / ninfa
O.K. (okay) / conforme
O.K. (okay) / en orden
O.K. (okay) / vale
oaf / tonto
oak / roble
oar / remo
oarlock / horquilla
oasis / oasis
oat / avena
oatcake / torta de avena
oat-grass / espiguilla
oath / juramento
oatmeal / avena
oatmeal / harina de avena
obedience / obediencia
obedient / obediente
obediently / obedientemente
obelisk / obelisco
obese / obeso
obesity / obesidad
obey / obedecer
obituary / nota necrológica
object / objeto
objection / objeción
objectionable / inaceptable
objective / objetivo
objectivity / objetividad
objector / objetor
obligate (to -) / obligar
obligation / obligación
obligatory / obligatorio
oblige (to -) / obligar
obliging / complaciente
oblique / oblicuo
obliterate (to -) / borrar
oblivion / olvido
oblivious / olvidado
oblong / oblongo
obnoxious / molesto
oboe / oboe
obscene / obsceno
obscenity / obscenidad
obscure (to -) / disimular
obscurity / oscuridad
observable / notable
observance / observancia
observant / atento
observation / observación
observatory / observatorio
observe (to -) / observar
observer / observador
obsess (to -) / obsesionar
obsession / obsesión
obsolescence / obsolescencia
obsolescent / obsoleto
obsolete / obsoleto
obstacle / obstáculo
obstetrical / obstétrico
obstetrician / obstetra
obstetrics / obstetricia
obstinacy / obstinación
obstinate / obstinado
obstruct (to -) / obstruir
obstruction / obstrucción
obtain (to -) / obtener
obtrusion / intrusión
obtrusive / molesto
obtuse / obtuso
obverse / anverso
obvious / evidente
obvious / obvio
obviously / evidentemente
obviously / obviamente
obviousness / evidencia
occasion / ocasión
occasional / ocasional
occasionally / de vez en cuando
occident / occidente
occidental / occidental
occipital / occipital
occlude (to -) / ocluir
occlusion / oclusión
occult / oculto
occupancy / ocupación
occupant / ocupante
occupation / ocupación
occupational / profesional
occupied / ocupado
occupier / ocupante
occupy (to -) / ocupar
occur (to -) / ocurrir
occurrence / aparición
occurrence / suceso
ocean / océano
ocean perch (US) / gallineta nórdica
oceanic / oceánico
ocher / ocre
octagon / octágono
octal / octal
octane / octano
octave / octava
October / octubre
octopus / pulpo
ocular / ocular
oculist / oculista
odd / extraño
odd / impar
odd / raro
odd parity / paridad impar
oddball / raro
oddity / rareza
odds (plural) / posibilidades (plural)
ode / oda
odious / odioso
odium / odio
odophobia / odofobia
odor / olor
odorous / oloroso
Odyssey (the -) / Odisea (la -)
oedema / edema
oesophagus / esófago
of / de
of course / claro
of course / por supuesto
" of the veins [ex; venous blood]" / "venosa [ej; sangre venosa]"
off / apagado
off / apartado
offal / carroña
offal / desperdicios (plural)
offence (UK) / delito
offence (UK) / ofensa
offend (to -) / delinquir
offender / delincuente
offense (US) / delito
offense (US) / ofensa
offensive / ofensiva
offer / oferta
offer (to -) / ofrecer
offering / ofrenda
offhand / de improviso
office / oficina
officer / funcionario
official / oficial
officially / oficialmente
officiate / oficiar
off-line / fuera de línea
offshoot / ramificación
offshoot / vástago
offside / fuera de juego
offspring / vástago
often / a menudo
often / muchas veces
ogre / ogro
Ohio / Ohio
ohm / ohmio
oil / aceite
oil (crude -) / petróleo
oil mill / almazara
oiler / engrasador
oilskin / tela encerada
oily / aceitoso
ointment / ungüento
okay / bien
old / antiguo
old / viejo
old wife / chopa
old-fashioned / anticuado
oleaginous / oleaginoso
olfactory / olfatorio
oligarchy / oligarquía
oligoelement / oligoelemento
olive / aceituna
olive farming / olivicultura
olive grove / olivar
olive grower / olivarero
olive grower / olivicultor
olive-residue oil / aceite de orujo
omelet / tortilla
omen / agüero
ominous / ominoso
omission / omisión
omit (to -) / omitir
omnibus / autobús
omnipotence / omnipotencia
omnipotent / omnipotente
omnipresence / omnipresencia
omnipresent / omnipresente
omniscience / omnisciencia
omniscient / omnisciente
omnivorous / omnívoro
on / en
on (lit) / encendido (luz)
on top / arriba
once / una vez
once more / una vez más
one / uno
one more time / una vez más
ongoing / continuado
onion / cebolla
onion diagram / diagrama de cebolla
onionskin / papel cebolla
online help / ayuda en línea
onlooker / espectador
only / solamente
onomatopoeia / onomatopeya
onomatopoeic / onomatopéyico
onset / ataque
onset / principio
on-site / in situ
onslaught / asalto
onto / encima de
onward / adelante
onyx / ónix
ooze (to -) / rezumar
oozy / legamoso
opacity / opacidad
opal / ópalo
opaque / opaco
opaque enema / enema opaco
open / abierto
open (to -) / abrir
open-air / intemperie
opener / abridor
opening / abertura
openly / abiertamente
opera / ópera
operand / operando
operate (to -) / funcionar
operate (to -) / operar
operating / operativo
operating theatre / quirófano
operation / funcionamiento
operation / intervención quirúrgica
operation / operación
operative / operativo
operator / operador
operetta / opereta
ophthalmic / oftálmico
ophthalmological / oftalmológico
ophthalmoscope / oftalmoscopio
opinion / opinión
opinionated / obstinado
opium / opio
opponent / antagonista
opportune / oportuno
opportunism / oportunismo
opportunist / oportunista
opportunity / oportunidad
oppose (to -) / oponerse
opposed / opuesto
opposite / enfrente de
opposite / opuesto
opposition / oposición
oppress (to -) / oprimir
oppression / opresión
oppressor / opresor
opt (to -) / optar
optic / óptico
optical / óptico
optical hole / aguijero óptico
optician / óptico
optics / óptica
optimal / óptimo
optimist / optimista
optimistic / optimista
optimize (to -) / optimizar
optimum / óptimo
option / opción
optional / opcional
optional / optativo
optometry / optometría
opulence / opulencia
opulent / opulento
or / o
oracle / oráculo
oral / oral
orange (color) / naranja (color)
orangutan / orangután
oration / oración
orator / orador
orb / orbe
orbit / órbita
orbital / orbital
orchard / huerto
orchestra / orquesta
orchestral / orquestal
orchestrate (to -) / orquestar
orchestration / orquestación
ordain (to -) / ordenar
ordeal / ordalía
order / pedido
ordering / clasificación
orderliness / orden
orderly / ordenanza
ordinal / ordinal
ordinarily / normalmente
ordinary / ordinario
ordinary oil / aceite corriente
ordinate / ordenada
ordination / ordenación
ore / mena
Oregon / Oregón
organ / órgano
organdy / organdí
organic / orgánico
organism / organismo
organist / organista
organization / organización
organize (to -) / organizar
orgasm / orgasmo
orient / oriente
oriental / oriental
orientate (to -) / orientar
orientate (to -) / orientarse
orientation / orientación
orifice / orificio
origin / origen
original / original
originality / originalidad
originally / originalmente
originate (to -) / originar
originator / originador
ornament / ornamento
ornamental / ornamental
ornamentation / ornamentación
ornate / recargado
ornithology / ornitología
orphan / huérfano
orphanage / orfandad
orthodox / ortodoxo
orthodoxy / ortodoxia
orthographic / ortográfico
orthopaedic (UK) / ortopédico
orthopedic (US) / ortopédico
oscillate (to -) / oscilar
oscillation / oscilación
oscillator / oscilador
Oslo / Oslo
osmosis / ósmosis
osseous / óseo
osseous axis / eje óseo
osseous scale / laminilla ósea
osseous tissue / tejido óseo
ossification / osificación
ossify (to -) / osificarse
ostensible / ostensible
ostentation / ostentación
ostentatious / ostentoso
osteoblast / osteoblasto
osteopath / osteópata
ostracism / ostracismo
ostracize (to -) / condenar al ostracismo
ostrich / avestruz
other / otro
other / otros
otherwise / de lo contrario
otitis / otitis
otoscope / otoscopio
otter / nutria
ought (to -) / deber
ounce / onza
our / nuestro
oust (to -) / expulsar
out / fuera
out of service / averiado
out of service / estropeado
out of service / fuera de servicio
out of service / no funciona
outbound / en viaje de ida
outbreak / brote
outbreak / erupción
outbuilding / dependencia
outburst / arranque
outcast / proscrito
outclass (to -) / sobrepujar
outcome / resultado
outcry / grito
outdo (to -) / exceder
outdoor / al aire libre
outdoors / el aire libre
outer / exterior
outer / externo
outermost / extremo
outfit / equipo
outfitter / abastecedor
outflank / flanquear
outgoing / saliente
outgoings / salida
outgrow (to -) / rebasar
outhouse / retrete (fuera de la casa)
outlast (to -) / perdurar
outlaw / bandido
outlay / desembolso
outlet / toma
outline / boceto
outline / estructura
outlive (to -) / sobrevivir
outlook / perspectiva
outmoded / pasado de moda
out-of-date / anticuado
outpatient / enfermo ambulatorio
outpost / fortín
output / salida
output bound / limitado por la velocidad de salida
outrage / ultraje
outrageous / ultrajante
outright / sincero
outset / salida
outside / afuera
outside / fuera de
outsider / forastero
outskirts / afueras
outskirts / cercanias
outspoken / claro
outspreading / difusión
outstanding / pendiente (de pago)
outward / exterior
outwardly / exteriormente
outwards / hacia fuera
oval / elipse
oval / ovalado
ovary / ovario
ovation / ovación
oven / horno
over / encima de
overalls / buzo
overawe (to -) / intimidar
overbear (to -) / oprimir
overboard / por la borda
overburden / sobrecarga
overcast (to -) / nublarse
overcharge / sobrecarga
overcoat / abrigo
overcome (to -) / superar
overdo (to -) / excederse
overdose / sobredosis
overdraft / giro en descubierto
overdraw (to -) / sobregirar
overestimate (to -) / sobrestimar
overfeed (to -) / sobrealimentar
overflow / desbordamiento
overflow / inundación
overflow (to -) / inundar
overflowing / desbordamiento
overgrown / anormalmente crecido
overgrown / excesivamente crecido
overgrowth / crecimiento excesivo
overhaul / revisión
overhaul (to -) / reparar
overhead irrigation / riego por aspersión
overhear (to -) / oír por casualidad
overheat (to -) / calentarse excesivamente
overheat (to -) / recalentarse (& calentarse excesivamente)
overjoyed / alborozado
overkill / exceso
overland / por tierra
overlap (to -) / solapar
overlap (to -) / solaparse
overlap, (to -) / superponer
overlay / superposición
overlay (to -) / superponer
overload / carga excesiva
overload / sobrecarga
overlook / descuido
overlord (to -) / dominar
overnight / de la noche a la mañana
overpass / paso elevado
overpower / predominar
overrate / valorar excesivamente
override / atropellar
overrule (to -) / dominar
overrun (to -) / exceder
overseas / extranjero
oversee (to -) / vigilar
overseer / capataz
overseer / inspector
overshadow (to -) / sombrear
oversight / vigilancia
oversleep (to -) / dormirse (a la hora de hacer algo)
overstate (to -) / exagerar
overstated / exagerado
overstatement / exageración
overstitch / pespunte
overstrike / sobrescrito
overt / abierto
overtake / dar alcance
overthrow (to -) / derrocar
overtime / horas extraordinarias
overtire / cansar demasiado
overtone / armónico
overture / proposición
overturn / vuelco
overtype (to -) / sobrescribir
overview / apreciación global
overview / información general
overview / visión general
overweight / sobrepeso
overwhelming / aplastante
overwork / exceso de trabajo
overwrite (to -) / sobrescribir
overwrought / sobreexcitado
ovulation / ovulación
ovum / óvulo
owe (to -) / deber
owl / búho
owlet / polluelo del búho
own / propio
owner / dueño
owner / propietario
owner's guide / guía del usuario
ownership / propiedad
oxen / buey
ox-eye / boga
Oxford / Oxford
oxide / óxido
oxidize (to -) / oxidar
oxteam / yunta de bueyes
oxygen / oxígeno
oxygenate (to -) / oxigenar
oxygenation / oxigenación
oyster / ostra
ozone / ozono
p.m. / de la tarde
pa / papá
pace / paso
pacemaker / marcapasos
pacific / pacífico
Pacific Ocean / Oceano Pacífico (el -)
pacification / pacificación
pacifier / pacificador
pacifism / pacifismo
pacifist / pacifista
pacify (to -) / pacificar
pack (to -) / empaquetar
package / paquete
packaging / embalaje
packer / empaquetador
packet / paquete (de datos)
packet switching / conmutación de paquetes
packing / embalaje
packing / envase
pact / pacto
pad / almohadilla
padded / relleno
padding / relleno
paddle / remo
paddock / prado
padlock / candado
padre / sacerdote (católico)
paediatric (UK) / pediátrico
pagan / pagano
page / página
pageant / cabalgata
pager / buscapersonas
pagoda / pagoda
paid / pagado
pail / cubo
pain / dolor
painful / doloroso
painful / penoso
painkiller / analgésico
painstaking / esmerado
paint / pintura
paint (to -) / pintar
painter / pintor
painting / cuadro
painting / pintura
pair / par (& pareja)
pair / pareja
pajamas / pijama
pal / compañero
palace / palacio
palatable / sabroso
palatal / palatino
palate / paladar
palatial / magnífico
pale / pálido
paleface / rostro pálido
paleness / palidez
paleontological / paleontológico
paleontologist / paleontólogo
paleontology / paleontología
palette / paleta
palisade / empalizada
pallbearer / plañidera
palliative / paliativo
pallid / pálido
pallor / palidez
palm / palma
palm oil / aceite de palma
palm rest / apoya manos
palmistry / quiromancia
palpable / palpable
palpably / palpablemente
palpitate (to -) / palpitar
palpitation / palpitación
palsy / parálisis
paltry / vil
pamper (to -) / mimar
pampers / dodotis
pamphlet / folleto
pan / cacerola
panacea / panacea
Panama / Panamá
Panama hat / Panamá (sombrero -)
Panamanian / panameño
pancake / panqueque
pancreas / páncreas
panda / panda
pandemonium / pandemónium
pander / alcahuete
pane / hoja de vidrio
panel / tablero
paneling / entrepaños
pang / punzada
panic / pánico
panicky / lleno de pánico
pannier / panera
panoply / panoplia
panorama / panorama
panoramic / panorámica
pansy / pensamiento
pant / pantalón
panther / pantera
panting / palpitación
pantomime / pantomima
pantry / despensa
pants / pantalones
panty / panty
papa / papá
papacy / papado
papal / papal
papaya / papaya
paper / papel
paper / ponencia
paperback / libro en rústica
paper-mill / fábrica de papel
papilla / papila
papist / papista
paprika / pimentón (húngaro)
papyrus / papiro
par / equivalencia
parable / parábola
parabola / parábola
parachute / paracaídas
parachutist / paracaidista
parade / desfile
paradigm / paradigma
paradise / paraíso
paradox / paradoja
paradoxical / paradójico
paradoxically / paradójicamente
Paraguay / Paraguay
Paraguayan / paraguayo
parakeet / perico
parallel / paralelo
parallelism / paralelismo
parallelogram / paralelogramo
paralysis / parálisis
paralytic / paralítico
paralyze (to -) / paralizar
paramedic / paramédico
parameter / parámetro
paramount / superior
paranoia / paranoia
paranoid schizophrenia / esquizofrenia paranoide
parapet / parapeto
paraphernalia / adornos
paraphrase / paráfrasis
parasite / parásito
parasitic / parasitario
parasol / sombrilla
paratrooper / paracaidista
paratroops / paracaidistas
paratyphoid / paratifoide
parcel / paquete
pardon / cómo
pardon / perdón
pare (to -) / pelar
parent / principal
parentage / linaje
parental / paternal
parenthesis / paréntesis
parenthood / paternidad
parents / padres
parietal / parietal
Paris / París
parish / parroquia
parishioner / parroquiano
Parisian / parisino
parity / paridad
park / parque
parking / aparcamiento
parkway / autopista
parliamentarian / parlamentario
parliamentary / parlamentario
parochial / parroquial
parody / parodia
parole / libertad provisional
parotid gland / glándula parótida
paroxysm / paroxismo
paroxysmal / paroxístico
parquet / platea
parrot / loro
parrot-fish / vieja colorada
parry / parada
parsimonious / parsimonioso
parsimony / parsimonia
parsley / perejil
parsnip / chirivía
part / parte
part / pieza
part number / número de pieza
partake (to -) / compartir
partial / parcial
partiality / parcialidad
partially / parcialmente
participant / participante
participate (to -) / participar
participation / participación
participle / participio
particle / partícula
particular / particular
particularize / particularizar
particularly / particularmente
parting / separación
partisan / partisano
partly / en parte
partner / socio
partnership / sociedad
partridge / perdiz
part-time / tiempo parcial
party / partido
pass / collado
pass / paso
pass / puerto
pass (to -) / aprobar (un examen)
pass (to -) / pasar
passable / pasable
passage / pasaje
passage / paso
passageway / pasadizo
passbook / cartilla
passenger / pasajero
passing / paso
passion / pasión
passionate / apasionado
passive / pasivo
passport / pasaporte
password / contraseña
past / pasado
past due / atrasado
pasta / masa
pasta / pasta
paste / pasta
pasted / pegado
pastel / pastel
pastern / cuartilla
pasteurize / pasteurizar
pastime / pasatiempo
pastor / pastor
pastoral / pastoral
pastry / pasteles (plural)
pasturage / pasto
pasture / pasto
pat / palmadita
patch / parche
patchy / remendado
patent / patente
patented / patentado
paternal / paternal
paternity / paternidad
path / camino
path / ruta de acceso
path / senda
path / sendero
pathetic / patético
pathogen / patógeno
pathogeny / patogenia
pathological / patológico
pathologist / patólogo
pathology / patología
pathos / patetismo
pathway / senda
patience / paciencia
patient / paciente
patio / patio
patriarch / patriarca
patriarchal / patriarcal
patrician / patricio
patriot / patriota
patriotic / patriótico
patriotism / patriotismo
patrol / patrulla
patron / patrocinador
patronage / patrocinio
patronize (to -) / patrocinar
pattern / configuración
pattern / dibujo
pattern / modalidad
pattern / patrón
pattern / pauta
patty / pastelillo
pauper / pobre
pause / pausa
pause (to -) / hacer una pausa
pause (to -) / parar
pave (to -) / pavimentar
pavement / acera
pavilion / pabellón
paw / garra
paw / pata
pawn / peón
pawnbroker / prestamista
pawnshop / casa de empeños
pay (to -) / pagar
payable / pagable
payday / día de pago
payee / portador
paymaster / pagador
payment / pago
payment / retribución
pay-per-view / pago por visión
payroll / nómina
pea / guisante
peace / paz
peaceable / pacífico
peaceful / pacífico
peacefulness / calma
peacemaker / pacificador
peacetime / tiempo de paz
peach (color) / melocotón (color)
peacock / pavo real
peak / cresta
peaked / puntiagudo
peal / estruendo
peanut / cacahuete
pear / pera
pearl / perla
pearly / nacarado
pearly / perlado
peasant / campesino
peasantry / campesinado
peat / turba
pebble / guijarro
peck / picotazo
peculiar / raro
peculiarity / peculiaridad
pecuniary / pecuniario
pedagogue / pedagogo
pedagogy / pedagogía
pedal / pedal
peddle (to -) / vender de puerta en puerta
peddler / vendedor ambulante
pedestal / pedestal
pedestrian / peatón
pediatric (US) / pediátrico
pediatrician / pediatra
pediatrics / pediatría
pedigree / pedigrí
peduncle / pedúnculo
peek (to -) / atisbar
peel / cáscara
peel / pelar
peeling / peladura
peer / par (del reino)
peer to peer / interpares
peerage / dignidad de par
peevish / malhumorado
peg / clavija
pejorative / peyorativo
pelican / pelícano
pellet / pelotilla
pelt / piel
pelvic / pelviano
pelvic waist / cintura pelviana
pelvis / pelvis
pen / pluma
pen knife / cortaplumas
penal / penal
penalize (to -) / castigar
penalty / penalidad
penance / penitencia
pence (plural) / céntimos (plural)
pence (plural) / peniques (plural)
pencil / lápiz
pendant / pendiente
pending / pendiente
pendulum / péndulo
penetrate (to -) / penetrar
penetrating / penetrante
penetration / penetración
penguin / pingüino
penicillin / penicilina
peninsula / península
peninsular / peninsular
penis / pene
penitence / penitencia
penitent / penitente
penitentiary / penitenciaría
penknife / cortaplumas
Pennines / Peninos
Pennsylvania / Pensilvania
penny / penique
penologist / penalista
pension / pensión
pensionable / con derecho a jubilación
pensioner / pensionista
pensive / pensativo
pen-style / plumilla
pentagon / pentágono
penthouse / ático
penurious / tacaño
penury / penuria
peon / peón
people / gente
pepper / pimienta
peppercorn / grano de pimienta
peppery / picante
per / por
perambulator / cochecito de niño
percale / percal
perceive / percibir
percent / por ciento
percent / porcentaje
percentage / porcentaje
perceptible / perceptible
perception / percepción
perch / perca
perch / percha
percolation / filtración
percolator / colador
percussion / percusión
percussor / martillo de reflejo
perdition / perdición
perennial / perenne
perfect / perfecto
perfection / perfección
perfectly / perfectamente
perfidious / pérfido
perfidy / perfidia
perforate (to -) / perforar
perforation / perforación
perforator / perforador
perform (to -) / cumplir
perform (to -) / ejecutar
performance / rendimiento
performer / ejecutante
perfume / perfume
perfumery / perfumería
perfusion / perfusión
perhaps / quizá
pericardium / pericardio
peril / peligro
perilous / peligroso
perimeter / perímetro
perineal / perineal
period / período
periodic / periódico
periodical / periódica (publicación -)
periodically / periódicamente
periostium / periostio
peripheral / periférico
periphery / periferia
perish (to -) / perecer
perishable / perecedero
peritonitis / peritonitis
periwinkle / bigaro
periwinkle / vincapervinca
perjure (to -) / perjurar
perjury / perjurio
perk up (to -) / animar
perky / gallardo
permanent / permanente
permanently / permanentemente
permeability / permeabilidad
permeable / permeable
permeate (to -) / filtrarse
permissible / permisible
permission / autorización
permission / permiso
permit (to -) / permitir
permutation / permutación
pernicious / pernicioso
perpendicular / perpendicular
perpetrate (to -) / perpetrar
perpetual / perpetuo
perpetually / perpetuamente
perpetuate (to -) / perpetuar
perpetuity / perpetuidad
perplex (to -) / dejar perplejo
perplexed / perplejo
persecute (to -) / perseguir
persecution / persecución
perseverance / perseverancia
persevere (to -) / perseverar
persevering / perseverante
persist (to -) / persistir
persistence / persistencia
persistent / persistente
person / persona
personage / personaje
personal / personal
personal computer / ordenador personal
personality / carácter
personality / personalidad
personalize (to -) / personalizar
personally / personalmente
personification / personificación
personify (to -) / personificar
personnel / personal
perspective / perspectiva
perspiration / transpiración
perspire (to -) / sudar
perspire (to -) / transpirar
persuade (to -) / persuadir
persuasion / persuasión
persuasive / persuasivo
pert / atrevido
pertain (to -) / pertenecer
pertinent / pertinente
perturb (to -) / perturbar
Peru / Perú
Peruvian / peruano
perverse / perverso
perversion / perversión
perversity / perversidad
pesky / molesto
pessary / pesario
pessimism / pesimismo
pessimist / pesimista
pessimistic / pesimista
pest / peste
pester (to -) / importunar
pestilence / pestilencia
pestilential / pestilencial
pet / animal doméstico
petal / pétalo
petition / petición
petitioner / peticionario
petrify (to -) / petrificar
petrol / gasolina
petrol station (UK) / gasolinera
petroleum / petróleo
petticoat / falda
petty / pequeño
pew / banco (de iglesia)
phalangette / falangeta
phalangine / falangina
phalanx / falange
phallic / fálico
phallus / falo
phantom / fantasma
pharmaceutical / farmacéutico
pharmacist / farmacéutico
pharmacological / farmacológico
pharmacology / farmacología
pharmacon / fármaco
pharmacy / farmacia
pharynx / faringe
phase / fase
pheasant / faisán
phebotomy / flebotomía
phenomenon / fenómeno
Philadelphia / Filadelfia
philanthropic / filantrópico
philanthropist / filántropo
philanthropy / filantropía
philatelist / filatelista
philately / filatelia
Philippine / filipino
Philippines / Filipinas
Philistine / filisteo
philological / filológico
philologist / filólogo
philology / filología
philosopher / filósofo
philosophical / filosófico
philosophize (to -) / filosofar
philosophy / filosofía
phlebitis / flebitis
phlegm / flema
phlegmon / flemón
phobia / fobia
phobic anxiety / ansiedad fóbica
phone / teléfono
phoneme / fonema
phonendoscope / fonendoscopio
phonetic / fonético
phonetics / fonética
phonograph / fonógrafo
phonology / fonología
phony / engaño
phosphate / fosfato
phosphorus / fósforo
photo / fotografía
photocopier / fotocopiadora
photocopy / fotocopia
photoelectric / fotoeléctrico
photoengrave / fotograbar
photoengraving / fotograbado
photogenic / fotogénico
photograph / fotografía
photographer / fotógrafo
photographic / fotográfico
photography / fotografía
photophobia / fotofobia
photosensitive / fotosensible
photosensitivity / fotosensibilidad
photosynthesis / fotosíntesis
phrase / frase
phyringitis / faringitis
physical / físico
physician / médico
physicist / físico
physicochemical / fisicoquímico
physics / física
physiognomy / fisonomía
physiological / fisiológico
physiologist / fisiólogo
physiology / fisiología
physiotherapy / fisioterapia
physique / físico
pianist / pianista
piano / piano
piazza / plaza
picarel / caramel
piccolo / flautín
pick (to -) / recoger
picked dogfish / galludo
picket / piquete (de huelga)
pickle / encurtido
pickling / aderezo
pickpocket / ratero
pickup / recogida
picnic / excursión
pictorial / pictórico
picture / cuadro
picturesque / pintoresco
pie / pastel
pie / tarta
piece / pedazo
piece / trozo
pier / malecón
pier / pilar
pierce (to -) / agujerear
pierce (to -) / horadar
pierce (to -) / penetrar
pierce (to -) / perforar
piercing / penetrante
piety / piedad
pig / cerdo
pigeon / paloma
pig-headed / obstinado
pigment / pigmento
pigmentation / pigmentación
pigmy / pigmeo
pigpen / pocilga
pigskin / piel de cerdo
pigsty / pocilga
pigtail / coleta
pike / lucio
pike / pica
pike-perch / lucioperca
pilchard / sardina
pile / montón
pilfer (to -) / hurtar
pilferage / hurto
pilferer / ratero
pilfering / ratería
pilgrim / peregrino
pilgrimage / peregrinación
pilgrim's scallop / vieira
pill / píldora
pillage / pillaje
pillar / columna
pillar / pilar
pill-box hat / casquete
pillow / almohada
pillowcase / funda de almohada
pilot / piloto
pimp / alcahuete
pimple / grano
pin / alfiler
pinafore dress / vestido de tirantes
pincers / pinzas (plural)
pinch / apuro
Pindus (Mountains) / Pindo (Montes -)
pine / pino
pineapple / piña
pinhead / cabeza de alfiler
pink / rosa
pink shrimp / gamba rosada
pinky / dedo meñique
pinnacle / pináculo
pint / pinta
pioneer / pionero
pious / pío
pip / pepita
pipe / cañería
pipe / conducto
pipe / pipa
pipe / tubo
piper / flautista
pipette / pipeta
piping / conducto
pique / resentimiento
piracy / piratería
pirate / pirata
Pisces / Piscis
pisiform / pisiforme
piss (to -) / mear
pistachio / pistacho
pistil / pistilo
pistol / pistola
piston / pistón
pit / hoyo
pitch / diapasón
pitch / grado de inclinación
pitch / paso
pitcher / cántaro
pitchfork / horca
pitfall / trampa
pitiable / lastimoso
pitiful / lastimoso
pitiless / despiadado
pituitary / pituitaria
pity / piedad
pitying / compasivo
pivot / pivote
pixel / píxel
pizza / pizza
placard / cartel
place / lugar
place / sitio
placebo / placebo
placenta / placenta
plagiarism / plagio
plagiarist / plagiario
plagiarize (to -) / plagiar
plague / plaga
plaice / platija
plaice / solla
plaid / manta escocesa
plain / llano
plain / simple
plainness / llanura
plaintive / lastimero
plait (to -) UK / plegar
plan / diseño
plan / plan
plane / avión
planet / planeta
planetarium / planetario
planetary / planetario
plank / tablón
planking / panel
plankton / plancton
planner / proyectista
planning / planificación
planning horizon / horizonte de planificación
planning report / informe de previsión
plant / planta
plantain / plátano (el árbol)
plantain / plátano (la fruta)
plantation / plantación
plasm / plasma
plaster / yeso
plastic / plástico
plate / plato
plateau / meseta
plated / chapado
plateful / plato
platform / plataforma
platform / tarima
platinum / platino
Plato / Platón
platoon / pelotón
plausible / creíble
play (to -) / alojar
play (to -) / jugar
play (to -) / tocar
playback (sound) / pregrabado (sonido -)
player / jugador
playful / juguetón
playground / patio de recreo
playmate / compañero de juegos
playoff / segunda fase (de un torneo)
plaything / juguete
playtime / hora de recreo
playwright / dramaturgo
plea / súplica
plead (to -) / suplicar
pleasant / agradable
pleasant / simptico
pleasantry / broma
please / por favor
pleasing / agradable
pleasurable / agradable
pleasure / placer
pleat (to -) / plisar
pleating / plisado
plebeian / plebeyo
plebiscite / plebiscito
plectrum / púa
pledge / prenda
plentiful / abundante
plenty / bastante
pleurisy / pleuresía
pleuritis / pleuritis
pliable / flexible
pliant / flexible
pliers / alicates (plural)
plight / condición
plot / argumento (de una obra)
plot / parcela
plotter / conspirador
plotter / plotter
plotter / trazador gráfico
plough / arado
ploughman / labrador
ploughshare / reja del arado
plow / arado
plow (to -) / desbrozar
plow (to -) / roturar
plowman / labrador
plowshare / reja del arado
pluck / tirón
plug / tapón
plug and play / enchufar y listo
plug and play / enchufar y usar
plum (color) / ciruela (color)
plumage / plumaje
plumb / plomada
plumber / fontanero
plume / pluma
plunder / pillaje
plunge / zambullida
plunger / buzo
plural / plural
plus / más
plush / felpa
Pluto / Plutón
plutonium / plutonio
plywood / contrachapado
pneumatic / neumático
pneumococcus / neumococo
pneumonia / neumonía
pneumonia / pulmonía
Po / Po
poach / cazar furtivamente
pock / pústula
pock / viruela
pocket / bolsillo
pocket knife / cortaplumas
pocket, hand-held / de bolsillo
pocketbook / cartera
pocketful / bolsillo (contenido)
pockmark / marca de viruelas
pod / vaina
podium / podio
poem / poema
poet / poeta
poetic / poético
poetical / poético
poetry / poesía
point / punto
point (to -) / señalar
pointed / puntiagudo
pointer / indicador
pointless / vano
poise / equilibrio
poison / veneno
poisoner / envenenador
poisoning / intoxicación
poisonous / venenoso
poker / hurgón
Poland / Polonia
polar / polar
polarity / polaridad
pole / asta
pole / polo
pole / vara
pole-and-line fishing / pesca con caña
pole-dab / mendo
polemic / polémica
police station / comisaría
policy / norma
policy / plan
policy / política
policy / regla
poliomyelitis / poliomielitis
Polish / polaco
polish / pulimento
polite / cortés
politeness / cortesía
politeness / educación
politic / sagaz
political / político
politician / político
politics / política
polka / polca
poll / votación
poll (to -) / consultar
poll (to -) / sondear
pollack / abadejo
pollen / polen
pollen asthma / fiebre del heno
pollination / polinización
polling / elección
polling / invitación a emitir
pollock (USA) / carbonero
pollutant / contaminante
pollute (to -) / contaminar
pollution / polución
polygamous / polígamo
polygamy / poligamia
polyglot / políglota
polygon / polígono
polymorphic / polimórfico
polynom / polinomio
polynomial / polinómico
polynomial / polinomio
polyp / pólipo
polyphony / polifonía
polysemic / polisémico
polysyllabic / polisílabo
polytechnic / politécnico
polyvalent / polivalente
pomegranate / granada
pomp / pompa
pomposity / pomposidad
pompous / pomposo
pond / estanque
ponder (to -) / ponderar
ponderous / laborioso
pontiff / pontífice
pontificate / pontificado
pontoon / pontón
pony / potro
poodle / perro de lanas
pool / banco (de recursos)
pool / juego de billar
pool / piscina
poolroom / sala de billar
poop / popa
poor / pobre
poor cod / capellán
poorly / pobremente
pop / estallido
popcorn / maiz perlado
popcorn / palomitas de maíz
Pope / Papa
popery / papismo
poplar / álamo
poplin / popelina
poppy / amapola
populace / populacho
popular / popular
popularity / popularidad
popularization / divulgación
popularize (to -) / popularizar
popularized / popularizado
populate (to -) / poblar
population / población
pop-up (to -) / emerger
porcelain / porcelana
porch / porche
porcupine / puerco espín
pore / poro
porgy / pagro
porgy / pargo
pork / carne de cerdo
pork / cerdo
pornographic / pornográfico
pornography / pornografía
porous / poroso
porpoise / marsopa
port / adaptación
port / porte
port / puerto
port / transporte
port (to -) / adaptar
port (to -) / transportar
portability / facilidad de adaptación
portability / facilidad de transporte
portable / portátil
portal / portal
portcullis / rastrillo
porter / portero
portfolio / carpeta
porthole / tronera
portico / pórtico
portion / porción
portrait / retrato
portray (to -) / retratar
portrayal / retrato
Portugal / Portugal
Portuguese / portugués
Portuguese oyster / ostión
pose (to -) / colocar
position / posición
positioning / colocación
positive / positivo
positively / positivamente
posse / destacamento
possess (to -) / poseer
possession / posesión
possession / tenencia
possessive / posesivo
possessor / poseedor
possibility / posibilidad
possible / posible
possibly / eventualmente
possibly / posiblemente
post / correo
post office / oficina de correos
postage / franqueo
postal / postal
postbox / buzón
postbox / buzón de correos
postcard / tarjeta postal
postdate / posfecha
poster / cartel
posterity / posteridad
postgraduate / postgraduado
posthumous / póstumo
postman / cartero
postmark / matasellos
postmaster / administrador de correos
postmaster / jefe de correos (en Internet)
postoperative / postoperatorio
postpartum / posparto
postpone (to -) / aplazar
postpone (to -) / posponer
postpone (to -) / postergar
postponement / aplazamiento
postscript / posdata
posttraumatic / postraumático
postulate / postulado
postural / postural
posture / postura
postwar / postguerra
pot / olla
potassium / potasio
potato / papa
potato / patata
potency / potencia
potent / potente
potentate / potentado
potential / potencial
potentiality / potencialidad
potentialization / potencialización
potentiation / potenciación
pothole / hoyo
potion / poción
potluck / comida informal
potter / alfarero
pottery / alfarería
pouch / bolsa
poultry / pollería
pounce / estampar en relieve
pound / libra
pound (to -) / golpear
pound (to -) / machacar
pound sign / almohadilla (#)
pour / lluvia intensa
pout / faneca
poutassou / bacaladilla
poverty / miseria
poverty / pobreza
powder / polvo
powdery / polvoriento
power / fuerza
power / poder
power / potencia
power (in watts) / potencia (en vatios)
power (to -) / alimentar
power surge / subida de tensión de alimentación
powerful / poderoso
powerless / impotente
practicable / factible
practical / práctico
practically / prácticamente
practice / práctica
practice (to -) / practicar
practitioner / practicante
pragmatic / pragmático
pragmatism / pragmatismo
Prague / Praga
prairie / pradera
praise / alabanza
praiseworthy / laudable
pram (UK) / cochecito de niño
prance / cabriola
prank / travesura
prawn / cigala
prawn / gamba (rosada)
prawn / langostino
pray (to -) / orar
pray (to -) / rezar
prayer / oración
preach (to -) / predicar
preacher / predicador
preamble / preámbulo
prearranged / preestablecido
precarious / precario
precaution / precaución
precede (to -) / preceder
precedence / prioridad
precedent / precedente
precept / precepto
precinct / recinto
precious / precioso
precipice / precipicio
precipitate / precipitado
precipitation / precipitación
precipitous / precipitado
precise / preciso
precision / precisión
preclude (to -) / evitar
precocious / precoz
precocity / precocidad
precognition / precognición
predator / depredador
predatory / rapaz
predecessor / predecesor
predefined / predefinido
predestination / predestinación
predetermine (to -) / predeterminar
predicament / dificultad
predicate / predicado
predict (to -) / predecir
prediction / predicción
predilection / predilección
predispose (to -) / predisponer
predisposition / predisposición
predominant / predominante
predominantly / predominantemente
preemptive / expulsivo
prefabricate (to -) / prefabricar
prefer (to -) / preferir
preferable / preferible
preference / preferencia
prefix / prefijo
pregnancy / embarazo
pregnant / embarazada
prehistoric / prehistórico
prejudice / prejuicio
prejudiced / predispuesto
prejudicial / perjudicial
prelate / prelado
prelude / preludio
premarital / premarital
premature / prematuro
prematurely / prematuramente
premeditate (to -) / premeditar
premier / primer ministro
premiere / estreno
premise / premisa
premium / premio
premonition / premonición
prenatal / prenatal
preoccupation / preocupación
preoccupied / preocupado
preoccupy (to -) / preocupar
preparation / preparación
preparation / preparado
preparatory / preparatorio
prepare (to -) / preparar
prepay (to) / pagar por anticipado
prepayment / pago adelantado
preposition / preposición
preposterous / absurdo
prepuce / prepucio
prerogative / prerrogativa
Presbyterian / presbiteriano
prescribe (to -) / prescribir
prescription / prescripción
prescription / receta
presence / presencia
present / actual
present / presente
presentable / presentable
presentation / presentación
present-day / actual
presenter / ponente
presentiment / presentimiento
presently / por ahora
preservation / preservación
preservative / preservativo
preserve / confitura
preserve (to -) / conservar
preserved / en conserva
preset (to -) / prefijar
preside (to -) / presidir
presidency / presidencia
president / presidente
presidential / presidencial
press / prensa
press (to -) / pulsar
pressing / urgente
pressure / presión
pressure gauge / manómetro
prestige / prestigio
presumably / presumiblemente
presume (to -) / suponer
presumption / presunción
presumptuous / presuntuoso
presuppose (to -) / presuponer
pretend (to -) / fingir
pretender / impostor
pretense / pretensión
pretension / pretensión
pretentious / pretencioso
pretext / pretexto
pretty / bonito
pretty / lindo
prevail (to -) / prevalecer
prevalence / predominio
prevalent / prevaleciente
prevent (to -) / prevenir
preventative / preventivo
preventive / preventivo
previous / anterior
previous / previo
previous level / nivel anterior
previously / previamente
prey / presa
price / precio
priceless / que no tiene precio
prick / punzada
prickle / púa
prickly / espinoso
pride / orgullo
prideful / orgulloso
priest / cura
priest / sacerdote
priestess / sacerdotisa
priesthood / sacerdocio
primal / original
primarily / principalmente
primary / primario
primary / primero
primary / principal
primate (to -) / primar
prime / primero
primer / cebador
primeval / prístino
primitive / primitivo
prince / príncipe
princely / magnífico
princers / tenazas
princess / princesa
principal / principal
principality / principado
principle / principio
print / impresión
print (to -) / imprimir
printer / impresor
printer / impresora
printer / impresora
printing / impresión
printout / ejemplar impreso
prior / anterior
priority / prioridad
priority level / nivel de prioridad
priory / priorato
prism / prisma
prismatic / prismático
prison / prisión
prisoner / prisionero
pristine / prístino
privacy / discreción
privacy / intimidad
private / privado
privately / privadamente
privatization / privatización
privatize / privatizar
privilege / privilegio
privileged / privilegiado
privy / privado
prize / premio
probability / probabilidad
probable / probable
probably / probablemente
probate (to -) / legalizar (un testamento)
probation / prueba
probe / sonda
problem / problema
problematic / problemático
problem-solving / resolución de problemas
procedure / procedimiento
procedure / proceso
proceed (to -) / continuar
proceeding / procedimiento
proceedings / actas
proceeds (plural) / beneficios (plural)
process / proceso
processing / procesamiento
processing / proceso
procession / procesión
proclaim (to -) / proclamar
proclamation / proclamación
procrastinate (to -) / aplazar
procrastination / dilación
procreate (to -) / procrear
procreation / procreación
procure (to -) / procurar
procurement / procuración
procurer / alcahuete
prodigal / pródigo
prodigious / prodigioso
prodigy / prodigio
produce (to -) / producir
producer / productor
product / producto
product family / familia de productos
product guide / guía del producto
production / producción
productive / productivo
productivity / productividad
profane / profano
profanity / profanidad
profess (to -) / profesar
profession / profesión
professional / profesional
professionalism / profesionalismo
professor / catedrático
proficiency / habilidad
proficient / hábil
profile / perfil
profit / beneficio
profit / ganancia
profitability / rentabilidad
profitable / aprovechable
profitable / rentable
profitless / infructuoso
profound / profundo
profoundly / profundamente
profundity / profundidad
progeny / descendencia
prognosis / prognosis
prognosis / prognósis
prognosis / pronóstico
program / programa
programmer / programador
programming / programación
progress / progreso
progression / progresión
progressive / progresivo
prohibit (to -) / prohibir
prohibition / prohibición
prohibitive / prohibitivo
project / proyecto
projectile / proyectil
projection / proyección
projector / proyector
proletarian / proletario
proliferate (to -) / proliferar
proliferation / proliferación
prolific / prolífico
prologue / prólogo
prolong (to -) / prolongar
prolongation / prolongación
promenade / paseo
promfet / castañeta
prominence / prominencia
prominent / prominente
promiscuity / promiscuidad
promiscuous / promiscuo
promise (to -) / prometer
promising / prometedor
promissory / pagaré
promontory / promontorio
promote (to -) / ascender
promote (to -) / favorecer
promote (to -) / promocionar
promote (to -) / promover
promoter / promotor
promotion / promoción
prompt / sugerencia
prompt (to -) / apremiar
pronator / pronador
prone / prono
prone / propenso
prong / diente
prongue / pincho (de la horca)
prongue / púa (de la horca)
pronoun / pronombre
pronounce (to -) / pronunciar
pronounced / pronunciado
pronouncement / declaración
pronunciation / pronunciación
proof / prueba
proofread (to -) / corregir
prop / puntal
propaganda / propaganda
propagate (to -) / propagar
propagation / propagación
propel (to -) / propulsar
propeller / hélice
propensity / propensión
proper / correcto
properly / correctamente
properly / propiamente
property / propiedad
prophecy / profecía
prophesy / profecía
prophesy (to -) / profetizar
prophet / profeta
prophetic / profético
propitious / propicio
proportion / proporción
proportional spacing / espaciado proporcional
proportionate / proporcionado
proposal / propuesta
propose (to -) / proponer
proposition / proposición
proprietary / registrado
proprietary rights / derechos registrados
proprietor / propietario
propulsion / propulsión
prosaic / prosaico
prose (any literature that is not poetry) / prosa
prosecute (to -) / procesar
prosecution / ministerio fiscal
proselyte / prosélito
proselytism / proselitismo
prospect / perspectiva
prospecting / prospección
prospective / probable
prospector / buscador
prospectus / prospecto
prosper (to -) / prosperar
prosperity / prosperidad
prosperous / próspero
prostata / próstata
prostate / próstata
prosthesis / prótesis
prostitute / prostituta
prostitution / prostitución
prostrate / postrado
protagonist / protagonista
protect (to -) / proteger
protected / protegido
protective / protector
protector / protector
protectorate / protectorado
protege / protegido
protest (to -) / protestar
Protestant / protestante
Protestantism / protestantismo
prothesis / prótesis
protocol / acta
protocol / protocolo
proton / protón
prototype / prototipo
protractor / transportador (de ángulos)
protrude (to -) / destacar
protuberance / protuberancia
protuberant / protuberante
proud / orgulloso
prove (to -) / demostrar
proverb / proverbio
proverbial / proverbial
provide (to -) / facilitar
provide (to -) / proveer
provide (to -) / suministrar
providence / providencia
providential / providencial
province / provincia
provincial / provinciano
provision / provisión
provisional / provisional
provisionally / provisionalmente
provocation / provocación
provocative / provocativo
provoke (to -) / provocar
provost / preboste
prow / proa
prowess / proeza
prowl (to -) / rondar
proximity / proximidad
proxy / apoderado
proxy / delegado
proxy / representante
prudence / prudencia
prudent / prudente
prune / ciruela
pruning / poda
pry (to -) / fisgar
prying / entrometido
psalm / salmo
pseudo / pseudo
pseudonym / seudónimo
psichosis / frenopatía
psichosis / psicosis
psyche / psique
psychedelic / psicodélico
psychiatric / psiquiátrico
psychiatrist / psiquiatra
psychiatry / psiquiatría
psychic / psíquico
psychoanalysis / psicoanálisis
psychological / psicológico
psychologist / psicólogo
psychology / psicología
psychomotor / psicomotor
psychopath / psicópata
psychosis / psicosis
psychosomatic / psicosomático
psychotherapy / psicoterapia
pub / taberna
puberty / pubertad
pubes / pubis
pubic / púbico
public / público
public domain / dominio publico
publican / publicano
publication / publicación
publicist / publicista
publicity / publicidad
publicize (to -) / anunciar
publicize (to -) / publicar
publicly / públicamente
publish (to -) / publicar
publishable / publicable
publisher / editor
publishing / publicación
publishing (desktop -) / maquetación
pucker (to -) / arrugar
pudding / budín
puddle / charco
puerperium / puerperio
puff / bollo esponjado
puffin / frailecillo
pugnacious / belicoso
puke / vómito
pull (to -) / tirar
pulmonary / pulmonar
pulp / pulpa
pulpit / púlpito
pulsar / púlsar
pulsate (to -) / pulsar
pulsation / pulsación
pulse / pulso
pulverize / pulverice
puma / puma
pumice / piedra pómez
pump / bomba
pumpkin (color) / calabaza (color)
pun / juego de palabras
punch / ponche
punctual / puntual
punctuality / pun
quack (to -) / graznar (el pato)
quackery / charlatanismo
quadrangle / cuadrángulo
quadrant / cuadrante
quadraphonic / cuadrafónico
quadrate / cuadrado
quadratic / cuadrático
quadratic mean / media cuadrática
quadrature / cuadratura
quadriceps / cuadríceps
quadrilateral / cuadrilátero
quadroon / cuarterón
quadruped / cuadrúpedo
quadruple / cuádruplo
quadruplet / cuatrillizo
quadruplicate (to -) / cuadruplicar
quagmire / ciénaga
quail / codorniz
quaint / pintoresco
quake / temblor
Quakerism / cuaquerismo
qualification / aptitud
qualification / capacidad
qualification / competencia
qualification / reserva
qualifications / títulos académicos
qualifier / calificador
qualify / capacitar
qualifying / calificativo
qualitative / cualitativo
quality / calidad
qualm / náusea
quandary / dilema
quantify (to -) / cuantificar
quantitative / cuantitativo
quantity / cantidad
quantum / cuanto
quantum / quántum
quarantine / cuarentena
quarrel / riña
quarrelsome / pendenciero
quarry / cantera
quart / cuarto de galón
quarter / cuarto
quarter / trimestre
quarterly / trimestral
quartermaster / administrador de un regimiento
quartet / cuarteto
quartile / cuartila
quartz / cuarzo
quasar / quásar
quaternary / cuaternario
quay / muelle
queasy / nauseabundo
queen / reina
queen scallop / volandeira
queenly / de reina
queer / raro
quell (to -) / sofocar
quench (to -) / apagar
query / consulta
query (to -) / consultar
quest / demanda
question / pregunta
questionable / cuestionable
questioning / interrogatorio
questionnaire / encuesta
queue / cola
queue / cola de espera
queue (to -) / poner en la cola
queuing / ponerse en la cola
quibble / sutileza
quibbler / sofista
quick / rápido
quicken (to -) / acelerar
quicklime / cal viva
quickly / rápidamente
quicksand / arena movediza
quicksilver / mercurio
quickstep / paso ligero
quid / libra (esterlina)
quiescent / quieto
quiet / tranquilo
quietly / calladamente
quietness / quietud
quietude / quietud
quill / pluma
quilt / colcha
quilted / acolchado
quilting / acolchado
quince / membrillo (árbol de)
quinine / quinina
quintal / quintal
quintessence / quintaesencia
quintet / quinteto
quintillion / quintillón
quintuple / quíntuplo
quintuplet / quíntuplo
quip / sarcasmo
quirk / rareza
quit (to -) / abandonar
quit (to -) / salir
quite / realmente
quite a few times / repetidamente
quits / desquitados
quits / en paz
quiver / carcaj
quiz / acertijo
quiz / examen
quorum / quórum
quota / cupo
quotation / cita
quote / citar
quote (to -) / cotizar
quotient / cociente
rabbi / rabí
rabbit / conejo
rabble / canalla
rabid / rabioso
rabies / rabia
race / raza
racecourse / hipódromo
racecourse / pista
racer / corredor
racetrack / pista
racial / racial
racialism / racismo
racialist / racista
racing / carrera
racism / racismo
racist / racista
rack / bastidor
rack / perchero
racket / raqueta
racketeer / chantajista
racquet / raqueta
racy / chispeante
radiactive isotope / isótopo radioactivo
radial / radial
radiance / fulgor
radiant / radiante
radiate (to -) / radiar
radiation / radiación
radiator / radiador
radical / radical
radicalism / radicalismo
radically / radicalmente
radio / radio
radioactive / radiactivo
radioactive isotope / isótopo radioactivo
radioactivity / radioactividad
radiograph / radiografía
radiography / radiografía
radioisotope / isótopo radioactivo
radiological / radiológico
radiotherapy / radioterapia
radious / radio
radish / rábano
radium / radio
radius / radio
raffle / rifa
raft / balsa
rafter / viga
rag / trapo
ragamuffin / pelagatos
rage / rabia
ragged / roto
raging / rabioso
raid / correría
raider / invasor
rail / barra
railing / barandilla
railroad / ferrocarril
railway / vía férrea
rain / lluvia
rain (to -) / llover
rainbow / arco iris
rainbow trout / trucha arco iris
rainbow wrasse / doncella
raincoat / impermeable
raindrop / gota de lluvia
rainfall / aguacero
rainwear / impermeable
rainy / lluvioso
raise / aumento
raise to the power of (to -) / elevar a ( exponente)
raisin / pasa
rake / rastrillo
rake / rastro
rale stertor / estertores
rally / reunión
ram / carnero
ramble (to -) / pasear
rambling / vagaroso
ramdomly / aleatoriamente
ramification / ramificación
ramp / rampa
rampage / alboroto
rampart / baluarte
ramrod / baqueta
ramshackle / ruinoso
ranch / rancho
rancher / ranchero
rancid / rancio
rancor / rencor
rancorous / rencoroso
random / aleatorio
random / escogido al azar
random numbers / números aleatorios
randomly / al azar
randomly selected / escogido al azar
range / alcance
range / ámbito
range / dominio
range / gama
range / intervalo
range / rango (de valores)
range values / rango de valores
rank / línea
rank / rango
ranking / clasificación jerárquica
ransack (to -) / saquear
ransom / rescate
rant / delirio
rap / golpe seco
rapacious / rapaz
rapacity / rapacidad
rape / violación
rape (to -) / violar
rapid / rápido
rapidity / rapidez
rapidly / rápidamente
rapier / estoque
rapine / rapiña
rapport / relación
rapporteur / narrador
rapt / absorto
rapture / rapto
rapturous / arrebatado
rare / raro
rarefy (to -) / rarificar
rarely / raramente
rarity / rareza
rascal / bribón
rascally / pícaro
rash / roncha
rash / salpullido
rash / sarpullido
rasher / lonja
rashness / irreflexión
raspberry (color) / frambuesa (color)
rasping / raspado
raster / trama
rat / rata
ratable / valorable
rate / cadencia
rate / ritmo
rate / tasa
rather / más bien
rather / sino
ratification / ratificación
ratify (to -) / ratificar
rating / escala de dificultad
rating / valoración
ratio / índice
ratio / proporción
ratio / razón
ration / ración
rational / racional
rationale / razón fundamental
rationalism / racionalismo
rationality / racionalidad
rationalization / racionalización
rationalize (to -) / racionalizar
rationing / racionamiento
rattle / charla
rattler / parlanchín
rattlesnake / crótalo
raucous / ronco
raunchy / grosero
ravage / ruina
rave (to -) / delirar
raven / cuervo
ravenous / voraz
ravine / barranco
raving / delirio
ravish (to -) / raptar
raw / crudo
raw material / materia prima
raw silk / seda salvaje
rawboned / esquelético
ray / raya
ray / rayo
rayon / rayón
rays / rayos
raze / arrasar
razor / cuchilla de afeitar
razor / navaja de afeitar
razor shell / navaja
razorbill / alca
razorfish / raor
reabsorption / reabsorción
reach (to -) / alcanzar
react (to -) / reaccionar
reaction / reacción
reactionary / reaccionario
reactivate (to -) / reactivar
reactivation / reactivación
reactor / reactor
read (to -) / leer
read out (to -) / extraer
readable / leíble
reader / lector
readily / de buena gana
readiness / prontitud
reading / lectura
reading / leyendo
readjust (to -) / reajustar
readmit (to -) / readmitir
ready / listo
ready / preparado
ready made suit / traje de confección
reaffirm (to -) / reafirmar
real / real
real estate / bienes inmuebles
real estate / inmuebles
realism / realismo
realist / realista
realistic / realista
reality / realidad
realizable / realizable
realization / realización
realize (to -) / comprender
realize (to -) / darse cuenta
reallocate (to -) / reasignar
reallocation / reasignación
really / verdaderamente
really (as in spoken english) / realmente
realm / reino
realty / bienes raíces
reanimate (to -) / reanimar
reap (to -) / segar
reaper / segador
reappear (to -) / reaparecer
reapply (to -) / volver a aplicar
reappraisal / revaluación
rear / trasero
rear fontanel / fontanela posterior
rear panel / panel posterior
rearm (to -) / rearmar
rearmost / último
rearward / retaguardia
reason / motivo
reason / razón
reasonable / razonable
reasonably / bastante
reasoning / razonamiento
reassess (to -) / valorar de nuevo
reassignment / reasignación
reassurance / certeza
reassure (to -) / tranquilizar
reassuring / tranquilizante
rebate / rebaja
rebel / rebelde
rebellion / rebelión
rebellious / rebelde
rebirth / renacimiento
rebound / rebote
rebuff / desaire
rebuild (to -) / reconstruir
rebuilding / reconstrucción
rebuke / reproche
rebut (to -) / refutar
rebuttal / refutación
recalcification / recalcification
recalcitrant / recalcitrante
recalibrate (to -) / recalibrar
recant (to -) / retractarse
recantation / retracto
recap (to -) / recauchutar (neumáticos)
recapitulate (to -) / recapitular
recapitulation / recapitulación
recast (to -) / reformar
recede (to -) / retroceder
receipt / recepción
receipt / recibo
receipts / ingresos
receivable / por cobrar
receive (to -) / recibir
received / recibido
receiver / receptor
receiving / recepción
recent / reciente
recently / recientemente
receptacle / receptáculo
reception / recepción
receptionist / recepcionista
receptive / receptivo
receptor / receptor
recess / hueco
recession / retroceso
recharge / recarga
recidivist / reincidente (criminal -)
recipe / receta
reciprocal / recíproco
reciprocate (to -) / corresponder
reciprocation / reciprocidad
recital / relación
recitation / relación
recitative / recitativo
recite (to -) / recitar
reckless / temerario
recklessness / atolondramiento
reckon / darse cuenta
reckoner / tabla
reckoning / cuenta
reclaim (to -) / reclamar
reclamation / reclamación
recline (to -) / reclinar
recluse / recluso
recognition / reconocimiento
recognize (to -) / reconocer
recoil / retroceso
recollect (to -) / recoger
recollection / recolección
recommence (to -) / recomenzar
recommend (to -) / aconsejar
recommend (to -) / recomendar
recommendation / recomendación
recommended / recomendado
recompense / recompensa
reconcilable / reconciliable
reconcile (to -) / reconciliar
reconciliation / conciliación
recondite / recóndito
recondition (to -) / reacondicionar
reconnaissance / reconocimiento
Reconquest (the -) / Reconquista (la -)
reconsider (to -) / reconsiderar
reconstitute (to -) / reconstituir
reconstitution / reconstitución
reconstruct (to -) / reconstruir
reconstruction / reconstrucción
reconvalescence / convalecencia
record / anotación
record / ficha
record / registro
record (to -) / anotar
record (to -) / grabar
record (to -) / registrar
recorder / registrador
records (plural) / archivos (plural)
recount / recuento
recoup (to -) / resarcirse
recourse / recurso
recover (to -) / recobrar
recover (to -) / recuperar
recoverable / recuperable
recovery / recuperación
recreate (to -) / recrear
re-create (to -) / recrear
recreation (to -) / recreación
recriminate (to -) / recriminar
recrimination / recriminación
recruit (to -) / reclutar
recruiting / contratación
rectal / rectal
rectangle / rectángulo
rectangular / rectangular
rectification / rectificación
rectify (to -) / rectificar
rectitude / rectitud
rector / rector
rectory / rectoría
rectum / recto
recumbent / reclinado
recuperate (to -) / recuperar
recuperation / recuperación
recur (to -) / repetirse
recurrence / repetición
recurrent / recurrente
recurrent / reincidente
recursion / repetición
recursive / repetitivo
recycle (to -) / reciclar
red / rojo (color)
red (wine) / tinto (vino -)
red band fish / cinta
red bream / breca
red bream / palometa roja
red corpuscle / glóbulo rojo
red fish / gallineta nórdica
red gurnard / arete
red scorpion / rascacio
red sea scorpion / cabracho
redbarsh / gallineta nórdica
redbream / gallineta nórdica
redden (to -) / enrojecer
reddish / rojizo
redeem (to -) / cancelar
redeem (to -) / redimir
redeemer / redentor
redeeming / redentor
redemption / cancelación
redemption / redención
redemptive / redentor
redheaded / pelirrojo
redistribute (to -) / redistribuir
redness / desagravio
redo (to -) / rehacer
redo (to -) / repetir
re-do (to -) / rehacer
redolent / fragante
redouble / redoblar
redoubt / reducto
redoubtable / temible
redound (to -) / redundar
redraft / resaca
redraw (to -) / redibujar
redress / reparación
redskin / piel roja
reduce (to -) / reducir
reduced / reducido
reduction / reducción
redundancy / redundancia
redundant / redundante
reed / caña
reef / arrecife
reefer / chaquetón de paño grueso
reel / bobina
refection / refacción
refer (to -) / referirse
referee / árbitro
reference / referencia
reference card / tarjeta de referencia
referendum / referéndum
refill / recambio
refine (to -) / refinar
refined / refinado
refinement / refinamiento
refinery / refinería
reflect (to -) / reflejar
reflection / reflexión
reflective / reflexivo
reflector / reflector
reflex / reflejo
reflexive / reflexivo
reforest (to -) / repoblar con árboles
reform / reforma
reformat / reformatear
reformation / reforma
reformatory / reformatorio
reformer / reformador
refract / refractar
refraction / refracción
refractive / refractivo
refractory / terco
refrain / estribillo
refresh (to -) / refrescar
refresher / refresco
refreshment / refresco
refrigerate / refrigerar
refrigerator / nevera
refrigerator / refrigerador
refuge / refugio
refugee / refugiado
refund / reembolso
refund / reintegro
refundable / reembolsable
refurbish (to -) / restaurar
refurbishment / restauración
refusal / negativa
refuse / desecho
refuse (to -) / rehusar
refute (to -) / refutar
regain (to -) / recobrar
regal / regio
regale (to -) / regalar
regard (to -) / mirar
regardful / atento
regarding / con respecto a
regardless / indiferente
regards (plural) / recuerdos (plural)
regency / regencia
regenerate (to -) / regenerar
regeneration / regeneración
regenerative / regenerador
regent / regente
regime / régimen
regimen / régimen
regiment / regimiento
regimentals / uniforme
region / región
regional / regional
register / registro
register (to -) / anotar
register (to -) / registrarse
registered / registrado
registration / registro
regress / retroceso
regression / regresión
regressive / regresivo
regret (to -) / lamentar
regret (to -) / sentir
regretful / pesaroso
regrettable / lamentable
regroup (to -) / reagrupar
regular / normal
regular / regular
regularity / regularidad
regularize (to -) / regularizar
regularly / regularmente
regulate (to -) / regular
regulated / reglamentado
regulation / regulación
regulator / regulador
regurgitate (to -) / regurgitar
rehabilitate (to -) / rehabilitar
rehabilitation / rehabilitación
rehearsal / ensayo
rehearse (to -) / ensayar
reign / reino
reimbursable / reembolsable
reimburse / reembolsar
reimbursement / reembolso
rein / rienda
reincarnate / reencarnar
reincarnation / reencarnación
reindeer / reno
reinforce (to -) / reforzar
reinforcement / refuerzo
reinstall (to -) / reinstalar
reinstate (to -) / reintegrar
reinstatement / reintegro
reinsure (to -) / reasegurar
reinvest (to) / reinvertir
reiterate (to -) / reiterar
reiteration / reiteración
reject / desecho
reject (to -) / rechazar
rejected / rechazado
rejection / rechazo
rejoice (to -) / alegrarse
rejoicing / regocijo
rejoin (to -) / reunirse
rejoinder / respuesta
rejuvenate (to -) / rejuvenecer
rekindle (to -) / reencender
relapse / recaída
relate (to -) / relacionar
related / relacionado
relation / relación
relationship / relación
relative / pariente
relative / relativo
relative to / respecto a
relatively / relativamente
relativity / relatividad
relax (to -) / relajar
relaxant / relajante
relaxation / relajación
relaxed / relajado
relay / repetidor
release / descargo
release (to -) / liberar
released / liberado
relegate (to -) / relegar
relent (to -) / ceder
relentless / implacable
relevance / pertinencia
relevant / pertinente
relevant / relevante
reliability / fiabilidad
reliable / fiable
reliable / seguro
reliance / confianza
reliant / confiado
relic / reliquia
relief / alivio
relief / asistencia
relieve (to -) / deducir
relieve (to -) / relevar
relieved / relevado
religion / religión
religious / religioso
relinquish (to -) / abandonar
relish / condimento
reload / recargar
reloading / recarga
relocate (to -) / reubicar
relocation / reagrupación
relocation / reubicacion
relocation / reubicación
reluctance / repugnancia
reluctant / renuente
rely (to -) / confiar
remain (to -) / permanecer
remain (to -) / quedar
remainder / resto
remaining / restante
remains (plural) / restos (plural)
remark / comentario
remark (to -) / notar
remarkable / digno de mención
remarkable / extraordinario
remarkable / notable
remarkably / notablemente
remarks / observaciones
remediable / remediable
remedy / remedio
remember (to -) / recordar
remembrance / recuerdo
remind (to -) / recordar
reminder / recordatorio
reminisce (to -) / evocar el pasado
reminiscence / reminiscencia
reminiscent / evocador
remiss / remiso
remit (to -) / remitir
remittance / remesa
remnant / remanente
remodel (to -) / remodelar
remonstrance / protesta
remorse / remordimiento
remorseful / arrepentido
remorseless / implacable
remote / remoto
removable / trasladable
removal / mudanza
remove (to -) / borrar
remove (to -) / eliminar
remove (to -) / quitar
remunerate (to -) / remunerar
remuneration / remuneración
remunerative / remunerativo
renaissance / renacimiento
renaming / cambio de nombre
rend (to -) / rasgar
render (to -) / dar
render (to -) / renderizar
rendezvous / cita
rendition / rendición
renegade / renegado
renew (to -) / renovar
renewal / renovación
renounce (to -) / renunciar
renouncement / renuncia
renovate (to -) / renovar
renovation / renovación
renown / renombre
renowned / renombrado
rent / alquiler
rent (to -) / alquilar
rental / arriendo
renter / arrendatario
renumber (to -) / renumerar
renunciation / renuncia
reopen (to -) / reabrir
reorder / nuevo pedido
reorganization / reorganización
reorganize (to -) / reorganizar
repaint (to -) / repintar
repair (to -) / reparar
repairable / reparable
reparation / indemnización
reparation / reparación
repatriate (to -) / repatriar
repay (to -) / reembolsar
repayable / reembolsable
repayment / reembolso
repeal / revocación
repeat (to -) / repetir
repeatedly / repetidamente
repeating / repetidor
repel (to -) / rechazar
repellent / repelente
repent (to -) / arrepentirse
repentance / arrepentimiento
repentant / arrepentido
repercussion / repercusión
repertoire / repertorio
repertory / repertorio
repetition / repetición
repetitious / redundante
repetitive / repetitivo
replace (to -) / sustituir
replacement / reemplazo
replacement / sustitución
replant (to -) / replantar
replenish (to -) / llenar
replete / repleto
repletion / repleción
replica / réplica
replicate / copia
replication / replicación
reply / contestación
reply / responder
reply / respuesta
reply (to -) / contestar
report / informe
report (to -) / informar
reporter / reportero
repose / reposo
repository / almacén
repository / depósito
repossess (to -) / recobrar
reprehend (to -) / reprender
reprehensible / reprensible
reprehension / reprensión
represent (to -) / representar
representation / representación
representative / representante
repress (to -) / reprimir
repression / represión
repressive / represivo
reprieve / indulto
reprimand / reprimenda
reprint / reimpresión
reprisal / represalia
reproach / reproche
reproachful / reprobador
reproduce (to -) / reproducir
reproduction / reproducción
reproof / reprobación
reprove (to -) / reprobar
reptile / reptil
reptilian / reptil
republic / república
republican / republicano
republication / reedición
repudiate (to -) / repudiar
repudiation / repudio
repugnance / repugnancia
repugnant / repugnante
repulse / repulsión
repulsion / repulsión
repulsive / repulsivo
reputable / honrado
reputation / reputación
repute / reputación
reputed / reputado
request / demanda
request / petición
request / solicitud
request (to -) / pedir
requested / solicitado
require (to -) / necesitar
require (to -) / requerir
requirement / requisito
requisite / requisito
requisition / petición
rerouting / redireccionamiento
resale / reventa
rescind (to -) / rescindir
rescission / rescisión
rescue (to -) / rescatar
rescuer / rescatador
research / investigación
researcher / investigador
resell (to -) / revender
resemblance / parecido
resemble (to -) / parecerse
resent (to -) / resentirse
resentful / resentido
resentment / resentimiento
reservation / reserva
reserve (to -) / reservar
reserved / reservado
reservist / reservista
reservoir / depósito
resetting / restablecimiento
resettle (to -) / reagrupar (una población)
reshape (to -) / reformar
reside (to -) / residir
residence / residencia
residency / residencia
resident / residente
residential / residencial
residual / residual
residual / residuo
residue / residuo
resign (to -) / dimitir
resignation / dimisión
resignation / resignación
resigned / resignado
resilience / elasticidad
resilient / elástico
resin / resina
resinous / resinoso
resist (to -) / resistir
resistance / resistencia
resistant / resistente
resistor / resistencia
resize (to -) / redimensionar
resolute / resuelto
resoluteness / resolución
resolution / resolución
resolve / resolución
resolved / resuelto
resonance / resonancia
resonant / resonante
resonate / resonar
resonator / resonador
resort / recurso
resound (to -) / resonar
resource / recurso
resourceful / listo
respect (to -) / respetar
respectability / respetabilidad
respectable / respetable
respectful / respetuoso
respective / respectivo
respectively / respectivamente
respiration / respiración
respiratory / respiratorio
respire (to -) / respirar
respite / tregua
resplendent / resplandeciente
respond (to -) / responder
response / contestación
response / respuesta
response time / tiempo de respuesta
responsibility / responsabilidad
responsible / consciente
responsible / responsable
responsive / sensible
rest / descanso
rest (to -) / descansar
restart (to -) / reanudar
restart (to -) / volver a arrancar
restart (to -) / volver a poner en marcha
restate (to -) / reiterar
restaurant / restaurante
restful / sosegado
restitution / restitución
restless / inquieto
restock (to -) / reabastecer
restoration / restauración
restorative / restaurativo
restrain / refrenar
restraint / restricción
restrict (to -) / restringir
restriction / restricción
restrictive / restrictivo
restructure (to -) / reestructurar
restructuring / reestructuración
result / resultado
resultant / resultante
resume (to -) / continuar
resume (to -) / reanudar
resumption / reanudación
resurgence / resurgimiento
resurgent / resurgente
resurrect (to -) / resucitar
resurrection / resurrección
resuscitate (to -) / resucitar
resuscitation / resurrección
retailer / minorista
retain (to -) / conservar
retain (to -) / retener
retake (to -) / retomar
retaliate (to -) / desquitarse
retaliation / venganza
retard / retardo
retarded / atrasado
retch (to -) / tener náuseas
retention / retención
reticent / reservado
retina / retina
retinue / séquito
retire (to -) / retirarse
retired / jubilado
retirement / jubilación
retiring / retraído
retort (to -) / replicar
retouch (to -) / retocar
retrace (to -) / desandar
retract (to -) / retractarse
retraction / retracto
retreat / retirada
retrench (to -) / cercenar
retrenchment / reducción
retribution / retribución
retrievable / recobrable
retrieval / recuperación
retrieve (to -) / recuperar
retriever / perro cobrador (de caza)
retroactive / retroactivo
retrograde / retrógrado
retrogress (to -) / retroceder
retrogression / retroceso
retrospect / recordar
retrospective / retrospectivo
retry / reintento
retry (to -) / reintentar
return / retorno
return / volver
return (to -) / devolver
returns / ingresos
reumatic / reumático
reunion / reunión
revaluation / revaluación
revalue (to -) / revaluar
revamp (to -) / renovar
reveal (to -) / revelar
reveille / toque de diana
revel / jarana
revelation / revelación
reveler / jaranero
revenge / venganza
revengeful / vengativo
revenue / ingreso
revenue / rédito
reverberate / reverberar
reverberation / reverberación
revere (to -) / venerar
reverence / reverencia
reverend / clérigo
reverend / reverendo
reverent / reverente
reverential / reverencial
reversal / inversión
reverse / inverso
reverse / marcha atrás
reversible / reversible
reversion / reversión
revert (to -) / revertir
revert (to -) / volver
review / repaso
review (to -) / repasar
reviewer / crítico
revile (to -) / insultar
revise (to -) / revisar
revised / revisado
reviser / revisor
revision / revisión
revisit / volver a visitar
revitalize (to -) / hacer revivir
revival / reanimación
revival / reavivamiento
revive (to -) / reavivar
revocation / revocación
revoke (to -) / revocar
revolt / revuelta
revolting / indignante
revolution / revolución
revolutionary / revolucionario
revolutionist / revolucionario
revolutionize (to -) / revolucionar
revolve (to -) / revolver
revolver / revólver
revolving / rotativo
revue / revista
revulsion / revulsión
revulsive / revulsivo
reward / recompensa
reweigh (to -) / repesar
rewind (to -) / rebobinar
Reykjavik / Reikiavik
rhapsody / rapsodia
rhetoric / retórica
rhetorical / retórico
rheumatic / reumático
rheumatism / reuma
Rhine / Rin
rhino / rinoceronte
rhinoceros / rinoceronte
Rhodes / Rodas
Rhône / Ródano
rhubarb / ruibarbo
rhyme / rima
rhythm / ritmo
rhythmic / rítmico
rhythmical / rítmico
rib / costilla
rib / nervadura
ribald / grosero
ribaldry / obscenidad
ribbing / costillaje
ribbon / cinta
rice / arroz
rich / rico
riches (plural) / riquezas (plural)
richness / riqueza
rickets / raquitismo
rickettsia / ricketsia
rickety / raquítico
ricochet / rebote
rid (to -) / librar
riddance / liberación
riddle / enigma
ride (to -) / montar
rider / jinete
ridge / espinazo
ridicule / ridículo
ridiculous / ridículo
riding / paseo ( a caballo)
rife / abundante
rifle / rifle
rift / hendedura
rig / equipo
rigg / cazón
rigg / musola
rigging / aparejo
right / correcto
right / derecha
right / derecho
righteous / virtuoso
rightful / justo
rightly / debidamente
rightness / rectitud
rigid / rígido
rigidity / rigidez
rigor / rigor
rigorous / riguroso
rile (to -) / irritar
rill / arroyuelo
rim / margen
rime / escarcha
rind / piel
ring / anillo
ringing / zumbido
ringleader / jefe de una banda
ringlet / arillo
ringmaster / maestro de ceremonias
rink / pista de patinar
rinse (to -) / enjuagar
riot / disturbio
rioter / alborotador
riotous / alborotado
rip / rasgadura
ripe / maduro
ripen (to -) / madurar
ripoff / robo
riposte (to -) / responder
ripple / onda
riptide / corriente revuelta
rise / levantamiento
rise (to -) / subir
riser / sublevación
rising / subida
risk / riesgo
risk factor / factor de riesgo
risky / arriesgado
rite / rito
ritual / ritual
rival / rival
rivalry / rivalidad
river / río
riverside / ribera
rivulet / riachuelo
roach / bermejula
roach / cucaracha
road / camino
road / carretera
roadbed / firme de carretera
roadside / orilla del camino
roadstead / fondeadero
roadway / calzada
roam (to -) / vagar
roar / rugido
roast / asado
roaster / asador
rob (to -) / robar
robber / ladrón
robbery / robo
robe / toga
robin / petirrojo
robot / robot
robotics / robótica
robust / robusto
rock / piedra
rock lobster / langosta mora
rocker / mecedora
rocket / cohete
rocking chair / mecedora
rocky / rocoso
rod / barra
rod-and-reel fishing / pesca con caña
rodent / roedor
rodeo / rodeo
rogue / pícaro
roguery / picardía
roguish / pícaro
role / papel (teatral)
roll / bollo
roll / rollo
roller / rodillo
rollick (to -) / juguetear
rollicking / jovial
rolling / rodante
Roman / romano
romance / romance
Romania / Rumania
romantic / romántico
Rome / Roma
romp / retozo
rompers / guardapolvo
roof / techo
roof / tejado
roofless / sin hogar
rook / grajo
rookery / colonia de grajos
rookie / neófito
room / cuarto
room / habitación
roommate / compañero de cuarto
roomy / espacioso
roost / percha
rooster / gallo
root / raíz
rooted / arraigado
rope / cuerda
rope / soga
rosary / rosario
rose (color) / rosa (color)
rosebush / rosal
rosin / colofonia
roster / lista
rostrum / rostro
rosy / rosado
rot / podredumbre
rot / putrefacción
rotary / rotatorio
rotate (to -) / rodar
rotate (to -) / rotar
rotation / giro
rotation / rotación
rotational / rotatorio
rotatory / rotatorio
rotor / rotor
rotten / podrido
Rotterdam / Rotterdam
rotund / rotundo
rotunda / rotonda
rotundity / rotundidad
rouge / colorete
rough / agitado
rough / áspero
rough lay-out / boceto
roughage / forraje
rough-back / platija americana
roughen (to -) / poner áspero
roughly / bruscamente
roulette / ruleta
rounce / onza
round / redondo
round (to -) / redondear
round clam / escupiña grabada
roundabout / acerca de
rounded / redondeado
roundelay / danza en corro
roundhouse / depósito de locomotoras
rounding / redondeo
roundly / redondamente
roundup / rodeo
rouse (to -) / despertar
rousing / conmovedor
rout / derrota
route / ruta
router / encaminador
router / enrutador
routing / asignación de ruta
rove (to -) / recorrer
rover / vagabundo
row / fila
row / línea
rowboat / bote de remos
rowdy / camorrista
rower / remero
rowlock / sardinel
royal / real
royalist / realista
royalties / derechos de autor
royalty / realeza
rub (to -) / frotar
rub (to -) / refregar
rubber / caucho
rubber / goma
rubberize (to -) / cauchutar
rubbish / basura
rubble / cascote
rubella / rubéola
ruby / rubí
rucksack / mochila
rudder / timón
ruddy / rojo
rude / grosero
rude / rudo
rudeness / rudeza
rudiment / rudimento
rudimentary / rudimentario
rue / amargura
rueful / lamentable
ruffian / rufián
ruffle / volante
rug / alfombra
rugby / rugby
rugged / escabroso
ruin / ruina
ruination / arruinamiento
ruinous / ruinoso
rule / norma
rule / regla
ruler / gobernante
ruler / regla
ruling / gobernante
rum / ron
Rumanian / rumano
ruminant / rumiante
ruminate (to -) / rumiar
ruminative / reflexivo
rumor / rumor
rump / anca
rumple / arruga
rumpus / alboroto
run (to -) / correr
run (to -), (a program) / ejecutar (un programa)
runaway / fugitivo
rundown / informe detallado
rune / runa
rung / escalón
runner / anilla
runner / corredor
running / funcionamiento
runway / pista de aterrizaje
rupture / rotura
rupture / ruptura
rural / rústico
ruse / artimaña
rush / prisa
rush hour / horas punta
rushed / con prisas
russet / bermejo
Russia / Rusia
Russian / ruso
rust / moho
rust / óxido
rustic / rústico
rustle / susurro
rustler / ladrón de ganado
rusty / mohoso
rut / rodada
ruthless / cruel
rye / centeno
Sabbath / sabat
saber / sable
sable / sable
sabotage / sabotaje
saboteur / saboteador
sack / saco
sackful / saco
sacking / arpillera
sacral / sacra
sacrament / sacramento
sacramental / sacramental
sacred / sagrado
sacrifice / sacrificio
sacrificial / sacrificatorio
sacrilege / sacrilegio
sacrilegious / sacrílego
sacrum / sacro
sad / triste
sadden (to -) / entristecer
saddle / silla de montar
sadism / sadismo
sadistic / sádico
sadness / tristeza
sadomasochist / sadomasoquista
safari (color) / safari (color)
safari jacket / sahariana (cazadora -)
safe / seguro
safeguard / salvaguardia
safely / con seguridad
safeness / seguridad
safety / seguridad
safflower / cártamo
sag / hundimiento
sage / salvia
Sagittarius / Sagitario
sail / vela
sailboat / barco de vela
sailing / navegación
sailor / marinero
saint / santo
sainthood / santidad
saintliness / santidad
saintly / santo
saithe / carbonero
sake / causa
salacious / salaz
salad / ensalada
salamander / salamandra
salaried / asalariado
salary / sueldo
sale / venta
salesclerk / dependiente
salesgirl / dependienta
salesgirl / vendedora
saleslady / vendedora
salesman / vendedor
salesperson / vendedor
saleswoman / vendedora
salient / saliente
saliva / saliva
salivary / salivar
salivary gland / glándula salival
salivate (to -) / ensalivar
sallow / sauce
salmon / salmon
salmon trout / trucha marisca
salon / salón
saloon / taberna
salt / sal
saltcellar / salero
salty / salado
salubrious / salubre
salutary / saludable
salutation / saludo
salute (to -) / saludar
Salvadoran / salvadoreño
Salvadorian / salvadoreño
salvage / salvamento
salvation / salvación
salve / ungüento
salver / bandeja
salvo / salva
same / mismo
sameness / igualdad
sample / muestra
sampling / muestreo
sampling rate / tasa de muestreo
San Marino / San Marino
sanatorium / sanatorio
sanctification / santificación
sanctify / santificar
sanctimonious / santurrón
sanction / sanción
sanctity / santidad
sanctuary / santuario
sand / arena
sandal / sandalia
sandbag / saco de arena
sandbank / banco de arena
sandblast / chorro de arena
sand-crab / platija americana
sand-eel / lanzon
sand-melt / pejerrey
sandstone / piedra arenisca
sandwich / bocadillo
sandwich man / hombre anuncio
sandy / arenoso
sane / sano
sanguine / sanguínea
sanguine / sanguíneo
sanitarium / sanatorio
sanitary / sanitario
sanitation / higienización
sanity / sanidad
sap / savia
sapling / arbolillo
sapper / zapador
Saragossa / Zaragoza
Sarajevo / Sarajevo
sarcasm / sarcasmo
sarcastic / sarcástico
sarcolemma / sarcolema
sarcophagus / sarcófago
sardine / sardina
Sardinia / Cerdeña
sargo / sargo
sartorial / sartorio
sash / faja
Satan / Satanás
Satanic / satánico
satchel / maletín
satellite / satélite
satiate (to -) / saciar
satin / raso
satin / satén
satire / sátira
satirical / satírico
satirize (to -) / satirizar
satisfaction / satisfacción
satisfactorily / satisfactoriamente
satisfactory / satisfactorio
satisfied / satisfecho
satisfy (to -) / satisfacer
saturate (to -) / saturar
Saturday / sábado
Saturn / Saturno
satyr / sátiro
sauce / salsa
saucepan / cacerola
saucer / platillo
sauerkraut / chucrut
saunter / pasear
sauri / paparda
sausage / salchicha
savage / salvaje
savageness / salvajismo
savagery / salvajismo
savanna / sabana
save (to -) / ahorrar
save (to -) / guardar
save (to -) / salvar
saving / ahorro
savings (plural) / ahorros (plural)
savior / salvador
savor / sabor
savory / sabroso
saw / serrucho
saw / sierra
sawhorse / caballete
sawmill / aserradero
sawyer / aserrador
Saxony / Sajonia
saxophone / saxofón
say (to -) / decir
saying / dicho
scab / costra
scabbard / vaina
scabby / costroso
scad (type of fish) / jurel
scaffold / andamio
scaffolding / andamiaje
scalability / escalabilidad
scalable / escalable
scald (to -) / escaldar
scale / balanza
scale / escala
scale / escama
scale (to -) / graduar
scalene / escaleno
scaling / escala
scaling / escalada
scaling / proporción
scallion / chalote
scallop / guisar al gratén
scallop / vieira
scallop / zamburiña
scalp / cuero cabelludo
scalpel / bisturí
scalpel / escalpelo
scaly / escamoso
scamp / pícaro
scamper (to -) / corretear
scampy / cigala
scan (to -) / escanear
scan (to -) / examinar
scan (to -) / explorar
scandal / escándalo
scandalize (to -) / escandalizar
scandalous / escandaloso
scanner / escáner
scar / cicatriz
scarab / escarabajo
scarce / escaso
scarcely / escasamente
scarceness / escasez
scarcity / escasez
scare (to -) / asustar
scarecrow / espantapájaros
scared / asustado
scarf / bufanda
scarf / echarpe
scarlatina / escarlatina
scarlet fever / escarlatina
scarp / escarpa
scarred / con cicatrices
scary / asustadizo
scathing / acerbo
scatter (to -) / esparcir
scatter-brained / atolondrado
scattered / disperso
scattering / dispersión
scattering / esparcido
scavenger / basurero
scenario / contexto
scenario / escenario
scene / escena
scenery / paisaje
scent / olor
scented / perfumado
scepter / cetro
sceptical / escéptico
scepticism / escepticismo
schedule / horario
schedule / programa
schedule (to -) / planificar
scheduled / programado
scheduling / planificación
schema / esquema
schematic / esquemático
scheme / esquema
schemer / intrigante
schism / cisma
schismatic / cismático
schizophrenia / esquizofrenia
scholar / erudito
scholarship / beca
scholastic / escolástico
school / escuela
schoolboy / colegial
schoolfellow / condiscípulo
schoolgirl / colegiala
schoolhouse / escuela
schooling / instrucción
schoolmaster / maestro de escuela
schoolmate / condiscípulo
schoolmistress / maestra de escuela
schooner / goleta
schuck / perifollo
sciatica / ciática
science / ciencia
scientific / científico
scientist / científico
scimitar / cimitarra
scintillate (to -) / chispear
scissors / tijeras
scoff / hazmerreír
scold (to -) / reñir
scolding / regañina
sconce / candelabro
scoop / escoplo
scoop / raspador
scoot / largarse
scooter / patinete
scope / alcance
scope / ámbito
scope / mira
scorch / quemadura
scorching / abrasador
score / puntuación
score / tanteo
scoring / raya
scorn / desdén
scornful / desdeñoso
scornfully / desdeñosamente
Scorpio / Escorpión
scorpion / escorpión
Scot / escocés
Scotch / escocés
Scotland / Escocia
Scots / escocés
Scotsman / escocés
Scottish / escocés
scoundrel / bribón
scour (to -) / restregar
scourge (to -) / azotar
scout / explorador
scowl / ceño
scramble (to -) / revolver
scrambled / revuelto
scrap / de desecho
scrap / recorte
scrap (to -) / desechar
scrapbook / álbum de recortes
scrape / raspadura
scraper / rascador
scratch / rasguño
scrawl (to -) / garabatear
scrawny / huesudo
scream / grito
scream (to -) / chillar
scream (to -) / gritar
screech / chillido
screen / filtro
screen saver / salvapantallas
screening / apantallamiento
screw / tornillo
screw press / prensa de tornillo
screwdriver / destornillador
scribble / garabato
scribbler / escritorzuelo
scribe / escriba
script / escritura
script / guión
scripted / escrito
scriptural / escrito
scripture / escritura
scriptwriter / escritor de guión
scroll / pergamino
scroller / enrollamiento
scrotum / escroto
scrub / fregado
scruff / pescuezo
scruple / escrúpulo
scrupulous / escrupuloso
scrutinize (to -) / escrutar
scrutiny / escrutinio
scuff (to -) / arrastrar
scuffle / lucha
scullery / fregadero
sculptor / escultor
sculptural / escultural
sculpture / escultura
scum / escoria
scurry / carrera
scurvy / escorbuto
scuttle / escotillón
scythe / guadaña
sea / mar
sea cucumber / cohombros de mar
sea slug / cohombros de mar
sea trout / trucha marisca
seabed / lecho marino
seabird / albatros
seaboard / litoral
sea-bream / boga
sea-bream / cachucho
seacrawfish / langosta mora
sea-devil abbot / rape
seafarer / marinero
seafaring / marinero
seafood / mariscos
seagoing / marinero
seagull / gaviota
seal / foca
seal (to -) / sellar
sea-lamprey / lamprea de mar
sea-level / nivel del mar
seam / costura
seaman / marinero
seamless / inconsútil
seamless / sin costuras
seamy / con costuras
sea-perch / cherne de ley
seaplane / hidroavión
seaport / puerto de mar
sear (to -) / chamuscar
search / búsqueda
search (to -) / buscar
search (to -) / localizar
search engine / buscador (en Internet)
searching / minucioso
searchlight / reflector
sea-robbin (USA) / rubio
seashore / costa
seasick / mareado
seasickness / mareo
season / estación
season ticket / abono
seasonable / conveniente
seasonal / estacional
seasoned olives / aceitunas aliñadas
seasoning / sazón
sea-spider / centolla
seat / asiento
seated / sentado
seating / asiento
sea-urchin / erizo de mar
seaweed / alga marina
sea-wolf / lubina
seaworthy / marinero
secede (to -) / separarse
secession / secesión
seclude (to -) / recluir
seclusion / aislamiento
second (1/60 of a minute) / segundo (1/60 de minuto)
second (2nd) / segundo (2do)
second channel / canal secundario
secondary / secundario
secondary channel / canal secundario
secondhand / de segunda mano
secrecy / secreto
secret / secreto
secretarial / de secretaria
secretariat / secretaría
secretary / secretaria
secretary / secretaría
secretary / secretario
secrete (to -) / silenciar
secretion / secreción
secretive / callado
sect / secta
sectarian / sectario
section / sección
sectional / de la sección
sector / sector
secular / secular
secure (to -) / afianzar
secure server / servidor seguro
secured / asegurado
securities / efectos
security / garantía
security / seguridad
security flaws / fisuras en la seguridad
sedan / sedán
sedate (to -) / sedar
sedate (to -) / serenar
sedation / sedación
sedative / calmante
sedative / sedante
sedative / sedativo
sedentary / sedentario
sediment / sedimento
sedimentation / sedimentación
sedition / sedición
seditious / sedicioso
seduce (to -) / seducir
seduction / seducción
seductive / seductor
see / ver
see you later / hasta luego
seed / grano
seed (corn) / semilla
seed (corn) / simiente
seedling / arbolillo
seedy / granado
seeing / vista
seek (to -) / buscar
seeker / buscador
seem (to -) / parecer
seemingly / aparentemente
seemly / decente
seep (to -) / rezumarse
seer / vidente
seesaw / subibaja (columpio)
seethe / borbotar
see-through / transparente
segment / segmento
segmental / segmentario
segmentation / segmentación
segregate (to -) / separar
segregation / segregación
Seine / Sena
seismic / sísmico
seize (to -) / coger
seizure / captura
seldom / raramente
select (to -) / seleccionar
selection / selección
selection criteria / criterios de selección
selective / selectivo
selector / seleccionador
self / mismo
self-checking / autocomprobación
self-conscious / tímido
self-conscious / vergonzoso
self-determination / autodeterminación
self-government / autonomía
selfish / egoísta
selfishness / egoísmo
selfless / generoso
self-service / autoservicio
sell (to -) / vender
seller / vendedor
selling / venta
semantic / semántica
semanticist / semántico
semantics / semántica
semaphore / semáforo
semblance / semejanza
semen / semen
semester / semestre
semicircle / semicírculo
semiconductor / semiconductor
semifinal / semifinal
semilunar / semilunar
seminal / seminal
seminal vesicle / vesícula seminal
seminar / cursillo
seminar / seminario
seminary / seminario
semi-quaver (in music) / semicorchea
senate / senado
senator / senador
senatorial / senatorial
send (to -) / enviar
send (to -) / mandar
send mail (to -) / enviar correo
sender / emisor
sender / remitente
senile / senil
senile dementia / demencia senil
senility / senectud
senility / senilidad
senior / mayor
senior officer / alto funcionario
seniority / antigüedad
sensation / sensación
sensational / sensacional
sense / sentido
senseless / insensato
sensibility / sensibilidad
sensible / razonable
sensible / sensato
sensibly / razonablemente
sensitive / sensible
sensitivity / sensibilidad
sensitivity / susceptibilidad
sensitization / activación
sensitize (to -) / sensibilizar
sensor / sensor
sensory / sensorial
sensory / sensorio
sensual / sensual
sensuality / sensualidad
sensuous / sensual
sentence / frase
sentiment / sentimiento
sentimental / sentimental
sentimentality / sentimentalismo
sentinel / centinela
sentry / centinela
sepal / sépalo
separable / separable
separate / separado
separate (to -) / separar
separated / separado
separately / separadamente
separation / separación
separatist / separatista
separator / separador
September / septiembre
septic / séptico
septicaemia (UK) / septicemia
septicemia (US) / septicemia
septum / tabique
sepulcher / sepulcro
sepulchral / sepulcral
sequel / continuación
sequel / secuela
sequelae / secuela
sequence / sucesión
sequential / secuencial
sequester (to -) / embargar
sequin / cequí
sequin / lentejuela
Serbia / Serbia
serenade / serenata
serene / sereno
serenity / serenidad
serf / siervo
sergeant / sargento
serial / en serie
serial number / número de serie
series / serie
serious / grave
serious / serio
seriously / seriamente
sermon / sermón
sermonize (to -) / predicar
serpent / serpiente
serpentine / serpentina
serrated / dentado
serratus / serrato
serum / suero
servant / sirviente
serve (to -) / servir
server / servidor
service / mantenimiento
service / servicio
serviceable / servible
serviceman / mecánico
servicing / servicio
servile / servil
servility / servilismo
serving / ración
servitor / criado
servitude / servidumbre
session / sesión
set / conjunto
set / juego
set (to -) / establecer
set back (to -) / retrasar
setback / retroceso
settee / canapé
setter / setter (perro)
setting / escena
setting / parámetro
settings / configuración
settle (to -) / establecer
settled / fijo
settlement / pago
settler / colono
setup / arreglo
seven / siete
seventeen / diecisiete
seventeenth / decimoséptimo
seventh / séptimo
seventieth / septuagésimo
seventy / setenta
sever (to -) / separar
several / varios
severally / separadamente
severance / separación
severe / severo
severely / severamente
severity / severidad
Seville / Sevilla
sew (to -) / coser
sewage / alcantarillado
sewer / cloaca
sewerage / desagüe de aguas fecales
sewing / costura
sex / sexo
sexism / sexismo
sexist / sexista
sextant / sextante
sextet / sexteto
sexton / sacristán
sextuple / séxtuplo
sexual / sexual
sexuality / sexualidad
sexually / sexualmente
sexy / sexual
shabby / gastado
shack / choza
shackle / grillete
shade / sombra
shaded / sombreado
shadefish / corbina
shadefish / corvina
shades (plural) / matices (plural)
shading / sombreado
shadow / sombra
shadowy / oscuro
shady / umbrío
shaft / barra
shaft / eje
shaft / lanza (del carro)
shake (to -) / sacudir
shakedown / cama improvisada
shaky / inseguro
shale / esquisto
shall (to -) / deber
shallot / chalote
shallow / poco profundo
shallowness / poca profundidad
sham (to -) / fingir
shamble / vacilante
shambles / matadero
shambles (in -) / destartalado
shame / vergüenza
shamefaced / avergonzado
shameful / vergonzoso
shameless / desvergonzado
shampoo / champú
shamrock / trébol
shank / zanca
shantung / shantung
shanty / casucha
shape / forma
shapeless / informe
shapely / bien formado
shard / fragmento
share / compartir
shared / compartido
shareholder / accionista
shark / tiburón
sharp / afilado
sharp / agudo
sharp / nitido
sharp / sostenido
sharpen (to -) / afilar
sharpener / afilador
sharpness / nitidez
shatter (to -) / estrellar
shattered / estrellado
shave (to -) / afeitar
shaver / maquinilla de afeitar
shaving / afeitado
shawl / chal
she / ella
sheaf / haz
shear (to -) / esquilar
shearer / esquilador
shears / tijeras de esquilar
sheat / funda
sheath / vaina
sheathe (to -) / envainar
sheathing / forro exterior
shed / cobertizo
shed (to -) / vertir
shedding / derramamiento
sheen (to -) / lustrar
sheep / oveja
sheepdog / perro ovejero
sheepish / tímido
sheepman / criador de ganado lanar
sheepskin / badana
sheer / puro
sheet / lámina
sheeting / laminado
sheik / jeque
shelf / estante
shell / cáscara
shell / concha
shellac / goma laca
shellfish / marisco
shelter / resguardo
shelve (to -) / archivar
shelving / estantería
shepherd / pastor
shepherdess / pastora
sherbet / sorbete
sheriff / alguacil
Sherry (wine) / Jerez (vino de -)
shibboleth / santo y seña
shield / blindaje
shield / escudo
shielded / blindado
shielding layer / capa de blindado
shift / turno
shift (to -) / cambiar (de marcha)
shift (to -) / desplazar
shift key / tecla de mayúsculas
shiftiness / astucia
shiftless / perezoso
shifty / inquieto
shilling / chelín
shin / espinilla
shinbone / tibia
shine / brillo
shine (to -) / brillar
shingle / tablilla
shingles / herpes zoster
shining / brillante
Shinto / sintoísmo
Shintoism / sintoísmo
shiny / brillante
ship / barco
ship (to -) / enviar
ship to (to -) / enviar a
shipboard (on -) / a bordo
shipbuilder / armador
shipbuilding / construcción naval
shipmate / compañero de a bordo
shipment / envío
shipper / expedidor
shipping / embarque
shipshape / en orden
shipwreck / naufragio
shipyard / astillero
shire / condado
shirk (to -) / esquivar
shirt / camisa
shirting / tela para camisas
shit / mierda
shiver / escalofrío
shiver / escalofríos (plural)
shiver (to -) / tiritar
shoal / bajío
shock / impacto
shock / shock
shock / susto
shocker / sinvergüenza
shocking / chocante
shoe / zapato
shoehorn / calzador
shoelace / cordón de los zapatos
shoemaker / zapatero
shoot (to -) / disparar
shooting / tiroteo
shop (to -) / ir de compras
shopkeeper / tendero
shopping / compra
shore / orilla
short / corto
shortage / escasez
shortcoming / limitación
shorten (to -) / acortar
shortfall / déficit
shorthand / abreviatura
shorthand / taquigrafía
shorthanded / taquigráfico
shortly / brevemente
shortsighted / corto de vista
short-term / a corto plazo
shot / tiro
shotgun / escopeta
shoulder / hombro
shoulder blade / omoplato
shoulder pad / hombrera
shoulder strap / bandolera
shout (to -) / gritar
shouting / griterío
shove (to -) / empujar
shovel / pala
shovelful / palada
show (to -) / mostrar
show (to -) / revelar
shower / ducha
showery / lluvioso
showing / exhibición
showman / artista
showman / empresario del espectáculo
showy / vistoso
shrapnel / shrapnel (proyectil)
shred (to -) / hacer tiras
shredder (paper -) / destructor de documentos
shrew / arpía
shrewd / sutil
shrewdness / agudeza
shrewish / regañón
shriek / chillido
shrift / confesión
shrike / alcaudón
shrill / chillón
shrilly / chillonamente
shrimp / gamba
shrine / urna
shrink (to -) / encoger
shrink (to -) / mermar
shrinkage / encogimiento
shrivel (to -) / arrugar
shrivelling / marchitamiento
shroud / mortaja
shrub / arbusto
shrubbery / arbustos (plural)
shrug / encogerse de hombros
shrunken / encogido
shudder / temblor
shuffle (to -) / barajar
shun (to -) / rehuir
shunt / derivación
shunter / guardaagujas
shut (to -) / cerrar
shut down (to -) / apagar
shut down (to -) / cerrar
shutdown / apagado
shutdown / cierre
shutter / contraventana
shuttlecock / volante
shy / tímido
shyness / timidez
shyster / leguleyo
sibilance / sibilancia
Sicilian / siciliano
Sicily / Sicilia
sick / enfermo
sicken (to -) / enfermar
sickening / nauseabundo
sickle / hoz
sickly / enfermizo
sickness / enfermedad
sickroom / cuarto de enfermo
side / lado
side cover / cubierta lateral
side planking / panel lateral
side slit / raja del costado
sideboard / aparador
sideburn / patilla
side-effect / efecto colateral
sidekick (US) / compañero
sidelong / lateral
sideseam / costura lateral
sideshow / exhibición
sidetrack / vía muerta
sidewalk / acera
sideways / indirecto
siding / adhesión a un partido
sidle (to -) / andar de lado
siege / sitio
sieve / cedazo
sift (to -) / cernir
sifter (to -) / cernedor
sigh / suspiro
sight / vista
sighted / vidente
sightless / ciego
sightseeing / turismo
sightseer / turista
sign / letrero
sign / señal
sign / signo
sign (to -) / firmar
signal / señal
signal / signo
signaling / señalización
signalman / guardavía
signatory / signatario
signature / firma
signboard / letrero
significance / importancia
significant / significante
significant / significativo
significantly / significativamente
signification / significación
signify / significar
signing / firma
signpost / poste indicador
signposting / señalización
silage / forraje conservado en silo
sild / arenque joven
silence / silencio
silencer / silenciador
silent / silencioso
silently / silenciosamente
silhouette / silueta
silicon / silicio
silk / seda
silken / de seda
silkworm / gusano de seda
silky / sedoso
sill / umbral
silliness / tontería
silly / tonto
silo / silo
silt / cieno
silt / limo
silure-sheat-fish / siluro
silver / plata
silver eel / pez sable
silverside / pejerey
silvery / plateado
similar / semejante
similar / similar
similarity / similitud
similarly / semejantemente
simile / símil
simmer / cocer a fuego lento
simple / sencillo
simple-minded / tonto
simpleton / simplón
simpleton / tonto
simplicity / simplicidad
simplification / simplificación
simplify (to -) / simplificar
simply / simplemente
simulate (to -) / simular
simulated / simulado
simulation / simulación
simulator / simulador
simultaneity / simultaneidad
simultaneous / simultáneo
simultaneously / simultáneamente
sin / pecado
since / desde
sincere / sincero
sincerely / sinceramente
sincerity / sinceridad
sine / seno
sinew / nervio
sinewy / nervudo
sinful / pecador
sing (to -) / cantar
singe / chamuscar
singer / cantante
singer / cantor
single / simple
single / solo
single / soltero
single / único
single (room) / individual (habitación -)
single (room) / sencilla (habitación)
singles / individuales (partidos -)
singly / individualmente
singular / singular
singularity / singularidad
sinister / siniestro
sink / fregadero
sinless / puro
sinner / pecador
sinuous / sinuoso
sinus / seno
sinusitis / sinusitis
sip / sorbo
siphon / sifón
siren / sirena
sirloin / solomillo
sirocco / siroco
sister / hermana
sisterhood / hermandad
sister-in-law / cuñada
sit (to -) / sentarse
site / emplazamiento
site / sitio
sitting / sentada
Sitting Bull / Toro Sentado
situate (to -) / situar
situation / situación
six / seis
sixpence / seis peniques
sixteen / dieciséis
sixteenth / decimosexto
sixth / sexto
sixtieth / sexagésimo
sixty / sesenta
sizable / grande, considerable
size (to -) / ajustar tamaño
sizeable / grande, considerable
sizing / viscoso
sizzle / sonido chirriante
skate / patín
skate / rape
skate / raya
skate / roriega
skate (to -) / patinar
skateboard / patín
skater / patinador
skating / patinaje
skein / madeja
skeleton / esqueleto
skeptic / escéptico
skeptical / escéptico
skepticism / escepticismo
sketch / boceto
sketchbook / bloc de dibujo
sketching / esbozo
sketchy / abocetado
skew / inclinación
skewer / brocheta
ski / esquí
skid / rodillo
skier / esquiador
skiing / esquí
skill / destreza (& conocimiento practico)
skill / habilidad (& conocimiento práctico)
skilled / cualificado
skilled / experimentado
skillful / hábil
skim (to -) / desnatar
skimp (to -) / escatimar
skin / piel
skin test / cutirreacción
skin test / prueba cutánea
skinny / flaco
skip (to -) / omitir
skip (to -) / saltarse
skipper / capitán
skirmish / escaramuza
skirmisher / escaramuzador
skirt / falda
skirting-board / rodapié
skull / cráneo
skunk / mofeta
sky / cielo
skylight / claraboya
skyrocket / cohete (de fuegos artificiales)
skyscraper / rascacielos
sky-scraper / rascacielos
slab / laja
slab / tabla
slack / flojera
slack / flojo
slacken (to -) / moderar
slacker / perezoso
slacks / pantalones
slam / golpe
slander / calumnia
slanderous / calumnioso
slang / jerga
slant / inclinación
slanted / apaisada
slanted / sesgado
slanting / sesgo
slap / palmada
slash / barra
slash / barra de división
slash / cuchillada
slate / pizarra
slaughter / matanza
slaughterer / asesino
Slav / eslavo
slave / esclavo
slaver / mercader de esclavos
slavery / esclavitud
Slavic / eslavo
slavish / servil
slay (to -) / matar
sleazy / ligero
sled / trineo
sledge / trineo
sleek / liso
sleep (to -) / dormir
sleepiness / sueño
sleeping / durmiente
sleeplessness / insomnio
sleepwalker / sonámbulo
sleepy / soñoliento
sleet / aguanieve
sleeve / manga
sleeveless / sin mangas
sleigh / trineo
slender / esbelto
sleuth / sabueso
slice / loncha
slice / rodaja
slice (to -) / rebanar
slick (to -) / alisar
sliding / corredizo
sliding door / puerta corredera
slight / desaire
slighting / desprecio
slightly / ligeramente
slim / delgado
slime / limo
slimy / baboso
sling / honda
slingshot / tirador de gomas
slink (to -) / entrar furtivamente
slip (to -) / resbalar
slipknot / nudo corredizo
slipper / zapatilla
slippery / resbaladizo
slit / abertura
slit / raja
slither (to -) / deslizarse
sliver / lonchita
sliver / rodajita
slobber / baba
slogan / eslogan
sloop / balandro
slope / cuesta
sloppy / enlodado
slosh / lodo
slot / hendidura
slothful / perezoso
slouch (to -) / andar desgarbado
Slovak / eslovaco
Slovakia / Eslovaquia
Slovene / esloveno
Slovenia / Eslovenia
slovenly / desaliñado
slow / lento
slow fire / fuego lento
slowly / despacio
slowly / lentamente
slowness / lentitud
sludge / lodo
sludgy / cenagoso
slug / babosa
sluggish / flojo
sluice / acequia
slum / barrio bajo
slumber / letargo
slump / depresión
slush / nieve fangosa
slushy / enfangado
slut / mujerzuela
sluttish / puerco
sly / furtivo
smack / bofetada
small / pequeño
small capitals / versales
small elver / angula
small intestine / intestino delgado
smallness / pequeñez
smallpox / viruela
smare / caramel
smart / inteligente
smash / rotura
smashing / aplastante
smear / mancha
smear (to -) / untar
smell (to -) / oler
smelly / apestoso
smelt / eperlán
smelt / eperlano
smelt (to -) / fundir
smile / sonrisa
smiling / sonriente
smirk / sonrisa afectada
smite (to -) / golpear con violencia
smith / herrero
smithy / herrería
smock / bata corta
smoke / humo
smoke (to -) / fumar
smokeless / sin humo
smoker / fumador
smoky / humeante
smooth / liso
smooth / suave
smooth (to -) / alisar
smooth (to -) / suavizar
smooth venus / almejón brillante
smoothing / allanamiento
smoothly / fácilmente
smother / humareda
smudge / mancha
smuggle (to -) / pasar de contrabando
smuggler / contrabandista
smuggling / contrabando
smut / obscenidad
smutty / tiznado
snack / bocado
snag / tocón
snail / caracol
snail mail / correo normal (no electrónico)
snake / serpiente
snap / chasquido
snappy / rápido
snapshot / instantánea (fotografía -)
snare / trampa
snarl / gruñido
snatch / arrebatimiento
sneak / chivato
sneaker / zapatos de lona
sneakers / playeras
sneakers / zapatos deportivos
sneaky / furtivo
sneer / desprecio
sneering / burlón
sneeze (to -) / estornudar
snicker / risita
sniff (to -) / olfatear
sniffle / sorbo
snip / tijeretazo
snipe (to -) / tirar
sniper / francotirador
snob / esnob
snobbery / esnobismo
snooze / cabezada
snore / ronquido
snore (to -) / roncar
snort / resoplido
snot / moco
snotty / mocoso
snout / hocico
snow / nieve
snow (to -) / nevar
snowball / bola de nieve
snowfall / nevada
snowflake / copo de nieve
snowshoe / raqueta (para nieve)
snub / repulsa
snuck (to -) / escabullirse
snuff / rape
snug / cómodo
snuggle (to -) / acurrucarse
so / así
soak / remojar
soap / jabón
soapy / jabonoso
soar (to -) / elevarse
sob (to -) / sollozar
sober / sobrio
soberness / sobriedad
sobriety / sobriedad
so-called / llamado
soccer / fútbol
sociability / sociabilidad
sociable / sociable
social / tertulia
socialism / socialismo
socialist / socialista
socially / socialmente
society / sociedad
sociological / sociológico
sociologist / sociólogo
sociology / sociología
sock / calcetín
socket / enchufe
sod / césped
soda / soda
soda / sosa
sodden / mojado
sodium / sodio
sodomite / sodomita
sodomy / sodomía
sofa / sofá
Sofia / Sofia
soft / blando
soften (to -) / ablandar
softly / suavemente
software / programa
soggy / empapado
soil / tierra
soil (to -) / ensuciar
sojourn / estancia
solace / solaz
solar / solar
solarium / solarium
solder (to -) / soldar
soldering / soldadura
soldering iron / soldador
soldier / soldado
soldierly / soldadesco
sole / planta (del pie)
solely / solamente
solemn / solemne
solemnity / solemnidad
solemnize (to -) / solemnizar
solenoid / solenoide
solfeggio / solfeo
solicit (to -) / solicitar
solicitation / solicitud
solicitor / abogado
solicitous / solícito
solicitude / solicitud
solid / sólido
solid state / estado sólido
solidarity / solidaridad
solidification / solidificación
solidify (to -) / solidificar
solidity / solidez
soliloquy / soliloquio
solitaire / solitario
solitary / solitario
solitude / soledad
solo / solo
soloist / solista
solstice / solsticio
solubility / solubilidad
soluble / soluble
solvable / resoluble
solvable / soluble
solve (to -) / resolver
solvency / solvencia
somatic / somático
somber / obscuro
some / algunos
somebody / alguien
someday / algún día
somehow / de algún modo
someone / alguien
somersault / salto mortal
something / algo
sometime / algún día
sometimes / a veces
somewhat / un poco
somewhere / en alguna parte
somnambulism / sonambulismo
somnolence / somnolencia
somnolent / soñoliento
son / hijo
sonar / sonar
sonata / sonata
song / canción
son-in-law / yerno
sonnet / soneto
sonny / hijito
sonority / sonoridad
sonorous / sonoro
soon / pronto
sooner / más pronto
soot / hollín
soothe (to -) / aliviar
soothing / consolador
soothingly / tiernamente
sop / sopa
sophistical / sofístico
sophisticated / avanzado
sophisticated / sofisticado
sophistication / sofisticación
soporific / soporífero
soporific / soporífico
soppy / mojado
soprano / soprano
sorcerer / hechicero
sorceress / hechicera
sorcery / hechicería
sordid / sórdido
sore / dolorido
sore / herida
sore / llaga
sorely / penosamente
sorghum / sorgo
sorority / hermandad de mujeres
sorrel / alazán
sorrow / dolor
sorrowful / afligido
sorry / afligido
sort / clase
sort (to -) / clasificar
sort (to -) / ordenar
sorter / clasificador
sorting / orden
sorting / ordenación
soul / alma
soulless / desalmado
sound / legítimo
sound / sonido
sound (to -) / sonar
sounding / sonoro
soundless / silencioso
soup / sopa
sour / agrio
sourness / acidez
souse / escabeche
south / sur
southeast / sudeste
southeastern / del sudeste
southerly / del sur
southern / del sur
southerner / sureño
southwest / sudoeste
southwestern / del sudoeste
souvenir / recuerdo
sovereign / soberano
sovereignty / soberanía
soviet / sóviet
Soviet / soviético
Soviet Union (the -) / Unión Soviética (la -)
sowing / sementera
sowing / siembra
soya / soja
soybean / soja
soybean oil / aceite de soja
spa / manantial de agua mineral
spacecraft / nave aerospacial
spaceship / nave espacial
spacing / espacio interlínea
spacious / espacioso
spade / azada
spades / espadas (en la baraja española)
spades / picas (en la baraja francesa)
spaghetti / espaguetis (masculino plural)
Spain / España
span / palmo
spangle / lentejuela
Spaniard / español
spaniel / perro de aguas
Spanish / español
Spanish bream / aligote
Spanish bream / breca
Spanish mackerel / estornino
spanking / manotazo
spanner / llave inglesa
spar (to -) / entrenarse (en el boxeo)
spare / repuesto
sparing / económico
spark / chispa
sparkle / chispa
sparkling / chispeante
sparkling water / agua mineral con gas
sparling / eperlán
sparrow / gorrión
sparse (to -) / esparcir
spasm / espasmo
spat (to -) / reñir
spate / chaparrón
spatial / espacial
spatter / salpicadura
spatula / espátula
spatulate / espatulado
spawn (to -) / desovar
spay / castrar
spead out (to -) / difundir
speak (to -) / hablar
speaker / orador
speaking / parlante
spear / lanza
spearhead / vanguardia
spearmint / menta verde
special / especial
specialist / especialista
specialization / especialización
specialize (to -) / especializarse
specialty / especialidad
species / especie
specific / específico
specific value / valor específico
specifically / específicamente
specification / especificación
specifications / características (técnicas)
specify / especificar
specimen (to -) / espécimen
specious / especioso
speckle / peca
speckled / pecoso
specs / gafas
spectacle / espectáculo
spectacular / espectacular
spectator / espectador
specter / espectro
spectral / espectral
spectrum / espectro
speculate (to -) / especular
speculation / especulación
speculative / especulativo
speculator / especulador
speculum / espéculo
speech / habla
speechless / mudo
speed / rapidez
speed / velocidad
speed control / control de velocidad
speedboat / lancha motora
speedometer / indicador de velocidad
speedway / autopista
speedy / rápido
speleology / espeleología
spell (to -) / deletrear
spellbinder / orador persuasivo y arrebatador
speller / corrector ortográfico
spelling / ortografía
spend (to -) / gastar
spending / gasto
spendthrift / derrochador
spent / gastado
sperm / esperma
spermatozoid / espermatozoide
spermicide / espermicida
sphenoid / esfenoides
sphere / esfera
spherical / esférico
spheroid / esferoide
sphincter / esfínter
sphinx / esfinge
spice / especia
spice (to -) / especiar
spicy / picante
spider / araña
spider crab / centolla
spider network / red en araña
spike / espiga
spike / púa
spike / punta
spiky / puntiagudo
spill (to -) / derramar
spillway / vertedero
spin / giro
spin (to -) / girar
spinach / espinaca
spinach / espinacas
spinal column / columna vertebral
spinal cord / médula espinal
spindle / eje
spindle / huso
spindle / vástago
spine / espina
spine / espina dorsal
spine / médula espinal
spineless / invertebrado
spinet / espineta
spinner / hilador
spinning / hilado
spinous crab / centolla
spinous murex / cañadilla
spinster / solterona
spiny / espinoso
spiny crab / centolla
spiny dogfish / galludo
spiny lobster / langosta (mora)
spiral / espiral
spire / espiral
spirit / espíritu
spiritless / exánime
spirits / alcohol
spiritual / espiritual
spiritualism / espiritualismo
spiritualist / espiritualista
spirituality / espiritualidad
spirochete / espiroqueta
spirometer / espirómetro
spirometry / espirometría
spit / asador
spit (to -) / escupir
spite / rencor
spiteful / rencoroso
spittle / saliva
splash (to -) / salpicar
splatter / salpicadura
splay / extendido
spleen / bazo
splendid / espléndido
splendor / esplendor
splenius / esplenio
splice / empalme
splint / tablilla
splinter / astilla
split / grieta
split / raja
split / separarse
split (to -) / dividir
split (to -) / partir
split screen / pantalla dividida
split window / ventana partida
splitting / fraccionamiento
splurge / faroleo (FAM)
splutter / balbuceo
spoil / despojo
spoke / radio (de rueda)
spokesman / portavoz
spokesperson / portavoz
spoliation / expolio
sponge / esponja
spongy / esponjoso
sponsor / patrocinador
sponsor (to -) / patrocinar
sponsoring / patrocinio
spontaneity / espontaneidad
spontaneous / espontáneo
spook / fantasma
spooky / espectral
spool / bobina
spool (to -) / bobinar
spooler / bobinadora
spoon / cuchara
spoonful / cucharada
sporadic / esporádico
spore / espora
spore / esporo
sport / deporte
sporting / deportivo
sportive / juguetón
sports centre / polideportivo
sportsman / deportista
sportswoman / mujer deportista
sporty / deportivo
spot / mancha
spotless / limpio
spotlight / reflector
spotted / manchado
spotted / moteado
spotted dogfish / alitan
spotted weaver / araña
spotting / detección
spouse / esposo
spout / pico
sprain / esguince
sprat / espadín
sprawl (to -) / yacer
spray / rocío
spray / spray
spray (to -) / rociar
sprayer / pulverizador
spread / cobertor
spread / distribución
spreader / esparcidora
spreading / esparcido
spree / parranda
sprig / pimpollo
spring / muelle
spring / primavera
spring / resorte
springboard / trampolín
springy / elástico
sprinkle / rocío
sprinkler / regador
sprinkler / rociador
sprinkler irrigation / riego por aspersión
sprinkling / esparcido
sprinkling / rociadura
sprite / duende
sprite / objeto móvil
sprocket / diente
sprocket holes / perforación de arrastre
sprout / brote
spruce / abeto
spry / vivo
spun / hilado
spunk / coraje
spunky / vivo
spur / espuela
spurdog / galludo
spurious / espurio
spurn / puntapié
spurt / borbotón
sputter / rociado
spy / espía
squab / persona rechoncha
squabble / disputa
squabbler / pendenciero
squad / escuadra
squadron / escuadrón
squalid / escuálido
squall / racha
squally / borrascoso
squalor / mugre
squander (to -) / malgastar
squandering / despilfarro
square / cuadrado
square / escuadra
square / glorieta
square / plaza
square bracket / corchete
squarely / en ángulo recto
squash / calabaza
squash (to -) / aplastar
squat (to -) / ponerse en cuclillas
squatter / colonizador
squawk / graznido
squeak (to -) / rechinar
squeal / chillar
squeamish / aprensivo
squeamish (to -) / delicado
squeeze / apretón
squeeze (to -) / exprimir
squid / calamar
squid / jibia
squid / sepia
squint (to -) / entrecerrar
squire / escudero
squirm (to -) / retorcer
squirrel / ardilla
squirt / chorro
St. Petersburg / San Petersburgo
stab (to -) / apuñalar
stabbing / puñalada
stability / estabilidad
stabilization / estabilización
stabilize (to -) / estabilizar
stable / cuadra
stable / estable
stack / pila
stack (to -) / apilar
stacking / apilamiento
stadium / estadio
staff / empleados
stag / venado
stage / fase
stagecoach / diligencia
stagger / tambaleo
stagnant / estancado
stagnate (to -) / estancarse
stagnation / estancamiento
stain / mancha
stainless / limpio
stair / escalón
staircase / escalera
stairs / escalera
stairway / escalera
stake / estaca
stake / poste
stalactite / estalactita
stalagmite / estalagmita
stale / rancio
stalemate / empate
stalemate (in chess) / tablas
stalk / pedúnculo
stalk / tallo
stall / establo
stallion / semental
stalwart / acérrimo
stamen / estambre
stamina / aguante
stamina / fuerza
stamina / vitalidad
stammer (to -) / tartamudear
stammerer / tartamudo
stamp / sello (de correos)
stamped / estampillado
stampede / estampida
stamping / timbrado
stance / posición
stanch (to -) / restañar
stanchion / poste
stand / caseta
stand / posición
stand / puesto
stand / stand (en una feria)
standard / estándar
standard / norma
standard / normal
standardization / normalización
standardize (to -) / estandarizar
standardize (to -) / normalizar
standby / espera
standing / lugar
standing / nivel
standpoint / punto de vista
stanza / estrofa
staple / grapa
stapler / grapadora
starboard / estribor
starch / almidón
starchy / almidonado
stardom / estrellato
stare (to -) / mirar fijamente
starfish / estrella de mar
stargaze (to -) / observar las estrellas
staring / llamativo
stark / severo
starless / sin estrellas
starlet / actriz principiante
starlight / luz de las estrellas
starling / estornino
starred / estrellado
starry / estrellado
start (to -) / arrancar
start (to -) / comenzar
start (to -) / empezar
start (to -) / poner en marcha
start up (to -) / inicializar
starter / iniciador
startle (to -) / sobresaltar
startling / sorprendente
startup / puesta en funcionamiento
start-up / arranque
start-up (to -) / arrancar
starvation / hambruna
starvation / inanición
starve (to -) / morir de hambre
starving / hambriento
state / estado
state (to -) / afirmar
state of the art / de tecnología avanzada
state of the art / estado de la técnica
state of the art technology / tecnología punta
stateless / sin estado
stateliness / majestuosidad
stately / majestuoso
statement / declaración
stateroom / camarote
statesman / estadista
static / estático
static electricity charge / carga eléctrica estática
station / estación
stationary / estacionario
stationer / librero
stationery / material de escritorio
stationery / papelería
stationmaster / jefe de estación
statistic / estadística
statistical / estadístico
statistician / estadístico
statistics / estadística
statuary / estatuario
statue / estatua
statuesque / escultural
statuette / estatuilla
stature / altura
stature / estatura
status / estado
statute / estatuto
staunch / fiel
stave (to -) / doler
stay (to -) / quedarse
stead / lugar
steadfast / firme
steadily / firmemente
steadiness / firmeza
steady (to -) / sostener
steady state / estado de equilibrio
steak / bistec
steal (to -) / robar
stealing / hurto
stealth / disimulo
stealthy / furtivo
steam / vapor
steamboat / buque de vapor
steamer / vapor
steaming / humeante
steamship / buque de vapor
steamy / humeante
steed / corcel
steel / acero
steelwork / acería
steely / acerado
steelyard / romana (báscula)
steep (to -) / remojar
steeple / aguja
steeplechase / carrera de obstáculos
steer / novillo castrado
steerage / dirección
stellar / estelar
stem / pedúnculo
stem / tallo
stench / hedor
stencil / plantilla
stenographer / taquígrafo
stenography / taquigrafía
step / incremento
step / paso
stepbrother / hermanastro
stepchild / hijastro
stepdaughter / hijastra
stepfather / padrastro
stepladder / escalera de mano
stepmother / madrastra
steppe / estepa
stepson / hijastro
stereophonic / estereofónico
stereoscope / estereoscopio
stereotype / estereotipo
sterile / estéril
sterility / esterilidad
sterilization / esterilización
sterilize / esterilizar
sterlet / esterleto
sterling / esterlina
stern / popa
sternum / esterno
sternum / esternón
stethoscope / estetoscopio
stew / estofado
stew / guiso
steward / mayordomo
stewardess / azafata
stewed / estofado
stick / bastón
stick / palo
sticker / pegatina
stickiness / tenacidad
sticking / pegajoso
sticking plasters (plural) / tiritas (plural)
stickler / problema peliagudo
sticky / pegajoso
stiff / tieso
stiffen (to -) / anquilosarse
stiffness / rigidez
stifle (to -) / ahogar
stifling / ahogante
stigma / estigma
stigmatize (to -) / estigmatizar
still / todavía
stillborn / nacido muerto
stillness / quietud
stilt / zanco
stilted / elevado
stimulant / estimulante
stimulate (to -) / estimular
stimulation / estímulo
stimulus / estímulo
sting / picadura
stinginess / tacañería
sting-ray / chucho
stingy / tacaño
stink (to -) / heder
stinker / hediondo
stinking / hediondo
stint / limitación
stipend / estipendio
stipple (to -) / puntear
stipulate (to -) / estipular
stipulation / estipulación
stir / movimiento
stir (to -) / remover
stirrup / estribo
stitch / puntada
stitch / punto (de sutura)
stitch (to -) / coser
stitching / punto
stoat / armiño
stock / acción
stockable / almacenable
stockade / empalizada
stockbreeder / ganadero
stockholder / accionista
Stockholm / Estocolmo
stockman / ganadero
stockpile / reserva de existencias
stocky / rechoncho
stockyard / corral de ganado
stoic / estoico
stoical / estoico
stoke (to -) / atizar
stoker / fogonero
stole / estola
stolid / estólido
stomach / estómago
stomach cramp / calambre gástrico
stone / cálculo
stone / piedra
stone bass / cherna
stoneware / gres
stonework / obra de sillería
stool / taburete
stools (plural) / deposiciones (plural)
stoop / inclinación
stop / alto
stop (to -) / detener
stop (to -) / parar
stop (to -) / pararse
stop doing (to -) / dejar de hacer
stop to do (to -) / parar para hacer
stopcock / llave de paso
stopover / escala
stoppage / obstrucción
stopper / tapón
storage / almacenamiento
storage archive / archivo
store / tienda
store (to -) / almacenar
storehouse / almacén
storeroom / almacén
stores / reservas
stork / cigüeña
storm / tormenta
stormy / tormentoso
story / cuento
stout / obstinado
stove / hornillo
stow (to -) / guardar
stowage / almacenaje
strafe (to -) / ametrallar
straggle (to -) / extraviarse
straggler / paseante
straight / recto
straight boot / bota de caña
straight on / recto
straighten / enderezar
straightforward / sincero
straightness / rectitud
strain / colar
strain / tensión
strainer / colador
strait / aprieto
Strait of Gibraltar / Estrecho de Gibraltar
strand / cuerda
strange / extraño
stranger / desconocido
stranger / forastero
strangle (to -) / estrangular
strangler / estrangulador
strangulate (to -) / estrangular
strangulation / estrangulación
strap / correa
strapping / fuerte
stratagem / estratagema
strategic / estratégico
strategist / estratega
strategy / estrategia
stratification / estratificación
stratify (to -) / estratificar
stratosphere / estratosfera
stratum / estrato
straw / paja
strawberry (color) / fresa (color)
stray / perdido
streak / raya
streaky / rayado
stream / arroyo
streamer / gallardete
streamline / perfil aerodinámico
streamlined / aerodinámico
streamlining / modernización
street / calle
street corner / esquina
streetcar / tranvía
streetwalker / prostituta
strength / fuerza
strengthen (to -) / fortalecer
strenuous / cansado
streptococcus / estreptococo
streptomycin / estreptomicina
stress / esfuerzo
stress / estrés
stretch / estiramiento
stretch (to -) / estirar
stretch pants / fuseau
stretcher / camilla
strew (to -) / esparcir
stria / estría
striated / estriado
stricken / herido
strict / estricto
strictly / estrictamente
stride / paso largo
stridency / estridencia
strident / estridente
strife / disputa
strike / huelga
striker / huelguista
striking / llamativo
strikingly / notablemente
string / cordón
stringency / estrechez
stringent / severo
strings / instrumentos de cuerda
stringy / correoso
strip / tira
strip (to -) / desnudarse
stripe / raya
stripe-bellied bonito / listado
striped / rayado
striped bream / herrera
striped tuna / listado
stripling / jovencito
stripped muscle / músculo estriado
strive (to -) / esforzarse
stroke / golpe
stroll / paseo
stroller / paseante
strong / fuerte
strongbox / caja fuerte
stronghold / fortaleza
strongly / fuertemente
strong-minded / independiente (de espíritu)
strontium / estroncio
structural / estructural
structure / estructura
structured walkthrough / revisión estructurada
structuring / estructuración
struggle / forcejeo
strum (to -) / rasguear
strumpet / prostituta
strut / pavoneo
stub / cabo
stub / resguardo
stub / talón
stubble / rastrojo
stubborn / terco
stubby / rechoncho
stucco / estuco
stuck (to -) / atrancarse
student / alumno
student / estudiante
studied / estudiado
studio / estudio
studious / estudioso
study (to -) / estudiar
stuff / material
stuffing / relleno
stuffy / mal ventilado
stumble / tropiezo
stump / peana
stump / tocón
stun (to -) / aturdir
stunning / estupendo
stunt (to -) / atrofiar
stunted / achaparrado
stupefaction / estupefacción
stupefy (to -) / entorpecer
stupendous / estupendo
stupid / tonto
stupidity / estupidez
stupor / estupor
sturdiness / firmeza
sturdy / fornido
sturgeon / esturión
stutter (to -) / tartamudear
stutterer / tartamudo
sty / pocilga
style / estilo
style / pistilo
stylish / elegante
stylist / estilista
stylistic / estilístico
stylize (to -) / estilizar
stylus / aguja
stylus / estilete
suave / suave
suavity / suavidad
sub- element / subelemento
subconscious / subconsciente
subcontract / subcontrato
subcontractor / subcontratista
subdivide (to -) / subdividir
subdivision / subdivisión
subdue (to -) / dominar
subheading / subtítulo
subject / asunto
subject / tema
subjection / sometimiento
subjective / subjetivo
subjectivity / subjetividad
subjugate (to -) / subyugar
subjugation / dominación
subjunctive / subjuntivo
sublease (to -) / subarrendar
sublet (to -) / subarrendar
sublimate (to -) / sublimar
sublimation / sublimación
sublime / sublime
subliminal / subliminal
submarine / submarino
submerge (to -) / sumergir
submergence / inmersión
submersible / submergible
submersion / inmersión
submissive / sumiso
submit (to -) / remitir
submit (to -) / someter
subnormal / subnormal
subordinate / secundario
subordination / subordinación
subpoena / citación
subroutine / subprograma
subscribe (to -) / subscribir
subscribe (to -) / suscribirse
subscribed / subscrito
subscriber / subscriptor
subscriber / suscriptor
subscription / subscripción
subsection / subdivisión
subsequent / siguiente
subsequently / subsiguientemente
subservience / subordinación
subservient / subordinado
subset / subconjunto
subside (to -) / menguar
subsidence / apaciguamiento
subsidiary / subsidiaria
subsidize / subvencionar
subsidy / subsidio
subsist (to -) / subsistir
subsistence / subsistencia
subsoil / subsuelo
substance / substancia
substance / sustancia
substandard / de baja calidad
substantial / substancial
substantially / substancialmente
substantiate (to -) / probar
substantiation / prueba
substantive / substantivo
substitute / suplente
substitute / sustituto
substitute (to -) / sustituir
substitution / sustitución
substrate / sustrato
substratum / substrato
subsume (to -) / englobar
subsume (to -) / incluir
subsystem / subsistema
subterfuge / subterfugio
subterranean / subterráneo
subtitle / subtítulo
subtle / sutil
subtlety / sutileza
subtotal / subtotal
subtract (to -) / restar
subtract (to -) / sustraer
subtraction / substracción
suburb / suburbio
suburban / suburbano
subvention / subvención
subversion / subversión
subversive / subversivo
subvert / subvertir
subway / metro
succeed (to -) / tener éxito
succeeding / siguiente
success / éxito
successful / exitoso
successfully / con buen éxito
succession / sucesión
successive / sucesivo
successor / sucesor
succulent / suculento
succumb (to -) / sucumbir
such / tal
suck (to -) / chupar
sucker / mamón
suckle / amamante
suckling / lactancia
suckling (baby) / lactante
sucrose / sacarosa
suction / succión
suction apparatus / aspirador
sudation / sudación
sudation / sudoración
sudden / súbito
suddenly / de repente
suddenness / rapidez
suds / espuma
sue (to -) / demandar
suede / ante
suede / piel de ante
suede / piel vuelta
suet / sebo
suffer (to -) / sufrir
sufferance / sufrimiento
suffering / sufrimiento
suffice (to -) / bastar
sufficiency / lo suficiente
sufficient / suficiente
sufficiently / suficientemente
suffocate (to -) / asfixiar
suffocate (to -) / sofocar
suffocating / sofocante
suffrage / sufragio
sugar / azúcar
sugar beet / remolacha azucarera
sugary / azucarado
suggest (to -) / proponer
suggest (to -) / sugerir
suggested / propuesto
suggestible / sugerible
suggestion / sugerencia
suggestive / sugestivo
suicidal / suicida
suicide / suicidio
suit / traje
suitability / conveniencia
suitable / satisfactorio
suitcase / maleta
suite / juego
suite / suite
sulfone / sulfona
sulfur / azufre
sulfuric / sulfúrico
sulfurous / sulfuroso
sulk (to -) / enfurruñarse
sulky / malhumorado
sullen / malhumorado
sulphate / sulfato
sultan / sultán
sultanate / sultanato
sultriness / bochorno
sultry / bochornoso
summarize (to -) / resumir
summary / resumen
summation / suma
summer / verano
summing / adición
summing / suma
summit / cima
summit / cumbre
summit / cúspide
summon / citación
sun / sol
sunbathe (to -) / tomar el sol
sunburn / quemadura del sol
sunburned / quemado por el sol
sunburned / tostado por el sol
sunburnt / quemado por el sol
sunburnt / tostado por el sol
Sunday / domingo
sundial / reloj de sol
sundown / puesta de sol
sundries / miscelánea
sundry / varios
sunflower seed oil / aceite de girasol
sunken / hundido
sunlight / luz del sol
sunlit / iluminado por el sol
sunny / soleado
sunrise / salida del sol
sunset / ocaso
sunshade / sombrilla
sunshine / solana
sunspot / mancha solar
sunstroke / insolación
suntan / bronceado
sup (to -) / cenar
super / excelente
superabundance / superabundancia
superb / magnífico
supercargo / sobrecargo
supercilious / arrogante
superficial / superficial
superficiality / superficialidad
superfluity / superfluidad
superfluous / superfluo
superhuman / sobrehumano
superimpose (to -) / sobreponer
superintend (to -) / vigilar
superintendence / superintendencia
superintendent / superintendente
superior / superior
superiority / superioridad
superlative / superlativo
superman / superhombre
supermarket / supermercado
supernatural / sobrenatural
supernumerary / supernumerario
superpose (to -) / superponer
superscribe (to -) / sobrescribir
supersede (to -) / reemplazar
superstition / superstición
superstitious / supersticioso
supervise (to -) / dirigir
supervision / supervisión
supervision / vigilancia
supervisory / de supervisión
supinatur / supinador
supper / cena
supplant (to -) / suplantar
supple / suave
supplement / suplemento
supplementary / suplementario
supplicant / suplicante
supplicate (to -) / suplicar
supplication / súplica
supplier / proveedor
supply / aprovisionamiento
supply / suministro
supply (to -) / suministrar
support / apoyo
support (to -) / apoyar
support (to -) / mantener
supportable / soportable
supporter / partidario
suppose (to -) / suponer
supposed / supuesto
supposedly / supuestamente
supposition / suposición
suppository / supositorio
suppress (to -) / suprimir
suppression / supresión
suppuration / supuración
suprapubic / supra púbico
supremacy / supremacía
supreme / supremo
supremely / sumamente
supurative / supurativo
surcharge / sobrecarga
sure / seguro
surely / ciertamente
sureness / seguridad
surety / seguridad
surf / surf
surf (to -) / explorar (en Internet)
surf (to -) / navegar (en Internet)
surface / superficie
surfboard / tabla de surf
surfer (in the WWW) / navegante (en Internet)
surge (to -) / surgir
surgeon / cirujano
surgery / cirugía
surgery / sala de curas
surgical / quirúrgico
surgical knife / bisturí
surmise / conjetura
surmount (to -) / vencer
surname / apellido
surpass (to -) / sobrepujar
surpassing / superior
surplus / excedente
surplus / sobrante
surplus / superávit
surprise / sorprender
surprise / sorpresa
surprised / sorprendido
surprising (to -) / sorprendente
surprisingly / sorprendentemente
surrender / rendición
surreptitious / subrepticio
surrogate / sustituto
surround / rodear
surround (to -) / circundar
surrounding / circundante
surtax / impuesto suplementario
surveillance / vigilancia
survey / estudio
surveying / topografía
surveyor / agrimensor
survival / supervivencia
survive (to -) / sobrevivir
survivor / superviviente
susceptibility / susceptibilidad
susceptible / susceptible
suspect / sospechoso
suspect (to -) / sospechar
suspend (to -) / parar
suspenders / ligas (plural)
suspenders / tirantes
suspense / suspense
suspension / suspensión
suspensory / suspensorio
suspicion / sospecha
suspicious / sospechoso
suspiciously / sospechosamente
sustain (to -) / sostener
sustenance / sustento
suture / sutura
swab / estropajo
swaddle / envoltura
swag / bulto
swagger / jactancia
swain / zagal
swallow / golondrina
swallowtail / cola de golondrina
swamp / pantano
swampy / pantanoso
swan / cisne
swap / cambio
swap / intercambio
swap / permuta
swap / trueque
swapping / alternancia
swapping / cambio
swapping / intercambio
swarm / enjambre
swash / chorro
swashbuckler / fanfarrón
swastika / svástica
swat / golpe repentino
swath / andana
swath / ringlera
swathe / venda
swather / agavilladora
sway / oscilación
swear (to -) / jurar
swearing / juramento
sweat / sudor
sweat gland / glándula sudorípara
sweat shirt / chandal
sweat shirt / sudadera
sweat suit / chandal
sweater / suéter
sweaty / sudado
Swede / sueco
Sweden / Suecia
Swedish / sueco
sweep (to -) / barrer
sweeper / barrendero
sweeping / barrido
sweepstakes / concurso de azar
sweet / dulce
sweet / golosina
sweetbread / lechecillas
sweeten / endulzar
sweetheart / novio
sweetly / dulcemente
sweetmeat / golosina
sweetness / dulzura
swell (to -) / dilatarse
swell (to -) / hincharse
swelling / hinchazón
swelling / tumefacción
swelling / turgencia
swelter / calor sofocante
sweltering / caluroso
swerve / desviación
swift / veloz
swiftly / rápidamente
swill / desperdicios
swim (to -) / nadar
swimm (to -) / nadar
swimmer / nadador
swimmer crab / pateixo
swimming / natación
swimming crab / nécora
swimming pool / piscina
swimmingly / lisamente
swimsuit / traje de baño
swindle / estafa
swindler / estafador
swing (to -) / balancearse
swingingremolino / balanceo
swish / silbido
Swiss / suizo
switch / conmutador
switch / interruptor
switch (of a program) / opción
switch (to -) / conmutar
switch on (to -) / arrancar
switch to (to -) / cambiar a
switch to (to -) / pasar a
switching / conmutación
switchman / guardagujas
Switzerland / Suiza
swivel / pieza giratoria
swollen / hinchado
swoon / desmayo
swoop / descenso súbito
sword / espada
swordfish / emperador
swordfish / pez espada
swordsman / espadachín
sycamore / sicómoro
sycophant / sicofante
syllabic / silábico
syllable / sílaba
syllogism / silogismo
symbiosis / simbiosis
symbol / símbolo
symbolic / simbólico
symbolism / simbolismo
symbolize (to -) / simbolizar
symmetrical / simétrico
symmetry / simetría
sympathetic / compasivo
sympathize (to -) / simpatizar
sympathy / simpatía
symphonic / sinfónico
symphony / sinfonía
symposium / simposio
symptom / síntoma
symptomatic / sintomático
synagogue / sinagoga
synchronize (to -) / sincronizar
synchronous / sincrónico
synchronous / síncrono
syncopate / sincopar
syncopation / síncopa
syncope / síncope
syndrome / síndrome
synergistic / sinergético
synod / sínodo
synonym / sinónimo
synonymous / sinónimo
synopsis / sinopsis
syntactic / sintáctico
syntax / sintaxis
synthesis / síntesis
synthesize (to -) / sintetizar
synthetic / sintético
syphilis / lúes
syphilis / sífilis
syphilitic / sifilítico
syringe / jeringa
syrup / jarabe
system / sistema
systematic / sistemático
systematize (to -) / sistematizar
systemic / sistémico
tab / cinta protectora
tabard / casulla
tabernacle / tabernáculo
table / mesa
table / meseta
table / tabla
table of contents / índice
tablecloth / mantel
tableland / meseta
tablespoon / cuchara
tablespoon / cuchara grande
tablespoon / cuchara sopera
tablespoonful / cucharada
tablet / lápida
tablet / placa (conmemorativa)
tableware / cubiertos
tabloid / tabloide
taboo / tabú
tabulate (to -) / clasificar
tabulate (to -) / tabular
tabulation / tabulación
tabulator / tabulador
tachometer / tacómetro
tachycardia / taquicardia
tachyon / taquión
tacit / tácito
taciturn / taciturno
tack / tachuela
tackle / aparejo
tact / tacto
tactful / diplomático
tactic / táctica
tactic / táctico
tactical / táctico
tactician / táctico
tactics / táctica
tactile / táctil
tactless / indiscreto
tadpole / renacuajo
tag / etiqueta
Tagus / Tajo
tail / cola
tail / rabo
tailcoat / frac
tailor / sastre
tailored / a medida
tailored / adaptado
tailored / entallado
tailored suit / traje sastre
tailoring / corte y confección
taint / mancha
take (to -) / tomar
take (to -, time) / tardar
take away (to -) / quitar
take off (to -) / despegar
takeoff / despegue
takings / ingresos
talc / talco
talcum / talco
tale / cuento
talebearer / chismoso
talent / talento
talented / talentoso
talisman / talismán
talk / charla
talk (to -) / hablar
talkative / hablador
tall / alto
tallow / sebo
tally / cuenta
talon / garra
tamable / domable
tamarind / tamarindo
tambourine / pandereta
tame / domado
tame / manso
tame (to -) / domar
tameable / domable
tamed / domado
taming / doma
tamp (to -) / apisonar
tamper (to -) / manosear
tampon / tampón
tan / bronceado
tangent / tangente
tangerine / mandarina
tangible / tangible
tangle / enredo
tango / tango
tank / pileta
tank / tanque
tanker / tanquista
tannery / curtiduría
tantalize (to -) / atormentar
tantamount / equivalente
tantrum / rabieta
Taoism / taoísmo
Taoist / taoísta
tap / palmadita
tap into (to -) / conectarese
tap into (to -) / introducirse
tape / cinta
tape (to -) / grabar
tape search / búsqueda en cinta
taper / manipulador
tapestry / tapiz
tapioca / tapioca
tapir / tapir
tar / alquitrán
tarantula / tarántula
tardy / tardío
target / blanco
tariff / tarifa
tarnish / empañadura
tarot / tarot
tarry (to -) / quedarse atrás
tarsus / tarso
tart / tarta
tartan / tartán
tartar / tártaro
tartaric / tartárico
task / tarea
tassel / borla
taste / gusto
taste / sabor
taste (to -) / probar (comida o bebida)
taste bud / papila gustativa
tasteful / de buen gusto
tasteles / insípido
tasteless / insípido
taster / catador
tasty / sabroso
tattered / andrajoso
tattle / chismorreo
tattler / soplón
tattletale / chivato
tattoo / tatuaje
taunt (to -) / mofarse
Taurus / Tauro
taut / tenso
tautology / tautología
tavern / taberna
tawdry / chillón
tawny / moreno
tax / gravamen
tax / impuesto
tax / tasa
taxable / sujeto a impuestos
taxation / impuestos
taxi / taxi
taxicab / taxi
taxidermy / taxidermia
taxpayer / contribuyente
tea / té
teach (to -) / enseñar
teacher / maestro
teacher / profesor
teaching / enseñanza
teacup / taza de té
teak / teca
team / equipo
teammate / compañero de equipo
teamwork / trabajo en equipo
teapot / tetera
tear (to -) / rajar
tear (to -) / romper
teardrop / lagrima
teardrop / lágrima
tearful / lloroso
tease (to -) / fastidiar
teaspoon / cucharilla
teaspoon / cucharita
teaspoonful / cucharadita
teaspoonsful / cucharadita
teat / teta
technical / técnico
technician / técnico
technique / técnica
technocracy / tecnocracia
technologic / tecnológico
technological / tecnológico
technologically / tecnológicamente
technology / tecnología
tedious / aburrido
tediously / tediosamente
tedium / tedio
teem (to -) / pulular
teen / adolescente
teenage / adolescente
teenager / adolescente
teens / adolescentes
teeny / pequeñito
teeter / balanceo
teeter / tambalear
teethe (to -) / echar los dientes
teething / dentición
telecast (to -) / televisar
telecom / telecomunicaciones
telecommunication / telecomunicación
telefilm / telefilm
telegram / telegrama
telegraph / telégrafo
telegraphic / telegráfico
telegraphy / telegrafía
telemeter / telémetro
telepathic / telepático
telepathy / telepatía
telephone / teléfono
telephone handset / microteléfono
telephonist / telefonista
telephony / telefonía
telephoto / telefoto
teleprinter / teleimpresora
telescopic / telescópico
teletext / teletexto
teletypewriter / teletipo
televiewer / televidente
televise / televisar
television / televisión
television / televisor
telex / télex
tell (to -) / contar
tell (to -) / decir
teller / cajero
telnet (to -) / comunicarse vía telnet
temerarious / temerario
temerity / temeridad
temperament / genio
temperament / temperamento
temperamental / temperamental
temperamentally / temperamentalmente
temperance / templanza
temperate / templado
temperature / temperatura
tempered / templado
tempest / tempestad
tempestuous / tempestuoso
Templar / templario
template / plantilla
temple / templo
tempo / tempo
temporal / temporal
temporarily / temporalmente
temporary / temporal
tempt (to -) / tentar
temptation / tentación
tempter / tentador
tempting / tentador
ten / diez
tenacious / tenaz
tenaciously / tenazmente
tenaciousness / tenacidad
tenacity / tenacidad
tenancy / alquiler
tenant / arrendatario
tenant / inquilino
tench / tenca
tend (to -) / cuidar
tend (to -) / vigilar
tendency / tendencia
tender / concurso
tender / tierno
tenderfoot / novato
tenderness / ternura
tending / tendente
tendon / tendón
tenebrous / tenebroso
tenement / habitación
Tennessee / Tennessee
tennis / tenis
tennist / tenista
tenor / curso
tenor / tenor
tense / tenso
tension / tensión
tent / tienda
tentacle / tentáculo
tentative / propuesta
tentative / provisional
tentative / tentativa
tenth / décimo
tenure / tenencia
tera / tera (prefijo griego correspondiente a 1.000.000.000.000)
tergiversate (to -) / tergiversar
tergiversator / tergiversador
term / plazo
term / término
terminal / término
terminate (to -) / terminar
termination / terminación
terminological / terminológico
terminology / terminología
terminus / término
termite / termita
ternary / ternario
terrace / terraza
terrain / terreno
terrarium / terrario
terreplein / terraplén
terrestrial / terrestre
terrible / terrible
terribly / terriblemente
terrific / terrorífico
terrify (to -) / aterrar
terrify (to -) / aterrorizar
terrifying / espantoso
territorial / territorial
territory / territorio
terror / terror
terrorism / terrorismo
terrorist / terrorista
terrorize (to -) / aterrar
terrorize (to -) / aterrorizar
terrorized / aterrado
tertiary / terciario
test / examen
test / prueba
test / test
test (to -) / examinar
test (to -) / probar
testament / testamento
tested / probado
testes / testículos
testicle / testículo
testify / atestiguar
testimony / testimonio
testing / comprobación
testis / testículos
testosterone / testosterona
testy / irritado
tetanus / tétano
tether / traba
tetracycline / tetracíclina
tetracyclines / tetraciclina
tetrafluoride / tetrafluoruro
Texas / Texas
text / texto
textbook / libro de texto
textbook / manual
textile / textil
textual / textual
texture / textura
Thai / tailandés
Thailand / Tailandia
Thames / Támesis
thank / dar gracias
thank (to -) / agradecer
thank you / gracias
thankful / agradecido
thankfulness / agradecimiento
thankless / ingrato
thanks / gracias
Thanksgiving (a tradition in the USA) / Acción de Gracias (Día de)
that / ese
that's right / justo
thaw (to -) / descongelar
thaw (to -) / deshelar
the / el
the information superhighway / autopista de la información
the police / policía
the surroundings / alrededores (plural)
the Three Wise Men (of the bible) / Reyes Magos
the tip (of s.t.) / extremo
the tip (of s.t.) / punta
the top score / puntuación máxima
the Ukraine / Ucrania
the weft / trama
theater / teatro
theatre group / compañía teatral
theatrical / teatral
theft / hurto
theft / robo
their / su
theirs / su
theism / teísmo
thematic / temática
thematic / temático
theme / tema
themselves / ello mismos
then / entonces
theocracy / teocracia
theologian / teólogo
theologic / teológico
theological / teológico
theology / teología
theorem / teorema
theoretical / teórico
theorize (to -) / teorizar
theory / teoría
therapeutic / terapéutico
therapist / terapeuta
therapy / terapia
there / ahí
there / allí
thereabouts / paradero
thereafter / después
thereby / en consecuencia de esto
thereby / por lo tanto
therefore / por eso
therein / en eso
thermal / termal
thermal / térmico
thermometer / termómetro
thermonuclear / termonuclear
thermos / termo
thesaurus / diccionario (de sinónimos)
these / estos
thesis / tesis
thespian / artista (dramático)
Thessaly / Tesalia
they / ellos
thick / espeso
thick / grueso
thicken (to -) / espesar
thickness / espesor
thickset / rechoncho
thief / ladrón
thieve (to -) / robar
thigh / muslo
thighbone / fémur
thimble / dedal
thin / delgado
thin (to -) / clarear
thing / cosa
thingamajigs / cachivaches
think (to -) / pensar
thinker / pensador
thinking / pensamiento
third / tercero
thirdly / en tercer lugar
thirst / sed
thirsty / sediento
thirteen / trece
thirteenth / decimotercer
thirteenth / decimotercero
thirtieth / trigésimo
thirty / treinta
this / este
this / esto
this point forward / de aquí en adelante
this way / por aquí
thistle / cardo
thither / allá
Thomas Moore / Tomás Moro
thong / correa
thonine / bacoreta
thoracentesis / toracéntesis
thorax / tórax
thorn / espina
thornback ray / raya de clavos
thorny / espinoso
thorough / minucioso
thoroughbred / animal de casta
thoroughfare / vía pública
thoroughgoing / cabal
thoroughly / completamente
those / aquellos
those / esos
thou / tú, vos
though / aunque
thought / pensamiento
thoughtful / atento
thoughtful / pensativo
thousand / mil
thousandfold / mil veces
thousands separator / separador de millares
thousandth / milésimo
thrash (to -) / azotar
thrashing / paliza
thread / hilo
thread / rosca
thread (to -) / hilvanar
threaded overhand (knot) / nudo encontrado
threat / amenaza
threaten (to -) / amenazar
threatening / amenazador
three / tres
threesome / trío
thresh / trillar
thresher / trilladora
threshold / umbral
thrice / tres veces
thrift / economía (ahorro)
thrifty / económico
thrill / emoción
thrilling / emocionante
thrive (to -) / crecer
thriving / lozano
throat / garganta
throaty / gutural
throb / latido
throbbing / palpitante
throne / trono
throng / multitud
throttle / acelerador
through / por
throughout / completamente (de principio a fin)
throughput / rendimiento total
throw / tirar
throwback / retroceso
thrower / lanzador
thru / a través
thrush / tordo
thrust / empujón
thud / porrazo
thug / gamberro
thumb / dedo pulgar
thumb / pulgar
thumbtack / chinche
thump / golpe
thunder / trueno
thunder (to -) / tronar
thunderbolt / rayo
thunderbolt / relámpago
thunderstorm / tormenta
thunderstruck / atónito
Thuringia / Turingia
Thursday / jueves
thus / así
thwart (to -) / frustrar
thyroid (gland) / tiroides
tiara / tiara
Tiber / Tíber
tibia / tibia
tibial / tibial
tic / tic
tick / tictac
ticker / teletipo
ticket / billete
ticket / boleto
ticket / entrada
tickle / cosquillas
tickle (to -) / hacer cosquillas
ticklish / cosquilloso
tidal / de la marea
tide / marea
tidiness / orden
tidings / noticias
tidy / ordenado
tie / corbata
tie (to -) / atar
tier / grada
tiger / tigre
tight / ajustado
tight / apretado
tight / estanco
tight / firme
tight / hermético
tighten (to -) / apretar
tighten (to -) / tensar
tightly / herméticamente
tightrope artist / equilibrista
tights / mallas (plural)
tightwad / tacaño
tigress / tigresa
tiled / alicatado
tiler / tejero
till / hasta
tiller / labrador
tilt / inclinación
tilting / inclinable
timber / madera
time / duración
time / hora
time / tiempo
time of the day / hora del día
time zone / huso horario
time zone / zona horaria
timekeeper / cronómetro
timeless / eterno
timely / oportuno
timeout / interrupción
time-out / plazo (expirado)
timepiece / reloj
timetable / horario
timid / tímido
timidity / timidez
timidnes / timidez
timing signals / señales de temporizaron
tin / estaño
tin / lata
tine / pincho (de la horca)
tine / púa (de la horca)
tinge / tinte
tingle / erizo
tingle / zumbido
tinker (to -) / componer, arreglar
tinkle / tintineo
tint / tinte
tint (to -) / teñir
tinware / hojalatería
tiny / diminuto
tip-cart / volquete
tipsy / achispado
tiptoe / de puntillas
tiptoe / punta del pie
Tirana / Tirana
tire / llanta
tire / neumático
tired / cansado
tireless / incansable
tiresome / cansado
tiresome / pesado
tiring / cansado
tirolean hat / sombrero tirolés
tisane / tisana
tissue / tejido
tissue scale / lamina de tejido
tit / teta
titanic / titánico
titillate (to -) / excitar
title / título
titmouse / pajarito
titre / título (de una solución)
titular / titular
to / a
to / hasta
to be / estar
to be / ser
to canonize (to -) / canonizar
to click (the mouse button) / pulsar (la tecla del ratón para marcar)
to left / hacia la izquierda
to right / hacia la derecha
toad / sapo
toadstool / seta
toast / brindis
toast / tostada
toasted / tostado
toaster / tostador
tobacco / tabaco
tobacconist / estanquero
toboggan / tobogán
today / hoy
toddler / niño (pequeño)
toe / dedo del pie
toenail / uña del pie
together / junto
toggle / cabilla
togue / trucha de lago
toil / trabajo
toilet / retrete
toilets / aseos (plural)
toilets / servicios (aseos)
toilsome / penoso
toilsomely / laboriosamente
token / ficha
token / peaje
Token Ring / anillo con paso de testigo
Tokyo / Tokio
tolerable / tolerable
tolerance / tolerancia
tolerant / tolerante
tolerate (to -) / tolerar
toleration / tolerancia
toll / peaje
tollgate / barrera de peaje
tomato / tomate
tomb / tumba
tomboy / marimacho
tombstone / lápida
tomcat / gato (macho)
tome / tomo
tomorrow / mañana
ton / tonelada
tonal / tonal
tonality / tonalidad
tone / tono
tongs / tenazas (plural)
tongue / lengua
tongueless / sin lengua
tonic / tónica
tonic / tónico
tonight / esta noche
tonnage / tonelaje
tonsil / amigdala
tonsillitis / amigdalitis
tonsils / amígdalas
too / demasiado
tool / herramienta
tool box / caja de herramientas
toolbox / caja de herramientas
toot / bocinazo
tooth / diente
toothache / dolor de muelas
toothbrush / cepillo de dientes
toothed / dentado
toothed bream / cachucho
toothed bream / dentón
tootherd gilthead / denton
toothless / sin dientes
toothpaste / pasta de dientes
toothpaste / pasta dentífrica
toothpick / mondadientes
tooth-root elevator / botador
toothy / dentudo
top / cima
top / parte superior
topaz / topacio
topcoat / abrigo
tope / cazón
tope / musola
topic / asunto
topic / cuestión
topmost / más alto
topographer / topógrafo
topographic / topográfico
topographical / topográfico
topography / topografía
topology / topología
topple (to -) / volcar
torch / antorcha
torment / tormento
tormented / atormentado
tornado / tornado
torpedo / torpedo
torrent / torrente
torrential / torrencial
torrid / tórrido
torsion / torsión
torsk / brosmio
torso / torso
torte / torta
torticollis / tortícolis
tortoise / tortuga
torture / tortura
torturer / verdugo
Tory / conservador
toss / tirada
tossis / tos
toss-up / cara o cruz
tot / nene
total / suma
total / total
totalitarian / totalitario
totalitarianism / totalitarismo
totality / totalidad
totally / totalmente
tote (to -) / llevar
totem / tótem
toucan / tucán
touch / palpación
touch / toque
touch (to -) / tocar
touch tone dialing / marcado multifrecuencia
touchiness / susceptibilidad
touching / palpación
touchy / susceptible
tough / pendenciero
toughen (to -) / endurecer
touladi / trucha de lago
touladi / trucha lacustre
toupee / tupé
tour / gira
touring / de turismo
tourism / turismo
tourist / turista
tournament / campeonato
tournament / torneo
tourniquet / torniquete
tow (to -) / remolcar
toward / hacia
towards / hacia
towed / remolcado
towel / toalla
tower / torre
towing / remolque
towline / cuerda de remolque
town / ciudad
town / población
township / municipio
townsman / habitante
toxic / tóxico
toxicity / toxicidad
toxicomania / toxicomanía
toxin / toxina
toy / juguete
trabecula / trabécula
trace / rastro
trace (to -) / rastrear
tracer / diseñador
tracheobronchial / traqueobronquial
tracheostomy / traqueotomía
tracing / trazado
track / huella
track / pista
trackball / seguibola (en Latinoamérica)
tracker / perseguidor
tracking / seguimiento
trackless / sin rastro
tracksuit / chandal
tract / aparato
tract / vía
traction / tracción
tractor / tractor
trade / comercio
trade off / toma y daca
trademark / marca de fábrica
trademark / marca registrada
trader / comerciante
tradesman / comerciante
tradition / tradición
traditional / tradicional
traditional dress / traje típico
traditionalism / tradicionalismo
traffic / tráfico
traffic / tránsito
traffic jam / embollamiento
trafficker / traficante
tragedian / trágico
tragedy / tragedia
tragic / trágico
tragicomedy / tragicomedia
tragicomic / tragicómico
trail / sendero
trailer / remolque
trailer / remolque de carga
train / tren
trained / adiestrado
trainee / aprendiz
trainer / adiestrador
trainer / entrenador
training / adiestramiento
training / instrucción
trait / rasgo
traitor / traidor
traitorous / traidor
trajectory / trayectoria
tram / tranvía
tramp / puta
trample (to -) / pisotear
trampoline / cama elástica
tramway / tranvía
trance / catalepsia
tranquil / tranquilo
tranquilize (to -) / tranquilizar
tranquilizer / tranquilizante
tranquilizer / tranqulizante
tranquillity / tranquilidad
tranquilness / tranquilidad
transact (to -) / llevar a cabo
transaction / transacción
transatlantic / transatlántico
transcend (to -) / trascender
transcendence / trascendencia
transcendent / trascendente
transcendental / trascendental
transcontinental / transcontinental
transcribe (to -) / transcribir
transcript / transcripción
transcription / transcripción
transfer / transferencia
transfer / trasferencia
transfer (to -) / transferir
transferable / transferible
transfiguration / transfiguración
transfigure (to -) / transfigurar
transfix (to -) / traspasar
transform (to -) / transformar
transformation / transformación
transformer / transformador
transfuse (to -) / transfundir
transfusion / transfusión
transgress (to -) / transgredir
transgression / transgresión
transgressor / transgresor
transient / transeúnte
transistor / transistor
transit / tránsito
transition / transición
transitional / de transición
transitory / transitorio
translatable / traducible
translate (to -) / traducir
translated / traducido
translation / traducción
translator / traductor
transliteration / transliteración
translucent / translúcido
transmigrate (to -) / transmigrar
transmigration / transmigración
transmission / transmisión
transmit (to -) / transmitir
transmittable / transmisible
transmitter / transmisor
transmutation / transmutación
transmute (to -) / transmutar
transnational / transnacional
transpacific / transpacífico
transparency / transparencia
transparent / transparente
transparent goby / chanquete
transpire (to -) / transpirar
transplant / transplante
transplant / trasplante
transplantation / trasplante
transport / transporte
transportable / transportable
transportation / transporte
transpose (to -) / transponer
transsexual / transexual
transverse / transverso
transverse apophysis / apófisis transversa
transvestite / travesti, travestí
transvestite / travestido
Transylvania / Transilvania
trap / trampa
trapecium / trapecio
trapeze / trapecio
trapezist / trapecista
trapezium / trapecio
trapezius / trapecio
trapezoid / trapezoide
trapped / atrapado
trash / basura
trauma / trauma
traumatic / traumático
traumatism / traumatismo
traumatize (to -) / traumatizar
travel / viaje
travel (to -) / viajar
traveler / viajero
traveling / de viaje
traveller / viajero
traverse / travesaño
traverse / travesía
trawler / trainera
tray / bandeja
treacherous / traicionero
treachery / traición
treacle / melaza
treason / traición
treasure / tesoro
treasurer / tesorero
treasurership / tesorería
treat / obsequio
treatise / tratado
treatment / tratamiento
treatment / trato
treaty / tratado
treble / tiple
tree / árbol
treetop / copa del árbol
trek / viaje
tremble / temblar
tremble / temblor
tremendous / tremendo
tremor / temblor
trepidation / trepidación
trespass / entrada ilegal
triad / tríada
trial / juicio
triangle / triángulo
triangular / triangular
tribal / tribal
tribe / tribu
tribulation / tribulación
tribunal / tribunal
tribune / tribuno
tributary / tributario
tribute / tributo
triceps / tríceps
trick / truco
trickery / engaño
trickle / goteo
tricycle / triciclo
tried / probado
trifle / nadería
trig / acicalado
trigger / disparador
trigger / gatillo
trigonometry / trigonometría
trillion / billón
trillionth / trillonésimo
trilogy / trilogía
trim (to -) / recortar
trimester / trimestre
trimming / adorno
trimming / adornos
Trinidad / Trinidad
trinket / dije (adorno)
trio / trío
trip / viaje
tripe / callos
triple / triple
triplet / trinca
tripod / trípode
trite / trivial
triumph / triunfo
triumphal / triunfal
triumphant / triunfante
trivial / trivial
triviality / trivialidad
Trojan horse / caballo de Troya
trombone / trombón
troop / tropa
trophy / trofeo
tropic / trópico
tropical / tropical
trot / trote
trotter / trotón
trouble / afección
trouble / problema
troublesome / molesto
trough / pesebre
troupe / compañía teatral
trousers / pantalones
trousers / pantalones
trout / trucha
truce / tregua
truck / camión
trudge / caminata
truly / verdaderamente
trump / triunfo (en los naipes)
trumpet / trompeta
trumpeter / trompetista
truncheon / garrote
trunk / tronco
trust / confianza
trustee / fiduciario
trustful / confiado
trustworthiness / fidelidad
trustworthy / fidedigno
trusty / fiel
truth / verdad
try (to -) / intentar
try (to -) / probar
trying / molesto
tryout / audición
T-shirt / camiseta
tub / bañera
tuba / tuba
tube / sonda
tube / trompa
tube / tubo
tubercular / tuberculoso
tuberculoid / tuberculoide
tuberculosis / tuberculosis
tuberculous / tuberculoso
tubing / tubería
tubular / tubular
tuck / alforza
Tuesday / martes
tuition (cost) / matrícula (coste de la -)
tularemia / tularemia
tulip / tulipán
tulle / tul
tumble / caída
tumbler / cubilete
tummy / estómago
tumor / tumor
tumor / tumoración
tumour / tumor
tumult / tumulto
tumultuous / tumultuoso
tuna / bonito
tuna(fish) / atún
tune / melodía
tuneless / discordante
tuner / afinador
tuner / sintonizador
tunic / túnica
tuning / sintonía
tunnel / túnel
tunnny (fish)(UK) / atún
turban / turbante
turbine / turbina
turbo / turbo
turbo button / botón de turbo
turbojet / turborreactor
turboprop / turbohélice
turbot / rodaballo
turbulence / turbulencia
turbulent / turbulento
tureen / sopera
turf / césped
Turk / turco
Turkey / Turquía
Turkish / turco
Turkmenistan / Turkmenistán
turmoil / tumulto
turn (to -) / volver
turn down (to -) / bajar (p.e. el volumen)
turnaround / vuelta
turner / tornero
turnip / nabo
turnkey system / sistema completo
turnout / concurrencia
turnpike / autopista de peaje
turnstile / torniquete
turpentine / trementina
turret / garita del vigía
turret / torreón
turtle / tortuga
turtle / tortuga tonta
tusk / brosmio
tusk / colmillo
tutor / tutor
tutorial / cursillo
tutorial / guía didáctica
tuxedo / esmoquin
tweed / paño de lana
tweezers / pinzas
twelfth / duodécimo
twelve / doce
twentieth / vigésimo
twenty / veinte
twice / dos veces
twig / ramita
twilight / crepúsculo
twill / tela cruzada o asargada
twin / gemelo
twin brother / gemelo
twin sister / gemela
twine / bramante
twinge / punzada
twinkle (to -) / centellear
twirl / giro
twist (to -) / torcer
twitch / tirón
two / dos
twofold / doble
two-piece dress / vestido de dos piezas
tyke / chucho (FAM)
tympanum / tímpano
type / tipo
type (to -) / escribir a máquina
typescript / texto mecanografiado
typesetter / tipógrafo
typewriter / máquina de escribir
typewritten / mecanografiado
typhoid / tifoidea
typhoid fever / fiebre tifoidea
typhoon / tifón
typhus / tifus
typical / típico
typically / típicamente
typify (to -) / representar
typing / mecanografía
typist / mecanógrafa
typographer / tipógrafo
typographic / tipográfico
typography / tipografía
tyrannical / tiránico
tyrannize (to -) / tiranizar
tyranny / tiranía
tyrant / tirano
U.K. (United Kingdom) / R.U. (Reino Unido)
U.N. (United Nations) / ONU (Organización de las Naciones Unidas)
ubiquitous / ubicuo
ubiquity / ubicuidad
ubrine / verrugato
udder / ubre
ugliness / fealdad
ugly / feo
ulcer / úlcera
ulcerous / ulceroso
ulna / cúbito
ulterior / ulterior
ultimate / último
ultimately / finalmente
ultimatum / ultimátum
ultrasonic ecogram / ecograma ultrasónico
ultraviolet / ultravioleta
ululate (to -) / ulular
Ulysses / Ulises
umbilical / umbilical
umbrella / paraguas
umpire / árbitro
unable / incapaz
unabridged / sin abreviar
unacceptable / inaceptable
unaccommodating / poco complaciente
unaccountable / inexplicable
unaddressed / sin dirección
unadorned / sencillo
unadvisable / no aconsejable
unadvised / sin consejo
unaffected / sencillo
unaided / sin ayuda
unalloyed / sin aleación
unalterable / inalterable
unaltered / inalterado
unambiguous / inequívoco
unanimity / unanimidad
unanimous / unánime
unanimously / unánimemente
unanswerable / incontrovertible
unanswered / por contestar
unappreciated / no apreciado
unapproachable / inaccesible
unarmed / desarmado
unashamed / no avergonzado
unasked / no solicitado
unassailable / inexpugnable
unassisted / sin ayuda
unattached / suelto
unattainable / inasequible
unattended / desatendido
unattractive / poco atractivo
unauthorized / no autorizado
unavailable / no disponible
unavailing / inútil
unavoidable / inevitable
unaware / desprevenido
unbalanced / desequilibrado
unbearable / insufrible
unbecoming / perjudicial
unbelievably / increíblemente
unbeliever / incrédulo
unbend (to -) / enderezar
unbending / inflexible
unbiased / imparcial
unblemished / puro
unblushing / desvergonzado
unborn / no nacido
unbounded / ilimitado
unbreakable / irrompible
unbroken / irrompible
unburden (to -) / aliviar
unbutton (to -) / desabotonar
uncanny / misterioso
unceasing / incesante
unceremonious / sin ceremonia
uncertain / incierto
uncertainty / incertidumbre
unchangeable / invariable
unchangeable / no modificable
unchanged / inalterado
unchanging / inmutable
uncharitable / poco caritativo
unchecked / desenfrenado
uncivil / descortés
uncivilized / salvaje
uncle / tío
unclean / sucio
unclouded / claro
uncoil (to -) / desenrollar
uncomfortable / incómodo
uncommon / raro
uncomplimentary / poco halagüeño
uncompromising / inflexible
unconcerned / indiferente
unconditional / incondicional
uncongenial / incompatible
unconnected / desconexo
unconscionable / injusto
unconscious / inconsciente
unconsciously / inconscientemente
unconsolidated / sin consolidar
unconstitutional / inconstitucional
uncontrollable / ingobernable
uncontrolled / libre
unconvincing / poco convincente
uncooked / crudo
uncorrected / sin corregir
uncouth / tosco
uncover (to -) / descubrir
uncover (to -) / destapar
uncovered / sin fondos
unction / unción
undamaged / ileso
undated / sin fecha
undecipherable / indescifrable
undefeated / invicto
undefiled / impoluto
undefined / indefinido
undelete (to -) / rehacer
undeniable / innegable
under / bajo
under / debajo de
under construction / en construcción
under way / en marcha
undercarriage / tren de aterrizaje
underclothes (plural) / ropa interior
undercut (to -) / cortar por debajo
underdo (to -) / soasar
underdog / perdedor (en una contienda)
underdone / poco hecho
underemployed / subempleado
underestimate (to -) / valorar en menos del valor real
underexpose / subexponer
underfoot / bajo los pies
undergarment / ropera interior
undergo (to -) / sufrir
undergraduate / estudiante
underground / subsuelo
undergrowth / maleza
underlie (to -) / estar debajo
underlie (to -) / ser el fundamento de
underline (to -) / subrayar
underling / subordinado
underlining / subrayado
underlying / subyacente
undermine (to -) / minar
underneath / debajo
undernourished / desnutrido
underpaid / mal retribuido
underpants / braga
underpass / paso inferior
underpin (to -) / apuntalar
underpin (to -) / calzar (poner cuñas)
underprivileged / menesteroso
underrate / desestimar
underrate (to -) / subestimar
underscore (to -) / subrayar
undersell (to -) / malvender
undershirt / camiseta
underskirt / enaguas
understaffed / escaso de personal
understand (to -) / entender
understandable / comprensible
understanding / comprensión
understudy / suplente
undertake (to -) / emprender
undertaker / enterrador
undertaking / funeraria
undertone / voz baja
undertow / resaca
undervalue (to -) / infravalorar
underwater current / corriente submarina
underwear / ropa interior
underwrite (to -) / subscribir
underwriter / subscriptor
undeserved / inmerecido
undesirable / indeseable
undetected / no detectado
undetermined / indeterminado
undigested / no digerido
undisciplined / indisciplinado
undisciplined / rebelde
undisclosed / sin revelar
undisguised / manifiesto
undistributed / no distribuido
undisturbed / tranquilo
undivided / indiviso
undocumented / indocumentado
undoing / destrucción
undoubted / cierto
undoubtedly / indudablemente
undress (to -) / desnudarse
undressed / sin curtir
undrinkable / no potable
undue / indebido
undulant fever / fiebre de Malta
undulant fever / fiebre ondulante
undulate / ondulado
undulation / ondulación
undying / eterno
unearned / inmerecido
unearth (to -) / desenterrar
unearthly / sobrenatural
uneasy / intranquilo
uneconomic / antieconómico
uneducated / inculto
unemployed / desempleado
unemployment / desempleo
unending / inacabable
unenlightened / sin instrucción
unequal / desigual
unequivocal / inequívoco
unerring / infalible
unethical / poco ético
uneven / desigual
uneventful / tranquilo
unexceptionable / intachable
unexpected / inesperado
unexpectedly / inesperadamente
unexplained / inexplicado
unexplored / inexplorado
unfading / inmarcesible
unfailing / inagotable
unfair / injusto
unfaithful / infiel
unfaltering / resuelto
unfamiliar / poco familiar
unfashionable / pasado de moda
unfasten (to -) / desabrochar
unfathomable / insondable
unfavorable / desfavorable
unfeeling / insensible
unfinished / inacabado
unfit / incapaz
unfit for / no apto para
unflagging / persistente
unflinching / firme
unfold (to -) / desplegar
unforeseen / imprevisto
unforgettable / inolvidable
unforgiving / rencoroso
unfortunate / infortunado
unfortunately / desgraciadamente
unfounded / infundado
unfreeze (to -) / movilizar
unfriendly / poco amistoso
unfruitful / estéril
unfulfilled / incumplido
unfurl / desplegar
unfurnished / sin muebles
ungainly / desgarbado
ungodly / impío
ungrammatical / antigramatical
ungrateful / ingrato
ungroup (to -) / desagrupar
unguarded / indefenso
unhappily / desgraciadamente
unhappiness / tristeza
unhappy / triste
unharmed / ileso
unhealthy / enfermo
unheard / inaudito (nunca oído)
unheeded / desatendido
unhesitating / resuelto
unhinge (to -) / desquiciar (también en sentido figurado)
unholy / profano
unhook (to -) / desenganchar
unhurt / ileso
unicorn / unicornio
unification / unificación
uniform / uniforme
uniformed / uniformado
uniformity / uniformidad
unify (to -) / unificar
unilateral / unilateral
unimaginable / inimaginable
unimpaired / intacto
unimportant / poco importante
uninformed / ignorante
uninhabited / deshabitado
uninjured / indemne
uninsurable / no asegurable
uninsured / no asegurado
unintelligible / ininteligible
unintentional / involuntario
uninterested / indiferente
uninteresting / poco interesante
uninterrupted / ininterrumpido
union / sindicato
union / unión
unionist / unionista
unique / único (en el mundo)
uniqueness / unicidad
unisex / unisex
unison / unísono
unit / unidad
unit cost / coste unitario
unit of measure / unidad de medida
unite (to -) / unir
unite (to -) / unirse
united / unido
United Kingdom / Reino Unido
unity / unidad
universal / universal
universality / universalidad
universe / universo
university / universidad
unjust / injusto
unjustifiable / injustificable
unjustified / injustificado
unkempt / desaliñado
unkind / duro
unkindly / duramente
unknown / desconocido
unlawful / ilegal
unleaded / sin plomo
unleavened / ázimo
unless / a menos que
unlike / diferente
unlikely / improbable
unlimited / ilimitado
unload (to -) / descargar
unloading unit / dispositivo de descarga
unlock (to -) / abrir
unlocking / desbloqueo
unloose (to -) / desatar
unlucky / desgraciado
unmanageable / inmanejable
unmannerly / mal educado
unmarketable / no comercializable
unmarried / soltero
unmask (to -) / desenmascarar
unmatched / desemparejado
unmentionable / indecible
unmerciful / implacable
unmistakable / inequívoco
unmitigated / no mitigado
unmixed / puro
unmounted / no montado
unmoved / firme
unnatural / poco natural
unnecessary / innecesario
unnegotiable / innegociable
unnerve (to -) / enervar
unnoticed / inadvertido
unobservant / distraído
unobtainable / inasequible
unobtrusive / modesto
unoccupied / desocupado
unofficial / extraoficial
unorthodox / poco ortodoxo
unostentatious / sencillo
unpack (to -) / desembalar
unpack (to -) / desempaquetar
unpaid / impagado
unpalatable / incomible
unparalleled / sin precedente
unpardonable / imperdonable
unpaved / sin pavimentar
unpleasant / desagradable
unplug (to -) / desenchufar
unpolished / áspero
unpolluted / impoluto
unprecedented / sin precedente
unpredictable / imprevisible
unprejudiced / imparcial
unpremeditated / impremeditado
unpretentious / modesto
unprincipled / inmoral
unproductive / improductivo
unproductiveness / improductividad
unprofitable / improductivo
unpronounceable / impronunciable
unpropitious / desfavorable
unprotect (to -) / desproteger
unprotected / sin protección
unpublished / inédito
unpunished / impune
unqualified / inhábil
unquenchable / inextinguible
unquestionable / incuestionable
unread / no leído
unreal / irreal
unreasonable / irrazonable
unrecognizable / desconocido
unregistered / no registrado
unrelenting / tenaz
unreliable / no fiable
unreliable / poco fiable
unremitting / incesante
unrepentant / impenitente
unreserved / sin reserva
unresolved / no resuelto
unresponsive / frío
unrest / inquietud
unrestrained / libre
unrighteous / injusto
unripe / inmaduro
unroll (to -) / desenrollar
unruly / indócil
unsafe / inseguro
unsaid / no dicho
unsalted / sin sal
unsatisfactory / poco satisfactorio
unsatisfied / no satisfecho
unsavory / insípido
unscathed / indemne
unscrew (to -) / destornillar
unscrupulous / poco escrupuloso
unseasonable / inoportuno
unseat (to -) / desarzonar
unseemly / impropio
unseen / no visto
unselfish / altruista
unserviceable / inútil
unsettle (to -) / desquiciar
unsettled / incierto
unshaven / sin afeitar
unsheltered, exposed to the weather / a la intemperie
unsightly / feo
unskilled / inexperto
unsociable / insociable
unsoiled / limpio
unsold / no vendido
unsolvable / insoluble
unsolvable / irresoluble
unsophisticated / poco sofisticado
unsorted / sin ordenar
unsparing / pródigo
unspeakable / indecible
unspecified / no especificado
unspoken / tácito
unstable / inestable
unsteady / inseguro
unsuccessful / infructuoso
unsuitable / impropio
unsuited / impropio
unsupported / sin fundamento
unsure / inseguro
unsurpassed / excelente
unsuspected / insospechado
unsuspecting / confiado
unswerving / firme
unsympathetic / incompasivo
untainted / impoluto
untamed / indomado
untenable / insostenible
unthinkable / inconcebible
untidy / desaliñado
untie (to -) / desatar
until / hasta
until / hasta que
untimely / intempestivo
untiring / incansable
unto / hacia
untold / incalculable
untouchable / intangible
untouched / intacto
untoward / indócil
untrained / no cualificado
untranslatable / intraducible
untried / no probado
untroubled / tranquilo
untrustworthy / poco fiable
untruth / falsedad
untutored / inculto
unused / no usado
unused / sin usar
unusual / raro
unutterable / impronunciable
unvarying / invariable
unveil (to -) / desvelar
unwarranted / injustificado
unwavering / firme
unweaned / lactante
unwelcome / mal acogido
unwell / enfermo
unwholesome / malsano
unwieldy / pesado
unwilling / reacio
unwind (to -) / desenvolver
unwise / imprudente
unwitting / inconsciente
unwonted / desusado
unworldly / no mundano
unworn / nuevo
unworthy / indigno
unwrap (to -) / desenvolver
unwritten / no escrito
unyielding / inflexible
up / arriba
up / hacia arriba
upbraid (to -) / regañar
upbringing / educación
update / actualización
update / actualizar
update (to -) / poner al día
updating / actualización
upgrade (to -) / actualizar
uphold (to -) / levantar
upholster (to -) / tapizar
upholsterer / tapicero
upholstery / tapicería
upkeep / conservación
uplift (to -) / levantar
upon / en
upper case / mayúsculas
upper-case (letter) / mayúscula
uppercut / gancho (en el boxeo)
uppermost / el más alto
upright / derecho
uprising / levantamiento
uproar / alboroto
uproarious / estruendoso
uproot (to -) / desarraigar
upset / disgustado
upside-down / al revés
upstage (to -) / eclipsar (un actor a otro)
upstairs / arriba
upstanding / honrado
upstart / advenedizo
upturn / mejora
upward / desde abajo hacia arriba
upward / hacia arriba
uranium / uranio
Uranus / Urano
urban / urbano
urea / urea
ureter / uréter
urge / impulso
urgency / urgencia
urgent / urgente
uric acid / ácido úrico
urinal / urinario
urinate (to -) / orinar
urine / orina
urn / urna
urticaria / urticaria
Uruguay / Uruguay
Uruguayan / uruguayo
USA (abbrev. for United States of America) / EE.UU. (abrev. de Estados
Unidos)
usable / utilizable
use / uso
use (to -) / usar
use (to -) / utilizar
use up (to -) / consumir
used / usado
useful / útil
usefulness / utilidad
useless / inútil
user / usuario
user-friendly, easy to use / de fácil manejo
username / nombre de usuario
user's guide / guía del usuario
usher / acomodador
usherette / acomodadora
usual / usual
usually / usualmente
usurer / usurero
usurp (to -) / usurpar
usurpation / usurpación
usurper / usurpador
usury / usura
Utah / Uta
utensil / utensilio
uterine / uterino
uterus / útero
utilitarian / utilitario
utility / utensilio
utilization / utilización
utilize (to -) / utilizar
utmost / sumo
utter / absoluto
utterance / pronunciación
utterly / absolutamente
uvula / úvula
uvular / uvular
Uzbekistan / Uzbekistán
vacancy / vacante
vacant / libre
vacate (to -) / dejar vacante
vacation / vacaciones
vaccinate / vacunar
vaccination / vacuna
vaccination / vacunación
vaccine / vacuna
vacillate (to -) / vacilar
vacillation / vacilación
vacuity / vacuidad
vacuous / vacuo
vacuum / vacío
vagabond / errabundo
vagina / vagina
vaginal / vaginal
vagrancy / vagabundeo
vagrant / vago
vague / vago
vaguely / vagamente
vain / vano
vainglorious / vanaglorioso
vainglory / vanagloria
valentine / novio, -via
valet / criado
valiant / valiente
valid / válido
validate (to -) / homologar
validate (to -) / validar
validated / homologado
validation / aprobación
validation / homologación
validation / validación
validity / validez
valise / maleta
valley / valle
valor / valor
valorous / valeroso
valuable / valioso
valuator / tasador
value / valor
valueless / sin valor
valuer / tasador
vamp / coqueta
vampire / vampiro
van / furgoneta
vandal / vándalo
vandalism / vandalismo
vane / veleta
vanguard / vanguardia
vanilla (color) / vainilla (color)
vanish (to -) / desaparecer
vanity / vanidad
vanquish (to -) / vencer
vantage / ventaja
vapid / insulso
vapor / vapor
vaporization / vaporización
vaporize (to -) / evaporar
vaporizer / vaporizador
variability / variabilidad
variable / inconstante
variable / variable
variance / variación
variance / varianza
variation / variación
varicella / varicela
varicose / varicoso
varicose vein / varice
varied / variado
variegated / abigarrado
variety / variedad
various / varios
varnish / barniz
varnishing / barnizado
varsity / universidad (FAM)
varying / variable
vase / jarrón
vasectomy / vasectomía
vassal / vasallo
vassalage / vasallaje
vast / vasto
vastly / inmensamente
vat / depósito
vat / tanque
vat / tina
Vatican / Vaticano
Vatican City / Ciudad del Vaticano
vaticinate (to -) / vaticinar
vaudeville / espectáculo de variedades
vault / bóveda
vault / cámara acorazada
vaulted / abovedado
vaunt / jactancia
veal / ternera
vector / portador
vector / vector
vedic / védico
veer (to -) / virar
vegetable / verdura
vegetal / vegetal
vegetarian / vegetariano
vegetarianism / vegetarianismo
vegetate (to -) / vegetar
vegetation / vegetación
vehemence / vehemencia
vehement / vehemente
vehicle / vehículo
veil / velo
vein / vena
veined / venoso
Velasquez / Velázquez
velocipede / velocípedo
velocity / velocidad
velvet / terciopelo
velveteen / pana
vena cava / vena cava
venal / venal
venality / venalidad
vendor / proveedor
vendor / vendedor
veneer / chapa
venerable / venerado
venerate (to -) / venerar
veneration / veneración
venereal / venéreo
Venezuela / Venezuela
Venezuelan / venezolano
vengeance / venganza
vengeful / vengativo
venial / venial
Venice / Venecia
venison / venado (carne de -)
venom / veneno
vent / abertura
ventilate (to -) / ventilar
ventilation / ventilación
ventilator / ventilador
ventricle / ventrículo
ventriloquism / ventriloquia
ventriloquist / ventrílocuo
venture / aventura
venture / ventura
venturesome / atrevido
venue / lugar
Venus / Venus
veracious / veraz
veracity / veracidad
veranda / veranda
verb / verbo
verbal / verbal
verbalize / verbalizar
verbatim / literalmente
verbena / verbena
verbiage / verbosidad
verbose / verboso
verbosity / verbosidad
verdant / verde
verdict / veredicto
verdigris / verdín
verge / borde
verger / sacristán
verification / comprobación
verify (to -) / comprobar
verisimilitude / verosimilitud
verity / verdad
vermifuge / vermífugo
vermilion / bermellón
vermin / bicho
verminous / verminoso
Vermont / Vermont
vermouth / vermut
vernacular / vernáculo
versatile / universal
versatility / versatilidad
verse / verso
versed / versado
versification / versificación
versify / versificar
version / versión
verso / reverso
versus / contra
vertebra / vértebra
vertebral / vertebrado
vertebral / vertebral
vertebral body / cuerpo vertebral
vertebral duct / canal vertebral
vertebrate / vertebrado
vertex / vértice
vertical / vertical
vertices / vértices
vertigo / vértigo
very / mismo
very / muy
vesicle / vesícula
vessel / vasija
vessel / vaso
vest / chaleco
vestibule / vestíbulo
vestige / vestigio
vestigial / rudimentario
vestment / vestidura
vestry / sacristía
Vesuvius / Vesubio
veteran / veterano
veterinarian / veterinario
veterinary / veterinario
veto / veto
vex (to -) / molestar
vexation / molestia
vexatious / molesto
via / vía
viability / viabilidad
viable / viable
viaduct / viaducto
vial / redoma
vial / vial
vibrant / vibrante
vibrate (to -) / vibrar
vibration / vibración
vibrator / vibrador
vibratory / vibratorio
vicar / vicario
vicarious / delegado
vice / vicio
vice-consul / vicecónsul
vice-president / vicepresidente
viceregal / virreinal
viceroy / virrey
vice-versa / viceversa
vicinity / vecindad
vicious / vicioso
vicissitude / vicisitud
victim / víctima
victimize (to -) / victimizar
victor / vencedor
victorious / victorioso
victory / victoria
victual (to -) / avituallar
victuals / vituallas
vicuña cloth / vicuña
videodisk / videodisco
videogame / videojuego
videotape / vídeo
videotext / videotexto
Vienna / Viena
view (to -) / examinar
view (to -) / ver
viewer / espectador
viewer / visor
viewpoint / punto de vista
vigil / vigilia
vigilance / vigilancia
vigilant / vigilante
vigor / vigor
vigorous / vigoroso
vigorously / vigorosamente
vile / vil
villa / chalet
village / pueblo
villager / lugareño
villain / bribón
villainous / villano
villainy / villanía
villous / piloso
villous / velloso
vindicate (to -) / reivindicar
vindication / reivindicación
vindictive / reivindicativo
vine / vid
vine shoot / sarmiento
vinegar / vinagre
vinegary / avinagrado
vineyard / viña
vineyard / viñedo
vintage / vendimia
vinyl / vinilo
viol / viola
viola / viola
violate (to -) / violar
violation / violación
violence / violencia
violent / violento
violently / violentamente
violet (color) / violeta (color)
violin / violín
violinist / violinista
viper / víbora
Virgil / Virgilio
virgin / virgen
virginal / virginal
Virginia / Virginia
virginity / virginidad
Virgo / Virgo
virile / viril
virtual / virtual
virtually / virtualmente
virtue / virtud
virtuosity / virtuosismo
virtuoso / virtuoso
virtuous / virtuoso
virulence / virulencia
virulent / virulento
virus / virus
vis a vis / de cara a
vis a vis / frente a
visa / visado
visage / rostro
viscera / vísceras (plural)
visceral / visceral
viscose / viscoso
viscosity / viscosidad
viscous / viscoso
vise / tornillo de banco
visibility / visibilidad
vision / visión
visionary / visionario
visit (to -) / visitar
visitation / visita
visitor / visitante
visor / visera
vista / perspectiva
Vistula / Vístula
visual / visual
visualize (to -) / imaginarse
visually / visualmente
vital / vital
vitality / vitalidad
vitalize (to -) / vivificar
vitally / fundamental
vitals / órganos vitales
vitamin / vitamina
vitiate (to -) / viciar
vitiation / corrupción
vitrify (to -) / vitrificar
vituperate (to -) / vituperar
vivacious / vivaz
vivacity / vivacidad
vivid / vívido
vivify (to -) / vivificar
viviparous / vivíparo
vivisection / vivisección
vixen / zorra
vocabulary / vocabulario
vocal / vocal
vocalist / vocalista
vocalization / vocalización
vocalize (to -) / articular
vocally / vocalmente
vocation / vocación
vocational / profesional
vociferate (to -) / vociferar
vociferation / vociferación
vociferous / vociferante
vodka / vodka
vogue / boga
voice / voz
voice recognition / reconocimiento de voz
voiceless / sin voz
void / anulado
void / caducado
volatile / volátil
volatility / volatilidad
volcanic / volcánico
volcano / volcán
vole / campañol
volition / voluntad
volleyball / voleibol
volt / voltio
voltage / voltaje
volubility / volubilidad
voluble / voluble
voluminous / voluminoso
voluntary / voluntario
volunteer (to -) / presentarse voluntario
voluptuous / voluptuoso
vomit / vómito
voodoo / vudú
voracious / voraz
vortex / vórtice
vote / voto
vote (to -) / votar
voter / votante
voting / votación
vouch (to -) / atestiguar
voucher / vale
vow / voto
vowel / vocal
voyage / viaje
voyager / viajero
voyeur / mirón
vulgarity / vulgaridad
vulgarization / vulgarización
vulgarize (to -) / vulgarizar
vulnerable / vulnerable
vulture / buitre
vulva / vulva
W (watt) / W (vatio)
wad (to -) / enguatar
wadding / guata
wade (to -) / vadear
wafer / oblea de silicio
waffle / barquillo plano
wage / jornal
wage / salario
wage / sueldo
wager / apuesta
wagon / carro
wail (to -) / lamentar
wailing / lamentos
waist / cintura
waistband / cinturilla
waistcoat / chaleco
waistline / cintura
wait / espera
wait (to -) / esperar
waiter / camarero
waiter / mozo
waiting / espera
waitress / camarera
wake / estela
wake up (to -) / despertarse
wakeful / desvelado
waken (to -) / despertar
Wales / Gales
walk / andar
wall / muro
wall / pared
wallcovering / tapizado de la pared
walled / amurallado
wallet / cartera
wallflower / persona tímida
wallop / golpe (FAM)
walloping / paliza (FAM)
wallpaper / papel de empapelar
walnut / nuez
walrus / morsa
waltz / vals
wand / lápiz lector
wand / vara
wander (to -) / vagar
wanderer / vagabundo
wandering / errante
wanderings (plural) / vagabundeos (plural)
wane (to -) / menguar
want (to -) / querer
wanting / querer
war / guerra
ward / pupilo
warden / vigilante
wardrobe / guardarropa
ware / mercancía
warfare / guerra
warhead / ojiva
warily / cautelosamente
warm / caluroso
warm-hearted / de buen corazón
warmth / calor moderado
warn (to -) / advertir
warning / advertencia
warning / aviso
warning signal / señal de aviso
warning system / sistema de alarma
warp / urdimbre
warrant / garantía
warren / conejar
warring / belicoso
warrior / guerrero
Warsaw / Varsovia
warship / barco de guerra
wart / verruga
wart venus shell / escupiña grabada
wartime / tiempo de guerra
wary / cauto
wash (to -) / lavar
washer / lavadora
washer / lavandera
washerwoman / lavandera
washing / lavado
Washington / Washington
wastage / derroche
waste / residuo
waste (to -) / gastar
waste land / baldío
waste of money / malgasto
wasteful / malgastador
watch / reloj
watch / reloj de pulsera
watchdog / perro guardián
watchful / en vela
watching / vigilancia
watchmaker / relojero
watchman / vigilante
watchtower / atalaya
watchword / contraseña
water / agua
water inlet / entrada del agua
water knot / nudo encontrado
water outlet / salida del agua
watercourse / corriente de agua
waterfall / cascada
waterfall / catarata
watering / riego por aspersión
waterproof / impermeable
waterworks / sistema de abastecimiento de agua
watery / acuoso
watt / vatio
wattage / potencia (en vatios)
wave / ola
wave / onda
waver (to -) / vacilar
wavy / ondulado
wax / cera
way / manera
wayward / voluntarioso
we / nosotros
weak / débil
weaken (to -) / debilitar
weakling / persona débil
weakly / débilmente
weakness / debilidad
wealth / riqueza
wealthy / adinerado
weapon / arma
weaponry / armamento
wear / uso
wear and tear / desgaste
weariness / cansancio
wearisome / fatigoso
weary / cansado
weasel / comadreja
weather / tiempo
weathering / desgaste
weatherman / meteorólogo
weave / tejido
weaver / araña
weaver / tejedor
web (to -) / tejer
website / sitio web
wed (to -) / casar
wed (to -) / casarse
wedding / boda
wedge / cuña
wedge shell / coquina
wedlock / matrimonio
Wednesday / miércoles
wee / minúsculo
weed / cizaña
week / semana
weekday / día laborable
weekend / fin de semana
weekly / semanal
weekly / semanalmente
weep (to -) / llorar
weeping / llorón
weever / escorpión
weigh (to -) / pesar
weight / peso
weighting / ponderación
weightless / ingrávido
weighty / pesado
weird / extraño
weird / raro
welcome (to -) / dar la bienvenida
welcome (to -) / recibir
weld (to -) / soldar
welder / soldador
welding / soldadura
welfare / bienestar
well / bien
well-being / bienestar
well-done / bien hecho
well-done / muy hecho
well-known / conocido
Welsh / galés
Welshman / galés
welt / cintura
welt / elástico
west / oeste
western / occidental
wet / mojado
whale / ballena
whaler / ballenero
wharf / muelle
what / qué
whatever / cualquier
wheat / trigo
wheel / rueda
wheel / torno
wheel godet / cangilón
wheelbarrow / carretilla de mano
wheelchair / silla de ruedas
wheeze / jadeo
wheezy / jadeante
whelk / bigaro
whelk / caracol de mar
when / cuando
when / cuándo
whence / de dónde
whence / de lo cual
whenever / cuando quiera que
where / donde
where / dónde
whereabouts / paradero
whereas / considerando que
whereby / cómo
whereby / por el cual
wherein / en qué
whereupon / después de lo cual
wherever / dondequiera que
whether / si
which / el cual, cuál
which / que, qué
whichever / cualquier
whiff / gallo
while / mientras
whilst / mientras
whimper / gimoteo
whimsical / caprichoso
whine (to -) / gimotear
whinny / relincho
whip / látigo
whirl / giro rápido
whirlpool / remolino
whirlwind / torbellino
whisk / batidora (de mano)
whisker / pelo del bigote
whiskey / whisky
whisky / whisky
whisper / cuchicheo
whistle / silbato
whistle (to -) / silbar
whit / pizca
white / blanco (color)
white corpuscle / glóbulo banco
white fluke / platija
white hake / locha
white octopus / pulpo blanco
white sea-bream / sargo
white tunny-fish [UK] / albacora (atún blanco)
white-bream / sago
whitefish / corégano
whitefish / lavareto
whiten (to -) / blanquear
whitewash (to -) / encalar
whither / adonde
whiting / blanco de España
whiting / merlano
whitting pout / faneca
who / quien
whoever / quienquiera que
whole / entero
wholesale / venta al por mayor
wholesaler / comerciante (al por mayor)
wholesome / sano
wholly / totalmente
whom / a quien
whom / quien, quién
whooping cough / tos convulsiva
whooping cough / tos ferina
whopper / cosa enorme
whopping / enorme
whore / prostituta
whorehouse / burdel
whose / cuyo
why / por qué
wick / mecha
wicked / malo
wickedness / maldad
wicker / mimbre
wickerwork / tejido de mimbres
wicket / postigo
wide / ancho
widely / extensamente
widen (to -) / ensanchar
widespread / extendido
widow / viuda
widower / viudo
widowhood / viudez
width / ancho
width / anchura
wield (to -) / manejar
wife / esposa
wig / peluca
wiggle / meneo
wild / salvaje
wildcard / metacaracter
wildcat / gato montés
wilderness / desierto
wildlife / fauna
wildly / ferozmente
will / voluntad
willful / voluntarioso
William of Orange / Guillermo de Orange
William the Conqueror / Guillermo el Conquistador
willing / deseoso
willingly / de buena gana
willingness / buena voluntad
wilt (to -) / marchitarse
win (to -) / ganar
wince / mueca de dolor
wind / viento
wind energy / energía eólica
windless / sin viento
windmill / molino de viento
window / ventana
windpipe / tráquea
windscreen / parabrisas
windshield / parabrisas
windward / barlovento
windy / ventoso
wine / vino
wine tasting / cata (de vinos)
wine vault / cava
wineglass / catavinos
wing / ala
wingtip / extremo del ala
wink / pestañeo
winner / ganador
winning / premiado
winter / invierno
wintry / invernal
wipe (to -) / limpiar
wiper / trapo
wire / alambre
wire / hilo
wireless / inalámbrico
wiry / rígido
wisdom / sabiduría
wise / sabio
wisecrack / chiste
wish / desear
wish / deseo
wishful / deseoso
wit / ingenio
witch / bruja
witch / mendo
witchcraft / brujería
witchdoctor / hechicero
with / con
with me / conmigo
with you / contigo
withdraw (to -) / retirar
withdrawal / retirada
wither (to -) / marchitarse
withered / marchito
withhold (to -) / detener
within / dentro
within / dentro de
without / sin
withstand (to -) / resistir
witty / ingenioso
wizard / mago
wizardry / hechicería
wobble / tambaleo
wobbly / tambaleante
woe / penas (plural)
wolf / lobo
wolf-fish / perro del norte
woman / mujer
womanhood / condición femenina
womanish / femenino
womanly / femenino
womb / útero
wonder / maravilla
wonderful / maravilloso
wonderfully / maravillosamente
wonderland / país de las maravillas
wondrous / maravilloso
woo (to -) / cortejar
wood / bosque
wood / madera
wooden / de madera
woodland / bosque
woodwork / maderamen
woody / leñoso
woof / trama
wool / lana
woolly / lanoso
word / palabra
wording / redacción
work / trabajar
work / trabajo
work area / área de trabajo
work in the fields / labores del campo
workday / día laborable
worker / obrero
worker / trabajador
workingman / trabajador
workman / obrero
workmanship / habilidad
workout / entrenamiento
workroom / taller
workshop / taller
workspace / área de trabajo
world / mundo
worldly / mundano
worldwide / mundial
worm / gusano
worn-out / gastado
worried / angustiado
worried / preocupado
worrier / aprensivo
worry (to -) / preocuparse
worse / peor
worsen (to -) / empeorar
worship / culto
worshipper / adorador
worst / peor
worsted / estambre
worth / valor
worthiness / mérito
worthless / sin valor
worthwhile / que vale la pena
worthy / digno
wound / herida
wounded / herido
wrangle / disputa
wrap / envoltura
wrap (to -) / envolver
wrapping / envoltura
wrath / ira
wreath / guirnalda
wreathe / trenzar
wreck / choque
wreck fish / cherna
wreckage / restos (plural)
wrecker (US) / demoledor de casas
wren / reyezuelo
wrench / llave inglesa
wrench / tirón
wrestle (to -) / luchar
wrestler / luchador
wrestling / lucha libre
wretch / desgraciado
wretched / infeliz
wriggle (to -) / retorcer
wring / retorcer
wrinkle / arruga
wrinkled / arrugado
wrist / muñeca
wristwatch / reloj de pulsera
writ / escritura
write (to -) / escribir
writer / escritor
writhe / retorcer
writing / escritura
written / escrito
wrong / mal
wrongdoer / malhechor
wrongdoing / mal
wrongful / injusto
wrongly / mal
x-axis / eje x
xenophobia / xenofobia
x-ray / radiografía
x-ray (to -) / radiografiar
xylophone / xilófono
yacht / yate
yak / yak
yam / ñame
yank / tirón
Yankee / yanqui
yard / patio
yardstick / vara de medir
yarn / estambre
yarn / hilo
yawn (to -) / bostezar
yawning / bostezante
y-axis / eje y
yeah / sí
year / año
yearbook / anuario
yearly / anual
yearn (to -) / anhelar
yearning / anhelo
yeast / levadura
yell / grito
yell (to -) / gritar
yellow / amarillo (color)
yellow clam / almeja margarita
yellow pages / páginas amarillas
yellowfin tuna / rabil
yellow-finned tuna / rabil
yellowtail flounder / limanda
yelp / gañido
yes / sí
yesterday / ayer
yet / todavía
yew / tejo
yield / rendimiento
yield (to -) / rendir
yielding / productivo
yoke / yugo
yokel / rústico
yolk / yema
yonder / aquel
you (formal) / vosotros
you (formal) see tú / usted
you (informal) / ustedes
you (informal) see USTED / tú
young / joven
youngster / jovenzuelo
your / su
youth / juventud
youthful / juvenil
Yugoslav / yugoslavo
Yugoslavia / Yugoslavia
Zagreb / Zagreb
zany / estrafalario
zap (to -) / zapear
zeal / celo
zealot / celota
zealot / defensor
zealotry / fanatismo
zealous / celoso
zealous / entusiasta
zebra / cebra
zenith / cenit
zero / cero
zestful / animado
Zion / Sión
zip / silbido
zipper / cremallera
zodiac / zodíaco
zonal / zonal
zone / zona
zoo / zoo
zoological / zoológico
zoologist / zoólogo
zoology / zoología
zoom / zoom
Zurich / Zúrich

85 comentarios:

 1. Computers are impersonal, but that doesn't mean your computer techs should be impersonal, too.
  Computer Repair Pearland

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Nice article! thanks for this material has been a great help, I recommend this app has really been a great tool for my learning and pronunciation
   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pronuntiapp

   Eliminar
 2. Salsa Vitаmіnа, nаjvacsia tanecna salѕa , rueda akcia na Sloѵensku.
  Pozуvame vsеtkych milovnikov salsy, bachаta, ktori maju chut zazit uzasne chvile sρestrene latino
  rytmami.

  Нere is my web site :: salsa, bachata
  Here is my web blog - salsabb, rueda

  ResponderEliminar
 3. esta bien mi puntuacion un 7

  ResponderEliminar
 4. ¿Cree usted que de obtener un préstamo? está usted en serio en necesidad de un préstamo urgente de poner en marcha su propio negocio? ¿Está usted en deuda? Esta es tu oportunidad de logrado su deseo porque Damos préstamos personales, préstamos de negocios y préstamos de la empresa, y todo tipo de préstamos a tasa de interés del 3% para más información póngase en contacto con nosotros ahora a través de E-mail: kia_credit@blumail.org

  ResponderEliminar
 5. ¿Necesita un préstamo urgente para pagar sus deudas, pagar sus cuentas, resolver sus problemas o asistencia financiera para apoyar su negocio. en caso afirmativo en contacto con nosotros por correo electrónico realpersonalfinance@live.com

  ResponderEliminar
 6. I have been browsing online more than 2 hours today, yet I
  never found any interesting article like yours. It's pretty worth enough for me.

  In my opinion, if all site owners and bloggers
  made good content as you did, the web will be much more useful than
  ever before.

  Feel free to surf to my website :: lighters; http://unitedanglersofamericafoundation.com,

  ResponderEliminar
 7. This is very interesting, You're a very skilled blogger.
  I've joined your rss feed and look forward to seeking
  more of your great post. Also, I have shared your site in my social networks!


  my blog :: garcinia cambogia select malaysia

  ResponderEliminar
 8. It's crucial to spell-check and proofread every page.
  0 listing tools to drive traffic now but there are cases of foreclosures still
  coming up and hence, are properties being sold even less than half of the lower
  limb of Lake Seminole. As an example, everyone knows that
  a Big Mac is supposed to taste realtors san antonio the same everywhere you go.

  Some requirements would have to be charged a gift tax.
  Set the appointment, it enabled them to have remained relatively unchanged.


  My web site homes for rent in murfreesboro tn - quizilla.teennick.com,

  ResponderEliminar
 9. Hello, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the
  favor”.I am trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use a few of
  your ideas!!

  My web page; shemale webcams

  ResponderEliminar
 10. If the source of water is a leak a leaky roof, pipe or appliance but it could also
  be, condensation on pipes, flooding or poor water drainage, mold control
  tips or poor ventilation in humid rooms. Finally, the mold spores in the infected are must be cleaned
  as they are prime transports for mold spores.
  There are mold spores in every home, but rooms with mold growth have an increase
  of spores in the infected are must be cleaned using HEPA air filtration and
  vacuuming.

  my web blog - charlotte mold remediation (blog.com)

  ResponderEliminar
 11. Why users still make use of to read news papers when in this
  technological globe all is available on net?


  Look at my web site ... Shopping Reviews

  ResponderEliminar
 12. Preventing mold growth in other parts of the home requires containing the mold spores thermoset compression mold design tips in the infected are must be cleaned as they are prime
  transports for mold spores. And they will all say, more or less, the same thing:
  clean the mold temporarily, but thermoset compression mold design tips they are by no means ways to completely remove the mold problem completely.
  In order to remediate mold, all factors the mold
  growth, spores, and moisture must be addressed.

  Also visit my site mold on bread (eldridgecsrn.soup.io)

  ResponderEliminar
 13. Un hechicero grande que resolver mis problemas .
  Hola soy John Kelvin , estoy aquí para spreed esta buena noticia a todo el mundo sobre cómo conseguí mi ex amor back.I estaba volviendo loco cuando mi amor me dejó por otro chico el mes pasado, pero cuando me encuentro con un amigo que presentarme a DR BREEZE el gran mensajero al oráculo que él sirve, narré mi problema al DR BREEZE acerca de cómo mi ex amor me dejó y también la forma en que necesitaba para conseguir un trabajo en un gran company.He sólo me dijo que he venido al lugar correcto fuera voy a estar haciendo mi deseo de corazón sin ningún lado effect.He me dijo lo que tengo que hacer , Después de que se ha hecho , en los próximos 2 días, mi amor me llamó por teléfono y fue diciendo lo siento para mí vivir hasta ahora y también en la siguiente semana después de mi amor me llamó para ser suplicando perdón , me llamaron para una entrevista en mi empresa deseadas se necesitaba para trabajar como director gerente . Estoy muy feliz y abrumado que tengo que decirle esto al mundo entero sobre cómo DE BRISA ayúdame concedo mi deseo de corazón . Si necesita cualquier tipo de ayuda contacto DR BREEZE en la siguiente dirección de correo electrónico : drbreezeultimatespellcaster@gmail.com y obtener todo su problema a resolver . Ningún problema es demasiado grande para él para resolver . Póngase en contacto con él directamente en : drbreezeultimatespellcaster@gmail.com y obtener sus problemas a resolver como yo

  ResponderEliminar
 14. I am not sure where you are getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.

  Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.


  My blog スキーウェア

  ResponderEliminar
 15. A person essentially help to make severely articles I would state.
  This is the first time I frequented your web page and up
  to now? I surprised with the research you made to create this actual
  put up amazing. Magnificent activity!

  Look into my homepage; youtube.com - -

  ResponderEliminar
 16. As you come off exit 58 on the I-4,ChampionsGate
  greets you right away with imlosing gates. Off season
  also includes the week just right after the accident. Every Monday night at 8:45
  PM for a reviiew of Starr Islannd Resort & Club Orlando⠝ when you are signing documents and ask
  him to check the park's schedule before you
  go. See, learn, and maybe keeping Howard was the wrong decision on getting a car could ruin your stay.


  Feel free to surf to my site: look at more info (www.migente.com)

  ResponderEliminar
 17. I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!

  I'll go ahead and bookmark your website to come back later
  on. Cheers

  Also visit my web site :: equipment ()

  ResponderEliminar
 18. Spot on with this write-up, I honestly believe that this site needs much more attention.
  I'll probably be back again to read through more, thanks for the information!  Here is my webpage

  ResponderEliminar
 19. emm la teacher me dise qe los vocabularios de ingles en goolgle estan mal!!!
  eso es cierto?

  ResponderEliminar
 20. One wаy is to invite tɦe eames office chair brahmins of
  India tߋ Indonesia is աhen ɑnd wɦere you plan on going.

  Internet marketing іs dealing witɦ exceptional skills wɦereas ordinary marketing companies аrе developed iո
  the 1970s.

  my web blog: Һere ()

  ResponderEliminar
 21. I was recommended this website by my cousin. I'm not sure whether this post is written
  by him as nobody else know such detailed about my problem.
  You're amazing! Thanks!

  My page :: fix ipad screen crack

  ResponderEliminar
 22. How did they decide who was on it? Open the Fifa
  14 Ultimate Team, Score Great Goals fifa14
  cing generator and Air Play. They proudly addthat among
  the companies orr websites hat sell chea FIFA 14 coins,
  they arethe best. Amstrad Action magazine gave it
  zero per cent. You can win the striker Edison Cavani.
  Share with friends and enjoy free Fifa 14 game. The next gen cnsoles can make that
  a reality?

  Here is my web blog; fifa 14 coins generator activation key

  ResponderEliminar
 23. Hiya! I just would like to give an enormous thumbs up for the good info you have got right here
  on this post. I shall be coming again to your blog for extra soon.


  Here is my website ... SEO

  ResponderEliminar
 24. Hola, soy la señora Wellington Sarah de Texas, EE.UU., hace un mes que estaba en busca de préstamo, me fui a mi banco, pero mi puntuación de crédito estaba mal, un amigo mío que recibió un préstamo a través de yahoo respuesta de la firma del préstamo EE.UU. les introduce a mí, como principio tenía miedo, pero decidí darle una oportunidad, pero para mi mayor sorpresa fue aprobado mi préstamo y que me concedió en un día, sin verificación de crédito, sin garantía, y su tasa de interés de 3%, así que voy a desea utilizar este medio para asesorar a todos por ahí que está buscando para el préstamo de cualquier tipo de contacto con ellos a través de usaloanfinancialfirmss64@gmail.com

  ResponderEliminar
 25. Soy la mujer más feliz del mundo, mi esposo me llamó esta mañana después de divorciarse de otra mujer que va a 6 meses con la ayuda de este hombre que conocí en este sitio, por favor ayúdame a él y el autor de este sitio gracias a su nombre es el Dr. Aida Wedo su número de teléfono es +2348115436578 su email es africanvoodoorituals@gmail.com mi nombre es William Sarah soy de Ohio Muchas gracias por su ayuda

  ResponderEliminar
 26. Hi Peeps, iam Phelia West a final year student of Medicine and Surgery Concordia University Montreal Canada. Please if you wanna be scam free just like the way i am now please do not hesitate to apply for a loan from the Queneeth Stark loan company , i have tested there services and its is so unique and so fast without any further benefit of doubt i am so convinced and quit guaranteed that this company is one of the very best loan company online because my loan was granted to me without any form of headache or heartaches as compared to all other fake loan companies that i contacted online before reaching them and you can reach them on this email that i used in obtaining my own loan {mrsqueenethstarkloanagency@admin.in.th} also should you wanna contact me please here is my personal email
  {phaliawest@gmail.com}

  ResponderEliminar
 27. I аm ure this piece of writing hass touched all the internet people, its resally really good ppost on building up new
  website.

  Visit my web-sіte ... przeprowadzki koszalin

  ResponderEliminar
 28. ¿Está buscando un préstamo muy original? La buena noticia es aquí! ! ! Ofrecemos préstamos van desde $ 5, 000.00 Min. a $ 30, 000, 000.00 Max. a una tasa de interés del 2% por año. Los préstamos para el desarrollo de negocios Estamos certificados, dignos de confianza, fiable, eficiente, rápido y nos dynamic.contact Email: am.credito@blumail.org

  ResponderEliminar
 29. Esto es genial am vivos para atestiguar el buen trabajo de aceite de cáñamo y su curación milagrosa.

  En 10 de abril 2012 me diagnosticaron cáncer de mama y cáncer de hueso cuando el doctor me dijo que ya era demasiado tarde para mí, que tengo sólo diez meses en la tierra para vivir. Compartí lágrimas y toda esperanza se había ido pensando que yo apenas dormir e ir así como así.

  Mi madre vino a visitarme en Serbia dos meses más tarde y me compró algún producto aceite de cáñamo decir que funciona bien en el cáncer, ya que nunca me contó acerca de los beneficios y me animan a usar el medicamento. He estado en tratamiento durante los últimos 4 meses ya que fue el plan de tratamiento necesario para mí.
  La semana pasada, fui al hospital para hacer mi prueba y que Dios sea la gloria de mi cáncer no se encontró allí. Se me ha curado con Rick Simpson aceite de cáñamo que mi madre me había comprado.

  Mi familia en eternamente agradecido a Rick Simpson Cannabis Oil.

  La semana pasada mi madre me dio su correo electrónico y número de teléfono que me contacté con él en persona y darle las gracias por salvar la vida. A continuación la información.

  ricksimpsoncannabisoil_phoenix@outlook.com

  ricksimpsoncannabisoil_phoenixtears@outlook.com
  +447024078253

  ResponderEliminar
 30. Good Day I am Mrs (cournty smith) from United state of America, i stayed in Alabama, and i have a broke up business, until i found this company email who help me to gain a loan for business,, and now i want to used this short medium to congratulate the above company for the fast and safe money they loan to me without any form of collateral, i loan 500,000USD from the company to save my business and lots more, i saw their mail on the internet, everyone always give testimony for what they did, so i quickly contacted them and they all did everything for me without stress and my money was sent to my account 24hrs later, i was surprise and feel glad, now i now have a standard business control agent who help me, now i will advice those who need urgent loan to contact her at lissaperryloancompany@gmail.com he is a very God man and I know that he will help you immediately.. Below is he loan encouraging words. For loan lenders Are you financially down and need loan? Do you need loan to pay off credits and debts? Do you need finance to set up your own business? Do you need loans to carry out large projects? Do you need college loan? Do you need funding for various other processes? email contact:lissaperryloancompany@gmail.com

  ResponderEliminar
 31. Mi novio me dejó hace una semana después de que le acusa de ver a alguien más y insultarlo. Lo quiero de vuelta en mi vida, pero se niegan a tener cualquier contacto conmigo. Estaba tan confundo y no sé qué hacer, así que llego a la internet en busca de ayuda y vi un testimonio de cómo un lanzador de hechizos les ayudan a conseguir su ex parte posterior, así que póngase en contacto con el hechicero y explicar mi problema con él y él lanzó un hechizo para mí y me aseguro de 2 días que mi ex volverá a mí y para mi mayor sorpresa, el segundo día de mi ex vino a llamar a mi puerta y pedir perdón. Estoy tan feliz de que mi amor está de vuelta otra vez y no sólo eso, estamos a punto de casarse. Una vez más gracias DR OJEFOR hechizo. Usted es verdaderamente talentosos y dotados. Email: DROJEFORSPELLCASTER@GMAIL.COM es la única respuesta. Él puede ser de gran ayuda y no voy a dejar de publicar él porque él es un hombre maravilloso .....
  él puede resolver el siguiente ......
  (1) Si usted quiere que su ex atrás.
  (2) si usted siempre tiene pesadillas.
  (3) ¿Quieres ser promovido en su oficina.
  (4) ¿Quieres mujeres / hombres que corren detrás de usted.
  (5) Si usted quiere un hijo.
  (6) ¿Quieres ser rico.
  (7) ¿Quieres atar su marido / esposa para ser
  Hasta Siempre.
  (8) Si usted necesita la ayuda financiera.
  (9) La atención a base de plantas
  (10) Si usted puede ser capaz de satisfacer a su esposa
  deseo sexual debido
  a bajo erraction.
  (11) si su menstruación se niegan a venir
  el día en que
  suponer o más flujos.
  (12) si su trabajo se niegan a pagar sus personas,
  debido que ?.
  (13) resolver un problema de la tierra y recuperarla.
  (14) ¿Su familia Denny usted de su
  derecho?
  (15) Que la gente obedece mis palabras y hacer mi
  que.
  (16) ¿Tiene un bajo conteo de esperma?
  (17) desventuras
  (18) curar el VIH

  ResponderEliminar
 32. mi ex novio me dejó hace 8 meses después de que yo le echaba de tener una aventura con alguien más y insultarlo. Lo quiero de vuelta en mi vida, pero se niegan a tener cualquier contacto conmigo. Estaba tan confundo y no sé qué hacer, así que visité la INTERNET para pedir ayuda y vi un testimonio de cómo un lanzador de hechizos les ayudan a conseguir su ex parte posterior, así que póngase en contacto con el lanzador de hechizos y explicar mis problemas con él. . él lanzó un hechizo para mí y me aseguro de 24 horas que mi ex volverá a mí y para mi mayor sorpresa, el tercer día mi jessop vino a llamar a mi puerta y pedir perdón. Estoy tan feliz de que mi amor está de vuelta otra vez y no sólo eso, estamos a punto de casarse. Una vez más gracias Dr Olokum, seréis verdaderamente talentoso y dotado de contactos de su correo electrónico: LAVENDERLOVESPELL@YAHOO.COM

  ResponderEliminar
 33. Nombre del acreedor: Sr. Paul William.
  Prestamista E-mail: paul_william_loanhouse@hotmail.com

  Ofrecemos préstamos privados, comerciales y personales con tasas de interés muy bajas anuales tan bajas como 3% en un año a 50 años plazo de amortización en cualquier parte del mundo. Ofrecemos préstamos que van desde $ 5.000 a US $ 100 millones.

  Nuestros préstamos están bien asegurados para la máxima seguridad es nuestra prioridad. ¿Está perdiendo el sueño por las noches preocupante cómo conseguir un prestamista de préstamo de fiar? ¿Está mordiendo las uñas a la rápida? En lugar de golpear a usted, comuníquese con Paul William Préstamo Casa (Loan Services) ahora, los especialistas que ayudan a los préstamos de parada
  mal historial de crédito, para encontrar una solución que la victoria es nuestra misión.

  Los interesados deben llenar el formulario de solicitud de préstamo a continuación:

  FORMULARIO DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO
  SOLICITUD DE PRÉSTAMO
  Su nombre completo *
  Su e-mail *
  Su teléfono *
  Su dirección *
  Su ciudad *
  Estado / Provincia *
  País *
  Número de fax
  Fecha de nacimiento *
  ¿Tiene una cuenta? *
  Ha aplicado antes? *
  Préstamo cantidad necesaria *
  Duración del préstamo *
  Propósito del préstamo *
  Envíame una copia escaneada de su identificación: *

  Nombre del acreedor: Sr. Paul William.
  Prestamista E-mail: paul_william_loanhouse@hotmail.com

  Saludos,
  Sr. Paul William.
  paul_william_loanhouse@hotmail.com

  ResponderEliminar
 34. Hola tengo un testimonio que traes: Si quieres hacer un préstamo entre individuo con 2% de tasa de interés, por favor póngase en contacto con la Sra. RODIONOVA ELENA y VÉRONIQUE fortuna dos hermosas damas que realmente me han concedido un préstamo 70 mil de euros (70.000€), al principio pensé que no un solo momento, puesto que el mal bienintencionado del préstamo en internet tenía me totalmente vacía, pero mi curiosidad me empujó a probar una segunda vez. Finalmente conseguí este préstamo que mi versión de este atolladero en el que vivía. Tengo varios compañeros que también han recibido préstamos a su nivel sin problemas en vez de hacerlo tienen por personas mal intencionadas que salen a trabajar para estafar a los inocentes, publico este post porque me hizo bien con este préstamo y desanimado, no porque yo estaba teniendo pero conoció a estas señoras honestas y generosas que tomas contacto con él:
  Aquí está su correo electrónico: (rodionovaelenna@katamail.com)
  Usted está buscando un préstamo reactivar sus actividades ya sea para un proyecto, ya sea para comprar un apartamento, pero se le prohíbe el banco o el archivo al verano Banco desestimada que estas señoras están el único que te ayudará. Quisiera pedirle a contacto
  Gracias a gusto y envíe su solicitud para obtener su préstamo dentro de 48 horas como máximo. GRACIAS POR COMPARTIR ESTA INFORMACIÓN PARA AYUDAR A NUESTRO HERMANO, NUESTROS AMIGOS Y OTROS

  ResponderEliminar
 35. Mi nombre es Sr. Johnson Soy un prestamista de préstamos de
  dinero de ayuda financiera empresa ltd si necesita un préstamo urgente
  éntreme en contacto a través de mi correo electrónico
  kelly_m01@blumail.org

  FORMULARIO DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO

  Nombre Completo:
  Email:
  Teléfono:
  Móvil N º:
  Dirección de la casa:
  Ciudad:
  Estado / Provincia:
  País:
  Número de fax:
  Ocupación:
  Ingreso mensual:
  Edad:
  Email:
  Usted tiene una cuenta? :
  Ha aplicado antes? :
  Monto del préstamo necesario:
  Duración del préstamo:
  Propósito del Préstamo:  cualquier tipo de ayuda financiera gratuita sentir que me responda bien

  Póngase en contacto con nosotros a través de este correo electrónico
  kelly_m01@blumail.org espera de su urgente responder pronto
  gracias ....

  Saludos.
  Sr. Kelly Mike.

  ResponderEliminar
 36. Mi nombre es Clifford MARY desde Australia .I estoy aquí para dar testimonio sobre cómo conseguí mi marido de vuelta. Mi marido me dejó sin razón hace 3 años. Se mudó con otra mujer, me sentí como matar a mí mismo, mi vida se volvió muy amarga y dolorosa. Después de 1 día, un amigo mío me habló de un gran lanzador de hechizos que es muy buena y, me dijo que le dio algunos números de la suerte que él jugó en una lotería y ganó. Yo no lo creo porque he trabajado con muchos de ellos y no funcionó. Me rogó más, así que decidí probar este gran hechicero llamado DR Ogbo. Todavía no lo creía. He utilizado el hechizo que me dio y al día siguiente recibí una llamada de mi querido esposo Thomas el mes pasado. Se disculpó y regresó a mí. Él incluso me dio 10,000USD como medio de compensar a mí. Estoy muy feliz ahora. Gracias DR Ogbo, Usted puede alcanzarlo a través de correo electrónico: drogbohighspiritualspellcaster@gmail.com

  Él puede resolver cualquier problema como,
  (1) Si usted quiere que su ex atrás.
  (2) que necesita un divorcio en su relación.
  (3) ¿Quieres ser promovido en su oficina.
  (4) ¿Quieres las mujeres y los hombres a correr detrás de usted.
  (5) Si usted quiere un hijo.
  (6) ¿Quieres ser rico.
  (7) ¿Quieres atar su marido y esposa para ser tuyo para siempre.
  (8) Si necesita postura financiera.
  (9) El puede hacer que el embarazo.
  (10) Él puede curar de alguna enfermedad.
  (11) Se puede curar la sordera

  ResponderEliminar
 37. ¿Necesita una droga Cuke urgentes para comprar en caso afirmativo en contacto con nosotros por correo electrónico a los santos luvmusic4life@gmail.com

  ResponderEliminar
 38. Mi nombre es Dante se encuentran, y baso en mexico..My vida ha vuelto !!! Después de 2 años de matrimonio roto, mi marido me dejó con dos niños. Sentí que mi vida estaba a punto de terminar i suicidio casi comprometida, yo estaba emocionalmente fuera de servicio por un tiempo muy largo. Gracias a un hechicero llamado Dr. Jatto, que conocí en línea. En un día fiel, como yo estaba navegando por Internet, me encontré con adjudicar de testimonios sobre este lanzador de hechizos particular. Algunas personas testificaron que él trajo a su amante ex, algunos declararon que restaura útero, curación del cáncer, y otras enfermedades, algunas testificó que él puede lanzar un hechizo para detener el divorcio y así sucesivamente. yo también me encuentro con un testimonio concreto, se trataba de una mujer llamada luis francisca, ella testificó acerca de cómo él trajo de vuelta a su amante ex en menos de 2 días, y al final de su testimonio se le cayó el Dr. Jatto dirección de correo electrónico. Después de leer todo esto, decidí darle una oportunidad. Me contacté con él vía e-mail y le expliqué mi problema con él. En sólo 48 horas, mi marido volvió a mí. Hemos resuelto nuestros problemas, y estamos aún más feliz que antes Dr Jatto, es realmente un hombre dotado y no voy a dejar de publicar él porque él es un hombre maravilloso ... Si usted tiene un problema y que busca un verdadero y genuino lanzador de hechizos para resolver todos sus problemas para usted. Trate drjattosplltemple@gmail.com cualquier momento, podría ser la respuesta a sus problemas. Aquí está su Email drjattosplltemple@gmail.com O LLAME AL 2349035512062.

  1. conseguir su vuelta ex
  2. GANAR las loterías.
  3. procrear.
  4. RUPTURA DE CURSO DE GENERACIÓN.
  5. CÓMO OBTENER DE TRABAJO.
  6. Promoción del Empleo.
  7. HECHIZO DE DINERO.
  8. PROTECCIÓN ESPIRITUAL.
  9. CUIDADO DE HIERBAS.
  10. HECHIZO DE BELLEZA.

  ResponderEliminar
 39. Apreciando Rick Simpson es lo que voy a hacer a través de mi vida.
  quiero usar esta opurtunidad para contar todos los que lean mi testimonio de lo que Dios había usado Rick Simpson hacer en la vida del marido
  Mi marido sufría de cáncer del cerebro y después de usar tanto dinero en el hospital y la cirugía un amigo nos dio la dirección de correo que se ordenó para la medicación de su madre; rickcannabisoil02@gmail.com
  y después de contactar representante de Rick Simpson y pedí por su medicación que fue saftely entregado a nosotros, que hemos aplicado en el cáncer de cerebro de mi marido y después de tres meses de tratamiento mi esposo es bien y suena como un bebé recién nacido agradezco rick simpson y su representante fiel por hacer de mi marido en vivo.

  Contacto Rick en; Rickcannabisoil02 @ gmail

  móvil: +1 312 835 3384

  ResponderEliminar
 40. Para el Sr. Rick Simpson,

  En primer lugar quiero darle las gracias por el excelente aceite de milagro guía cura cannabis cáncer que dejaste en la clínica acerca de curar definitivamente tantos pacientes cancerosos de diferentes tipos de cáncer y otras enfermedades. Es realmente algo que nunca he oído hablar de antes.

  He seguido las directrices exactas que se propuso para mí por el Dr. Thomas después de ordenar el medicamento a través de correo electrónico: ricksimpsoncannabisoil@outlook.com, lo que me permite iniciar el tratamiento a lo largo. He estado siguiendo la directriz sobre el tratamiento durante los últimos 3 meses y 23 días y ahora tengo una sensibilidad pulso logrado reducir y erradicar mi cáncer de colon de mi vida, e inmune saltado drásticamente para una salud perfecta según lo recomendado por el Sr. Rick Simpson .

  Su Cannabis El petróleo es la medicación cambiante de la vida mejor que he visto en mi vida y toda mi familia y amigos que me han recomendado en contacto con usted a través de correo electrónico: ricksimpsoncannabisoil@outlook.com han testificado a este medicamento y todos alabanzas a Dios Todopoderoso que me llevan a la Clínica donde llegué a conocer sobre usted de pacientes orden.

  Estas cosas hacen las obras, ya que soy un debilidad vida de este gran medicamento que ha salvado mi vida y la de mi familia y amigos después de 4 meses de tratamiento.

  Es un gran alivio para mí y mi familia y amigos. No puedo esperar a ver lo que el futuro me lleva.

  Por favor, ayúdame a compartir esto al mundo.
  Guarde sus seres queridos compartiendo el siguiente correo electrónico a los pacientes que sufren de cáncer en todo el mundo.

  Email: ricksimpsoncannabisoil@outlook.com

  Gracias por esta maravillosa oportunidad a los dos.

  Es una historia verdadera que Dios me llevan una gran debilidad que es una historia real.


  Gregio Marcos
  Por favor, ayuda parada Hoax de la re-publicación de este comentario como una historia de verdad por favor

  ResponderEliminar
 41. TENGA CUIDADO AQUÍ NADIE PUEDE AYUDARTE aquí o incluso sugerir COMO USTED PUEDE TENER SU EX O amor de nuevo, CUALQUIER TESTIMONIOS DE MÁS hechicero aquí debe ser IGNORE.BECAUSE mayoría de ellos son SCAM QUIERO DECIR SCAM reales que yo era una víctima y me dieron RIPPED de miles de dólares porque estaba tan ansioso por llegar a mi esposa después de salir mE HACE MÁS DE 2 AÑOS CON MIS 7 años de edad hijo de JERRY, hE SOLICITADO 7 hechicero DIFERENTE AQUÍ Y todo fue en vano TODOS ELLOS PIDEN MISMO COSA ENVIAR TU NOMBRE TU EX NOMBRE DIRECCIÓN Y TELÉFONO DE IMAGEN ETC qUE HICE UNA Y OTRA VEZ Y la mayoría de ellos eran de ÁFRICA OCCIDENTAL HASTA ISAW un post sobre drokojiehealinghome y yo decidimos le di mi ÚLTIMOS TRAIL.SHE ASK mE CUATRO COSAS MI NOMBRE REAL, MI EX Y MI EX MADRE NOMBRE Y $ 180 Y DIJO MI EX volverá EN 24 HORAS, he pagado más de $ 3,000 EN CASTING HECHIZO Y MENSAJERÍA Y NADA tiene trabajo para mí después de 3 días que estuve pensando en lo mucho que he perdido Hasta aquí todo DIJE LET ME darle una oportunidad, así que llamé de nuevo y enviar mi verdadero nombre, mi ex y mi ex MADRE NOMBRE Y LA $ 180 porque te juro que era mi último intento, así que estaba esperando a que ELLA mE DIJO qUE ESPERAR HASTA EL DÍA SIGUIENTE Y no pude dormir esa noche porque realmente amo a mi esposa y quiero de vuelta a las 9 pm Ese día yo siembro MI ESPOSA EN LÍNEA EN EL LIBRO CARA Y ella dijo HI Al principio estaba CHOQUE porque nunca HABLAR cONMIGO PARA EL PASADO UN AÑO Y 9 MESES AHORA no respondió de nuevo Ella dijo ¿estás ahí? Rápidamente contestar Sí y ella dijo PODEMOS VER MAÑANA le dije que sí y ella se fue OFF-LINE Yo estaba confundido TRATO DE CHAT ella otra vez, pero ella no era más de compactos no pude dormir esa noche, mientras me preguntaba qué va DECIR, POR 7.AM A la mañana siguiente me dio UNA LLAMADA SRTA decidí no llamo yo, todavía estaba en SHOCK nuevo ella llamada y recojo ELLA DIJO PODEMOS VER hoy después del trabajo me dijo que sí así que finalizar la llamada Inmediatamente me saliera del trabajo ELLA mE LLAMA Y qUE CUMPLA Y AHORA ESTAMOS OTRA VEZ LOS INVITO MAMA ANITA LA SIGUIENTE DIA dándole las gracias por lo que ha hecho en realidad yo TODAVÍA llamarla y darle las gracias COMO MI VIDA NO ERA COMPLETA SIN MI ESPOSA POR FAVOR TENGA CUIDADO AQUÍ hE SIDO MILES DE DÓLARES SCAM SI QUIERES UN ENCANTO VERDADERO AMOR ENTONCES CONTACTO (drokojiehealinghome@gmail.com)

  ResponderEliminar
 42. Hola,
  Esto es para informar al público en general que la señora, Merit espero prestamista privado de préstamos tiene abrir una oportunidad económica para todos los necesitados de cualquier ayuda financiera. Damos préstamo a tipo de interés del 2% a los individuos, las empresas y las empresas bajo un términos y condiciones claras y comprensibles. póngase en contacto con nosotros hoy por e-mail (merithope6@gmail.com)

  ResponderEliminar
 43. BARCLAYS PRESTAMO EMPRESA

  ATENCIÓN SOLICITANTE:

  Gracias por su respuesta a una solicitud de préstamo,
  a través del correo electrónico, y el contenido se entendía muy bien. Estamos certificados y registrados prestamista de préstamos que proporciona préstamos con el solicitante en la necesidad de baja tasa de interés del 3% Préstamos: tales como los préstamos educativos, préstamos comerciales, préstamos agrícolas, préstamos hipotecarios, préstamos de inversión personal, préstamos para automóviles y préstamos para otros gastos significativos. Damos crédito que van desde $ 5,000 USD $ 1,000,000.00 USD a una tasa de interés del 3% con una duración de 1 a 10 años, dependiendo de la cantidad solicitada.
  Puede contactar con nosotros por correo electrónico: barclaysnationwideloan@hotmail.com
  por lo que puede ayudarle a adquirir un préstamo a usted como que el candidato sea honesto y genuino.
  También ofrecemos en préstamos de emergencia y Situaciones faclitate, lo que puede hacer en menos de 48 horas.
  La forma proveída abajo debe ser completado y enviado por correo electrónico de vuelta por el Solicitante Solicitar una oferta de préstamo.

  Nombre completo del solicitante: _______________________________

  País / Estado residual: _____________________________

  Residual Dirección: _________________________________

  Sexo: ___________

  Lugar de Trabajo: __________________________

  Mensual de Ingresos / Subsidio / Salario: _________________

  Monto del préstamo necesario: ___________________________

  Duración: ____________________________________

  ¿has aplicar acaben: __________________________

  Su pronta respuesta será muy apreciada.
  Mirando hacia el futuro en tener una buena relación de trabajo con usted.
    Saludos,
     email: barclaysnationwideloan@hotmail.com
  BARCLAYS PRESTAMO EMPRESA.

  ResponderEliminar
 44. Bienvenido a Señor Ozamo Templo de solución. y estoy aquí para ayudarle a cambiar y transformar su vida de la manera más positiva posible. Yo uso el poder de la nave negro y Wicca hechizos para ayudar a personas como usted conseguir el amor que quieren y
  el dinero que se merecen y también cura ninguna de las enfermedades. Mi amor y hechizos de hierbas ofrecen resultados sorprendentes y rápidos. ¿Quieres encontrar
  tu alma gemela? ¿Quiere reunirse con un amante pasado y hacer que te ame de nuevo o curar ninguna de sus enfermedades que ha estado sufriendo desde el pasado? ¿Es necesario enlazar un elemento perturbador de causar problemas en su relación? Con mi servicio de lanzamiento de hechizos, puedo lanzar un hechizo de amor o preparar una cura a base de hierbas para sus enfermedades en su nombre que nos ayudará a todos sus deseos y sueños se hagan realidad. También hago otros hechizos personalizados, como los hechizos de dinero, hechizos de trabajo, hechizos amistad, y hechizos suerte. Ya ha probado el poder de hechizos y oraciones para conseguir
  lo que quieras. Si bien es cierto que todo el mundo tiene la capacidad de lanzar
  hechizos y hacer magia, hechizos es como un músculo. Todo el mundo tiene este "músculo" pero cuanto más lo uses, más fuerte se vuelve, y más cosas puedes hacer con él. Si usted no es un lanzador de hechizos con experiencia, tu hechizo no puede ser tan fuerte, y el
  resultados no tan rápido como es posible que desire.GET SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS AQUÍ y ser libre !!
  Hola a la gente que quiere ser grande, Nota: Este hechizo no tiene ningún efecto en cualquiera, pero sólo para
  obtener su problema a resolver en Aceptar.
  Obtenga su problema a resolver en el maestro ... Usted puede obtener el
  problemas de fuelle resolver aquí.


  1. ayuda en ganador de la Lotería
  2. Traer de vuelta amante perdido, incluso si pierde por un largo tiempo
  3. Retire los malos hechizos de viviendas, negocios
  Y la atracción del cliente, etc.
  Promoción 4. Get que han deseado durante mucho tiempo en el trabajo o en su
  carrera.
  6. Retire el punto negro que sigue teniendo su dinero
  7. Averigüe por qué usted no está progresando en la vida y la solución
  8. Eliminar en peleas familiares
  9. Garantizar excelentes calificaciones en la escuela, incluso para los niños con discapacidad mental
  10. Deje de su matrimonio o relación de romperse
  12. Nos curamos esterilidad en las mujeres y perturbadora menstruación
  13. Dejad matrimonio con el amante de su elección
  14. Garantía de ganar los casos de divorcio y judiciales preocupantes no importa lo qué etapa
  15. Asegurar el éxito en el trabajo y los negocios
  16. Enfermedades y embrujado Mental
  17. No se puede dormir por la noche o caminar por la noche
  18. Recuperar los bienes robados y el paradero de las personas que te hacen daño.
  19. Trae suerte sobrenatural en
  20.Using mi medicina a base de hierbas para curar alguna de estas enfermedades como la diabetes, la sífilis, el cáncer, etc.
  21. Protección extrema para aquellos que realizan trabajos peligrosos como guardias de seguridad, director de banco, los transportistas de fondos, etc. Tengo más de 20 años de lanzamiento de hechizos experiencia, y he echado con éxito hechizos para ayudar a cientos de personas a mejorar su vida amorosa, la situación financiera y la felicidad . Yo puedo ayudarte, y quiero ayudarte. Nos enteramos de hechizos mi encargo aquí

  Contacto conmigo a través de mi dirección de correo electrónico y número de teléfono: +2348148418244

  Email: lordozamotemple@gmail.com

  ResponderEliminar
 45. Am ESPERANZA Johnson de Canadá. Yo estaba teniendo serios problemas de relación con mi novio y que había dado lugar a que se mueva hacia el apartamento de su amigo. Todo empeoró porque él comenzó a ir a bares y clubes de striptease con frecuencia con su amigo, emborrachándose y desmayo. Él siempre me amenaza en el teléfono cada vez que lo llamo a causa de todo el mal aconseja que su amigo le ha dado. Realmente lo amo y que había estado saliendo desde hace 8 años, que nos dio una hermosa hija. Yo también había perdido un montón de dinero en terapeutas hasta que me presentaron al Dr. Ogbo por un amigo a quien ayudó a casarse con su novio de la niñez; esto me dio confianza y fuerza para traerlo de vuelta total. Hice todo lo que pedía, y después de 48 horas mi novio me llamó y me corrieron de vuelta a casa, las cosas cambiaron entre nosotros emocionalmente. Él tiene un trabajo y dejó de beber y mantener amigos irrelevantes. Es un milagro que nunca creí era posible porque había perdido toda esperanza hasta que encontré Dr.Ogbo Así que por eso me prometí compartir mi testimonio en todo el universo. Todos agradecimiento a Dr.Ogbo para el excesivo trabajo que ha hecho por mí. A continuación se muestra la dirección de correo electrónico en la situación en la que está siendo sometido a una rotura del corazón, y te aseguro que cuando la mina ha hecho por mí, que sin duda le ayudará también. E- mail él ,,, drogbohighspiritualspellcaster@gmail.com

  ResponderEliminar
 46. Mi nombre es Trust, me inscribí a privados préstamos prestamista que le permite garantizar préstamos a particulares y empresas en todo el mundo de firma y cualquier cuerpo que necesitan ayuda financiera. Dar préstamos para obtener más información acerca de mi préstamo

  E-mail: trustloanlender2013@hotmail.com

  LLENAR Y REGRESAR

  Nombre: .................
  País: ...............
  Edad: ....................
  perfecta: ..................
  Cantidad necesaria: ..............
  Duración del préstamo: .................
  Número de teléfono ...........
  Saludos.
  E-mail: trustloanlender2013@hotmail.com
  Nos pondremos en contacto para obtener más información usted.

  ResponderEliminar
 47. Saludos a la población en general, quiero informar al público cómo me curé del virus del herpes simple por un doctor llamado Osas. he visitado diferentes hospital, pero me dieron la lista de medicamentos como Famvir, Zovirax y Valtrex que es muy caro para el tratamiento de los síntomas y nunca me curó. Estaba mirando a través de la Internet en busca de remedio en HERPES y vi comentario de la gente hablando de cómo el doctor Osas los curó. Yo tenía miedo porque yo nunca creí en la Internet, pero yo era convencer a darle una oportunidad porque yo estaba teniendo ninguna esperanza de haberse curado de herpes, así que decidí contactar con él en su correo electrónico que se cotiza en el comentario (doctorosasherbalhome @ gmail. com) i buscó en su correo electrónico en la red y vi un montón de gente que testifican acerca de su bondad. Cuando me puso él, me dio esperanza y enviar un medicamento a base de plantas para mí que me tomó en serio y funcionó para mí, soy una persona libre ahora sin problema, mi resultado HERPES salió negativo. Rezo por vosotros Dr. Osas Dios le dará vida eterna, no morirás antes de tu tiempo por ser un hombre sincero y grande. Estoy tan feliz, también puede ponerse en contacto con él si usted tiene cualquier problema por correo electrónico: doctorosasherbalhome@gmail.com
     
                      
   DOCTOR SAOS puede también curar la enfermedad SIGUIENTE: -

  1. VIH / SIDA
  2. HERPES
  3. GONORREA
  4. ALS
  5. bajo conteo de esperma
  6. MENOPAUSIA ENFERMEDAD
  7. EPILEPSIA
  8. ASEPSIS
  9. CÁNCER
  DEPRESIÓN 10. ANSIEDAD
  PROBLEMA 11. EMBARAZO
  12. miopía PROBLEMA

  ResponderEliminar
 48. Your post has been excellent and nice. Your topic is useful for all. I come back in your site when you will provide new post.

  ResponderEliminar
 49. Soy Louis París, 59 años Una vez con esta enfermedad diabólica llamado cáncer "Cuando me enteré de que el aceite se llama aceite mágico cannabis que decidí darle una oportunidad. Pero, ¿cómo conseguir que se convirtió en un problema, fui a buscar y encontré médica aceite de Rick Simpson en línea, me puse en contacto Dr. Rick Simpson en Ricksimpsonmedicaloil@outlook.com por thathave email ayudó a muchos pacientes con aceite de cannabis, por lo que Nos dio una oportunidad y un plazo de 5 días, mi aceite de cannabis que entregado a mi puerta, a un lado se me dio instrucciones sobre cómo utilizar el aceite. y dentro de 3 semanas de mi solicitud, he visto un enorme cambio en mi salud hasta ahora tan bueno me estoy poniendo más fuerte cada día, todo gracias a Dios y al Dr. Rick Simpson.

  ResponderEliminar
 50. Hola,
  Esto es para informar al público en general que la señora, BRENDA ESPERANZA un prestamista privado de préstamos tiene abrir una oportunidad financiera para todo el mundo en necesidad de ayuda financiera. Damos préstamos a tasa de interés del 2% a los individuos, las empresas y las empresas bajo un términos y condiciones claras y comprensibles Desde
  20.000 dólares a $ 7 millones de dólares, euros y libras solamente. Dar préstamos de negocios,
  Préstamos personales, préstamos estudiantiles, préstamos para automóviles y préstamos para pagar las facturas. póngase en contacto con nosotros hoy en día por e-mail a: (brendahope816@gmail.com)

  ResponderEliminar
 51. ¿Necesita un préstamo rápido a largo o corto plazo con una tasa de interés relativamente baja tan bajo como el 3%? Ofrecemos préstamo de negocios, préstamo personal, préstamo de vivienda, préstamos para automóviles, préstamos estudiantiles, préstamos de consolidación de deuda, etc. sin importar su puntaje de crédito. Estamos avalados en dar servicios financieros a nuestros numerosos clientes en todo el mundo. Con nuestros paquetes flexibles de préstamo, los préstamos pueden ser procesados y transferidos al prestatario en el menor tiempo posible, en contacto con nuestro especialista para asesoramiento y planificación financiera. Si usted necesita un préstamo de rápida respuesta a este correo electrónico privatefunding1@hotmail.com

  urgencia enviarnos un e-mail a (privatefunding1@hotmail.com)

  ResponderEliminar
 52. ¿Necesita un préstamo rápido a largo o corto plazo con una tasa de interés relativamente baja tan bajo como el 3%? Ofrecemos préstamo de negocios, préstamo personal, préstamo de vivienda, préstamos para automóviles, préstamos estudiantiles, préstamos de consolidación de deuda, etc. sin importar su puntaje de crédito. Estamos avalados en dar servicios financieros a nuestros numerosos clientes en todo el mundo. Con nuestros paquetes flexibles de préstamo, los préstamos pueden ser procesados y transferidos al prestatario en el menor tiempo posible, en contacto con nuestro especialista para asesoramiento y planificación financiera. Si usted necesita un préstamo de rápida respuesta a este correo electrónico privatefunding1@hotmail.com

  urgencia enviarnos un e-mail a (privatefunding1@hotmail.com)

  ResponderEliminar
 53. Saludos a todo el que esté leyendo esto testimony.I han sido rechazadas por mi marido después de tres (3) años de matrimonio sólo porque otra mujer tenía un hechizo sobre él y yo y el muchacho dejó de sufrir. un día, cuando yo estaba leyendo a través de la web, vi un post sobre cómo este hechizo lanzador en esta dirección (druwagbale@gmail.com) su número es (2348038498883) y su página web (www.uwagbale.simplesite.com), tienen ayudar a una mujer para volver a su marido y le di una respuesta a su dirección y él me dijo que una mujer tenía un hechizo sobre mi esposo y él me dijo que me va a ayudar y después de 2 días de que voy a tener a mi marido de vuelta . Le creí y hoy me alegro de que todos ustedes saben que este hechizo lanzador tiene el poder de traer los amantes de la espalda. porque ahora soy feliz con mi marido. que se especializan en el siguiente hechizo.
  1. Para que tu amante o marido de vuelta
  2. antibalas Espiritual
  3. Formación
  Hechizo 4. Dinero
  5. hechizo de larga duración
  6. Prosperidad hechizo
  Hechizo 7. Protección
  8. Obtener un hechizo de empleo
  9. Ser un hechizo gestor
  10. Obtener un préstamo enorme sin tener que pagar ninguna cuota de hechizo
  11. Volviendo su dinero estafa
  Hechizo 12. Niño
  Hechizo 13. Embarazo
  Hechizo 14. Libertad
  Hechizo 15. Amor
  16, hechizo de fuga
  17. hechizo humana Invisible
  18. El éxito o el hechizo pase
  Hechizo 19. Matrimonio
  20. hechizo Avenging
  21. popularidad hechizo
  Hechizo 22. Matar
  Hechizo 23. Cáncer
  24. hechizo poder sobrenatural.
  en contacto con él (druwagbale@gmail.com) su número es (2348038498883) y su página web (www.uwagbale.simplesite.com) es aún escrito en 1 Juan 4 vs 1, no te condern cualquier espíritu, sino probar todo espíritu que no es el uno de Dios, porque Dios ayude a través del hombre. éxito

  ResponderEliminar
 54. Quiero saludar al mundo en general, estoy muy agradecido por las buenas acciones de DR. Henry hizo por mí, yo era un paciente con VIH, todo fue malo para mí, yo no podía hacer cosas con mis amigos más, solté mi trabajo, me solté todo, yo estaba aún esperando la muerte en sí, fui a buscar en la Internet vi muchos testimonios sobre cómo diferentes lanzadores de conjuros ayudaron a la gente en la curación de sus enfermedades mortales, recogí correo electrónico de un solo lanzador de conjuros, que DR. Henry le envió por correo electrónico y él me contestó, le dije que todos los problemas, él me pide que no se preocupara, que voy a estar libre de la enfermedad mortal, lo que hice, que coló el hechizo, y me dijo que le enviará un santo agua para mí a través de servicios de mensajería, me sorprendió, porque él no lo mencionó a mí antes, he pagado por el servicio de entrega de mensajería, tengo un agua bendita, me pidió que beber lo que hice y me pidió que fuera para un chequeo médico en un hospital, fui al hospital fui a dar una prueba de VIH, me hicieron la prueba VIH negativo, me sorprendió, me pregunté a mí mismo, "es todavía buenos ayudantes por ahí"? Le prometí a compartir mi testimonio a todo el mundo, soy libre ahora, tengo un trabajo mejor, si estás pasando por los dolores que necesita ayuda puede compartir sus problemas a DR. Henry través agaguspellhome@live.com

  ResponderEliminar
 55. Oferta de préstamo en libras, euros, dólares lo que los interesados deben complacer a responder a
  nosotros a través de: roseberryfinancials01@gmail.com con
  monto:
  Duración:
  Número de teléfono:
  País:
  Masculino Femenino:
  Vía: roseberryfinancials01@gmail.com

  ResponderEliminar
 56. Quiero dar las gracias a Dios por el uso (Ademolespellhome@gmail.com) como mi fuente de salvación después de 2 años de paro y mi amante me dejó solo durante 2 años, sólo roto corazón hasta que conocí a un doctor Ademole en un testimonio damas cómo fue ayudado por el mismo Dr. Ademole, así que decidí contactar con él y cuando le dije a todos mis problemas se rió y dijo que esto no es un problema. todo va a estar bien en tres días. Exactamente en el tercer día de mi ex amante me llame y me sorprendió y lo que me sorprendió fue que una empresa i se aplica desde hace más de cuatro meses que llamó y me dijo que debía volver al trabajo tan pronto como sea possible.Am muy agradecidos con el Dr. Ademolele, si desea ponerse en contacto con él, su correo electrónico es (Ademolespellhome @gmail.com) hace que el hechizo de la siguiente manera (1) Si usted quiere que su ex atrás. (2) que necesita un divorcio en su relación (3) ¿Quieres ser
  promovido en su oficina. (4) ¿Te gustaría que los hombres y las mujeres andan tras usted. (5) Si usted quiere un hijo. (6) ¿Quieres ser rico. (7) ¿Quieres atar su marido y la mujer a ser tuyo para siempre. (8) Si necesita ayuda financiera. (9) que desea adoptar a un niño, (10) que desea ser miembro de illuminati.
  Herbal Care Contacto él hoy (Ademolespellhome@gmail.com) Ser juez pecado útil destacar Hoy

  ResponderEliminar
 57. ¿Necesita un préstamo por cualquier motivo? en contacto con nosotros ahora con un precio asequible
  Oferta de préstamos al 4% Tasa de interés con un mínimo de $ 1,000 y un máximo
  de $ 500,000,000,00 y Si está interesado debe póngase en contacto con nosotros en:
  tomsonfinance@gmail.com para obtener más información.

  Nota: Nuestra compañía de préstamos no engaño a diferencia de otro préstamo falsa
  empresas que publican lo que ellos no pueden ofrecer, por favor, esto es un real y
  empresa auténtica préstamo registrado bajo agencia del gobierno, solamente seria
  personas de mentalidad que de verdad necesita préstamos son para ponerse en contacto con nosotros, si usted sabe
  no son serios acerca de la búsqueda de préstamo de nosotros por favor, ni siquiera tratar de
  póngase en contacto con nosotros, gracias.


  tomsonfinance@gmail.com
  Gracias, un saludo a la espera de su respuesta urgente.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Es Dr.EBHOSE usted puede email él si necesita ayuda en su relación ebhodaghespell@gmail.com
   Te prometo que sus problemas se resuelven de inmediato. Después de estar en
   relación con él durante siete años, me dejó, yo hice todo
   ¿Podré yo hacerle volver atrás, pero todo fue en vano. Quería
   por el amor que siento por él, suplicó, pero él se negó hasta
   explicado mi problema con alguien en línea y ella me sugirió que debería
   más bien por correo un lanzador de conjuros que me podría ayudar a un hechizo que le trajera
   espalda, pero soy el tipo que nunca creyó en hechizos, no tenía más remedio que
   Pruébalo, enviado al taumaturgo, dije no hay problema
   todo estará bien dentro de tres días, mis ex vuelven a mí
   dentro de los tres días, el hechizo fue lanzado y, sorprendentemente, en el segundo día,
   que fue alrededor de las 4:00 pm. Mi ex me llamó, yo estaba tan sorprendido, respondió el
   llaman y todo lo que dijo fue que estaba tan mal por todo lo que pasó,
   quería volver a mí, que me encanta tanto. Yo estaba tan feliz y
   sorprendido. Desde entonces, he hecho la promesa de que todos los que conocemos la voluntad
   nunca tienen un problema de relación, que me voy a referir al hechizo
   lanzador para ayudar. Cualquier persona puede necesitar la ayuda de la máquina de colada, su
   email ebhodaghespell@gmail.com
   También hizo muchos hechizo-like,

   (1) quiere que su ex atrás.
   (2) Usted siempre tiene pesadillas.
   (3) Para ser promovido en su oficina
   (4) ¿Quieres un niño.
   (5) ¿Quieres ser rico.
   (6) quieren mantener su esposo / esposa a ser solo tuya para siempre.
   (7) la necesidad de asistencia financiera.
   8) ¿Quieres estar en control de que el matrimonio
   9) ¿Quieres ser atraído a la gente
   10) La falta de hijos
   11) ¿NECESITA UN ESPOSO / ESPOSA
   13) Cómo ganar su LOTERÍA
   14) HECHIZO DE PROMOCIÓN
   15) HECHIZO DE PROTECCIÓN
   16) HECHIZO DE NEGOCIO
   17) BIEN TRABAJO HECHIZO
   18) cura para cualquier enfermedad / H.I.V.
   Póngase en contacto con él hoy en: ebhodaghespell@gmail.com

   Eliminar
 58. Atención !!!
     NO necesita un préstamo urgente para X-mas que aquí hay una manera de obtener su préstamo que usted ha estado buscando en un buen ritmo%
  Yo soy la señora Julieta Johnson un prestamista préstamo privado. se nos da todo tipo de préstamo, que damos préstamos a un bajo tipo de interés del 3% y las buenas condiciones de trabajo, si usted necesita un préstamo, entonces se recomienda ponerse en contacto con nosotros para que prestamos servicios de calidad que le hará satisfecho. correo electrónico: mrsjulietloancompany00@gmail.com

  prestamos todo tipo de préstamo en buenos servicios, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico: mrsjulietloancompany00@gmail.com
  Gracias
  Sra Juliet Johnson

  ResponderEliminar
 59. Gracias a Dios mi cáncer de pulmones marido se ha curado en el aceite de Rick Simpson cáñamo. Mi marido ha sido a través de la quimioterapia 3 veces, pero esta vez su condición fue empeorando que tenía miedo de que lo matará. Cuando un amigo mío me dirigió a Rick Simpson en: (drricksimpsoncannabisoil@gmail.com) en el que podía comprar el medicamento, porque el Rick Simpson tiene ayudan a curar su tumor cerebral y recomiendo encarecidamente que él me ayudó con mi marido cáncer y curar por completo, nunca creí la historia, pero hoy, con acción de gracias en mi corazón, mi cáncer de pulmones marido se ha curado en el aceite de cáñamo Rick Simpson y quiero que todos a unirse a las manos en agradecimiento a la gran labor que se ha hecho por Rick Simpson, él es el hombre que salvó la vida de mi esposo con el aceite de cáñamo, gracias a él. para todos aquellos que tienen un problema relacionado con el cáncer y otras enfermedades deben comunicarse con él a través de su correo electrónico: (drricksimpsoncannabisoil@gmail.com) Voy a seguir dándole las gracias porque su Dios envió para salvar a mi familia que estaba en la etapa de colapsar todo por mi cáncer marido. Emily Smith,

  ResponderEliminar
 60. Necesitas un préstamo? ¿Está usted en una crisis financiera o necesita dinero para iniciar su propio negocio? ¿Necesita préstamo para liquidar su deuda o pagar sus facturas o iniciar un buen negocio? Usted tiene un bajo puntaje de crédito y tienen dificultades para obtener préstamos de capital de los bancos locales y otras instituciones financieras? Aquí está tu oportunidad de obtener un préstamo de nuestra firma Organización de Scott Franklin PRÉSTAMOS. Ofrecemos préstamos a particulares para los siguientes propósitos y mucho más. Préstamo Personal, expansión de negocios, Creación de Empresas, Educación, consolidación de deuda, préstamos de dinero duro. Ofrecemos préstamos a baja tasa de interés del 2%. Póngase en contacto con nosotros hoy a través de correo electrónico: franklinosayandescott@gmail.com

  ResponderEliminar
 61. Bienvenido a rose empresa kate Préstamo, en responder a su solicitud de préstamo en Internet (por este medio dar a préstamo) para ayudarle en su problemas financieros si usted está interesado en nuestros préstamos amablemente en contacto con nosotros de nuevo a la respuesta para procesar el préstamo lo permite. Thank you.You puede comunicarse con nosotros por correo electrónico a la compañía en: rosekateloanfunds@gmail.com

  Saludo a usted
  Mrs.Rose kate

  ResponderEliminar
 62. Gracias a Dios Todopoderoso que me llevan a Rick Simpson, Mi cáncer de pulmones marido se ha curado en el aceite de Rick Simpson cáñamo. Mi marido ha sido a través de la quimioterapia 3 veces, pero esta vez su condición fue empeorando que tenía miedo de que lo matará. Cuando un amigo mío me dirigió a Rick Simpson en: (drricksimpsoncannabisoil@gmail.com) en el que podía comprar el medicamento, porque el Rick Simpson tiene ayudan a curar su tumor cerebral y recomiendo encarecidamente que él me ayudó con mi marido cáncer y curar por completo, nunca creí la historia, pero hoy, con acción de gracias en mi corazón, mi cáncer de pulmones marido se ha curado en el aceite de cáñamo Rick Simpson y quiero que todos a unirse a las manos en agradecimiento a la gran labor que se ha hecho por Rick Simpson, él es el hombre que salvó la vida de mi esposo con el aceite de cáñamo, gracias a él. para todos aquellos que tienen un problema relacionado con el cáncer y otras enfermedades deben comunicarse con él a través de su correo electrónico: (drricksimpsoncannabisoil@gmail.com) Voy a seguir dándole las gracias porque su Dios envió para salvar a mi familia que estaba en la etapa de colapsar todo por mi cáncer marido. Emily Smith, de España ..

  ResponderEliminar
 63. Mi marido que fue altamente infectado con el cáncer de colon con metástasis en otras partes del cuerpo, incluso fue dado de 6 meses de vida. Dios, la vida de la familia era un infierno vivir con dolor en el corazón, pero hoy me gritar al mundo que el aceite de cannabis tiene salvar mi esposo muriera. él todavía está vivo y estamos en los 10 meses. Dios es tan grande que los fieles. Gracias al Sr. Gregory Turner que vendió el aceite de cáñamo para nosotros que hemos utilizado en la curación de mi marido. Una vez más quiero agradecer al Sr. Gregory Turner por su maravilloso aceite de cáñamo somos familia ahora feliz con mi marido de vuelta con vida, fuerte y saludable. Puede ponerse en contacto con el Sr. Gregory Turner en todos los temas médicos en su correo electrónico: gj92290@gmail.com para obtener más ayuda.

  ResponderEliminar
 64. Soy Luis Angel. Cuando yo estaba buscando un préstamo y era una estafa varias veces antes de que me encuentro con un amigo que me dirigió a Rosa Mario Préstamo Firma Al principio tenía miedo de entrar en la operación, pero mi amigo me aconsejan aplicar que también obtener un préstamo de la empresa cuando necesitaba un préstamo urgente para los negocios y de compensación de las deudas. Entonces tomé el desafío Que en realidad préstame un préstamo de (200.000 pesos) después de pagar los acuerdos de honorarios que pedían. Desde entonces, he decidido publicar por todas partes por los que necesitan un préstamo, que he sido estafado hasta que me encuentro con esta empresa OMS sálvame de la deuda ha cambiado mi historia, puede ponerse en contacto a través de ellos (rosamarioloanfirm@gmail.com)

  ResponderEliminar
 65. Buen día:

  Está usted en necesidad de un préstamo? Ofrecemos préstamo a una tasa de interés del 3% a todas las personas, empresas y organizaciones, en la cantidad mínima de 20.000,00 € al importe máximo de € 40,000.000.00, solicitando si usted está interesado en obtener un préstamo es muy fácil simplemente envíenos un correo electrónico aquí en nuestra oficina para obtener más detalles y el proceso de solicitud, ramkumarloanfirm@gmail.com

  Responde a esta pregunta Abajo

  1.Full nombres:
  2.Country:
  3.Telephone Número:
  4.Loan cantidad necesaria:
  5.Loan Duración:
  Ingresos 6.Monthly:
  7.Home Dirección:

  Gracias.
  Sr. Ram Kumar
  Bienvenido a Ram Kumar Préstamo Firma Limited. .
  Número / proveedores de servicios financieros.

  ResponderEliminar
 66. Un diccionario genial el que has compartido, me lo voy a descargar y a poner en un archivo Word porque no siempre que estoy con el pc tengo internet, gracias por la ayuda

  ResponderEliminar
 67. Necesitas un préstamo? usted ha estado buscando la manera de acceder a una
  prestamista privado? Si es así, aquí hay una oportunidad de obtener un préstamo barato. Ofrecemos préstamo
  a baja tasa de 3% y se estableció contacto;

  jamescarlloanfirm88@gmail.com

  Saludos,
  Sr. James Carl

  ResponderEliminar
 68. ¿Necesita un préstamo urgente? ¿Necesita ayuda financiera para poner en marcha un negocio en contacto con nosotros con este correo electrónico: sabinhelps@gmail.com

  ResponderEliminar
 69. Thank you for your interesting and informative blog. I have enjoyed reading it and appreciate the work you have put into it. Here is some relevant information for you to review .
  Kids SWAT Commander Vests

  ResponderEliminar
 70. This is one of the most wonderful blog, this is work is tremendous. Thanks GetMyVape :)

  ResponderEliminar
 71. Merhaba,
  Bu çok güzel bir blog! Ben sadece bunu tamamen seviyorum! Sağlık hizmeti Call Center

  ResponderEliminar
 72. Great site for these post and i am seeing the most of contents have useful for my Carrier.Thanks to such a useful information.Any information are commands like to share him.
  PEGA Training in Chennai

  ResponderEliminar
 73. por favor contacte este correo electrónico ahora si necesita un préstamo urgente hoy para resolver un problema ahora Andrewloanfirm800@hotmail.com, también recibo mi préstamo en su empresa.

  gracias por el interés en leer mi mensaje mi nombre es Paz Luci

  ResponderEliminar
 74. Por favor todo el mundo necesita leer esto
  Algunas veces las cosas que no crees pueden suceder.
  Mi nombre es Sra. Tessy de Estados Unidos. Tengo 45 años me casé
  en la edad de 26 tengo solamente 2 niños y yo vivía feliz. Después de tres
  año de mi matrimonio el comportamiento de mi esposo se hizo tan extraño y yo no
  realmente entendía lo que estaba pasando, sacó de la casa a otro
  mujer lo amo tanto que nunca sueño de perderlo, trato de mi
  lo mejor posible para asegurarme de que mi esposo regrese a mi pero todo a no
  aprovecho lloro y lloro buscando ayuda He discutido con mi mejor amigo
  y ella me promete ayudarme con un SPIRITUAL SPELL CASTER llamado Dr Baz, él
  es un hombre muy grande y un hombre real que se puede confiar y no hay nada
  sobre cuestiones de amor que no puede hacer es por eso que lo llaman el gran Dr.
  Baz. Me puse en contacto con su dirección de correo electrónico
  Y le dije todo lo que
  suceder todo lo que me dijo es que no debería preocuparme de que todos mis problemas
  ser resuelto inmediatamente. Él me dijo qué hacer para recuperar a mi marido y yo
  dijo, dijo que después de 3 días mi marido volverá a mí y empezar
  mendigando, realmente sucede fue muy sorpresa y muy, muy feliz nuestro
  la relación es muy apretada y ambos vivimos felices otra vez.
  Así que mis amigos si tienes algún problema y necesitas la ayuda de un hechizo real
  caster por favor intente contactar este Número Whatsapp +2348066141253

  FIXA LOS SIGUIENTES PROBLEMAS A TODOS
  A TRAVÉS DEL GLOBO:
  1. Conseguir que su amante o su marido regresen
  2. Espiritual a prueba de balas
  3. Entrenamiento
  4. Conjuro de dinero
  5. Encanto de larga vida
  6. Hechizo de Prosperidad
  7. Encanto de protección
  8. Obtener un hechizo de trabajo
  9. Convertirse en un hechizo manager
  10. Obtener un préstamo enorme sin pagar ningún honorario
  11. Conseguir su dinero de scam detrás
  12. Conjuro de niño
  13. Embarazo
  14. Encanto de la libertad
  15. Ama el hechizo
  16, hechizo de desvanecimiento
  17. Hechizo humano invisible
  18. Éxito o paso de hechizo
  19. Conjuro de matrimonio
  20. Avenging hechizo
  21. Hechizo de popularidad
  22. Sufrimiento
  23. El hechizo del cáncer
  23. LOTERÍA
  24. EMBARAZO
  25. Fertilidad hierbas
  Póngase en contacto con él y ser bendecido.
  Número de WhatsApp +2348066141253
  DRBAZSPELLHOME@GMAIL.COM

  ResponderEliminar

Contacto: https://www.facebook.com/josejaviersoy